Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

Một quy tắc kinh nghiệm của quảng cáo ?Để tối đa hóa lợi nhuận, tỷ lệ giữa chi phí quảng cáo và doanh thu của doanh nghiệp phải bằng với tỷ lệ giữa độ co giãn của cầu theo quảng cáo và độ co giãn của cầu theo gia

pdf31 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 1 Kinh tế vi mô Baøi giaûng 16 Ñònh giaù trong ñieàu kieän coù söùc maïnh thò tröôøng Caùc nội dung chính „ Phaân bieät giaù caáp moät, caáp hai, caáp ba „ Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø Ñònh giaù luùc cao ñieåm „ Giaû caû hai phaàn „ Quaûng caùo Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 2 Kinh tế vi mô Giôùi thieäu „ Giaù caû trong tröôøng hôïp khoâng coù theá löïc thò tröôøng (caïnh tranh hoaøn haûo) ñöôïc quyeát ñònh bôûi cung vaø caàu thò tröôøng. „ Moãi caù nhaân nhaø saûn xuaát phaûi coù khaû naêng döï baùo thò tröôøng vaø sau ñoù laø taäp trung vaøo coâng taùc quaûn lyù (chi phí) saûn xuaát ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän. „ Giaù caû trong tröôøng hôïp coù theá löïc thò tröôøng (caïnh tranh khoâng hoaøn haûo) ñoøi hoûi nhaø saûn xuaát phaûi hieåu bieát roõ veà ñaëc ñieåm cuûa caàu thò tröôøng ñoàng thôøi vôùi vieäc quaûn lyù chi phí saûn xuaát. Phaân bieät giaù laø gì? „ Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng nhoùm ngöôøi tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa. „ Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng khoái löôïng tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa. „ Phaân bieät giaù laø vôùi nhöõng thôøi ñieåm tieâu duøng khaùc nhau seõ coù caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät loaïi haøng hoùa. Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 3 Kinh tế vi mô Phaân bieät giaù caáp moät „Moãi khaùch haøng coù moät möùc giaù rieâng: ñoù laø giaù toái ña hay giaù döï kieán maø khaùch haøng saün loøng chi traû. „ Neân coøn goïi laø phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo P* Q* Khi chöa coù chính saùch giaù phaân bieät, saûn löôïng Q* vaø giaù laø P*. TR-TVC laø vuøng dieän tích giöõa caùc ñöôøng MC & MR (maøu vaøng). Lôïi nhuaän gia taêng töø phaân bieät giaù caáp moät Q $/Q Pmax Vôùi chính saùch phaân bieät giaù hoaøn haûo, moãi ngöôøi tieâu duøng seõ traû vôùi giaù cao nhaát maø hoï saün loøng chi traû. Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng laø vuøng dieän tích naêm treân P* vaø döôùi ñöôøng caàu D = AR MR MC Khi löôïng taêng tôùi Q** vaø giaù giaûm xuoáng PC sao cho MC = MR = D. Lôïi nhuaän seõ taêng theâm phaàn treân ñöôøng MR cuõ vaø D vôùi saûn löôïng tôùi Q** (maøu tím)Q** PC Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 4 Kinh tế vi mô P* Q* Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng khi khoâng coù phaân bieät giaù TR-TVC khi aùp duïng moät möùc giaù duy nhaát laø P*. Lôïi nhuaän taêng theâm do aùp duïng chính saùch phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Q $/Q Pmax D = AR MR MC Q** PC Lôïi nhuaän gia taêng töø phaân bieät giaù caáp moät „ Caâu hoûi Taïïi sao nhaø saûn xuaát laïi gaëp khoù khaên khi thöïc hieän phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo? „ Traû lôøi 1) Coù quaù nhieàu khaùch haøng 2) Khoâng theå öôùc ñoaùn chính xaùc giaù saün loøng traû cuûa moãi khaùch haøng. Phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 5 Kinh tế vi mô Phaân bieät giaù caáp moät hoaøn haûo „Moâ hình naøy chuû yeáu chöùng minh lôïi nhuaän seõ gia taêng khi aùp duïng chính saùch phaân bieät giaù ôû moät möùc ñoä naøo ñoù. „ Ví duï veà phaân bieät giaù khoâng hoaøn haûo laø ngöôøi baùn coù khaû naêng phaân khuùc thò tröôøng theo moät möùc ñoä naøo ñoù vaø ñöa ra caùc möùc giaù khaùc nhau cho cuøng moät saûn phaåm: „ Luaät sö, baùc syõ, keá toaùn vieân „ Ngöôøi baùn xe oâ toâ 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 10 Phaân bieät giaù cấp moät trong thực tiễn Baùc sĩ Luật sư Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 6 Kinh tế vi mô Phaân bieät giaù caáp moät trong thöïc tieãn Q D MR MC $/Q P2 P3 P*4 P5 P6 P1 AÙp duïng 6 möùc giaù seõ taïo ra nhieàu lôïi nhuaän hôn nhöng moät soá khaùch haøng cuõng ñöôïc lôïi hôn. Vôùi moät möùc giaù duy nhaát P*4, coù ít khaùch haøng hôn vaø nhöõng ngöôøi coù theå traû möùc giaù nhö P5 hay P6 vaãn coøn coù giaù trò thaëng dö . Q Phaân bieät giaù caáp hai Q $/Q D MR MC AC P0 Q0 Khi chöa coù chính saùch giaù phaân bieät: P = P0 vaø Q = Q0. Vôùi giaù caû phaân bieät caáp 2, seõ aùp duïng 3 möùc giaù P1, P2, vaø P3. P1 Q1 khoái 1 P2 Q2 P3 Q3 khoái 2 khoái 3 Phaân bieät giaù caáp 2 laø vieäc ñònh giaù theo löôïng haøng ñöôïc tieâu thu Tính kinh teá theo quy moâ cho pheùp: • Taêng thaëng dö ngöôøi tieâu duøng • Lôïi nhuaän doanh nghieäp nhieàu hôn Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 7 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 13 Internet 1260 406085102128150Cước sử dụng Treân 50 giờ Từ treân 35 giờ đñến 50 giờ Từ treân 20 giờ ñến 35 giờ Từ treân 10 giờ đñeán 20 giờ Từ treân 5 giờ ñeán 10 giờ Đến 5 giờ Tổng số giờ sử dụng trong thaùng Đơn vị tính: đồng/phút Phân biệt giá cấp hai 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 14 Bảng giaù cước -13.000 đñồng: 2 km ñaàu tieân -7.500 đñồng: 3-24 km tiếp theo -5.500 đñồng: 25 km trở leân -DAEWOO MATIZ -14.000 đñồng: 2 km ñaàu tieân -8.000 đ ñồng: 3-24 km tiếp theo -5.500 đñồng: 25 km trở leân -SUZUKI WAGON -KIA PRIDE -15.000 đñồng: 2 km ñaàu tieân -8.500 ñồng: 3-24 km tiếp theo -6.000 ñồng: 25 km trở leân -TOYOTA ZACE -TOYOTA VIOS LIMO -TOYOTA COROLLA -MITSUBITSHI JOLIE -FLAT DOBLO -KLA SPECTRA Phân biệt giá cấp hai Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 8 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 15 Giaù baùn leû ñieän tieâu duøng sinh hoạt bậc thang (aùp duïng töø 04/12/2006) 1780Cho kwh từ 401 trở leân 1720Cho kwh từ 301 – 400 1600Cho kwh từ 201 – 300 1470Cho kwh từ 151 – 200 1110Cho kwh từ 101 – 150 550Cho 100 kwh ñaàu tieân Đơn vị tính: đồng/kwh Phân biệt giá cấp hai 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 16 Giaù nước sạch (aùp duïng töø 20/10/2004) 8.000Treân 6m3/người/thaùng 5.400Từ 4m3 ñến 6m3/người/thaùng 2.700Đến 4m3/người/thaùng Đơn vị tính: đồng/m3 Phân biệt giá cấp hai Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 9 Kinh tế vi mô Phaân bieät giaù caáp ba „ Ñieàu kieän aùp duïng phaân bieät caáp ba 1) Coâng ty phaûi coù söùc maïnh thò tröôøng. 2) Coù nhöõng nhoùm khaùch haøng khaùc nhau coù möùc saün loøng chi traû khaùc nhau (ñoä co giaõn cuûa caàu khaùc nhau). 3) Coâng ty phaûi coù caên cöù ñeå phaân bieät nhöõng nhoùm khaùch haøng. 4) Ngaên chaën ñöôïc söï mua ñi baùn laïi „ Ñaët phaàn gia taêng π cuûa nhoùm 1 = 0 „ „ „ Töông töï: „ Lôïi nhuaän toái ña khi: MR1 = MR2 = MC 0)( ( 11 )11 1 =∆ ∆−∆ ∆=∆ ∆ Q QC Q QP Q Tπ MCMR ==> 1 Phaân bieät giaù caáp ba C(QT) = toång chi phí; QT = Q1 + Q2 Lôïi nhuaän π = P1Q1 + P2Q2 - C(QT) MCMR ==> 2 Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 10 Kinh tế vi mô „ Xaùc ñònh caùc möùc giaù töông ñoái ( ) )1+1(==)1+1(= :ñoù Do 1+1= :coù Ta 222111 EPMREPMR EPMR d )1+1( )1+1(= :Vaø 1 2 2 1 E E P P „ Ñònh giaù cao hôn cho nhoùm khaùch haøng coù ñoä co giaõn cuûa caàu thaáp hôn Phaân bieät giaù caáp ba „ Ví duï: E1 = -2 & E2 = -4 P1 neân gaáp 1,5 laàn P2 5.1)21()43( )211( )411( 2 1 ==− −= P P Phaân bieät giaù caáp ba Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 11 Kinh tế vi mô Q D2 = AR2 MR2 $/Q D1 = AR1MR1 MRT MC Q2 P2 QT •QT : MC = MRT •MR1 = MR2 = MC •Nhoùm 1: P1Q1 •Nhoùm 2: P2Q2 Q1 P1 Phaân bieät giaù caáp ba Khoâng baùn cho thò tröôøng nhoû hôn Q D2 MR2 $/Q MC D1 MR1 Q* P* Nhoùm moät, coù ñöôøng caàu D1, seõ khoâng saün loøng chi traû ôû möùc giaù ñeå aùp duïng chính saùch giaù caû phaân bieät coù lôïi nhuaän. Phaân bieät giaù caáp ba Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 12 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 23 Giá vé xe buýt Phân biệt giá cấp ba 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 24 Giaù veù một số đñiểm tham quan, khu vui chơi giải trí Miễn phí (Nếu ñoaøn treân 100 người sẽ thu phí vệ sinh) BẢO TAØNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG MIỀN ĐOÂNG NAM BỘ Mieãn phíBẢO TAØNG PHỤ NỮ NAM BỘ 5.000 3.000 10.000 BẢO TAØNG MỸ THUẬT TP.HCM -Người lớn -Học sinh -Người nước ngoaøi 5.000 2.000 15.000 BẢO TAØNG CAÙCH MẠNG HỒ CHÍ MINH -Người lớn -Học sinh -Người nước ngoaøi 25.000 13.000 SUOÁI TIEÂN -Người lớn -Trẻ em 20.000 12.000 COÂNG VIEÂN VAÊN HOÙA ĐẦM SEN -Người lớn -Trẻ em 16.000 12.000 THẢO CẦM VIEÂN -Người lớn -Trẻ em Giaù ngaøy thường (VNĐ)Địa ñiểm Phân biệt giá cấp ba Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 13 Kinh tế vi mô Kinh teá hoïc veà phieáu mua haøng vaø khaáu tröø giaù „ Nhöõng ngöôøi tieâu duøng coù ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù cao thöôøng coù xu höôùng söû duïng phieáu mua haøng giaûm giaù/phieáu khaáu tröø giaù nhieàu hôn so vôùi ngöôøi coù ñoä giaõn cuûa caàu theo giaù keùm. „ Caùc chöông trình phieáu mua haøng giaûm giaù vaø phieáu khaáu tröø giaù cho pheùp doanh nghieäp thöïc hieän chieán löôïc phaân bieät giaù. Giaù caû phaân bieät Kinh teá hoïc veà phieáu mua haøng vaø khaáu tröø giaù „ Ví duï „ P2 tính cho ngöôøi coù söû duïng phieáu giaûm giaù(E2 =-4) „ P1 tính cho ngöôøi khoâng söû duïng phieáu giaûm giaù(E1=-2) Söû duïng: Giaù cuûa ngöôøi khoâng söû duïng neân cao gaáp 1,5 laàn ngöôøi coù söû duïng phieáu giaûm giaù „ Hoaëc, neáu saûn phaåm thoâng thöôøng ñöôïc baùn vôùi giaù 15 ngaøn, thì phieáu giaûm giaù neân coù giaù trò laø 5 ngaøn. )11( )11( 1 2 2 1 E E P P + += Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 14 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 27 Coupon (phiếu giảm giaù) Phân biệt giá cấp ba 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 28 Chương trình buø giaù sau Phân biệt giá cấp ba Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 15 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 29 Phân biệt giá cấp ba Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm „ Phaân khuùc thò tröôøng theo thôøi gian „ Trong giai ñoaïn ñaàu ñöa saûn phaåm ra thò tröôøng, caàu raát keùm co giaõn „ Saùch môùi, bìa cöùng „ Phim môùi „ Maùy vi tính theá heä môùi Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 16 Kinh tế vi mô „ Phaân khuùc thò tröôøng theo thôøi gian „Moät khi thò tröôøng naøy ñaõ ñaït lôïi nhuaän toái ña, doanh nghieäp seõ haï giaù nhaèm thu huùt thò tröôøng ñaïi chuùng coù ñoä co giaõn cuûa caàu cao „ Caùc cuoán saùch bìa meàm „ Caùc phim qua ñôït „ Chieát khaáu maùy vi tính Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 32 Phân biệt giá theo thời điểm Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 17 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 33 Phân biệt giá theo thời điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 34 Haøng ñieän maùy Phân biệt giá theo thời điểm Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 18 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 35 Phân biệt giá theo thời điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 36 SAÙCH Harry Potter tập 6 Ngaøy 30/06/05: chỉ coù 1000 cuốn đñược baùn vôùi giaù 350.000 ñoàng/cuốn Ngaøy 15/09/05: 15000 cuốn đñược phaùt haønh với giaù 80.000 ñoàng/cuoán Phân biệt giá theo thời điểm Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 19 Kinh tế vi mô Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm Q AC = MC $/Q Theo thôøi gian, caàu trôû neân co giaõn hôn vaø giaù giaûm ñeå thu huùt soá ñoâng khaùch haøng treân thò tröôøng. Q2 MR2 D2 = AR2 P2 D1 = AR1MR1 P1 Q1 Khaøng haøng ñöôïc chia thaønh hai nhoùm theo thôøi gian. ÔÛ giai ñoaïn ñaàu, caàu laø keùm co giaõn neân giaù ñöôïc ñònh ôû möùc P1 . „ Caàu moät soá haøng hoùa seõ taêng cao vaøo moät soá thôøi ñieåm. „ Giao thoâng giôø cao ñieåm „ Ñieän naêng - luùc chieàu toái vaøo muøa heø „ Khu du lòch vaøo ngaøy cuoái tuaàn Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm Giaù caû luùc cao ñieåm Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 20 Kinh tế vi mô „ Giôùi haïn coâng suaát seõ laøm MC taêng daàn. „ Söï gia taêng cuûa MR vaø MC seõ laøm giaù caû cao hôn. „ MR seõ khoâng baèng nhau ôû caùc thò tröôøng do caùc thò tröôøng khoâng aûnh höôûng laãn nhau. Giaù caû luùc cao ñieåm Phaân bieät giaù theo thôøi ñieåm vaø giaù caû luùc cao ñieåm MR1 D1 = AR1 MC P1 Q1 Giaû ôû luùc cao ñieåm = P1 . Giaù caû luùc cao ñieåm Q $/Q MR2 D2 = AR2 Giaù ôû luùc ngoaøi cao ñieåm = P2 Q2 P2 Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 21 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 41 Cước ñiện thoại Cityphone di ñộng trả sau Giờ cao điểm: Từ 7h đến 23h các ngày từ thứ hai đến thử bảy (trừ ngày lễ, chủ nhật): 400 đồng/phút Giờ thấp điểm: Từ 23h đến 24h, từ 0h đến 7h các ngày từ thứ hai đến thứ bảy; Cả ngày lễ và ngày chủ nhật: 280 đồng/phút Giaù veù xem phim „ Diamond: 40.000 – 50.000 „ Đống Đa: 40.000 – 45.000 „ Toaøn Thắng: 25.000 – 35.000 „ Đại Quang: 20.000 – 40.000 Đặt giá lúc cao điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 42 Giaù cước Internet Card của FPT Telecom Giá cước Internet Card tùy thuộc vào thời điểm người sử dụng truy nhập Internet: 07:00 – 24:00 150 đồng/phút 00:00 – 02:00 50 đồng/phút 02:00 – 07:00 20 đồng/phút Đặt giá lúc cao điểm Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 22 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 43 Du lịch Sapa: Vào tháng năm, tháng sáu, trung bình giá cho thuê phòng ở Sapa khoảng 100.000 – 120.000 đồng/ngày. Vào dịp lễ, giá cho thuê lên đến 500.000 – 700.000 đồng/ngày Du lịch Nha Trang: Ngày thường xe du lịch 45 chỗ đi Nha Trang giá 7 triệu đồng, dịp lễ lên 12 triệu đồng. Xe du lịch 25 chỗ giá cũng nhảy vọt lên 7 – 8 triệu đồng/chuyến. Trong khi đó, giá xe của các hãng du lịch lữ hành khá ổn định, tăng khoảng 5 – 10% so với mức giá ngày thường vào dịp lễ 30-4 hàng năm. Đặt giá lúc cao điểm 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 44 Giaù caùc troø chôi ôû Ñaàm Sen vaøo dòp leã, teát 35 000 30 000 25 000 20 000 Roller Coaster 40 000 30 000 25 000 20 000 Băng đñăng 30 000 20 000 15 000 10 000 Vöôït thaùc Lễ, TếtGiaù veù ngaøy thöôøng Troø chơi Đặt giá lúc cao điểm Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 23 Kinh tế vi mô Giaû caû hai phaàn „ Vieäc tieâu thuï moät haøng hoùa vaø dòch vuï coù theå ñöôïc chia thaønh 2 quyeát ñònh, vaø do ñoù coù hai giaù. „ Ví duï 1) Coâng vieân giaûi trí „ Mua veù vaøo coång „ Mua veù troø chôi vaø thöùc aên trong coâng vieân 2) Caâu laïc boä quaàn vôït hay bôi loäi „ Phí gia nhaäp (Hoäi phí) „ Leä phí chôi moãi laàn 3) Ñieän thoaïi „ Phí thueâ bao „ Phí söû duïng Giaû caû hai phaàn „ Quyeát ñònh veà giaù laø ñònh ra phí gia nhaäp (T) vaø phí söû duïng (P). „ Löïa choïn söï ñaùnh ñoåi giöõa phí gia nhaäp thaáp vaø giaù söû duïng cao hay phí gia nhaäp cao vaø giaù söû duïng thaáp. Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 24 Kinh tế vi mô Giaù söû duïng P* ñöôïc ñònh ôû möùc sao cho MC = P. Phí gia nhaäp T* ñöôïc ñònh ôû möùc baèng vôùi thaëng dö cuûa ngöôøi tieâu duøng. T* Giaù caû hai phaàn vôùi moät ngöôøi tieâu duøng Q $/Q MC P* D Q D2 D1 Q1Q2 Möùc giaù P* lôùn hôn MC. Ñaët T* ôû möùc baèng vôùi thaëng dö tieâu duøng cuûa ngöôøi coù möùc saün loøng chi traû thaáp hôn T* Giaù caû hai phaàn vôùi hai ngöôøi tieâu duøng Q $/Q MC A B C π = 2Τ∗+ (P* -MC)* (Q1 +Q2) π lôùn hôn 2 laàn ABC P* Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 25 Kinh tế vi mô Giaû caû hai phaàn vôùi nhieàu ngöôøi tieâu duøng khaùc nhau „ Khoâng coù caùch tính chính xaùc P* vaø T* trong thöïc teá neân phaûi thöû nghieäm vaø ñieàu chænh. „ Phaûi xem xeùt vieäc ñaùnh ñoåi giöõa phí gia nhaäp T* vaø phí söû duïng P*. „ Phí gia nhaäp thaáp: lôïi nhuaän töø baùn saûn phaåm (P-MC)* n cao „ Phí gia nhaäp cao: lôïi nhuaän töø baùn saûn phaåm (P-MC)* n thaáp „ Ñeå xaùc ñònh keát hôïp toái öu, tieán haønh choïn nhieàu keát hôïp cuûa P,T. „ Choïn keát hôïp naøo laøm toái ña hoùa lôïi nhuaän. Giaù caû hai phaàn vôùi nhieàu ngöôøi tieâu duøng khaùc nhau T Lôïi nhuaän aπ :töø phí gia nhaäp sπ : töø baùn haøng T* soá ngöôøi gia nhaäpn nQMCPTTnsa = −+=+= )()()(πππ π Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 26 Kinh tế vi mô Giaû caû hai phaàn „ Quy taéc kinh nghieäm „ Caàu gioáng nhau: Choïn P xaáp xæ MC vaø T cao „ Caàu khaùc nhau: Choïn P cao vaø T thaáp. 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 52 Phí lắp đặt cho một thuê bao truyền hình cáp: 750.000 đồng Phí thuê bao hàng tháng: 88.000 ñoàng/thaùng VTV1 - VTV2- VTV3 - HTV7 - SCTV -TVB - MTV - ESPN - STAR SPORT - STAR WORLD - DISCOVERY - CARTOON - SUPER SPORT - TV5 - STAR MOVIES - HBO- BBC - CNN 66.000 ñoàng/thaùng VTV1 - VTV2- VTV3 - HTV7 - SCTV -TVB - MTV - ESPN - STAR SPORT - STAR WORLD - DISCOVERY - CARTOON - SUPER SPORT - TV5 -STAR MOVIES - HBO Định giá hai phần Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 27 Kinh tế vi mô 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 53 Giaù veù caùc troø chơi tại Đầm Sen …… 10.000 5.000 Xe ñieän ñuïng 40.000 25.000 20.000 15.000 Băng ñăng 15.000 10.000 Vượt thaùc 70.000 20.000 10.000 Xe hơi ñiện Loại veùTroø chơi Vé vào cổng: Người lớn: 20 000đ . Trẻ em: 12 000đ Định giá hai phần 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 54 Thể thao CLB Quần vợt Phí hội viên Phí cho mỗi lần chơi: - Thuê sân - Thuê HLV: 150 000đ/h - Thuê người nhặt banh Định giá hai phần Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 28 Kinh tế vi mô Quaûng caùo „ Caùc giaû ñònh „ Doanh nghieäp chæ ñònh ra moät möùc giaù „ Doanh nghieäp ñaõ bieát Q(P,A) Löôïng caàu tuyø thuoäc vaøo giaù vaø quaûng caùo nhö theá naøo? 10/26/2007 Ñaëng Vaên Thanh 56 Q0 0π P0 Q1 1π P1 AR MR MC AR’ MR’ AC’ Taùc ñoäng cuûa quaûng caùo Q $/Q AC Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 29 Kinh tế vi mô Quaûng caùo „ Löïa choïn giaù baùn vaø chi phí quaûng caùo .1 )(),( A QMC A QP AQCAPPQ ∆ ∆+=∆ ∆ −−=π Quaûng caùo „ Moät quy taéc kinh nghieäm veà Quaûng caùo PQ A A Q Q A P MCP A QP-MC =  − = ∆ ∆ 1∆ ∆)( )(- 1-)( )∆∆)(( P PA A EEPQA EPMCP EAQQA = =− = Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 30 Kinh tế vi mô Quaûng caùo „ Moät quy taéc kinh nghieäm cuûa quaûng caùo „ Ñeå toái ña hoùa lôïi nhuaän, tyû leä giöõa chi phí quaûng caùo vaø doanh thu cuûa doanh nghieäp phaûi baèng vôùi tyû leä giöõa ñoä co giaõn cuûa caàu theo quaûng caùo vaø ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù . Quaûng caùo „ Ví duï „ R(Q) = $1 trieäu/naêm „ A = $10.000 (quaûng caùo =1% doanh thu) „ EA = 0,2; EP = - 4 „ Doanh nghieäp coù neân taêng chi phí quaûng caùo? „ A/PQ = -(0.2/-4) = 0,05 = 5% „ Chi phí quaûng caùo neân taêng leân $50.000 Chöông trình Giaûngû daïyï Kinh teáá Fulbright Naêmê hoïcï 2007 - 2008 Baøiø giaûngû 16 Ñaëngë Vaênê Thanh 10/26/2007 31 Kinh tế vi mô Quaûng caùo „ Caâu hoûi „ Khi EA lôùn, quaûng caùo nhieàu hôn hay ít hôn? „ Khi EP lôùn, quaûng caùo nhieàu hôn hay ít hôn?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐịnh giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường.pdf