Đề thi thử đại học số 31

1 . Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc  tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Khi đứng yên tại vị trí cân bằng lò xo giãn : 1. Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 22 cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong một giây, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai được 36 dao động.Chiều dài của các con lắc lần lượt là: A. 72 cm và 50 cm B. 44 cm và 22 cm C. 132 cm và 110 cm D. 50 cm và 72 cm 2. Một dao động điều hoà có chu kì dao động là 4 s và biên độ là 4 cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa li độ cực đại là : A. 1/3 s B. 2/3 s C. 1 s D. 2 s 3. Phương trình dao động điều hoà của một vật có dạng x  6 sin t  8 cos t . Biên độ của dao động đó là: A. 5 D. 11 B. 9 C. 10

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học số 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 31 1 . Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc  tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Khi đứng yên tại vị trí cân bằng lò xo giãn : A. l = g  B.  l = 2 g  C.  l = 2 g  D.  l = g  1. Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 22 cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng trong một giây, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai được 36 dao động.Chiều dài của các con lắc lần lượt là: A. 72 cm và 50 cm B. 44 cm và 22 cm C. 132 cm và 110 cm D. 50 cm và 72 cm 2. Một dao động điều hoà có chu kì dao động là 4 s và biên độ là 4 cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa li độ cực đại là : A. 1/3 s B. 2/3 s C. 1 s D. 2 s 3. Phương trình dao động điều hoà của một vật có dạng ttx  cos8sin6  . Biên độ của dao động đó là: A. 5 B. 9 C. 10 D. 11 4. Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: A. T B. 2T C. T/2. D. T/ 2 . 5. Pha ban đầu của vật dao động điều hoà phụ thuộc vào: A. đặc tính của hệ dao động. B. biên độ của vật dao động. C. gốc thời gian và chiều dương của hệ toạ độ. D. vận tốc ban đầu. SÓNG CƠ HỌC ,ÂM HỌC ( 4 ) 6. Chọn câu sai: Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau thì có: A. Li độ của chúng bằng nhau tại mỗi thời điểm B. Hiệu số pha dao động bằng số chẵn lần  C. Khoảng cách giữa chúng bằng một số nguyên lần bước sóng. D. Khoảng cách giữa chúng bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. 7. Trên một sợi dây dài 2 m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 100 m/s B. 40 m/s. C. 80 m/s. D. 60 m/s. 8. Điều nào sau đây là chưa chính xác khi nói về bước sóng? A. Là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha. B. Là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ của sóng. C. Là quãng đường mà pha dao động lan truyền được trong một chu kỳ dao động. D. Là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau trên một phương truyền sóng. 9. Với I0 là cường độ âm chuẩn, I là cường độ âm. Khi mức cường độ âm L = 2 Ben thì: A. I = 2I0 B. I = 1 2 I0 C. I = 102I0 D. I = 10-2I0 DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ( 10 ) 10. Trong một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng đặt vào đoạn mạch là 150 V, dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng 2A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 200 W B. 180 W C. 240 W D. 270 W 11. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác đối với dòng xoay chiều ba pha: A. Dòng xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng xoay chiều một pha B. Dòng xoay chiều ba pha tiết kiệm được dây dẫn, giảm hao phí trên đường truyền C. Dòng xoay chiều ba pha có thể tạo ra từ trường quay một cách dễ dàng D. Dòng xoay chiều ba pha chỉ dùng được đối với các tải thật đối xứng 12. Cho mạch RLC mắc nối tiếp có )(100 R và )(1 HL   , )(10.5 4 FC    . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế )(100sin2120 Vtu  . Để dòng điện trong mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch ta phải ghép nối tiếp hay song song với tụ C một tụ C1 có điện dung là bao nhiêu ? A. Ghép song song ; )(10.5 4 1 FC    B. Ghép nối tiếp ; )(10.5 4 1 FC    C. Ghép song song ; )( 4 10.5 4 1 FC    D. Ghép nối tiếp ; )( 4 10.5 4 1 FC    13. Chọn câu trả lời sai : Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng, tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác thì: A. Hệ số công suất của mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện tăng C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng. D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm 14. Hai đầu đoạn mạch không phân nhánh có hiệu điện thế 0 sin(100 )( )6  u U t V thì cường độ dòng điện đi qua mạch có giá trị 0 (100 )4  i I sin t  ( A ) . Kết luận nào sau đây là đúng ? A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần B. Đoạn mạch gồm điện trở thuần và cuộn cảm mắc nối tiếp C. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. 15. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì biểu thức nào sau đây sai ? A. cos = 1 B. ZL = ZC C. UL = UR D. U = UR 16. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ dựa trên: A. hiện tượng cảm ứng điện từ B. hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay. C. hiện tượng tự cảm. D. hiện tượng tự cảm và sử dụng từ trường quay. 17. Trong mạch RLC mắc nối tiếp khi ZL = ZC, khẳng định nào sau đây sai ? A. Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại. B. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm L cực đại. C. Hệ số công suất của mạch cực đại. D. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở R cực đại. 18. Trong một máy phát điện 3 pha mắc hình sao, hiệu điện thế hiệu dụng Ud giữa 2 dây pha với hiệu điện thế hiệu dụng Up giữa mỗi dây pha với dây trung hoà liên hệ bởi: A. Up = d U 3 B. Up = 3 Ud C. Up = 3 Ud D. Ud = 3 Up 19. Trong mạch dao động LC (lí tưởng), nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và dòng điện trong mạch cực đại I0 thì chu kì dao động điện từ của mạch là: A. 0 02 Q IT  B. 0 02 I QT  C. 002 QIT  D. 2 0 2 02 Q I T  20. Trong mạch dao động LC (lí tưởng), điện tích cực đại trên tụ điện là Q0. Điện tích của tụ điện vào thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là: A. Q0 B. Q0/2 C. Q0/ 3 D. Q0/ 2 21. Một mạch dao động (lí tưởng) khi dùng tụ điện C1 thì tần số riêng của mạch là f1=120(kHz) khi dùng tụ C2 thì tần số riêng của mạch là f2=160(kHz). Khi mạch dao động dùng hai tụ ghép song song thì tần số dao động riêng của mạch là: A. 200 kHz B. 96 kHz C. 280 kHz D. 140 kHz 22. Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,2 mH và một tụ điện mà điện dung có thể thay đổi trong khoảng từ 50 pF đến 450 pF. Mạch trên có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng: A. 168 m đến 600 m B. 176 m đến 625 m C. 188 m đến 565 m D. 200 m đến 824 m. 23. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1=0,5µm và λ2=0,6µm vào hai khe Iâng cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. Công thức xác định vị trí của những vân sáng có màu giống vân trung tâm là (k nguyên) A. x=4k(mm) B. x=5k(mm) C. x=3k(mm) D. x=2k(mm) 24. Một ống Rơnghen có thể phát ra tia X có bước sóng nhỏ nhất 5 A0 . Nếu tăng hiệu điện thế giữa anốt và catốt thêm 10% thì tia X có thể phát ra bước sóng nhỏ nhất là : A. 2,3 A0 B. 4,5 A0 C. 1,5 A0 D. 1,8 A0 25. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào: A. màu sắc môi trường B. màu của ánh sáng C. lăng kính mà ánh sáng đi qua D. bước sóng ánh sáng 26. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng. Cho khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a=0,8 mm, màn ảnh E cách hai khe là D=2m. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 4.10-7 m đến 7,6.10-7m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân sáng trung tâm 3 mm là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 27. Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là: A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. B. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhưng không phụ thuộc nhiệt độ của nguồn sáng. C. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhưng phụ thuộc nhiệt độ của nguồn sáng. D. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và cả nhiệt độ của nguồn sáng. 28. Một vật đặt trước một thấu kính cho ảnh ngược chiều cao bằng 2 lần vật và cách vật một khoảng 60 cm.Thấu kính này là thấu kính loại gì và vật cách thấu kính là bao nhiêu ? A. Thấu kính hội tụ,vật cách thấu kính 20 cm B. Thấu kính hội tụ,vật cách thấu kính 40 cm C. Thấu kính là thấu kính phân kỳ,vật cách thấu kính 20 cm. D. Thấu kính là thấu kính phân kỳ,vật cách thấu kính 40 cm. 29. Một vật phẳng nhỏ, đặt trước một thấu kính và vuông góc với trục chính, cho ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 5 lần vật. Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thì ảnh sẽ dịch chuyển A. lại gần thấu kính và độ cao của ảnh tăng lên. B. lại gần thấu kính và độ cao của ảnh giảm đi. C. ra xa thấu kính và độ cao của ảnh tăng lên. D. ra xa thấu kính và độ cao của ảnh giảm đi. 30. Một thấu kính có một mặt phẳng và một mặt cầu, bán kính mặt cầu bằng 20 cm. Một vật đặt cách thấu kính 20 cm cho ảnh ngựơc chiều và cao bằng vật. Nếu nhúng thấu kính trên ngập trong nước chiết suất 4/3 thì độ tụ của thấu kính là: A. D = 2,50 dp B. D = 6,25 dp C. D = 3,25 dp D. D = 4,50 dp. 31. Một vật đặt trước một gương cầu cách gương một khoảng 20 cm cho ảnh ngược chiều và cách vật một khoảng 40 cm. Đây là loại gương cầu gì và độ phóng đại khi đó bằng bao nhiêu ? A. Gương cầu lồi có k = 3 B. Gương cầu lõm có k = - 3 C. Gương cầu lồi có k = 2 D. Gương cầu lõm có k = -2 32. Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50 cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái không điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa là D = 8 điốp. Điểm cực cận cách mắt người đó: A. 15 cm B. 10 cm C. 16 cm D. 18 cm 33. Một người bị tật cận thị khi đeo kính có độ tụ D = -2dp thì có thể nhìn vật ở vô cùng mà không phải điều tiết. Nếu đeo kính có tiêu cự f = -100 cm thì có thể nhìn rõ vật ở xa mắt nhất là bao nhiêu ? (Biết mắt đặt sát kính trong các trường hợp ). A. 100 cm B. 50 cm C. 45 cm D. 75 cm. 34. Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 1cm,thị kính có tiêu cự 3 cm. Khi ngắm chừng ở vô cực thì độ bội giác là 50. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: (Lấy Đ=25 cm) A. 6 cm B. 9 cm C. 12 cm D. 10 cm. 35. Một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều và chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng là 2 . Chiếu chùm sáng trắng vào lăng kính sao cho góc lệch đối với tia vàng nhỏ nhất.Góc tới của chùm tia sáng là: A. 30 0 B. 45 0 C. 55 0 D. 60 0 . 36. Chọn câu sai khi nói về kính thiên văn: A. Kính thiên văn có vật kính và thị kính đặt đồng trục cách nhau khoảng có thể thay đổi được B. Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, tạo ra ảnh thật A1B1 của thiên thể AB C. Để ngắm chừng, người quan sát dịch chuyển thị kính ra xa hoặc lại gần vật kính. D. Thị kính là một kính lúp dùng để tạo ảnh cuối cùng là một ảnh ảo. 37. Chiếu vào Natri chùm tia tử ngoại có bước sóng 0,25 m .Động năng cực đại của electron quang điện là 2,48 eV. Giới hạn quang điện của Natri là: A. 0,50 m B. 0,60 m C. 0,75 m D. 0,40 m 38. Phát biểu nào sau đây là sai: Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện A. không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích. B. phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. C. phụ thuộc vào bản chất kim loại làm anốt. D. phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catốt. 39. Chiếu một tia sáng có bước sóng 1  vào một kim loại có giới hạn quang điện 0 0,5 m  thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng không. Nếu dùng tia sáng có bước sóng 12 2     thì động năng ban đầu cực đại của quang electron là : A. 39,75.10 20 J B. 3,972.10 21 J C. 23,97.10 21 J D. 2,379.10 20 J. 40. Trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô vạch có bước sóng ngắn nhất và dài nhất trong dãy Laiman có bước sóng lần lượt là )(3,91min nm và )(6,121max nm . Bước sóng ngắn nhất trong dãy Banme có giá trị nào sau đây: A. 366,4 nm B. 410 nm C. 350,2 nm D. 0,385 m 41. Bán kính quỹ đạo Bo thứ năm là 13,25 A0 . Một bán kính khác bằng 4,77 A0 sẽ ứng với bán kính quỹ đạo Bo thứ mấy ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 42. Khi chiếu một bức xạ có bước sóng 0,546( m)  vào bề mặt catot của tế bào quang điện .Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các êlectron quang điện có vận tốc cực đại và hướng nó vào từ trường đều có B = 10-4 ( T ) vuông góc với phương vận tốc ban đầu của electron thì quỹ đạo của electron đi trong từ trường là đường tròn có bán kính R = 2,332 ( cm ) . Vận tốc ban đầu cực đại của electron có giá trị là bao nhiêu ? Cho e = 1,6.10 -19 C ; me = 9,1.10 – 31 kg . A. 0,4.106 m/s B. 0,5.106 m/s C. 0,6.106 m/s D. 0,7.106 m/s 43. Dùng hạt Prôtôn có động năng KP = 1,2 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau AZ X chuyển động với cùng vận tốc cho mp = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mX = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2. Động năng của mỗi hạt X là: A. 18,24 MeV B. 9,12 MeV C. 4,56 MeV D. 6,54 MeV 44. Một mẫu phóng xạ 3114Si ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ ( kể từ lúc t = 0) cũng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kỳ bán rã của 3114Si là: A. 2,6 giờ B. 3,3 giờ C. 4,8 giờ D. 5,2 giờ 45. Chọn câu đúng : Cho phản ứng hạt nhân sau: 2 3 4 11 1 2 0D T He n   . Biết độ hụt khối tạo thành các hạt nhân 2 31 1D, T và 4 2 He lần lượt là : ΔmD=0,0024u ; ΔmT=0,0087u ; ΔmHe=0,0305u . Cho 21u 931MeV / c . Năng lượng tỏa ra của phản ứng là: A. 180,6MeV B. 18,06eV C. 18,06MeV D. 1,806MeV. 46. Chọn câu sai : A. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng một nửa số hạt nhân đã phóng xạ. B. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó một nửa số hạt nhân ban đầu bị phóng xạ. C. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã. D. Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là thời gian sau đó độ phóng xạ của nguồn giảm còn lại một nửa . 47. Chọn câu sai A. Tia α bao gồm các hạt nhân của nguyên tử Heli. B. Khi đi ngang qua tụ điện, tia α bị lệch về phía bản cực âm của tụ điện. C. Tia gamma là sóng điện từ có năng lượng cao. D. Tia β¯ không do hạt nhân phát ra vì nó mang điện tích âm. 48. Dưới tác dụng của bức xạ γ, hạt nhân 94 Be có thể tách thành hai hạt nhân 4 2 He . Biết m Be =9,0112u; m He =4,0015; m n =1,0087u. Để phản ứng trên xảy ra thì bức xạ gamma phải có tần số tối thiểu là bao nhiêu? A. 2,68.1020 Hz B. 1,58.1020 Hz. C. 4,02.1020 Hz. D. 1,13.1020 Hz.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề thi thử đại học số 31.pdf
Tài liệu liên quan