Giải phẫu bệnh - Bệnh thương hàn

bệnh thuơng hàn (TYPHOID FEVER) TS. Nguyễn Ngọc Hùng I Đại cương -Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp. -Mầm bệnh TK Sallmonella Typhi(GR-) theo đờng tiêu hóa - mảng Peyer - hạch mạc treo - ống ngực – vào máu gây NKH. -Triệu chứng lâm sàng toàn thân và tổn th ơng ở các tạng: sốt cao kéo dài, đi ngoài, ban hồng ngoài da (50%). - Tổn th ơng không hóa mủ do không có mặt của BCĐN ( tác động của nội độc tố)

pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải phẫu bệnh - Bệnh thương hàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bÖnh th­¬ng hµn (TYPHOID FEVER) TS. NguyÔn Ngäc Hïng Shortcut to My Music.lnk NhiÔm trïng ruét Shortcut to My Music.lnk Vi khuÈn x©m nhËp vµo tæ chøc I §¹i c­¬ng -Th­¬ng hµn lµ bÖnh truyÒn nhiÔm cÊp. -MÇm bÖnh TK Sallmonella Typhi(GR-) theo ®­êng tiªu hãa - m¶ng Peyer - h¹ch m¹c treo - èng ngùc – vµo m¸u g©y NKH. -TriÖu chøng l©m sµng toµn th©n vµ tæn th­¬ng ë c¸c t¹ng: sèt cao kÐo dµi, ®i ngoµi, ban hång ngoµi da (50%). - Tæn th­¬ng kh«ng hãa mñ do kh«ng cã mÆt cña BC§N ( t¸c ®éng cña néi ®éc tè) 2-M« bÖnh häc: 2-1 Tæn th­¬ng ruét: Håi trµng -Giai ®äan 1: m¶ng Payer s­ng, nhiÒu tÕ bµo th­¬ng hµn (®/t/b 1 nh©n to, s¸ng, bµo t­¬ng chøa trùc khuÈn t/h vµ m¶nh nh©n tÕ bµo L) -Giai ®o¹n 2: ho¹i tö niªm m¹c ruét. -Giai ®o¹n 3: t¹o thµnh æ loÐt. * Chó ý :t¹o thµnh h¹t th­¬ng hµn. -Giai ®o¹n 4: tæ chøc h¹t ph¸t triÓn. -Giai ®äan 5: h×nh thµnh sÑo. 2-M« bÖnh häc: 2-2 Tæn th­¬ng c¸c t¹ng kh¸c: + H¹ch m¹c treo: s­ng to, nhiÒu tÕ bµo TH + L¸ch: to(70%), ®á, nÆng (120-150g) +Gan: æ ho¹i tö, xoang m¹ch d·n. +Tói mËt: viªm, nhiÒu t/b TH +Tim: to, mÒm, HA gi¶m . +ThËn: èng thËn tho¸i hãa + C¬ v©n, tñy x­¬ng( gi¶m b¹ch cÇu), phæi…… 3- BiÕn chøng -Thñng ruét, xuÊt huyÕt ®­êng tiªu hãa, vì l¸ch. -Tö vong do nhiÔm trïng nhiÔm ®éc, suy tuÇn hoµn BÖnh lþ trùc trïng vµ lþ amÝp Lþ Amip (Amebic dysentery) 1-§¹ic­¬ng: bÖnh m·n tÝnh, th­êng cã ®ît t¸i ph¸t. -MB: Entamoeba histolytica (d¹ng bµo nang ,häat ®éng) -LS:sèt Ýt, ph©n dÝnh b« Lþ trùc trïng (Bacillary dysentery) 1-§¹i c­¬ng: bÖnh viªm ®¹i trµng cÊp. -MB: Shigella Shiga, boyidi, sonnei, flexnerie. -LS: sèt cao, ®i ngoµi, ph©n nhÇy m¸u, ®au quÆn bông 2-M« bÖnh häc: + §¹i thÓ: æ loÐt s©u, t¹o hang ë líp h¹ niªm, bê ngãc ngh¸ch nhiÒu chÊt ho¹i tö. + Vi thÓ: TÕ bµo viªm chñ yÕu tÕ bµo 1nh©n, nhiÒu amÝp ¨n hång cÇu. 2-M« bÖnh häc + §¹ithÓ: æ loÐt n«ng, trªn líp niªm m¹c, bê râ,bÒ mÆt nhiÒu t/c ho¹i tö. + Vi thÓ : æ tæn th­¬ng cã ph¶n øng viªm cÊp. Tæn th­¬ng n«ng ë líp niªm m¹c Amip 3-BiÕn chøng: -¸p xe gan, phæi, n·o,u h¹t amÝp ruét giµ. 3- BiÕn chøng: - Viªm khíp, niÖu qu¶n vâng m¹c,phÕ qu¶n phÕ viªm . ¸p xe gan PhÕ qu¶n phÕ viªm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải phẫu bệnh - bệnh thương hàn.pdf
Tài liệu liên quan