Đề thi thử đại học lần I Năm học 2012 -2013 Môn: Hoá học Khối A, B

Câu 50:Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)2, Al, FeCO3, Cu(OH)2, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng d ư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng Ba(OH)2dư thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z, sau đó dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn G. Thành phần các chất trong G là A. MgO, BaSO4, Fe, Cu. B. BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3. C. MgO , Al2O3, Fe, Cu, ZnO. D. BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu

pdf7 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 06/05/2015 | Lượt xem: 1227 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử đại học lần I Năm học 2012 -2013 Môn: Hoá học Khối A, B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 1/7 - Mã đề thi 061 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH (Đề thi gồm có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI A, B Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ và tên thí sinh: ................................................................. SBD:........................Lớp:........................ Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; Be=9; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=58,7; Cu=64; Zn=65; Br=80; Rb=85; Sr=88; Ag=108; Sn=119; Cs=133; Ba=137; Pb=207, Cr=52; Sn=119; Câu 1: Thả một viên bi bằng sắt hình cầu nặng 5,6 gam vào 200 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ. Sau khi đường kính viên còn lại bằng 1/2 so với ban đầu thì khí ngừng thoát ra (giả sử viên bi bị mòn đều từ mọi phía). Nồng độ (mol/lít) của dung dịch HCl là A. 0,500. B. 0,875. C. 0,125. D. 1,376. Câu 2: Cho các ion:HSO 4 , NO  3 , C6H5O -, -OCO-CH2-NH 3 , CH3NH  3 , Cu2+, Ba2+, Al(OH) 4 , HCO  3 . Tổng số ion có vai trò axit và tổng số ion có vai trò lưỡng tính là A. 2 và 1 B. 2 và 2 C. 3 và 2 D. 1và 2 Câu 3: Cho các monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat, propilen, benzen, axit etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam, etilenoxit. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là: A. 6 B. 5 C. 8 D. 7 Câu 4: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí thì ở anot thu được V lít khí (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của V là A. 4,48. B. 5,60. C. 11,20. D. 22,40. Câu 5: Cho axeton tác dụng với HCN thu được chất hữu cơ X. Thủy phân X trong môi trường axit thu được chất hữu cơ Z. Đề hiđrat hóa Z thu được axit cacboxylic Y. Vậy Y là chất nào sau đây? A. CH2=CH-COOH B. CH3CH=CHCOOH C. CH2=C(CH3)COOH D. CH2=CHCH2COOH Câu 6: Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, foocmon, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là: A. 8 B. 11. C. 10 D. 9 Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn a mol một este no, đơn chức mạch hở X, cần b mol O2, tạo ra c mol hỗn hợp CO2 và H2O. Biết c = 2(b - a). Số đồng phân este của X là A. 2. B. 6. C. 4. D. 3. Câu 8: X là dung dịch AlCl3 Y là dung dịch NaOH 2M .Cho 150ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 g kết tủa. Nếu thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y kết thúc phản ứng được 10,92 g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch X là : A. 3,2 M B. 2,0 M C. 1,0 M D. 1,6 M Câu 9: Cho 2 dung dịch H2SO4 và HCOOH có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH tương ứng là x và y. Thiết lập mối quan hệ giữa x và y biết rằng cứ 50 phân tử HCOOH thì có 1 phân tử HCOOH đã phân ly. A. y = x - 1 B. y = 10x C. y = x + 2 D. y = 2x MÃ ĐỀ: 061 www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 2/7 - Mã đề thi 061 Câu 10: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HO-CH2-CH2-OH (X); HO-CH2-CH2-CH2-OH (Y); HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CH(OH)-CH2-OH (T). Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam là A. X, Y, R, T B. X, Z, T C. X, Y, Z, T D. Z, R, T Câu 11: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O. Tỉ khối của hỗn hợp NO và N2O đối với H2 là 19,2. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa trong phản ứng trên là: A. 8 : 15 B. 6 : 11 C. 11 : 28 D. 38 : 15 Câu 12: Cho 1 mol axit axetic tác dụng với 1mol etanol (xt H2SO4 đặc) người ta thu được 0,5 mol etyl axetat. Hãy cho biết nếu lấy 1 mol axit axetic tác dụng với 3 mol etanol (các điều kiện khác được giữ không đổi) thì số mol este thu được là: A. 0,80 mol B. 0,60 mol C. 0,75 mol D. 0,50 mol Câu 13: Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Cu có 2 đồng vị bền 63Cu và 65Cu. Thành phần phần trăm về khối lượng của 63Cu trong Cu2S là: A. 57,49 B. 73 C. 21,82 D. 57,82 Câu 14: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho saccarozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. (II) Nhiệt phân AgNO3. (III) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch AgNO3. (IV) Cho fructozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. (V) Để AgCl ngoài ánh nắng. Số thí nghiệm tạo ra bạc kim loại là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 15: Cho cân bằng sau: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) ∆H = -96,23 kJ/mol. Hãy cho biết tác động nào sau đây đối với cân bằng làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận? A. Tăng nhiệt độ. B. Tăng áp suất chung của hệ. C. Tăng thể tích bình. D. Tăng nồng độ SO3. Câu 16: X là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2. Trong đó O chiếm 59,6% về khối lượng. Cho dung dịch KOH (dư) vào dung dịch chứa 100 gam muối X. Lọc kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit. Giá trị của m là A. 39,20 B. 17,65 C. 47,36 D. 32,95. Câu 17: Cho X, Y, Z, R, T là năm nguyên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có tổng số điện tích hạt nhân là 90 (X có số điện tích hạt nhân nhỏ nhất). Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Bán kính các hạt giảm: X2 > Y > Z > R+ > T2+ . B. Các hạt X2 , Y, Z , R+ , T2+ có cùng cấu hình electron 1s22s22p63s23p6. C. Trong phản ứng oxi hoá - khử, X2 và Y chỉ có khả năng thể hiện tính khử. D. Độ âm điện của Y nhỏ hơn độ âm điện của R. Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng? A. axit glutamic HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH có tính lưỡng tính B. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit. C. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit. D. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím xanh Câu 19: Có các nhận định sau đây: 1)Nguyên tắc sản xuất gang là khử sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. 2)Nguyên tắc sản xuất thép là khử các tạp chất trong gang. 3)Tính chất hóa học của Fe2+ là tính khử và tính oxi hóa. 4)Nước cứng là nước có chứa ion Ca2+, Mg2+ dưới dạng muối Cl-, HCO3-, SO42-,... Số nhận định đúng là www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 3/7 - Mã đề thi 061 A. 1. B. 2. C. 3. D. 0. Câu 20: Hoà tan m gam Na vào dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)2 thu được dung dịch X. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào dung dịch X thu được 5,0 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 4,6 B. 2,3 C. 3,45 D. 1,15 Câu 21: X là tetrapeptit Ala – Gly – Val – Ala; Y là tripeptit Val – Gly – Val. Đun nóng m gam hỗn hợp chứa X và Y (trong đó tỉ lệ mol của X và Y tương ứng là 1 : 3) với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z, cô cạn dung dịch Z thu được 25,328 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 19,455 gam B. 18,160 gam C. 34,105 gam D. 17,025 gam Câu 22: Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là: A. (NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2. B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2. C. Ca(H2PO4)2. D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. Câu 23: Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa. Giá trị của p là A. 8,64. B. 2,16. C. 10,8. D. 9,72. Câu 24: Cho dãy các chất và ion : Fe, Cl2, SO2, NO2, C, Al, Mg2+, Na+, Fe2+, Fe3+. Số chất và ion vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A. 4 B. 5 C. 8 D. 6 Câu 25: Khối lượng oleum chứa 71% SO3 về khối lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam dung dịch H2SO4 60% thì thu được oleum chứa 30% SO3 về khối lượng là: A. 312,56 gam B. 539,68gam C. 506,78gam D. 496,68gam Câu 26: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Al2(SO4)3. (2) Cho dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO3 vào dung dịch FeCl2. (3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. (4) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch BaCl2. (5) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch NaHSO4. Số trường hợp xảy ra phản ứng là A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 27: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là A. 40%. B. 50%. C. 25%. D. 20%. Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 60%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 20 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 6,8 gam. Giá trị của m là A. 16,2 B. 45 C. 15 D. 30 Câu 29: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch Brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là A. 16,0. B. 3,2. C. 32,0. D. 8,0. Câu 30: X có công thức phân tử là C4H8Cl2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được chất hữu cơ Y đơn chức. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 31: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 82,35 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 4/7 - Mã đề thi 061 A. 40 B. 30 C. 80 D. 60 Câu 32: Một dung dịch có chứa HCO3-; 0,2 mol Ca2+; 0,8 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,8 mol Cl-. Cô cạn dung dịch đó đến khối lương không đổi thì lượng muối thu được là A. 75,2 gam B. 72,5 gam C. 96,6 gam D. 118,8 gam Câu 33: Cho các dung dung dịch sau: (1): natri cacbonat; (2): sắt (III) clorrua; (3): axit sunfuric loãng; (4): axit axetic; (5): natri phenolat; (6): phenyl amoni clorua; (7): đimetyl amoni clorua. Dung dịch metylamin tác dụng được với dung dịch: A. 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 3, 4, 6, 7 D. 2, 3, 4, 6 Câu 34: Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2; Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)2 và HNO3; Cho lá Zn vào dung dịch HCl; Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 35: Cho các chất sau: HCl; NaOH; Na3PO4; Na2CO3; Ca(OH)2. Số chất tối đa có thể làm mềm nước cứng tạm thời là A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 36: Ứng với công thức phân tử C7H8O có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất của benzen và số đồng phân đều tác dụng được với các chất: K, KOH, (CH3CO)2O: A. 5 và 2 B. 4 và 2 C. 5 và 3 D. 4 và 3 Câu 37: Chất hữu cơ M có một nhóm amino, một chức este. Hàm lượng oxi trong M là 35,96 %. Xà phòng hóa a gam chất M được ancol. Cho toàn bộ hơi ancol đi qua CuO dư, to thu andehit Z. Cho Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của a là: ( hiệu suất phản ứng 100%) A. 3,8625 gam B. 6,675 gam C. 7,725 gam D. 3,3375 gam Câu 38: Dung dịch X chứa hh gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dd HCl 1M vào 100 ml dd X, sinh ra V lít khí (đktc). Đun nóng để cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (g) muối khan. Giá trị của m là: A. 25,6g B. 30,1 g C. 23,9 g D. 18,2g Câu 39: Cho 3 kim loại X,Y, Z biết E0 của 2 cặp oxihoa – khử X2+/X = - 0,76V và Y2+/Y = +0,34V. Khi cho Z vào dung dịch muối của Y thì có phản ứng xẩy ra còn khi cho Z vào dung dịch muối X thì không xảy ra phản ứng. Biết Eo của pin X-Z = +0,63V thì E0 của pin Z - Y bằng : A. +1,73V B. +2,49V C. +0,47V D. +0,21V Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH,CxHyCOOH,và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2.Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2.Tính m A. 44g B. 33 gam C. 48,4 gam D. 52,8 g Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X (chứa triglixerit của axit stearic,axit panmitic và các axit béo tự do đó). Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (H=90%) thì thu được khối lượng glixerol là: A. 0,92 gam B. 1,656 gam C. 0,828 gam D. 2,484 gam Câu 42: Cho các phản ứng: 1) SO2 + H2S 2) Na2S2O3 + H2SO4 3) HI + FeCl3 4) H2S + Cl2 5) H2O2 + KNO2 6) O3 + Ag 7)Mg + CO2 8) KClO3 + HCl (đ) 9) NH3 + CuO Số phản ứng tạo ra đơn chất là: A. 7 B. 6 C. 8 D. 9 www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 5/7 - Mã đề thi 061 Câu 43: Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là A. 25%. B. 30%. C. 20%. D. 40%. Câu 44: Cho hỗn hợp Na, Al vào nước dư thu được 4,48 lit H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan. Sục CO2 dư vào dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ? A. 10,4 gam B. 7,8 gam C. 3,9 gam D. 15,6 gam Câu 45: Trong số các chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, tơ nilon-6, propyl clorua, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, m- crezol, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là: A. 9 B. 10 C. 7 D. 8 Câu 46: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch A có pH = 13 và dung dịch B có pH = 2 thì thu được dung dịch có pH bằng A. 1,05 B. 1,35 C. 12,95 D. 12,65 Câu 47: Cho 32,25 gam một muối có công thức phân tử là CH7O4NS tác dụng hết với 750 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thấy thoát ra chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và thu được dung dịch X chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 45,5 B. 30,0 C. 35,5 D. 50,0 Câu 48: Những chất nào sau đây vừa là mất màu dung dịch brom, vừa làm mất màu dung dịch thuốc tím (nhiệt độ thường hoặc khi đun nóng): pentan, xiclopropan, butađien, toluen, ancol alylic, anđehit axetic. A. xiclopropan, butađien, toluen. B. xiclopropan, butađien, ancol alylic. C. butađien, ancol alylic, anđehit axetic. D. butađien, toluen, ancol alylic. Câu 49: Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 50: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO, Zn(OH)2 , Al, FeCO3, Cu(OH)2, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng Ba(OH)2 dư thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn Z, sau đó dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ đi qua Z đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn G. Thành phần các chất trong G là A. MgO, BaSO4, Fe, Cu. B. BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3. C. MgO , Al2O3, Fe, Cu, ZnO. D. BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 6/7 - Mã đề thi 061 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN HÓA HỌC 12 cauhoi 061 1 B 2 C 3 D 4 B 5 C 6 C 7 C 8 D 9 C 10 B 11 A 12 C 13 D 14 C 15 B 16 D 17 D 18 A 19 B 20 D 21 B 22 D 23 A 24 B 25 C 26 A 27 B 28 B 29 A 30 B 31 D 32 A 33 D 34 C 35 A 36 C 37 D www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Download ebook, tài liệu, đề thi, bài giảng tại : Trang 7/7 - Mã đề thi 061 38 C 39 C 40 A 41 C 42 C 43 A 44 B 45 A 46 D 47 A 48 C 49 B 50 A www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_hoa_224_thi_thu_dh_chuyen_nguyen_tat_thanh_keys_8489.pdf
Tài liệu liên quan