Đề thi hết môn Toán 1 - Đề số: 07

Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số xác định bởi tham số trong đó t là tham số Tính 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung với 1 ≤ x ≤ e.

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi hết môn Toán 1 - Đề số: 07, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 07 Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’ + y/x = x 2.y 4 Câu 2: (3 điểm) 1) Cho hàm số z = xe y + ye x. Hãy tính biểu thức 2) Cho hàm số z được xác định bởi Tính d2z Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số Tính f ’(1) 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích phân Câu 5: (1 điểm) Cho . Tính y (2008)(0) và y (2009)(0) DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 7g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 04 Câu 1: (2 điểm) Giải phương trình vi phân y’ + xy = x 3.y 3 Câu 2: (3 điểm) 1) Cho . Chứng minh rằng: 2) Cho hàm số z được xác định bởi z3 – 3xyz = a3. Tính d 2z. Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số Tính f ’(1) và f ’(2) 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính tích phân Câu 5: (1 điểm) Cho . Tính y (2008)() và y (2009)() DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 03 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = x 4 + y 4 – 2x 2 + 4xy – 2y 2 2) Cho hàm số . Hãy tính biểu thức Câu 2: (2 điểm) Giải phương trình vi phân xy’ – y = x2.cosx Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số xác định bởi tham số trong đó t là tham số Tính 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung với a ≤ x ≤ b và 0 < a < b. Câu 5: (1 điểm) Tính tích phân suy rộng và kết luận về sự hội tụ của tích phân DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò Bé c«ng th­¬ng Tr­êng §H Kinh tÕ Kü thuËt CN (Ca 9g30’) §Ò thi hÕt m«n TOÁN 1 Líp: §¹i häc H×nh thøc thi: viÕt Thêi gian: 90 phót §Ò sè: 06 Câu 1: (3 điểm) 1) Tìm cực trị của hàm số z = 2x 4 + y 4 – 4x 2 – 4y 2) Cho hàm số . Hãy tính biểu thức Câu 2: (2 điểm) Giải phương trình vi phân Câu 3: (2 điểm) 1) Cho hàm số xác định bởi tham số trong đó t là tham số Tính 2) Tính giới hạn Câu 4: (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Tính độ dài cung với 1 ≤ x ≤ e. Câu 5: (1 điểm) Tính tích phân suy rộng và kết luận về sự hội tụ của tích phân DuyÖt Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2010 Ng­êi ghÐp ®Ò

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdt_toan1_dhk3_1495.doc