Điều chỉnh các thông số trong siêu âm Doppler

NHẮC LẠI NGUYÊN LÝ SIÊU ÂM DOPPLER (S.A. DOP.) 2.CÁC THÔNG SỐ TRONG KỸ THUẬT S.A. DOP. 3.HƯỚNG DẪN TRONG THỰC HÀNH HÀNG NGÀY 1.NHẮC LẠI NGUYÊN LÝ SIÊU ÂM DOPPLER. 1843 : Christian J. Doppler , độ lệch tần số ở các vì sao dịch chuyển  thay đổi màu sắc của các vì sao . 1959 : Dr Satomura ứng dụng trong khảo sát dịch chuyển của các hồng cầu / vận tốc dòng chảy trong mạch máu . Các thể loại kỹ thuật siêu âm Dopp. . S. Dop. Liên tục ( C.W) . S. Dop. xung ( P.W) . S. Dop. màu ( C.D.I) . S. Dop. màu năng lượng không định hướng ( Power D.I) . S. Dop. màu năng lượng có định hướng (Directional Power D.I) 1843 : Christian J. Doppler , độ lệch tần số ở các vì sao dịch chuyển  thay đổi màu sắc của các vì sao . 1959 : Dr Satomura ứng dụng trong khảo sát dịch chuyển của các hồng cầu / vận tốc dòng chảy trong mạch máu .

ppt52 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 1778 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều chỉnh các thông số trong siêu âm Doppler, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑIEÀU CHÆNH CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT SIEÂU AÂM DOPPLER Nguyeãn Phöôùc Baûo Quaân Muïc tieâu : -HIEÅU CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. -BIEÁT ÑIEÀU CHÆNH CAÙC THOÂNG SOÁ . Giôùi thieäu: 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER (S.A. DOP.) 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 3.HÖÔÙNG DAÃN TRONG THÖÏC HAØNH HAØNG NGAØY. 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. 1843 : Christian J. Doppler , ñoä leäch taàn soá ôû caùc vì sao dòch chuyeån  thay ñoåi maøu saéc cuûa caùc vì sao . 1959 : Dr Satomura öùng duïng trong khaûo saùt dòch chuyeån cuûa caùc hoàng caàu / vaän toác doøng chaûy trong maïch maùu . 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. Caùc theå loaïi kyõ thuaät sieâu aâm Dopp. . S.AÂ Dop. Lieân tuïc ( C.W) . S.AÂ Dop. xung ( P.W) . S.AÂ Dop. maøu ( C.D.I) . S.AÂ Dop. maøu naêng löôïng khoâng ñònh höôùng ( Power D.I) . S.AÂ Dop. maøu naêng löôïng coù ñònh höôùng (Directional Power D.I) 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. 1.1.S.AÂ Dopp. Lieân tuïc ( C.W) - Nguyeân lyù: Öu ñieåm :Khoâng bò haïn cheá vôùi doøng chaûy V cao . Nhöôïc ñ.: Haïn cheá trong phaân ñònh vò trí cuûa maïch maùu . 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. 1.2.S.AÂ Dopp. Xung ( P.W) - Nguyeân lyù: Öu ñieåm: Phaân ñònh roõ raøng vò trí cuûa maïch maùu . Nhöôïc ñ.: Haïn cheá vôùi V cao . Ghi chuù : + T : thôøi gian ñi vaø veà + 1/T = PRF : taàn soá laáy maãu + V : vaän toác doøng chaûy + TE : T.gian tieáp nhaän~ kích thöôùc maãu laáy 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. - Phoå theå hieän cuûa S.AÂ Dop. Xung vaø S.AÂ Dop. lieân tuïc -FFT : 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. - Phoå theå hieän cuûa S.AÂ Dopp. Xung vaø S.AÂ lieân tuïc -FFT : 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. 1.3.S.AÂ Dopp. Maøu Nguyeân lyù = PW + nhieàu coång laáy maãu /nhieàu ñöôøng . Maät ñoä ñöôøng taïo maøu Soá xung laáy maãu/ moät ñöôøng maøu -Theå hieän : söï maõ hoùa maøu cuûa taàn soá Dopp. Trung mình . - Öu ñieåm: + Thoâng tin doøng chaûy / dieän roäng + Höôùng doøng chaûy. + Vaän toác trung bình + Ñaëc tính doøng chaûy ( ñoäng hoïc) . 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER. 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER (S.A. DOP.) 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.1. Thoâng soá trong kyõ thuaät s.a. dop. maøu 2.1. Thoâng soá trong kyõ thuaät s.a. dop. xung 3.HÖÔÙNG DAÃN TRONG THÖÏC HAØNH HAØNG NGAØY. - f : taàn soá thăm doø +  f ghi hình B.mode + f khaûo saùt Dop 2FDop 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP.: 2.1. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. MAØU 2.1.6. Taàn soá laáy maãu (t.t ) PRF -  Ñoä nhaïy Color Dop. -  Aliasing -  Nhieãu ( do chuyeån ñoäng) 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP.: 2.1. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. MAØU 2.1.6. Taàn soá laáy maãu (t.t ) -  PRF  +  Ñoä nhaïy Color Dop. +  Aliasing +  Nhieãu ( do chuyeån ñoäng ) 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP.: 2.1. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. MAØU 2.1.6. Taàn soá laáy maãu–Aliasing ? (t.t ) PRF 2FDop 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.2. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. XUNG 2.2.1.PRF : PRF < 2 fDop  ALIASING -Theå hieän : caùc ñænh bò caét cuït vaø bieåu thò ngöôïc höôùng . -Khaéc phuïc : . Thay ñoåi f . . Dòch ñöôøng cô baûn. . Taêng PRF … - f : taàn soá thăm doø +  f ghi hình B.mode + f khaûo saùt Dop < f B.mode - Goùc  : goùc giöõa tia Dop. vaø doøng chaûy  f = f Dop. phuï thuoäc : + Tyû leä thuaän vôùi f . + Goùc khaûo saùt Dop. 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.2. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. XUNG 2.2.2. Goùc  2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.2. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. XUNG 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.2. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. XUNG 2.2.2. Goùc  : < 60 -Choïn höôùng khaûo saùt. -Thay ñoåi tö theá b.n Sai soá do hieäu chænh goùc 2.2.3.Kích thöôùc vaø vò trí hoäp laáy maãu 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.2. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. XUNG 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 2.2. THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. XUNG 2.2.5.Vaän toác queùt phoå - Trung bình 1.NHAÉC LAÏI NGUYEÂN LYÙ SIEÂU AÂM DOPPLER (S.A. DOP.) 2.CAÙC THOÂNG SOÁ TRONG KYÕ THUAÄT S.A. DOP. 3.HÖÔÙNG DAÃN TRONG THÖÏC HAØNH HAØNG NGAØY. 3.HÖÔÙNG DAÃN TRONG THÖÏC HAØNH HAØNG NGAØY 3.1.Söû duïng caùc caøi ñaët tröôùc cuûa nhaø saûn xuaát maùy 3.HÖÔÙNG DAÃN TRONG THÖÏC HAØNH HAØNG NGAØY 3.2.Ñieàu chænh caùc thoâng soá thoâng duïng : 3.2.1.Choïn f thích hôïp . 3.2.2.Choïn goùc xuyeân aâm . 3.2.3.Chænh PRF . 3.2.4.Chænh möùc loïc thaønh . 3.2.5.Chænh möùc khuyeách ñaïi tín hieäu maøu. 3.HÖÔÙNG DAÃN TRONG THÖÏC HAØNH HAØNG NGAØY 3.2.Ñieàu chænh caùc thoâng soá thoâng duïng : 3.2.6.Chænh möùc öu tieân tín hieäu maøu-t.h xaùm. 3.2.7.Choïn kích thöôùc hoäp hieån thò maøu. 3.2.8. Chænh maät ñoä ñöôøng maøu (caân nhaéc FR) . 3.2.9. Chænh maät ñoä maãu laáy/1 ñöôøng maøu (caân nhaéc FR) . 3.2.10.Chænh möùc löu hình maøu (caân nhaéc FR) . CHAÂN THAØNH CAÙM ÔN QUÙY VÒ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐiều chỉnh các thông số trong siêu âm Doppler.ppt
Tài liệu liên quan