Đề thi thử tốt nghiệp PTTH 2011 của trường Nguyễn Du - Thái Bình (có đáp án)

Câu 1 : Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1F, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu? A. W = 5kJ B. W = 5mJ. C. W = 10kJ D. W = 10mJ Câu 2 : Vật dao động điều hoà thực hiện 10 dao động trong 5s, khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 62,8cm/s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x=2,5cm; và đang chuyển động về vị trí cân bằng . Vật có động năng bằng ba lần thế năng lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chuyển động tại thời điểm : A. t= 0,125s B. t= 0, 25s C. t=1,25s D. t= 2,5s Câu 3 : Các bước sóng dài nhất của vạch quang phổ thuộc dãy Lyman và dãy Banme trong quang phổ vạch của H tương ứng là: 21=0,1218và32=0,6563.Tính bước sóng của vạch thứ 2 trong dãy Lyman? A. 0,2017 B. 0,2127 C. 0,1027 D. 0,1270 Câu 4 : Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 0,485 (m) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,1 (eV). Hướng electron quang điện có vận tốc cực đại vào một điện trường đều và một từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) thỡ nú vẫn chuyển động theo một đường thẳng. Biết véc tơ cường độ điện trường song song với Ox, véc tơ cảm ứng từ song song với Oy, véc tơ vận tốc song song với Oz (Oxyz là hệ trục toạ độ Đề các vuông góc). Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là: A. 10 (V/m) B. 20 (V/m) C. 40 (V/m) D. 30 (V/m) Câu 5 : Bước sóng ánh sáng vàng trong chân không là 6000(A0). Bước sóng của ánh sáng ấy trong thủy tinh là bao nhiêu, biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng vàng là 1,59 ? A. 6000(A0). B. 3774(A0). C. 9540(A0). D. không xác định được. Câu 6 : Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Trong đó, L = 1/5ð (H), C = 10-3/ð (F), R là một biến trở với giá trị ban đầu R = 20Ù. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f = 50(Hz). Khi điều chỉnh biến trở để điện trở giảm dần thỡ cụng suất của trờn mạch sẽ: A. ban đầu giảm dần sau đó tăng dần. B. ban đầu tăng dần sau đó giảm dần. C. giảm dần. D. tăng dần. Câu 7 : Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc 1=0,4àm; 2=0,52àm và 3=0,6àm vào hai khe của thớ nghiệm Iõng. Biết khoảng cỏch giữa hai khe là 1mm, khoảng cỏch từ hai khe tới màn là 2m. Khoảng cỏch gần nhất giữa hai vị trớ cú màu cựng màu với võn sỏng trung tõm là A. 31,2mm B. 15,6mm C. 7,8mm D. Đápán khác. Câu 8 : Tất cả các hành tinh đều quay xung quanh Mặt Trời theo cựng một chiều. Trong quỏ trỡnh hỡnh thành hệ Mặt Trời, đây chắc chắn là hệ quả của A. sự bảo toàn vận tốc (định luật I Niu Tơn). B. sự bảo toàn năng lượng. C. sự bảo toàn động lượng. D. Sự bảo toàn mô men động lượng. Câu 9 : Điều nào sau đây sai khi nói về các tiên đề của Einstein? A. Các định luật vật lí có cùng một dạng trong mọi hệ quy chiếu quán tính. B. Tốc độ ánh sáng trong chân không đối với mọi hệ quy chiếu quán tính có cùng một giá trị c. C. Hiện tượng vật lí xảy ra như nhau đối với mọi hệ quy chiếu quán tính. D. Tốc độ ánh sáng phụ thuộc vào tốc độ của nguồn sáng và máy thu. Câu 10 : Biểu thức của điện tích, trong mạch dao động LC lý tưởng, là . Khi thỡ dũng điện trong mạch là A. B. C. 2(mA). D. Câu 11 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trỡnh:x1 = A1cos(20t + /6)cm, x2 = 3cos(20t + 5/6)cm, Biết vận tốc cực đại của vật là 140cm/s. Biên độ A1 của dao động thứ nhất là A. 8cm B. 7cm C. 9cm D. 6cm Câu 12 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng trắng thỡ tại điểm M cách vân sáng chính giữa 7,2 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng? Biết rằng ánh sáng trắng là tổng hợp các ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,4 đến 0,75.

doc7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp PTTH 2011 của trường Nguyễn Du - Thái Bình (có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD – ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ===Ç&È=== ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2-NĂM 2010-2011 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) Mà ĐỀ: 234 C©u 1 : Tô ®iÖn cña m¹ch dao ®éng cã ®iÖn dung C = 1F, ban ®Çu ®­îc tÝch ®iÖn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ 100V, sau ®ã cho m¹ch thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ t¾t dÇn. N¨ng l­îng mÊt m¸t cña m¹ch tõ khi b¾t ®Çu thùc hiÖn dao ®éng ®Õn khi dao ®éng ®iÖn tõ t¾t h¼n lµ bao nhiªu? A. W = 5kJ B. W = 5mJ. C. W = 10kJ D. W = 10mJ C©u 2 : VËt dao ®éng ®iÒu hoµ thùc hiÖn 10 dao ®éng trong 5s, khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng nã cã vËn tèc 62,8cm/s. Chän gèc thêi gian lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x=2,5cm; vµ ®ang chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng . VËt cã ®éng n¨ng b»ng ba lÇn thÕ n¨ng lÇn thø hai kÓ tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng t¹i thêi ®iÓm : A. t= 0,125s B. t= 0, 25s C. t=1,25s D. t= 2,5s C©u 3 : C¸c b­íc sãng dµi nhÊt cña v¹ch quang phæ thuéc d·y Lyman vµ d·y Banme trong quang phæ v¹ch cña H t­¬ng øng lµ: 21=0,1218vµ32=0,6563.TÝnh b­íc sãng cña v¹ch thø 2 trong d·y Lyman? A. 0,2017 B. 0,2127 C. 0,1027 D. 0,1270 C©u 4 : Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 0,485 (mm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,1 (eV). Hướng electron quang điện có vận tốc cực đại vào một điện trường đều và một từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) thì nó vẫn chuyển động theo một đường thẳng. Biết véc tơ cường độ điện trường song song với Ox, véc tơ cảm ứng từ song song với Oy, véc tơ vận tốc song song với Oz (Oxyz là hệ trục toạ độ Đề các vuông góc). Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là: A. 10 (V/m) B. 20 (V/m) C. 40 (V/m) D. 30 (V/m) C©u 5 : Bước sóng ánh sáng vàng trong chân không là 6000(A0). Bước sóng của ánh sáng ấy trong thủy tinh là bao nhiêu, biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng vàng là 1,59 ? A. 6000(A0). B. 3774(A0). C. 9540(A0). D. không xác định được. C©u 6 : Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Trong đó, L = 1/5π (H), C = 10-3/π (F), R là một biến trở với giá trị ban đầu R = 20Ω. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f = 50(Hz). Khi điều chỉnh biến trở để điện trở giảm dần thì công suất của trên mạch sẽ: A. ban đầu giảm dần sau đó tăng dần. B. ban đầu tăng dần sau đó giảm dần. C. giảm dần. D. tăng dần. C©u 7 : Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc 1=0,4µm; 2=0,52µm và 3=0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Iâng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 2m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là A. 31,2mm B. 15,6mm C. 7,8mm D. Đápán khác. C©u 8 : Tất cả các hành tinh đều quay xung quanh Mặt Trời theo cùng một chiều. Trong quá trình hình thành hệ Mặt Trời, đây chắc chắn là hệ quả của A. sự bảo toàn vận tốc (định luật I Niu Tơn). B. sự bảo toàn năng lượng. C. sự bảo toàn động lượng. D. Sự bảo toàn mô men động lượng. C©u 9 : Điều nào sau đây sai khi nói về các tiên đề của Einstein? A. Các định luật vật lí có cùng một dạng trong mọi hệ quy chiếu quán tính. B. Tốc độ ánh sáng trong chân không đối với mọi hệ quy chiếu quán tính có cùng một giá trị c. C. Hiện tượng vật lí xảy ra như nhau đối với mọi hệ quy chiếu quán tính. D. Tốc độ ánh sáng phụ thuộc vào tốc độ của nguồn sáng và máy thu. C©u 10 : Biểu thức của điện tích, trong mạch dao động LC lý tưởng, là . Khi thì dòng điện trong mạch là A. B. C. 2(mA). D. C©u 11 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà có phương trình:x1 = A1cos(20t + p/6)cm, x2 = 3cos(20t + 5p/6)cm, Biết vận tốc cực đại của vật là 140cm/s. Biên độ A1 của dao động thứ nhất là A. 8cm B. 7cm C. 9cm D. 6cm C©u 12 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe bằng 1 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu hai khe bằng ánh sáng trắng thì tại điểm M cách vân sáng chính giữa 7,2 mm có bao nhiêu bức xạ cho vân sáng? Biết rằng ánh sáng trắng là tổng hợp các ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,4 đến 0,75. A. 5 B. 9 C. 3 D. 7 C©u 13 : VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè f= 0,5 Hz. T¹i t=0, vËt cã li ®é x=4cm vµ vËn tèc v=+12,56 cm/s. Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc sau thêi gian t = 2,25s kÓ tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng lµ: A. 24,3cm B. 25,67cm C. 26,3cm D. 27,24cm C©u 14 : Kết luận nào không đúng với âm nghe được? A. Âm sắc, độ to, độ cao, cường độ và mức cường độ âm là các đặc trưng sinh lí của âm. B. Âm nghe được là các sóng cơ có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. C. Âm nghe càng cao nếu chu kì âm càng nhỏ. D. Âm nghe được có cùng bản chất với siêu âm và hạ âm. C©u 15 : Một đoàn tàu chạy trên đường ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m và ở chỗ nối hai thanh ray có một khe hở hẹp. Hỏi tàu chạy với vận tốc bao nhiêu thì bị xóc mạnh nhất. Biết chu kỳ dao động riêng của tàu trên các lò xo giảm xóc là 1s. Chọn đáp án đúng: A. 45km/h. B. 25km/h. C. 36km/h. D. 30km/h. C©u 16 : ChiÕu bøc x¹ cã b­íc sãng =0,552vµo catèt (K) cña mét tÕ bµo quang ®iÖn, dßng quang ®iÖn b·o hoµ Ibh=2 mA. C«ng suÊt cña nguån s¸ng chiÕu vµo K lµ P=1,2W. HiÖu suÊt cña hiÖn t­îng quang ®iÖn lµ: A. 0,650 % B. 0,425 % C. 0,374 % D. 0,550 % C©u 17 : Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi chỉ nối R,C vào nguồn điện xoay chiều thì thấy dòng điện i sớm pha p/4 so với điện áp đặt vào mạch. Khi mắc cả R, L, C vào mạch thì thấy dòng điện i chậm pha p/4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng. A. ZC = 2ZL B. ZL= 2ZC C. R = ZL = ZC D. ZL = ZC C©u 18 : Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Khi nguồn phát bức xạ l1 thì trong khoảng MN = 1,68cm trên màn người ta đếm được 8 vân sáng, tại các điểm M, N là 2 vân sáng. Khi cho nguồn phát đồng thời hai bức xạ: bức xạ l1 ở trên và bức xạ có bước sóng l2 = 0,4mm thì khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng của hai bức xạ trùng nhau là A. 3,6mm B. 2,4mm C. 4,8mm D. 9,6mm C©u 19 : Một trạm điện cần truyền tải điện năng đi xa. Nếu hiệu điện thế trạm phát là U1 = 5(KV) thì hiệu suất tải điện là 80%. Nếu dùng một máy biến thế để tăng hiệu điện thế trạm phát lên U2 = 5(KV) thì hiệu suất tải điện khi đó là: A. 85% B. 90% C. 95% D. 92% C©u 20 : Một con lắc đơn dao động nhỏ điều hoà với biên độ góc α0 (tính bằng rad). Chiều dài dây treo là l gia tốc trọng trường là g. Gọi v là vận tốc của con lắc tại li độ góc α. Chọn biểu thức đúng? A. B. C. D. C©u 21 : Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là UL, UC, U. Biết UL = UC và U = UC. Nhận xét nào sau đây là đúng với đoạn mạch này? A. Cuộn dây có điện trở thuần không đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch B. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch C. Do UL > UC nên ZL > ZC và trong mạch không thể thực hiện được cộng hưởng; D. Cuộn dây có điện trở thuần đáng kể và dòng điện trong mạch vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch C©u 22 : Chọn phương án sai: Khi chiếu chùm ánh sáng thích hợp vào catot của một tế bào quang điện, hiệu điện thế giữa anot và catot là UAK thì cường độ dòng quang điện chưa đạt giá trị bão hòa. Lúc này A. số electron đến được anot trong 1 giây ít hơn số electron bứt ra khỏi catot trong cùng thời gian đó B. nếu tăng UAK thì số electron quang điện không đến được anot giảm C. nếu đổi dấu của UAK thì động năng cực đại của electron đập vào anot giảm D. nếu cho UAK = 0 thì vẫn có electron đến được anot. C©u 23 : Phát biểu nào không đúng? A. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của ngoại lực. B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức . C. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. C©u 24 : Tìm phát biểu sai về năng lượng liên kết. A. Năng lượng liên kết tính cho một nuclôn gọi là năng lượng liên kết riêng. B. Muốn phá vỡ hạt nhân có khối lượng m thành các nuclôn có tổng khối lượng m0>m thì cần năng lượng tối thiểu DE=(m0-m)c2 để thắng lực hạt nhân. C. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng nhỏ thì càng kém bền vững. D. Hạt nhân có năng lượng liên kết DE càng lớn thì càng bền vững. C©u 25 : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động theo phương vuông góc mặt nước tại hai điểm 01, 02 với các phương trình lần lượt là: u1 = a cos( 10t) ; u2 = a cos(10t+/2). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Hai điểm A và B thuộc vùng hai sóng giao thoa, biết A01 - A02 = 5cm và B01 - B02 = 35cm. Chọn phát biểu đúng? A. B thuộc cực đại giao thoa, A thuộc cực tiểu giao thoa B. A thuộc cực đại giao thoa, B thuộc cực tiểu giao thoa C. A và B không thuộc đường cực đại và đường cực tiểu giao thoa. D. A và B đều thuộc cực đại giao thoa C©u 26 : Một nơtron có động năng 1,15MeV bắn vào hạt nhân tạo ra hạt α và hạt X, hai hạt này bay ra với cùng vận tốc. Cho mα =4,0016u; mn=1,00866u; mLi=6,00808u; mX=3,016u; 1u=931MeV/c2. Động năng của hạt X trong phản ứng trên là : A. 0,56MeV B. 0,42MeV C. 0,25MeV D. 0,15MeV C©u 27 : Mét thanh nhÑ dµi 1m quay ®Òu trong mÆt ph¼ng ngang xung quanh trôc th¼ng ®øng ®i qua trung ®iÓm cña thanh. Hai ®Çu thanh cã hai chÊt ®iÓm cã khèi l­îng 2kg vµ 3kg. VËn tèc cña mçi chÊt ®iÓm lµ 5m/s. M«men ®éng l­îng cña thanh lµ A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 10 kgm2/s C. L = 15,0 kgm2/s. D. L = 12,5 kgm2/s. C©u 28 : Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương; biên độ S0 và chu kỳ dao động T. Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kỳ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào? Bỏ qua mọi lực cản. A. Chu kỳ tăng hoặc giảm còn tuỳ thuộc quả nặng đi theo chiều nào B. Chu kỳ giảm C. Chu kỳ không đổi D. Chu kỳ tăng C©u 29 : Trong mét thÝ nghiÖm ng­êi ta chiÕu mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng song song hÑp vµo c¹nh cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 80 theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang. §Æt mét mµn ¶nh E song song vµ c¸ch mÆt ph¼ng ph©n gi¸c cña gãc chiÕt quang 1m. biÕt chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi ¸nh s¸ng ®á lµ 1,61 vµ ®èi víi ¸nh s¸ng tÝm lµ 1,68 th× bÒ réng d¶i quang phæ trªn mµn E lµ A. 1,22 cm B. 1,04 cm C. 0,98 cm D. 0,83 cm C©u 30 : Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12(cm) đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng = 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8(cm). Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là A. 6 B. 10 C. 5 D. 3 C©u 31 : Một tàu phá băng nguyên tử có công suất lò phản ứng P = 18MW. Nhiên liệu là urani đã làm giàu chứa 25% U235. Tìm khối lượng nhiên liệu cần để tàu hoạt động liên tục trong 60 ngày. Cho biết một hạt nhân U235 phân hạch toả ra Q=3,2.10-11J A. 5,16kg B. 4,95kg C. 3,84kg D. 4,55kg C©u 32 : VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T= 0,5s, biªn ®é A=2cm Chon gèc thêi gian lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x=-cm theo chiÒu d­¬ng cña trôc to¹ ®é. Ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: A. x= 2 cos() (cm) B. x= 2cos() (cm) C. x= 2cos() (cm) D. x= 2cos() (cm) C©u 33 : Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZC(ZL – ZC). B. R2 = ZL(ZC – ZL). C. R2 = ZC(ZC – ZL). D. R2 = ZL(ZL – ZC). C©u 34 : Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14cm, người ta thấy M luôn dao động ngược pha với nguồn. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz. Bước sóng của sóng đó có giá trị là A. 8cm B. 4cm C. 6cm D. 5cm C©u 35 : Trên một sợi dây đàn hồi chiều dài l = 1,6m, hai đầu cố định và đang có sóng dừng. Quan sát trên dây thấy có các điểm cách đều nhau những khoảng 20cm luôn dao động cùng biên độ nhau. Số bụng sóng trên dây là: A. 8 B. 4 C. 8 hoặc 4 D. 6 C©u 36 : Nhận xét nào sau đây về các tia phóng xạ và quá trình phóng xạ là chưa đúng: A. Trong điện trường, tia a và tia b bị lệch về 2 phía khác nhau. B. Tia phóng xạ là các tia không nhìn thấy. C. Khi một hạt nhân phóng xạ b+ hoặc b- thì đều dẫn đến sự thay đổi số proton trong hạt nhân. D. Tia g chỉ có thể phát ra từ quá trình phân rã của một số hạt nhân phóng xạ. C©u 37 : M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung thay ®æi ®­îc. Khi C =C1 = 10 pF th× m¹ch thu ®­îc sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng l1 = 10m . TÝnh L A. L = 3,56(H) B. L = 2,82 (H) C. L = 1,67(H) D. L = 9,42(H) C©u 38 : Bề mặt của Mặt Trời phát ra ánh sáng, sau khi đi qua lần lượt các lớp khí quyển Mặt Trời và khí quyển Trái Đất thì quang phổ của nó thu được trên Trái Đất là: A. quang phổ hấp thụ của khí quyển Trái Đất. B. quang phổ hấp thụ của khí quyển Trái Đất và của khí quyển Mặt Trời. C. quang phổ hấp thụ của khí quyển Mặt Trời D. quang phổ liên tục C©u 39 : Một lò xo có độ cứng k nằm ngang, một đầu gắn cố định một đầu gắn vật khối lượng m. Kích thích để vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30p (m/s2). Thời điểm ban đầu t = 0 vật có vận tốc v = +1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi sau đó bao lâu vật có gia tốc bằng 15p (m/s2) A. 0,05s B. 0,20s C. 0,15s D. 0,10s C©u 40 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng đơn sắc là 0,5µm, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn 3m. Hai điểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,4cm và 1,8cm. Số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm MN là A. 15 B. 19 C. 11 D. 10 C©u 41 : Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X: .Biết proton có động năng Kp=5,45 MeV, Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của proton và có động năng KHe=4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng A. 1,225MeV B. 3,575MeV C. 6,225MeV D. Một giá trị khác C©u 42 : Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao được nối vào mạch điện ba pha có điện áp pha Upha = 220 V. Công suất điện của động cơ là 6, 6kW; hệ số công suất của động cơ là . Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ bằng A. 105 A. B. 20 A. C. 60 A. D. 35 A. C©u 43 : Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ P = 100W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát ra là 0,589mm. Hỏi trong 30s, đèn phát ra bao nhiêu phôtôn ? Cho hằng số plăng h = 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. A. 8,9.1024 B. 9,9.1018 C. 8,9.1021 D. 9,9.1024 C©u 44 : Chän ph¸t biÓu sai khi nãi vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: A. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng cã mµu s¾c x¸c ®Þnh trong mäi m«i tr­êng. B. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng cã tÇn sè x¸c ®Þnh trong mäi m«i tr­êng. C. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng cã b­íc sãng x¸c ®Þnh trong mäi m«i tr­êng. D. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c. C©u 45 : I-ốt () là chất phóng xạ b có chu kì bán rã 8 ngày. Ban đầu có 1 mẫu 20g I-ốt, sau 10 ngày độ phóng xạ của mẫu là: A. 3,6.1016 Bq B. 3,8.1015 Bq C. 3,7.1015 Bq D. 3,9.1016 Bq C©u 46 : Trong một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5mH, tụ điện có điện dung C = 6 μF đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10─8 C. Điện tích cực đại của một bản tụ điện là A. 9.10─9C B. 4.10─8 C. C. 12.10─8 C D. 2.5.10─9 C. C©u 47 : Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẳng hướng về mọi phương. Tại điểm A cách S một đoạn RA = 1 m, mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ tại điểm B cách nguồn một đoạn 10 m là A. 40dB B. 50dB C. 30dB D. 60dB C©u 48 : Một sóng cơ truyền trong môi trường dọc theo đường thẳng Ox có phương trình , trong đó x tính bằng (cm), t tính bằng (s). Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động lệch pha cách nhau là A. 10cm B. 20cm C. 12,5cm D. 15cm C©u 49 : T¸c dông mét m«men lùc M = 0,32 Nm lªn mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn mét ®­êng trßn lµm chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng víi gia tèc gãc kh«ng ®æi = 2,5rad/s2. B¸n kÝnh ®­êng trßn lµ 40cm th× khèi l­îng cña chÊt ®iÓm lµ A. m = 1,5 kg. B. m = 1,2 kg. C. m = 0,6 kg D. m = 0,8 kg C©u 50 : Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(wt) (V) vào hai bản của một tụ điện. Ở thời điểm t1, điện áp là V và cường độ dòng điện trong mạch là i1 = - 2,5A. Ở thời điểm t2, các giá trị nói trên là u2 = 100 V và i2 =A. Tính điện áp cực đại U0. A. 220V B. 200V C. 318V D. 100V phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : khao sat 2011 §Ò sè :234 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLý nguyễn du thái bình 234.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 123.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 345.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 456.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 567.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 678.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 789.doc
  • docLý nguyễn du thái bình 890.doc
Tài liệu liên quan