Giải phẩu bệnh ung thư phổi và ung thư thận

Tên đề tài : giải phẩu bệnh ung thư phổi và ung thư thận Ung thư phổi được chia làm hai loại chính: ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, tuỳ thuộc vào hình dạng tế bào dưới kính hiển vi. Mỗi loại ung thư phát triển và lan theo những cách khác nhau và được điều trị khác nhau.Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ thường gặp hơn ung thư phổi tế bào nhỏ (khoảng 80%) và nó thường phát triển và lan chậm hơn. Có ba loại ung thư không phải tế bào nhỏ chủ yếu. Chúng được đặt tên theo loại tế bào từ đó ung thư phát triển: ung thư biểu mô tế bào vẩy (còn được gọi là ung thư dạng biểu bì), ung thư biểu mô tuyến và ung thư biểu mô tế bào lớn.

pdf39 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải phẩu bệnh ung thư phổi và ung thư thận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ung th­ phæi 1. §¹i c­¬ng: Ung th­ phæi hay gÆp, nam > n÷, tuæi tõ 40- 60. K phæi th­êng ph¸t sinh tõ phÕ qu¶n. YÕu tè liªn quan tíi bÖnh sinh ung th­ gåm: + ¤ nhiÔm khÝ quyÓn + Hót thuèc l¸ + BÖnh nghÒ nghiÖp 2. Tæn th­¬ng m« bÖnh häc.  2.1. §¹i thÓ: gåm cã 3 thÓ + ThÓ ngo¹i vi hay thÓ côc: Ýt gÆp, h×nh trßn, n»m s¸t mµng phæi hoÆc trong nhu m« phæi. + ThÓ x©m nhiÔm rèn phæi(thÓ khèi): hay gÆp, kÝch th­íc lín (> 5 cm), + ThÓ lan trµn: ChiÕm c¶ thïy phæi. 2.2. Tæn th­¬ng vi thÓ.  2.2.1. Ung th­ biÓu m« gai (Squamous cell carcinoma ):th­êng ph¸t triÓn tõ nh÷ng PQ lín gÇn rèn phæi. U gåm 3 møc ®é BH. + §é biÖt hãa cao: gièng nh­ h×nh ¶nh ung th­ biÓu m« gai ë da, cã h×nh ¶nh cÇu sõng. + §é biÖt hãa võa + §é biÖt hãa kÐm K gai ë phæi Ung th­ biÓu m« gai 2.2.2 Ung th­ biÓu m« tuyÕn. - Tõ biÓu m« phÕ qu¶n hoÆc biÓu m« tuyÕn cña PQ. * C¸c tÕ bµo cã h×nh trô ®¬n , vu«ng ®¬n x¾p xÕp t¹o thµnh h×nh èng tuyÕn lßng tuyÕn cã thÓ thÊy chÊt nhÇy. Ung th­ biÓu m« tuyÕn phÕ qu¶n .  2.2.3. Ung th­ BM tÕ bµo nhá (kÐm BH) - Tæ chøc gåm c¸c tÕ bµo nhá, ®a d¹ng, to nhá kh«ng ®Òu, kiÒm tÝnh, nh©n trßn hoÆc bÇu dôc gièng nh­ h¹t thãc, Ýt hoÆc nhiÒu nh©n chia.  2.2.4. Ung th­ biÓu m« tÕ bµo lín. Gåm c¸c tÕ bµo cã nh©n to, h¹t nh©n râ, bµo t­¬ng nhiÒu, cã c¸c biÕn thÓ( ung th­ t/b khæng lå, t/b s¸ng, K tuyÕn v¶y, U Carcinoid). Ung th­ biÓu m« tÕ bµo nhá Ung th­ biÓu m« tÕ bµo nhá Ung th­ biÓu m« tÕ bµo nhá Ung th­ biÓu m« tÕ bµo lín 4. Ph©n lo¹i K phæi theo hÖ thèng T.N.M T: (Tumor) u nguyªn ph¸t T0- Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc u nguyªn ph¸t TX- Cã TB ¸c tÝnh trong chÊt tiÕt PQ nh­ng kh«ng thÊy u trªn XQ hoÆc néi soi TIS- Ung th­ biÓu m« t¹i chç T1- KÝch th­íc u< 3 cm T2- KÝch th­íc u> 3 cm T3- KÝch th­íc u rÊt lín N: (Lymph Node) h¹ch b¹ch huyÕt N0- Ch­a cã dÊu hiÖu x©m lÊn N1- Cã dÊu hiÖu x©m lÊn h¹ch quanh PQ vµ rèn phæi cïng bªn N2- Cã x©m lÊn h¹ch trung thÊt M: (Metastassis) di c¨n M0- Ch­a cã dÊu hiÖu di c¨n M1- Cã dÊu hiÖu di c¨n xa VÝ dô: K phæi G§ T1 N0 M1 K phæi G§ T1 N1 M1 Giai ®o¹n K phæi 3. Sù ph¸t triÓn vµ di c¨n. Theo nhiÒu ®­êng kh¸c nhau:  X©m lÊn trùc tiÕp (hay gÆp K biÓu m« gai..)  §­êng b¹ch huyÕt (KBM kÐm biÖt hãa...)  §­êng m¸u (ung th­ biÓu m« trô...)  §­êng phÕ qu¶n... *H¹ch trung thÊt, gan, thËn , x­¬ng, n·o, l¸ch, ruét,tuyÕn gi¸p ,tinh hßan ,da… Ung th­ thËn Ung th­ thËn th­êng gÆp hai lo¹i: ung th­ tÕ bµo thËn vµ u nguyªn bµo thËn. Ung th­ tÕ bµo thËn (Nephro epithelioma, u grawitz, ung th­ tÕ bµo s¸ng, ung th­ biÓu m« tuyÕn ë thËn) 1 §¹i c­¬ng: nguån gèc tõ biÓu m« èng thËn, chiÕm 80% c¸c K thËn ë ng­êi lín & 20% ë trÎ em, tuæi th­êng tõ 60-70, nam>n÷ (tû lÖ 3/1) * GÆp ë ng­êi hót thuèc l¸, cã yÕu tè di truyÒn. 2 M« bÖnh häc: 2-1 §¹i thÓ: u ë cùc trªn thËn, h×nh cÇu, §K 3- 5 cm, ranh giíi râ, mµu vµng x¸m vµ cã nh÷ng æ ho¹i tö, ch¶y m¸u. 2-2 Vi thÓ: u gåm nh÷ng tÕ bµo lín, ®a diÖn , h×nh trßn, bµo t­¬ng s¸ng. - C¸c tÕ bµo xÕp thµnh èng tuyÕn hoÆc ®¸m, d¶i ,hoÆc nhó. * chó ý: + L©m sµng:§au th¾t l­ng, cã u, ®¸i ra m¸u. + Dic¨n: Phæi (50%) x­¬ng (33%)… Ung th­ thËn (®¹i thÓ) Ung th­ tÕ bµo s¸ng Ung th­ tÕ bµo s¸ng Ung th­ tÕ bµo s¸ng U nguyªn bµo thËn (Nephro blastoma, u wimls, K bµo thai thËn, sacc«m tuyÕn bµo thai) 1 §¹i c­¬ng: u ¸c tÝnh hay gÆp ë trÎ em tõ 1- 7 tuæi (70%), d­íi 1 tuæi (30%), cã thÓ gÆp ë c¶ trÎ s¬ sinh, thai nhi. U ph¸t triÓn nhanh *Trung b× trung gian: thËn… - Trung b× trªn: c¬ v©n,®èt sèng.. - Trung b× d­íi: t/c liªn kÕt,c¬ tr¬n , x­¬ng tim ,m/m… 2- M« bÖnh häc. 2-1 §¹i thÓ : U th­êng ph¸t triÓn ë vïng vá thËn, h×nh cÇu hoÆc trßn, ranh giíi râ. - khèi u to cã thÓ tíi 15 cm, mÆt c¾t mÇu x¸m nh¹t. 2-2 Vi thÓ: cÊu tróc u ®a d¹ng, * Thµnh phÇn nguyªn m«: tÕ bµo nhá, bµo t­¬ng Ýt, nh©n ®Ëm t¹o thµnh tõng ®¸m. cã chç nh÷ng tÕ bµo h×nh thoi dµi gièng nh­ sacc«m x¬ * Thµnh phÇn biÓu m«:vïng m« thËn biÖt ho¸ víi cÊu tróc gièng èng thËn cÇu thËn, cã chç nh­ ung th­ tuyÕn, * Thµnh phÇn trung m«: c¬ v©n, c¬ tr¬n, sôn, x­¬ng… vi thÓ u wilms * Chó ý: + L©m sµng : kh«ng ®¸i ra m¸u, kh«ng ®au. +X©m nhËp m« xung quanh ,h¹ch ®Þa ph­¬ng. + Di c¨n : Gan, phæi, x­¬ng, n·o…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải phẩu bệnh ung thư phổi và ung thư thận.pdf
Tài liệu liên quan