Đọc kết quả khí máu

Đọc Kết Quả Khí Máu Khỏi niệm cơ bản [H+] = 24 x (PaCO2 / [HCO3-]) Diễn đạt bằng pH, [H+] và pH thay đổi nghịch chiều Khi cú RL toan kiềm nguyờn phỏt  Để giữ pH khụng thay đổi  cơ thể điều chỉnh sao cho PaCO2/[HCO3-] khụng thay đổi (đỏp ứng bự trừ) RL toan kiềm nguyờn phỏt là CH (HCO3-)  đỏp ứng bự trừ sẽ là HH (PaCO2) RL toan kiềm nguyờn phỏt là HH (PaCO2)  đỏp ứng bự trừ sẽ là CH (HCO3-) Rối loạn chuyển hoá tiên phát Luật 1 RL toan - kiềm nguyên phát nếu pH bất thường và pH, PCO2 thay đổi cùng chiều Nhiễm toan chuyển hoá pH < 7,36 và PCO2  Nhiễm kiềm chuyển hoá pH > 7,44 và PCO2 Luật 2 RL toan kiềm hô hấp kèm theo nếu PaCO2 đo được > PaCO2 dự đoán: toan hô hấp PaCO2 đo được < PCO2 dự đoán: kiềm hô hấp Luật 3 RL toan-kiềm do hô hấp tiên phát khi: PaCO2 bất thường và PaCO2 và pH thay đổi ngược chiều nhau Toan hô hấp PaCO2 > 44 mmHg pH  Kiềm hô hấp PaCO2 < 36 mmHg pH 

ppt14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đọc kết quả khí máu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§äc KÕt Qu¶ KhÝ M¸u Khái niệm cơ bản [H+] = 24 x (PaCO2 / [HCO3-]) Diễn đạt bằng pH, [H+] và pH thay đổi nghịch chiều Khi có RL toan kiềm nguyên phát  Để giữ pH không thay đổi  cơ thể điều chỉnh sao cho PaCO2/[HCO3-] không thay đổi (đáp ứng bù trừ) RL toan kiềm nguyên phát là CH (HCO3-)  đáp ứng bù trừ sẽ là HH (PaCO2) RL toan kiềm nguyên phát là HH (PaCO2)  đáp ứng bù trừ sẽ là CH (HCO3-) Sù thay ®æi bï trõ Sù thay ®æi bï trõ Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ tiªn ph¸t LuËt 1 RL toan - kiÒm nguyªn ph¸t nÕu pH bÊt th­êng vµ pH, PCO2 thay ®æi cïng chiÒu NhiÔm toan chuyÓn ho¸ pH 7,44 vµ PCO2 Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ tiªn ph¸t LuËt 2 RL toan kiÒm h« hÊp kÌm theo nÕu PaCO2 ®o ®­îc > PaCO2 dù ®o¸n: toan h« hÊp PaCO2 ®o ®­îc 44 mmHg pH  KiÒm h« hÊp PaCO2 7.44  nhiÔm kiÒm PaCO2 BT or cao  kiÒm CH nguyªn ph¸t So s¸nh chªnh lÖch vÒ PaCO2 cho biÕt RL toan kiÒm HH kÕt hîp (QL 2) PaCO2 thÊp  kiÒm HH lµ nguyªn ph¸t (QL1) Sù chªnh lÖch gi÷a pH ®o ®­îc vµ pH chuÈn (7.4) cho biÕt RL cÊp or m·n vµ cã RL toan kiÒm CH kÕt hîp hay kh«ng (QL 4) pH b×nh th­êng PaCO2 cao  toan HH vµ kiÒm CH hçn hîp (QL5) PaCO2 thÊp  kiÒm HH vµ toan CH hçn hîp PaCO2 BT vµ pH BT cã thÓ lµ toan CH ®ång thêi cã kiÒm CH Anion Gap (kho¶ng trèng anion) AG = Na+ - (HCO3- + Cl-) = 3 - 11 mEq/L AG cho biÕt toan CH lµ do tÝch tô acid hay do mÊt HCO3- AG t¨ng  tÝch tô acid h÷u c¬ (lactic acid, ketoacids) hoÆc suy thËn kh«ng th¶i acid ®­îc AG BT  toan CH mÊt HCO3-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐọc Kết Quả Khí Máu.ppt
Tài liệu liên quan