Đề thi hết môn Toán 1 - Đề số: 17

Câu 2: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn 2) Xét xem hàm số sau có liên tục với mọi x không? Câu 3: (2 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x3 + y3 + 15xy 2) Cho hàm số y = f(x2), f khả vi cấp 2. Tìm d2y. Câu 4: (2 điểm) Giải phương trình vi phân Câu 5: (1 điểm) Cho f(x) = (x2 + 1)sinx. Tính f(20)(x).

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi hết môn Toán 1 - Đề số: 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 17 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn =-1/12 2) Tìm tiệm cận của hàm số Câu 2: (2 điểm) 1) Chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi x ≥ 0 2) Dùng vi phân tính gần đúng biểu thức Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình vi phân (KQ: (y/x)arctg(y/x)=lnC(x2 + y2)1/2 Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung của đường cong y = lncosx với 0 ≤ x ≤ a < /2 Câu 5: (1 điểm) Cho . Tính: dZ(1, 0); A = (x + y)Z’x – ( x – y)Z’y ; B = Z”xx + Z”yy; d2Z(1, 0). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 12 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn = 4/3 2) Tìm tiệm cận của hàm số Câu 2: (2 điểm) 1) Chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi x ≥ 0 2) Dùng vi phân tính gần đúng biểu thức Câu 3: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’ = (y/x) + cos(y/x) KQ: 1 + sin(y/x) = Cxcos(y/x) Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung của đường cong y = (1/4)x2 – (1/2)lnx với 1 ≤ x ≤ e Câu 5: (1 điểm) Cho Z = e x + y.sin(x – y). Tính dZ(0, 0); A = Z. Z”xx – Z’2x – Z.Z”yy + Z’2y và d2Z(0, 0). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 13 Câu 1: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích phân Câu 2: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn 2) Xét xem hàm số sau có liên tục với mọi x không? Câu 3: (2 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x3 + y3 – 15xy 2) Cho hàm số . Tìm miền xác định và tính Câu 4: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’cos2x + y = tgx với điều kiện ban đầu y(0) = 0. Câu 5: (1 điểm) Cho hàm số f(x) = (x3 + 1) e3x. Tính f(10)(x). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 08 Câu 1: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích ph Câu 2: (3 điểm) 1) Tìm giới hạn 2) Xét xem hàm số sau có liên tục với mọi x không? Câu 3: (2 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x3 + y3 + 15xy 2) Cho hàm số y = f(x2), f khả vi cấp 2. Tìm d2y. Câu 4: (2 điểm) Giải phương trình vi phân Câu 5: (1 điểm) Cho f(x) = (x2 + 1)sinx. Tính f(20)(x). Chú ý: Thí sinh nộp lại đề thi. DuyÖt Hµ néi, ngµy 23 th¸ng 01 n¨m 2011 Ng­êi ghÐp ®Ò

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdt_toan1_dhk4_3039.doc
Tài liệu liên quan