Đề tài Xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hiện nay

Đảng ủy quân sự, cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị và cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị quân sự địa phương; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, làmtham mưu cho đảng uỷ quân sự địa phương về xây dựng đảng bộ và đảng uỷ quân sự địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lượng vũ trang

doc26 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 26/02/2016 | Lượt xem: 1506 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG CƠ QUAN CHÍNH TRỊ THUỘC CƠ QUAN QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, ĐỦ SỨC LÀM THAM MƯU CHO ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HIỆN NAY ************ MỞ ĐẦU Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. Để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, ngay từ ngày đầu xây dựng quân đội và cùng với quá trình đó, hệ thống cơ quan chính trị đã được thành lập và ngày càng hoàn chỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cơ quan chính trị thường xuyên được xây dựng, củng cố và kiện toàn, xứng đáng là cơ quan đảm nhiệm công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng trong quân đội. Với chức năng là cơ quan đảm nhiệm công ác đảng, công tác chính trị, cơ quan chính tri thuộc cơ quan quân sự địa phương có nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho đảng uỷ quân sự địa phương về công tác xây dựng Đảng; trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn xây dựng các tổ chức đảng trong đảng bộ quân sự địa phương trong sạch vững mạnh. Do vậy, để xây dựng đảng uỷ quân sự địa phương trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng và phát huy vai trò của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương. Xây dựng cơ quan chính trị trong cơ quan quân sự địa phương là một nội dung công tác tổ chức của Đảng trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, một nhiệm vụ quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và sự phát triển của công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trước sự tấn công điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng nước ta; việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang địa phương và công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong những năm qua, được sự quan tâm của đảng ủy, chỉ huy các cấp, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương đã từng bước trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động cho thấy, kết quả xây dựng cơ quan chính trị ở một số địa phương chưa thực sự vững chắc, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong việc tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Vì vậy, nghiên cứu xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 1. Tính tất yếu xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện Cơ quan chính trị là cơ quan thuộc cơ quan quân sự địa phương. Xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được xuất phát từ những cơ sở lí luận, thực tiễn sau đây: * Xuất phát từ vị trí, vai trò của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương là cơ quan trực tiếp đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương; hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy quân sự, sự chỉ đạo của phó chỉ huy về chính trị cơ quan quân sự địa phương cùng cấp; sự hướng dẫn của cơ quan chính tri cấp trên về công tác đảng, công tác chính trị; các ban của cấp ủy địa phương cùng cấp về công tác xây dựng đảng; sự quản lí điều hành của chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương cùng cấp trong các hoạt động quân sự của đơn vị. Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương có vai trò: Là một bộ phận trong cơ quan quân sự địa phương, xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh sẽ trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, trực tiếp triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cho cơ quan quân sự địa phương thuộc quyền và các lực lượng vũ trang địa phương. Giữ vai trò quan trọng trong việc quán triệt, nghiên cứu, đề xuất để đảng ủy quân sự tham mưu cho cấp ủy địa phương quyết định những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng đảng bộ quân sự địa phương, đội ngũ cán bộ trong cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đảng ủy quân sự địa phương. Như vậy, tính đúng đắn, hiệu quả làm tham mưu của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phụ thuộc trực tiếp vào việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Đồng thời, với vị trí là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, cơ quan chính trị sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng đảng ủy quân sự địa phươnantrong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương và làm tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung, công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang địa phương nói riêng. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vị trí vai trò của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương là ở chỗ, trong mọi lúc, mọi nơi, trong mỗi giai đoạn cách mạng, cấp ủy địa phương, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan quân sự địa phương phải coi trọng xây dựng cơ quan chính trị cùng cấp thực hiện tốt yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, có như thế thì việc xây dựng cơ quan chính trị mới có nội dung, biện pháp phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. * Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương. Theo quy định số 71/-QĐ-CT của Ban Bí thư ngày 24/4/2003, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương có các chức năng cơ bản giống cơ quan chính trị thuộc các đơn vị chủ lực. Tuy nhiên, do tính đặc thù của địa phương, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương còn có chức năng phối hợp với cấp ủy địa phương chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong lượng vũ trang địa phương. Từ quy định trên, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương có các chức năng cơ bản đó là: Nghiên cứu, đề xuất với đảng ủy quân sự cấp mình quyết định nội dung, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương. Lập kế hoạch và trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong cơ quan quân sự và lượng vũ trang địa phương thuộc quyền, giúp đảng ủy quân sự địa phương và phó chỉ huy về chính trị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trực tiếp thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương; giúp đảng ủy quân sự và phó chỉ huy về chính trị cơ quan quân sự địa phương cùng cấp phối hợp với cấp ủy địa phương cấp dưới và các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn địa phương tiến hành công tác tư tưởng, tổ chức trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Như vậy, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trực tiếp làm tham mưu giúp giúp đảng ủy quân sự và phó chỉ huy về chính trị của cơ quan quân sự địa phương cùng cấp tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trịtrong lượng vũ trang địa phương. Để hoàn thành nhiệm vụ đó cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải thường xuyên được xây dựng vững mạnh toàn diện đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ. Theo quy định số 902/QĐ - CT của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị trong quân đội có 11 nhiệm vụ. Do tính chất hoạt động đặc thù của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, có thể khái quát những nhiệm vụ cơ bản sau đây: Tham mưu, đề xuất để đảng ủy quân sự địa phương quyết định những nội dung, biện pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đối với lực lượng vũ trang và công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trực tiếp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong cơ quan quân sự và các đơn vị bộ đội địa phương thuộc quyền. Phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân ở địa phương tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và củng cố quốc phòng. Xây dựng cơ quan quân sự và lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị quân sự địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc phân biệt với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị thuộc đơn vị chủ lực; từ đó tích cực xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị cho đảng ủy quân sự địa phương trong mọi lúc, mọi nơi, mọi trường hợp và tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy quân sự địa phương đối với lượng vũ trang địa phương. * Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và những vấn đề mới đặt ra trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương về chính trị và yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương Ngày nay, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nói chung, lực lượng vũ trang địa phương nói riêng đã có sự phát triển. “Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức” Bộ Chính trị (2005), " Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong QĐNDVN", Số 51- NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương, H,20/7/2005 . Đồng thời, lực lượng vũ trang địa phương không chỉ đánh thắng chiến tranh xâm lược mà còn tham gia trên mặt trận phi vũ trang, đấu tranh thắng lợi trên mặt trận không khói súng; tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương trên địa bàn đóng quân vững mạnh. Vì vậy, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải thực sự được xây dựng vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cho đảng ủy quân sự địa phương; đảm bảo cho đảng ủy quân sự địa phương lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực sự là cơ quan tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho lượng vũ trang địa phương. * Xuất phát từ sự tác động của tình hình thế giới, khu vực, sự chống phá của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam hiện nay Đảng ta nhận định: “Cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ có những bước tiến mới. Khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương sau khủng hoảng tài chính-kinh tế có khả năng phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định” Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, tr66, H2001 . Trước mắt, nhân dân ta có cả cơ hội lớn và thách thức lớn. Đối với cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ. Sự tác động của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, ý thức hệ là sự tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến xây dựng lực lượng vũ trang địa phương về chính trị và hoạt độngcông tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời, nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã từng bước làm cho nền kinh tế phát triển, chính trị ổn định nên đã tác động tích cực đến nhận thức chính trị, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Tuy nhiên, những mặt trái của nó, cùng với nạn tham những, tiêu cực đã có những tác động lớn đến xây dựng lượng vũ trang địa phương về chính trị, ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống của bộ đội ta nói chung, cán bộ nhân viên trong cơ quan quân sự địa phương nói riêng. Vì vậy, xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hiện nay đang là vấn đề thời sự, cấp bách. * Thực tiễn quá trình hoạt động của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương đã chứng minh: ở đâu, lúc nào, đơn vị nào quan tâm xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, sẽ phát huy đầy đủ vai trò làm tham mưu về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, ở đó phát huy cao hiệu quả, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương đối với lượng vũ trang địa phương và công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn luôn được giữ vững, tăng cường. Ngược lại, nếu ở đâu, lúc nào không quan tâm xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, thì vai trò làm tham mưu của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương sẽ giảm sút, không hiệu quả; đảng ủy quân sự địa phương không hoàn thành nhiệm vụ; vai trò lãnh đạo của cấp ủy địa phương đối với lượng vũ trang địa phương và công tác quân sự, quốc phòng địa phương bị buông lỏng; đảng ủy quân sự địa phương không đạt trong sạch vững mạnh. * Xuất phát từ thực trạng xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện hiện nay - Những ưu điểm Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đánh giá: một trong những thành tựu đạt được là: Đảng thường xuyên chăm lo và “tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức". Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định: “Các hệ thống tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội đã được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần xây dựng Quân đội không ngừng lớn mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”Bộ Chính trị "Nghị quyết của Bộ chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính uỷ, chính trị viên trong QĐND việt Nam" Số 51- NQ/TW, BCHTƯ, H, 20/7/2005 . Những ưu điểm, kết quả đã đạt được ở trên của cơ quan chính trị trong toàn quân, trong đó, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương đã có đóng góp quan trọng, xứng đáng với vai trò làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. - Những hạn chế, khuyết điểm Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong “quá trình thực hiện cũng cho thấy một số vấn đề về chất lượng và hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị còn hạn chế, chưa đáp ứng được sự phát triển của tình hình” Sđd, tr1, H, 20/7/2005 . “Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chưa ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới; nhận thức trong Đảng về một số nội dung quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa thống nhất cao” Ban tư tưởng văn hoá Trung ương, (2003), tài liệu học tâp Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, về "chiến lươc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nxb CTQG, H2003 . Những hạn chế, khuyết điểm trên là do: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp nói chung, trong đó có đảng ủy quân sự địa phương nói riêng, mà trực tiếp là vai trò làm tham mưu của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị mà vấn đề cốt lõi là cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương chưa thực sự vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chưa ngang tầm với sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng. Một số cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương chưa nhận thức đầy đủ việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, chưa thấy hết vị trí, vai trò làm tham mưu của mình về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; bên cạnh đó, năng lực, phẩm chất, phương pháp tác phong công tác của một số cán bộ nhân viên, nhất là chủ nhiệm chính trị trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tình hình kiện toàn về biên chế tổ chức còn nhiều bất cập; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Như vậy, việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện trong thời gian vừa qua đã có nhiều ưu điểm, tiến bộ; tuy nhiên, vẫn còn một số mặt chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình, còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm. Vì vậy, cần có những biện pháp phù hợp nhằm phát huy mặt ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.Trước hết là: Nắm vững quan điểm chủ trương, biện pháp của Đảng, Đảng uỷ quân sự địa phương, Đảng bộ địa phương là vấn đề tiên quyết để vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào tình hình thực tế các tổ chức đảng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương từ đó tham mưu cho đảng uỷ quân sự địa phương đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương. Quá trình lãnh đạo phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu, khắc phục những khâu yếu, điểm yếu; tăng cường công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Thường xuyên kết hợp xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; gắn chặt xây dựng đội ngũ đảng viên với đội ngũ cán bộ; chú trọng củng cố đội ngũ đảng viên là cán bộ chủ trì; phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng tham gia. Nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị, của đảng uỷ quân sự địa phương; xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, giải quyết tốt các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ tổ chức đảng cơ quan chính trị với các tổ chức khác trong cơ quan quân sự địa phương... Tăng cường sự lãnh đạo của đảng uỷ quân sự địa phương, sự chỉ đạo của các cơ quan, cơ quan chính trị cấp trên đối với công tác xây dựng đảng, cơ quan chính trị tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong xây dựng tổ chức đảng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương. 2. Những giải pháp cơ bản xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hiện nay. Xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện là vấn đề then chốt, để cơ quan chính trị đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt độngcông tác đảng, công tác chính trị; đồng thời giúp đảng ủy quân sự địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Để xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải tiến hành nhiều nội dung, biện pháp, song cần nắm vững và thực hiện tốt những nội dung, biện pháp sau đây: 2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức, các lực lượng và mọi người trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, là tiền đề bảo đảm cho việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Xuất phát từ vị trí vai trò của nhận thức đối với hành động, nhận thức đúng sẽ có thể cho kết quả hành động đúng. Nếu nhận thức không đúng, chắc chắn hành động sẽ bị sai lạc. Muốn cho mọi tổ chức, mọi lực lượng và mọi người có nhận thức đúng thì phải giáo dục. Công tác giáo dục tốt sẽ bảo đảm cho mọi người, mọi tổ chức có nhận thức đúng về xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trên cơ sở đó đề cao trách nhiệm và phát huy mọi khả năng, tính chủ động sáng tạo trong xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Thực tế hiện nay việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện ở không ít các cấp ủy, cơ quan quân sự địa phương còn xem nhẹ, chưa chú trọng đúng mức hoặc chưa nhận thức đầy đủ, còn sai lệch; thậm chí có thời gian chúng ta không thành lập cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương cấp huyện. Một số địa phương đã biến hoạt động của cơ quan chính trị thành hoạt động bảo đảm. Mặt khác, không ít cán bộ nhân viên của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương chưa thực sự nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng cơ quan chính trị, cho rằng đó là trách nhiệm của ban chủ nhiệm. Vì vậy: - Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương Cần có nhận thức đầy đủ, đề cao trách nhiệm của chính mình trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy quân cơ quan quân sự có chủ trương, biện pháp xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phù hợp; bên cạnh đó, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ quan cũng như đội ngũ cán bộ trong cơ quan quân sự và cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương; phối hợp với đảng ủy quân sự địa phương và cơ quan chức năng cấp trên của quân đội để có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thực hiện chính sách, nhất là đối với cán bộ chủ trì; lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy quân sự địa phương, các ban của cấp ủy địa phương tăng cường các hoạt động sơ kết, tổng kết, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đản, công tác chính trị, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng và mọi người trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. - Đối với đảng ủy quân sự, cơ quan quân sự địa phương Đề cao trách nhiệm trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; đồng thời, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, nắm chắc tình hình mọi mặt, đề ra chủ trương biện pháp đúng đắn, phù hợp trong xây dựng gắn với tính đặc thù của từng địa phương; phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội của địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. - Đối với các ban chức năng của cấp ủy địa phương và cơ quan chính trị cấp trên: Cần nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm; thường xuyên sâu sát nắm vững tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy các cấp để có nghị quyết, chủ trương lãnh đạo đúng đắn, sát thực trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. - Đối với bản thân đội ngũ cán bộ công nhân viên trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương: Phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình hiện nay, để từ đó tích cực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Hết sức tránh, các tổ chức, các lực lượng và mọi người nhận thức không đầy đủ, không phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, để làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. 2.2. Thường xuyên kiện toàn cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đây là giải pháp quyết định đến hiệu quả hoạt động và chất lượng xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Xuất phát từ vai trò của tổ chức đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện là phải thường xuyên chăm lo kiện toàn tổ chức. Thường xuyên kiện toàn cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương là điều kiện để bảo đảm cho cơ quan chính trị tiến hành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Mặt khác, yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải đáp ứng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; điều đó chỉ có thể đạt được khi các chủ thể tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được củng cố kiện toàn, trong đó có cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương. Trong quá trình kiện toàn cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải nắm vững các yêu cầu chung về biên chế cơ quan chính trị các cấp là: đủ số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có chất lượng cao. Cần chú trọng về chất lượng, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ công nhân viên cơ quan chính trị có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chức trách được giao; nhất là về năng lực hướng dẫn, vận động quần chúng nhân dân thực hiện công tác quân sự, quốc phòng; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương; mặt khác phải đáp ứng yêu cầu có lực lượng dự trữ nhất định để khi mở rộng nhiệm vụ có lực lượng tăng cường cho các địa phương hoặc địa bàn trọng yếu. Để kiện toàn cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, ngoài việc phải căn cứ vào quy chế công tác cán bộ, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hướng dẫn công tác cán bộ của Tổng cục Chính trị, tính chất hoạt động và nhiệm vụ chính trị của cơ quan quân sự. Đảng ủy địa phương cần phối hợp với cấp ủy địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị chính trị của địa phương, điều kiện thực tế và nhu cầu cán bộ địa phương để nghiên cứu đề xuất với cấp trên và các cấp có thẩm quyền về yêu cầu kiện toàn cơ quan chính trị đáp ứng yêu cầu, đủ sức thực hiện nhiệm vụ. Cần khắc phục các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức về cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, cho thuần túy chỉ là cán bộ phong trào, nên hạ thấp yêu cầu, không chú ý đến số lượng và chất lượng đội ngũ, làm ảnh hưởng tới kết quả hoàn thành nhiệm vụ. 2.3. Đổi mới phong cách làm việc và thực hiện tốt các chế độ công tác của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương Đây là một trong những giải pháp quan trọng không thể thiếu, nhằm bảo đảm cho việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đổi mới phong cách làm việc, thực hiện tốt chế độ công tác là điều kiện bảo đảm cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Để đổi mới phong cách làm việc, trước hết, hoạt động của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải căn cứ vào đường lối đổi mới của Đảng, nhiệm vụ của quân đội, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của Đảng ủy cơ quan quân sự địa phương và tình hình thực tiễn của địa phương. Việc đổi mới phong cách làm việc của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải tuân theo yêu cầu đổi mới phong cách làm việc của cơ quan chính trị trong lực lượng vũ trang nói chung, theo đúng phong cách lãnh đạo của Đảng và phương pháp, tác phong công tác đảng, công tác chính trị, đó là: Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương làm việc phải dựa trên cơ sở giáo dục, thuyết phục và thực sự mở rộng dân chủ, đề cao kỷ luật, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Đây là phong cách làm việc quan trọng nhất của cơ quan chính trị, hoàn toàn khác với phong cách dùng mệnh lệnh. Giáo dục, thuyết phục phải trên cơ sở lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Tuy nhiên, giáo dục thuyết phục, mở rộng dân chủ phải có lãnh đạo, có kỷ luật, kỷ cương. Phong cách làm việc đi sâu, đi sát thực tế, có điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, thiết thực, luôn hướng xuống cơ sở và tập trung chỉ đạo cơ sở là một trong những nội dung cần thiết của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, nhằm để nắm chắc tình hình tổ chức, tình hình chính trị, tư tưởng của bộ đội và nhân dân; thông qua đó giúp cho cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phát hiện được những vấn đề cần đề xuất cho Đảng ủy, chỉ huy kịp thời, đúng, trúng; phát hiện được những mặt mạnh, mặt hạn chế trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, phát hiện ra nhân tố điển hình để xây dựng, những tiêu cực, hạn chế để kịp thời khắc phục. Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương làm việc phải có kế hoạch và phân công, phân cấp rõ ràng; thực hiện tốt công tác kiểm tra; chấp hành tốt các chế độ công tác để thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ của mình. Toàn bộ kế hoạch của ngành, cá nhân phải tuân thủ kế hoạch chung; quá trình chỉ đạo, điều hành của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, theo đúng quy chế hoạt động của cơ quan. Cán bộ, nhân viên cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải có chính kiến rõ ràng, làm việc kiên quyết, dứt khoát, không dĩ hòa vi quý. Khắc phục tình trạng nói hay làm dở, nói nhiều làm ít, nói mà không làm, nói suông; hay, cách làm việc chồng chéo, chắp vá, tùy tiện, gặp chăng hay chớ. 2.4. Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, nhất là chủ nhiệm chính trị và các trưởng ban, trợ lý đầu ngành vững mạnh, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, nhất là chủ nhiệm chính trị và các trưởng ban, trợ lý đầu ngành là lực lượng trực tiếp đề đạt giúp đảng ủy quân sự địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy địa phương cùng cấp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời là lực lượng trực tiếp xác định kế hoạch, hướng dẫn, hiệp đồng, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang địa phương tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; đảm bảo việc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong lượng vũ trang địa phương luôn đúng hướng và đạt hiệu quả cao; vì vậy: Cần phải chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương nhất là chủ nhiệm chính trị và các trưởng ban, trợ lý đầu ngành có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy trong đảng bộ địa phương, thủ trưởng cơ quan quân sự và các cơ quan chuyên môn phải nhận thức đúng vai trò và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc lựa chọn, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ công nhân viên trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương; nghiên cứu nắm chắc phẩm chất, năng lực của đội ngũ và từng người, yêu cầu đòi hỏi của công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương để xác định chủ trương, biện pháp bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ công nhân viên, nhất là chủ nhiệm chính trị và các trưởng ban, trợ lý đầu ngành đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài, cả trong điều kiện thời bình và khi có nhu cầu mở rộng nhiệm vụ; phải kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên như gửi đi đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, gửi đi tập huấn do trên mở; đơn vị tự bồi dưỡng Yêu cầu bồi dưỡng phải toàn diện, song cần chú trọng tập trung vào kiến thức xây dựng đảng, công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác vận động quần chúng, giải quyết các mối quan hệ trong công tác, các kiến thức về kinh tế-xã hội, pháp luật và kiến thức khoa học, xã hội nhân văn Cần tránh, cấp ủy, chỉ huy các cấp không quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương, nhất là chủ nhiệm chính trị và các trưởng ban, trợ lý đầu ngành. 2.5. Kết hợp chặt chẽ xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện với xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị trong sạch vững mạnh Đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị là hạt nhân lãnh đạo chính trị của cơ quan. Việc kết hợp xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện xuất phát từ mối quan hệ bản chất giữa sự lãnh đạo của Đảng với tính mục đích của sự lãnh đạo. Xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh là điều kiện để các đảng viên trong đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị rèn luyện, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; là điều kiện để xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Cơ quan chính trị có xây dựng vững mạnh toàn diện thì đội ngũ cán bộ công nhân viên trong đó mới có môi trường thuận lợi để phát triển nhân cách toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh; để tiến hành việc kết hợp đó, cần: Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kết hợp giữa xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương với xây dựng đội ngũ cấp ủy đảng ở cơ quan chính trị; giữa xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị trong cơ quan chính trị với xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên của đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị; gắn việc kiểm tra, đánh giá đảng viên với kết quả hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của cán bộ; gắn chặt việc phân tích chất lượng đảng viên với sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ; gắn việc xem xét đảng viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong cơ quan chính trị với kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ được phân công. Trong bình xét, đánh giá cơ quan và tổ chức đảng phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan làm thước đo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và lấy kết quả xây dựng tổ chức tổ chức đảng trong sạch vững mạnh làm cơ sở mà bình xét đánh giá đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện được yêu cầu đó, đảng ủy quân sự địa phương ở mỗi cấp cần quán triệt sâu sắc và nhận thức đúng việc kết hợp xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện với xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ lãnh đạo thường xuyên của mình. Để xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh, cần nắm chắc yêu cầu về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo xây dựng cơ quan chính trị và xây dựng đảng bộ (chi bộ) trong cơ quan chính trị phù hợp với tính đặc thù của cơ quan chính trị và đặc điểm của tổ chức đảng ở cơ quan quân sự địa phương; cần nắm chắc tình hình tư tưởng, tổ chức, phẩm chất, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công nhân viên trong cơ quan chính trị và đảng viên trong đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị; phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời, những chủ trương biện pháp lãnh đạo của đảng bộ (chi bộ) đối với xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng ban, ngành của cơ quan chính trị. Nghị quyết lãnh đạo từng quý, từng năm của Đảng ủy (chi bộ) cơ quan chính trị phải hướng vào thực hiện đầy đủ chỉ tiêu yêu cầu, kế hoạch xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương. Kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương cần quán triệt và thể hiện đầy đủ nội dung, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy (chi bộ) cơ quan chính trị. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt đảng với duy trì nề nếp chính quy; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật của cơ quan chính trị; vừa mở rộng dân chủ trong chi bộ, vừa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các ban, ngành trong cơ quan chính trị. Tăng cường kỷ luật đảng trong đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương đi đôi với chấp hành nghiêm chế độ công tác, quy chế hoạt động của cơ quan chính trị; thường xuyên kiểm tra nắm kết quả xây dựng cơ quan chính trị và xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị để rút kinh nghiệm, định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan chính trị và xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị sát đúng. Về xây dựng cơ quan chính trị quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, cần nắm chắc yêu cầu về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong toàn quân theo đúng Chỉ thị số 917/ 1999/ CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương cần nhận thức đầy đủ việc xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh toàn diện là cơ sở, là nền tảng để xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong sạch vững mạnh. Vì vậy, cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải luôn được kiện toàn về tổ chức: ban chủ nhiệm, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đủ về số lượng, chất lượng cao, hoạt động đều tay, năng động, sáng tạo. Các ban, ngành và đội ngũ cán bộ công nhân viên của cơ quan chính trị phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ công tác; đề cao trách nhiệm và ý chí phấn đấu vươn lên theo cương vị, chức trách; gương mẫu mọi lúc, mọi nơi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương cần tăng cường quản lí, rèn luyện đội ngũ cán bộ, kết hợp chặt chẽ với xây dựng đội ngũ đảng viên; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác; xây dựng mối đoàn kết thống nhất và phối hợp hiệp đồng giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn và với đảng bộ, chính quyền nhân dân nơi đóng quân. Khắc phục việc tách rời xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện với xây dựng đảng bộ (chi bộ) cơ quan chính trị trong sạch vững mạnh. 2.6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và đoàn thể địa phương trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị Đây là giải pháp xác định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Xuất phát từ đặc điểm của địa phương và vị trí của cơ quan chính trị trong hệ thống cơ quan quân sự địa phương và hệ thống các ban ngành, đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương. Cơ quan chính trị quân sự địa phương hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy quân sự địa phương; sự hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên về công tác đảng, công tác chính trị; các ban của cấp ủy địa phương cùng cấp về công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra và xây dựng đảng. Việc xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị là trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên và các ban của cấp ủy địa phương cùng cấp, bảo đảm cho cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đúng chủ trương đường lối của Đảng, đúng tinh thần nghị quyết cấp trên và cấp ủy địa phương Từ vai trò của cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị và nâng cao hiệu lực công tác lãnh đạo của đảng ủy quân sự và cấp ủy địa phương đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương. cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và trực tiếp tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương. Vì vậy, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan chính trị chính là kết hợp phát huy sức mạnh nội thân của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị để xây dựng cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Từ vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội địa phương trong xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Các cơ quan: ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội địa phương, vừa là chủ thể vừa là đối tượng của công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, có trách nhiệm cùng cơ quan quân sự địa phương tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho lượng vũ trang địa phương; thông qua đó, góp phần xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Để thực hiện tốt giải pháp này, cần: Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương; bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới, cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương thực sự là trung tâm lãnh đạo, quản lí điều hành công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa cơ quan chính trị với các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở; định kỳ tổ chức hội nghị liên tịch giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương; phát huy vai trò của nhân dân địa phương trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng cơ sở, xây dựng cơ quan quân sự cũng như cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Những giải pháp cơ bản nêu trên nằm trong sự thống nhất biện chứng không tách rời; đồng thời những giải pháp đó nằm trong thể thống nhất với việc thực hiện các giải pháp lớn về công tác tổ chức của Đảng trong quân đội. Làm tốt những vấn đề trên sẽ góp phần xây dựng cơ quan chính trị quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong giai đoạn hiện nay. KẾT LUẬN Cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương các cấp được tổ chức trên cơ sở nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân và công tác quân sự, quốc phòng địa phương; là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương nhằm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc cho lực lượng vũ trang, thực sự là lực lượng chính trị trung thành của Đảng, công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước. Đảng ủy quân sự, cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị và cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương phải nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính trị quân sự địa phương; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức làm tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, làmtham mưu cho đảng uỷ quân sự địa phương về xây dựng đảng bộ và đảng uỷ quân sự địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lượng vũ trang địa phương và nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đấu tranh khắc phục những nhận thức lệch lạc, sai trái, xem nhẹ, và tháI độ coi thường, hạ thấp vai trò, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị cũng như vai trò cơ quan chính trị thuộc cơ quan quân sự địa phương trong việc tham mưu cho đảng ủy quân sự địa phương về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc550_8618.doc