Điều tra chọn mẫu

7.1 khái niệm về điều tra chọn mẫu: 7.1.1 khái niệm: đtcm là một loại điều tra không toàn bộ ,người ta chỉ chọn ra một số đơn vị từ tổng thể chung để điều tra thực tế, rồi sau đó bằng các phương pháp khoa học ,tính toán suy rộng cho toàn bộ tổng thể. 7.1.2 ưu điểm và hạn chế của đtcm ưu điểm :-về chi phí-về thời gian-về tính chính xáchạn chế: ãđối với những nguồn thông tin quan trọng, đtcm không thay thế được điều tra toàn bộ.* kết quả suy rộng từ mẫu điều tra bao giờ cũng có sai số đại diện.

pdf20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 28/08/2013 | Lượt xem: 1086 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều tra chọn mẫu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHệễNG 7  ẹIEÀU TRA CHOẽN MAÃU 27.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ ẹIEÀU TRA CHOẽN MAÃU : 7.1.1 KHAÙI NIEÄM : ẹTCM LAỉ MOÄT LOAẽI ẹIEÀU TRA KHOÂNG TOAỉN BOÄ, NGệễỉI TA CHặ CHOẽN RA MOÄT SOÁ ẹễN Về Tệỉ TOÅNG THEÅ CHUNG ẹEÅ ẹIEÀU TRA THệẽC TEÁ, ROÀI SAU ẹOÙ BAẩNG CAÙC PHệễNG PHAÙP KHOA HOẽC, TÍNH TOAÙN SUY ROÄNG CHO TOAỉN BOÄ TOÅNG THEÅ. 37.1.2 ệU ẹIEÅM VAỉ HAẽN CHEÁ CUÛA ẹTCM ệU ẹIEÅM : - VEÀ CHI PHÍ - VEÀ THễỉI GIAN - VEÀ TÍNH CHÍNH XAÙC HAẽN CHEÁ: •ẹOÁI VễÙI NHệếNG NGUOÀN THOÂNG TIN QUAN TROẽNG, ẹTCM KHOÂNG THAY THEÁ ẹệễẽC ẹIEÀU TRA TOAỉN BOÄ. * KEÁT QUAÛ SUY ROÄNG Tệỉ MAÃU ẹIEÀU TRA BAO GIễỉỉ CUếNG COÙ SAI SOÁ ẹAẽI DIEÄN. 47.1.3 SAI SOÁ TRONG ẹTCM : TRONG CAÙC CUOÄC ẹIEÀU TRA CHOẽN MAÃU, SAI SOÁ TOAỉN BOÄ BAO GOÀM : - SAI SOÁ CHOẽN MAÃU - SAI SOÁ PHI CHOẽN MAÃU * KHI NHIEÄM VUẽ CHOẽN MAÃU LAỉ ẹEÅ ệễÙC LệễẽNG SOÁ TRUNG BèNH VEÀ MOÄT TIEÂU THệÙC NAỉO ẹOÙ SAI SOÁ TRUNG BèNH CHOẽN MAÃU SEế LAỉ : (NEÁU 2 CHệA BIEÁT TA THAY BAẩNG S2 ) nn 2 x     5* KHI NHIEÄM VUẽ CHOẽN MAÃU LAỉ ẹEÅ ệễÙC LệễẽNG TYÛ LEÄ THEO MOÄT TIEÂU THệÙC NAỉO ẹOÙ, SAI SOÁ TRUNG BèNH CHOẽN MAÃU SEế LAỉ : (NEÁU P CHệA BIEÁT TA THAY BAẩNG ) n )p1(p pˆ -  pˆ 6TRONG TRệễỉNG HễẽP CHOẽN KHOÂNG HOAỉN LAẽI SAI SOÁ TRUNG BèNH CHOẽN MAÃU SEế NHAÂN CHO HEÄ SOÁ ẹIEÀU CHặNH TOÅNG THEÅ HệếU HAẽN GOẽI LAỉ PHAẽM VI SAI SOÁ CHOẽN MAÃU. - KHI NHIEÄM VUẽ CHOẽN MAÃU LAỉ ẹEÅ ệễÙC LệễẽNG SOÁ TRUNG BèNH VEÀ MOÄT TIEÂU THệÙC NAỉO ẹOÙ THè : - KHI NHIEÄM VUẽ CHOẽN MAÃU LAỉ ẹEÅ ệễÙC LệễẽNG TYÛ LEÄ THEO MOÄT TIEÂU THệÙC NAỉO ẹOÙ THè : 77.2 CAÙC BệễÙC CUÛA QUAÙ TRèNH NGHIEÂN CệÙU MAÃU : QUAÙ TRèNH NGHIEÂN CệÙU MAÃU COÙ THEÅ ẹệễẽC MINH HOẽA BAẩNG Sễ ẹOÀ SAU : 2. XAÙC ẹềNH TOÅNG THEÅ 1. XAÙC ẹềNH MUẽC ẹÍCH NGHIEÂN CệÙU 6. KEÁT LUAÄN VEÀ TOÅNG THEÅ 3. XAÙC ẹềNH KÍCH THệễÙC MAÃU 4. LệẽA CHOẽN PHệễNG PHAÙP THU THAÄP THOÂNG TIN 5. SUY ROÄNG CAÙC ẹAậC TRệNG CUÛA TOÅNG THEÅ 87.3 XAÙC ẹềNH KÍCH THệễÙC MAÃU (Cễế MAÃU) : KÍCH THệễÙC MAÃU n PHUẽ THUOÄC VAỉO CAÙC YEÁU TOÁ SAU: - PHệễNG PHAÙP CHOẽN MAÃU SEế ẹệễẽC TIEÁN HAỉNH THEO PHệễNG PHAÙP NAỉO. - XAÙC ẹềNH PHAẽM VI SAI SOÁ COÙ THEÅ CHAÁP NHAÄN ẹệễẽC. - QUY ẹềNH ẹOÄ TIN CAÄY MUOÁN COÙ TRONG ệễÙC LệễẽNG. - XAÙC ẹềNH HEÄ SOÁ TIN CAÄY z Tệỉ ẹOÄ TIN CAÄY MONG MUOÁN. - ệễÙC TÍNH ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN CUÛA TOÀNG THEÅ. 97.3.1 CAÙC COÂNG THệÙC XAÙC ẹềNH KÍCH THệễÙC MAÃU GIAÛ SệÛ CHUÙNG TA COÙ YÙ ẹềNH CHOẽN MAÃU THEO PHệễNG PHAÙP CHOẽN NGAÃU NHIEÂN ẹễN GIAÛN, COÂNG THệÙC XAÙC ẹềNH KÍCH THệễÙC MAÃU n ẹệễẽC TÍNH NHệ SAU :  KHI NHIEÄM VUẽ NGHIEÂN CệÙU LAỉ ẹEÅ ệễÙC LệễẽNG SOÁ TRUNG BèNH : + TRệễỉNG HễẽP CHOẽN HOAỉN LAẽI : + TRệễỉNG HễẽP CHOẽN KHOÂNG HOAỉN LAẽI : 10  KHI NHIEÄM VUẽ NGHIEÂN CệÙU LAỉ ẹEÅ ệễÙC LệễẽNG TYÛ LEÄ : + TRệễỉNG HễẽP CHOẽN HOAỉN LAẽI : + TRệễỉNG HễẽP CHOẽN KHOÂNG HOAỉN LAẽI : 11 7.3.2 XAÙC ẹềNH PHAẽM VI SAI SOÁ COÙ THEÅ CHAÁP NHAÄN ẹệễẽC : ẹOÄ LễÙN CUÛA PHAẽM VI SAI SOÁ ẹệễẽC XAÙC ẹềNH CAấN CệÙ VAỉO MUẽC ẹÍCH NGHIEÂN CệÙU CUẽ THEÅ , KINH NGHIEÄM NGHIEÂN CệÙU VAỉ KHAÛ NAấNG NGHIEÂN CệÙU. 7.3.3 XAÙC ẹềNH ẹOÄ TIN CAÄY MONG MUOÁN Tệỉ ẹOÙ XAÙC ẹềNH HEÄ SOÁ TIN CAÄY TRONG THệẽC TEÁ ẹOÄ TIN CAÄY THệễỉNG ẹệễẽC SệÛ DUẽNG LAỉ 99%; 95% VAỉ 90%. TRONG ẹOÙ ẹOÄ TIN CAÄY 95% ẹệễẽC SệÛ DUẽNG PHOÅ BIEÁN NHAÁT. Tệỉ ẹOÄ TIN CAÄY MONG MUOÁN, TA XAÙC ẹềNH ẹệễẽC HEÄ SOÁ TIN CAÄY z. 12 7.3.4 ệễÙC TÍNH ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN :  SệÛ DUẽNG ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN CUÛA LAÀN ẹIEÀU TRA TRệễÙC. NEÁU TRệễÙC ẹAÂY ẹAế TIEÁN HAỉNH NHIEÀU LAÀN ẹIEÀU TRA, COÙ THEÅ LAÁY ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN LễÙN NHAÁT.  TIEÁN HAỉNH ẹIEÀU TRA THÍ ẹIEÅM ẹEÅ TÍNH ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN.  NEÁU HIEÄN TệễẽNG NGHIEÂN CệÙU COÙ PHAÂN PHOÁI CHUAÅN THè COÙ THEÅ ệễÙC TÍNH ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN THEO KHOAÛNG BIEÁN THIEÂN R. TA COÙ : 13 VÍ DUẽ 1 : ẹEÅ XAÙC ẹềNH THU NHAÄP TRUNG BèNH TRONG NAấM CUÛA MOÄT COÂNG NHAÂN NGAỉNH MAY, NGệễỉI TA TIEÁN HAỉNH ẹIEÀU TRA CHOẽN MAÃU VễÙI YEÂU CAÀU LAỉ : PHAẽM VI SAI SOÁ NGAỉN ẹOÀNG, ẹOÄ TIN CAÄY 95%, ẹOÄ LEÄCH TIEÂU CHUAÅN VEÀ THU NHAÄP ệễÙC TÍNH ẹệễẽC LAỉ 220 NGAỉN ẹOÀNG. HAếY XAÙC ẹềNH Cễế MAÃU CAÀN ẹIEÀU TRA? VÍ DUẽ 2 : ễÛ MOÄT TặNH MIEÀN NUÙI, NGệễỉI TA TOÅ CHệÙC ẹIEÀU TRA CHOẽN MAÃU ẹEÅ XAÙC ẹềNH TYÛ LEÄ TREÛ EM ễÛ CAÁP TIEÅU HOẽC BOÛ HOẽC, VễÙI YEÂU CAÀU PHAẽM VI SAI SOÁ, ẹOÄ TIN CAÄY95%. ễÛ CUOÄC ẹIEÀU TRA NAấM TRệễÙC ẹAế XAÙC ẹềNH TYÛ LEÄ TREÛ EM BOÛ HOẽC CUÛA TặNH LAỉ 8%. HAếY XAÙC ẹềNH Cễế MAÃU CAÀN ẹIEÀU TRA? 14 7.4 CAÙC PHệễNG PHAÙP CHOẽN MAÃU THệễỉNG DUỉNG : 7.4.1 CHOẽN MAÃU NGAÃU NHIEÂN ẹễN GIAÛN 7.4.2 CHOẽN MAÃU PHAÂN TOÅ (CHOẽN MAÃU PHAÂN TAÀNG): TRONG CHOẽN MAÃU PHAÂN TOÅ, TRệễÙC HEÁT TOÅNG THEÅ GOÀM N ẹễN Về SEế ẹệẽễC CHIA THAỉNH K TOÅ, SOÁ ẹễN Về ễÛ MOÃI TOÅ LAỉ N 1 ,N 2 ,…N K VễÙI. SOÁ ẹễN Về MAÃU n ẹệễẽC PHAÂN PHOÁI CHO CAÙC TOÅ LAÀN LệễẽT LAỉ n 1 ,n 2 ,…n k VễÙI. TRONG THệẽC TEÁ SOÁ ẹễN Về MAÃU ễÛ TệỉNG TOÅ THệễỉNG ẹệễẽC XAÙC ẹềNH BAẩNG PHệễNG PHAÙP TYÛ LEÄ, GOẽI ni LAỉ SOÁ ẹễN Về MAÃU LAÁY RA Tệỉ TOÅ I TA COÙ : 15 7.4.2.1 ệễÙC LệễẽNG TRUNG BèNH TOÅNG THEÅ : GOẽI LAỉ TRUNG BèNH CUÛA CAÛ TOÅNG THEÅ, LAỉ TRUNG BèNH MAÃU CUÛA TOÅ THệÙ i, LAỉ PHệễNG SAI MAÃU HIEÄU CHặNH CUÛA TOÅ THệÙ i, TA COÙ : - ệễÙC LệễẽNG ẹIEÅM CUÛA LAỉ : - ệễÙC LệễẽNG KHOAÛN CHO VễÙI ẹOÄ TIN CAÄY LAỉ 16  KHI CAÙC ẹễN Về MAÃU ẹệễẽC PHAÂN PHOÁI THEO TYÛ LEÄ THè  KHI ẹOÙ 17 7.4.2.2 ệễÙC LệễẽNG TYÛ LEÄ TOÅNG THEÅ : GOẽI P, P i LAÀN LệễẽT LAỉ TYÛ LEÄ CAÙC ẹễN Về COÙ TÍNH CHAÁT NAỉO ẹOÙ MAỉ TA QUAN TAÂM CUÛA TOÅNG THEÅ VAỉ CUÛA TOÅ THệÙ i. - ệễÙC LệễẽNG ẹIEÅM CUÛA P ẹệẽễC XAÙC ẹềNH BễÛI : - ệễÙC LệễẽNG KHOAÛNG CHO P VễÙI ẹOÄ TIN CAÄY VễÙI KHI PHAÂN PHOÁI MAÃU THEO TYÛ LEÄ THè NEÂN 18 7.5 CHOẽN MAÃU CAÛ KHOÁI (MAÃU CUẽM): CHOẽN MAÃU CAÛ KHOÁI LAỉ PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC CHOẽN MAÃU TRONG ẹOÙ SOÁ ẹễN Về MAÃU ẹệễẽC RUÙT RA ẹEÅ ẹIEÀU TRA KHOÂNG PHAÛI LAỉ TệỉNG ẹễN Về LEÛ TEÛ MAỉ LAỉ TệỉNG KHOÁI ẹễN Về. NHệ VAÄY TRệễÙC HEÁT TOÅNG THEÅ CHUNG ẹệễẽC CHIA THAỉNH CAÙC KHOÁI, SAU ẹOÙ CHOẽN NGAÃU NHIEÂN MOÄT SOÁ KHOÁI ẹEÅ ẹIEÀU TRA. GIAÛ SệÛ TOÅNG THEÅ CHIA THAỉNH M KHOÁI MAÃU GOÀM m KHOÁI ẹệễẽC CHOẽN NGAÃU NHIEÂN Tệỉ M KHOÁI VAỉ ẹIEÀU TRA DệễẽC THệÙC HIEÄN TREÂN TAÁT CAÛ CAÙC ẹễN Về CUÛA m KHOÁI ẹệễẽC CHOẽN. GOẽI : n 1 , n 2 , … n m LAÀN LệễẽT LAỉ SOÁ ẹễN Về TOÅNG THEÅ CUÛA KHOÁI THệÙ 1,2,…,m. LAÀN LệễẽT LAỉ TRUNG BèNH CUÛA KHOÁI THệÙ 1,2,…,m. 19 p 1 , p 2 ,…p m LAÀN LệễẽT LAỉ TYÛ LEÄ CAÙC ẹễN Về COÙ TÍNH CHAÁT NAỉO ẹOÙ TRONG KHOÁI THệÙ 1,2,…,m. + ệễÙC LệễẽNG ẹIEÅM CHO VAỉ LAÀN LệễẽT LAỉ: TRUNG BèNH: TYÛ LEÄ: + ệễÙC LệễẽNG KHOAÛNG CHO VAỉ VễÙI ẹOÄ TIN CAÄY LAÀN LệễẽT LAỉ: 20 VễÙI TRONG ẹOÙ SOÁ ẹễN Về TÍNH TRUNG BèNH CHO MOÄT KHOÁI.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐiều tra chọn mẫu.pdf
Tài liệu liên quan