Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4: Quản lý Exchange Database

Exchange Database có 2 loại chính: Storage Group: lưu trữ những file hệ thống của Exchange và các transaction logs. Exchange Sever 2007 Enterprise hỗ trợ tối đa 50 Storage Group và 50 database cho mỗi server. Mặc định khi cài xong Exchange Server 2007, Exchange sẽ tạo ra 2 Storage Group : First Storage Group chứa Mailbox Database và Second Storage Group chứa Public Folder Database. Database Store: bao gồm Mailbox Database và Public Foler Database. Mailbox database chứa các dữ liệu về mailbox của user và được lưu thành file *.edb. Exchange Database có 2 loại chính: Storage Group: lưu trữ những file hệ thống của Exchange và các transaction logs. Exchange Sever 2007 Enterprise hỗ trợ tối đa 50 Storage Group và 50 database cho mỗi server. Mặc định khi cài xong Exchange Server 2007, Exchange sẽ tạo ra 2 Storage Group : First Storage Group chứa Mailbox Database và Second Storage Group chứa Public Folder Database

pdf19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4: Quản lý Exchange Database, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Loading... Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4: Quản lý Exchange Database Viết bởi Nguyễn Mạnh Trọng Thứ bảy, 01 Tháng 11 2008 00:00 Exchange Database có 2 loại chính: Storage Group: lưu trữ những file hệ thống của Exchange và các transaction logs. Exchange Sever 2007 Enterprise hỗ trợ tối đa 50 Storage Group và 50 database cho mỗi server. Mặc định khi cài xong Exchange Server 2007, Exchange sẽ tạo ra 2 Storage Group : First Storage Group chứa Mailbox Database và Second Storage Group chứa Public Folder Database. Database Store: bao gồm Mailbox Database và Public Foler Database. Mailbox database chứa các dữ liệu về mailbox của user và được lưu thành file *.edb. Exchange Database có 2 loại chính: Storage Group: lưu trữ những file hệ thống của Exchange và các transaction logs. Exchange Sever 2007 Enterprise hỗ trợ tối đa 50 Storage Group và 50 database cho mỗi server. Mặc định khi cài xong Exchange Server 2007, Exchange sẽ tạo ra 2 Storage Group : First Storage Group chứa Mailbox Database và Second Storage Group chứa Public Folder Database Skip to Menu1. Skip to Content2. Skip to Footer>3. User Area Register Free Contact Us Home IT-Training Courses Windows Server Messaging System Sharepoint Server Network Security Virtualization Technologies Other Technology Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 1 of 19 6/17/2011 1:41 PM Database Store: bao gồm Mailbox Database và Public Foler Database. Mailbox database chứa các dữ liệu về mailbox của user và được lưu thành file *.edb. Bộ bài viết bao gồm các phần: Phần 1: Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 Phần 2: Quản lý Exchange Recipients Phần 3: Quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin với Exchange Public Folder Phần 4: Quản lý Exchange Database Phần 5: Quản lý thông tin với Exchange Address List Phần 6: Backup và Restore Exchange Database Nội dung phần 4 sẽ trình bày cách quản lý Exchange Database Phần 4 bao gồm các bước: 1. Tạo Storage Group và Mailbox Database 2. Cấu hình Journal Recipient (Theo dõi e-mail của user) 3. Cấu hình Storage Limit (Quy định dung lượng của Mailbox User) 4. Mailbox Permission (Phân quyền trên Mailox Database) III. Thực hiện: 1. Tạo Storage Group và Mailbox Database a. Tạo Storage Group - Mở Exchange Management Console, vào Server Configuration, chọn Mailbox. Trong khung Result Pane, chuột phải vào SERVER, chọn New Storage Group… - Trong khung Storage group name, đặt tên là Third Storage Group, nhấn New Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 2 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish b. Tạo Mailbox Database: - Chuột phải vào Third Storage Group vừa tạo, chọn New Mailbox Database… Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 3 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Trong hộp thoại New Mailbox Database, khung Mailbox Database name, đặt tên là Staff Database, sau đó nhấn New - Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish. Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 4 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Quay lại Mailbox trong Recipient Configuration, chuột phải vào 2 nhân viên HO KHAI HOANG và LE DINH PHUONG, chọn Move Mailbox… - Trong khung Mailbox Database, nhấn Browse…, chọn Staff Databse vừa tạo, nhấn Next Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 5 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Trong hộp thoại Move Options, đánh dấu chọn vào Skip the mailbox, nhấn Next - Trong hộp thoại Move Schedule, chọn Immediately, nhấn Next Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 6 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Trong hộp thoại Move Mailbox, nhấn Move để bắt đầu di chuyển mailbox database của user - Trong hộp thoại Completion, nhấn Finish Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 7 of 19 6/17/2011 1:41 PM 2. Cấu hình Journal Recipient - Vào Server Configuration\Mailbox, khung Result pane, chuột phải vào Staff Database, chọn Properties. - Trong hộp thoại Staff Database Properties, đánh dấu check vào tùy chọn Journal Database, bên dưới bạn chọn user sẽ theo dõi. Ví dụ như Administrator Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 8 of 19 6/17/2011 1:41 PM -> Như vậy, kể từ lúc này những user có mailbox nằm trong Staff Database khi gửi mail đi sẽ lưu về cho Admin 1 bản. - Log on user HO KHAI HOANG, nhấn New để bắt đầu gửi mail mới - Điền vào nội dung, tiêu đề thư, sau đó nhấn Sent Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 9 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Log on Administrator, sẽ thấy mail của user HO KHAI HOANG đã gửi 3. Cấu hình Storage Limit - Vào Server Configuration\Mailbox, khung Result pane, chuột phải vào Staff Database, chọn Properties Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 10 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Trong hộp thoại Staff Database Properties, qua tab Limits, ở mục Storage limits, bạn sẽ thấy 3 phần: + Issue warning at (KB): cảnh báo khi mailbox đạt tới dung lượng…; ví dụ 5 MB + Prohibit send at (KB): chặn gửi mail khi mailbox đạt tới dung lượng…; ví dụ 9 MB + Probihit send and receive at (KB): chặn gửi và nhận mail khi mailbox đạt tới dung lượng…; ví dụ 10MB Sau khi điền đầy đủ 3 thông số, bạn nhấn Apply, sau đó nhấn OK - Log on user LE DINH PHUONG, user này có mailbox nằm trong Staff Database. Giả sử hộp mail của user LE DINH PHUONG lúc này là 9MB, khi user LE DINH PHUONG gửi mail đi sẽ nhận được thông báo là mailbox đã đầy, không thể gửi mail được nữa Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 11 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Điền vào nội dung, tiêu đề thư và nhấn Sent - Hộp thoại Maibox Cleanup sẽ hiện ra, yêu cầu user LE DINH PHUONG phải xóa bớt mail để giảm bớt dung lượng trong mailbox. Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 12 of 19 6/17/2011 1:41 PM * Khi hộp mail của user LE DINH PHUONG là 10 MB sẽ không thể gửi và nhận mail được. - Log on user TRONG MANH NGUYEN, nhấn New để bắt đầu gửi mail mới - Điền vào nội dung, tiêu đề thư, và nhấn Sent để gửi mail Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 13 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Một email được trả về cho user TRONG MANH NGUYEN thông báo mailbox của User LE DINH PHUONG đã đầy và user này không thể nhận mail được - Log on user LE DINH PHUONG, khi mailbox đạt quá dung lượng cho phép (trên 10MB), 1 email sẽ được tự động gửi tới user LE DINH PHUONG thông báo hộp mail đã đầy và không thể gửi, nhận mail được nữa Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 14 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Còn đối với với các user MANAGER, DIRECTOR,… có mailbox nằm trong Mailbox Database, bạn nên tắt chức năng Limit Mailbox, vì đây là những “important person”, hằng ngày phải gửi và nhận mail quan trọng. Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 15 of 19 6/17/2011 1:41 PM 4. Mailbox Permission - Mở Exchange Management Shell, gán cho Admin quyền Send-as, Receive-as để có thể đọc mail của các user có mailbox nằm trong Staff Database. Bạn gõ lệnh sau: “Add-ADPermission –Identity “Staff Database” –User Administrator –ExtendedRights Send-as,Receive-as” - Log on user Administrator Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 16 of 19 6/17/2011 1:41 PM - Vào menu File\Open, chọn Other User’s Folder… - Trong khung Name…, chọn User mà bạn muốn truy cập vào inbox của họ - Truy cập thành công vào Inbox của user LE DINH PHUONG Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 17 of 19 6/17/2011 1:41 PM Authors . MSOPENLAB'S TEAM Trần Thủy Hoàng Đào Duy Hiếu Nguyễn Mạnh Trọng Tô Hoàng Nhã Friends on Facebook Windows Server Giải pháp quản lý tập trung cho mô hình quản lý doanh nghiệp - Phần 2: Triển khai nhiều sever chạy song song1. Tổng quan về Windows Server 2008 R22. Giải pháp quản lý tập trung cho mô hình mạng doanh nghiệp - Phần 3: Triển khai Read-Only Domain Controller, Read Only DNS Server và Active Directory Site 3. Messaging System Cài đặt Microsoft Exchange Server 20101. Tổng quan về Microsoft Exchange Server 20102. Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 18 of 19 6/17/2011 1:41 PM Đa dạng Disclaimer Text trên Exchange Server 2007 với Code Two Exchange Rule 20073. Sharepoint Server Ứng dụng Workflow cho doanh nghiệp - Phần 1: Ứng dụng Approval Workflow vào Document Library1. Triển khai Workflow bằng Visual Studio 20082. Xây dựng Bloghost trên MOSS 2007 - Phần 2: Thiết kế trang chủ cho Publishing Site3. Other Technology Physical Address Extension-Tận dụng tối đa dung lượng RAM trên bộ vi xử lý 32bit1. Triển khai Load Balancing và Failover cho nhiều line ADSL bằng Kerio Winroute Firewall2. Đồng bộ hóa dữ liệu với Microsoft SyncToy3. Copyright © 2008 MSOPENLAB'S TEAM. All rights reserved. Go to Top Exchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4:... 19 of 19 6/17/2011 1:41 PM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfExchange Server 2007 - Giải pháp Messaging cho doanh nghiệp - Phần 4- Quản lý Exchange Database.pdf
Tài liệu liên quan