Đề tài Xác định lại lợi thế cạnh tranh

QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI KHÁCH HÀNG & NHÀ CUNG CẤP VD: 1. Eastman Kodak 2. Motorola

ppt53 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 16/06/2014 | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xác định lại lợi thế cạnh tranh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trình bởi nhóm 13 gồm: 1. Nguyễn Anh Tuấn 2. Lê Hải Yến 3. Đào Thanh Việt 4. Ngô Quang Vũ 5. Nguyễn Hoàng Trung XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH I. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ II. THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH III. ĐIỆN TOÁN HÓA VÀO QUY TRÌNH SẢN XUẤT IV. TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET TỚI LỢI THẾ CẠNH TRANH V. TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI CÁC PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH TRƯỜNG HỢP CỦA HÃNG MOTOROLA Cơ sở thành công của hãng Motorola là một loạt các hành động có tổ chức được thiết kế để liên tục đổi mới lợi thế cạnh tranh. > Nỗi ám ảnh với chất lượng > Đổi mới > Năng lực sản xuất > Bồi dưỡng tính sáng tạo Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn XÁC ĐỊNH LỢI THẾ CẠNH TRANH I. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN Theo Edwards Deming: Một chuyên gia nổi tiếng Thế giới cho rằng: Hầu hết các vấn đề về chất lượng đều bắt nguồn từ quy trình quản lý đo đó: - Phải kiểm soát quy trình sản xuất để giám sát chất lượng - Tạo ý thức về tầm quan trọng của chất lượng trong toàn công ty. - Tất cả nhân viên cũng như nhà quản lý phải luôn hướng tới chất lượng cao hơn trong các hoạt động hàng ngày. Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN Các vấn đề cần được xem xét: 1. Xác định nhân tố của chất lượng 2. Không ngừng nâng cao chất lượng 3. Xây dựng văn hóa chất lượng Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 1. Các nhân tố của chất lương Sự hợp chuẩn Chức năng Tính tin cậy Độ bền Tiện lợi Thẩm mỹ Phản hồi của khách hàng Ví dụ: Các nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 2. Không ngừng nâng cao chất lượng (CQI) Không ngừng nâng cao chất lượng là một phương pháp có chọn lọc và hệ thống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu của (CQI) là cố gắng làm tốt hơn nữa những tiêu chuẩn công nghiệp hiện tại, đồng thời thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn mới. Việc luôn xác định được các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp khắc phục là yếu tố then chốt trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh. > Ví dụ: Hãng HONDA của Nhật Bản Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 2. Không ngừng nâng cao chất lượng (CQI) Yếu tố quan trọng của CQI là: “Chuẩn hóa”. > Bằng chuẩn hóa Doanh nghiệp có thể so sánh, tìm ra ý tưởng, kỹ thuật đã tạo nên sự thành công của công ty khác > Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian cải tiến quy trình sản xuất. Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 2. Không ngừng nâng cao chất lượng (CQI) Việc áp dụng CQI sẽ giúp doanh nghiêp: > Tạo ra những sản phẩm mà đối thủ cạnh tranh không dễ bắt chước. > Giúp đội ngũ nhân lực có hiểu biết sâu sắc về quy trình làm việc và tìm ra phương pháp mới trong việc nâng cao hiệu suất. > Những đặc điểm này cải thiện triệt để khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 3. Xây dựng văn hóa chất chất Khi các nhà quản lý chú trọng đưa chất lượng như một phần của các quy trình hoạt động thì chính tự nó sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh cho công ty, và từ đó hình thành nên một dạng văn hóa chất lượng mang đặc thù của công ty đó. Các đối thủ cạnh tranh có thể dễ dàng sao chép sản phẩm, hoặc thiết kế công nghệ, nhưng không dễ sao chép quy trình đào tạo, ý thức và chất lượng của đội ngũ nhân viên. Mối quan hệ của doanh nghiệp với nhân viên và khách hàng chính là nhân tố thiết yếu tạo ra những động lực phát triển của doanh nghiệp, đây cũng là những đặc điểm khó nắm bắt và sao chép. Ví dụ: Công ty Ford Motor Người thực hiện: Nguyễn Anh Tuấn XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH II. TÁI CẤU TRÚC: THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Người thực hiện: Lê Hải Yến * * II. THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Người thực hiện: Lê Hải Yến Nhãm c¸c nhµ qu¶n lý ®¶m nhËn c¸c ho¹t ®éng nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®­îc gäi lµ nhãm qu¶n lý chiÕn l­îc Qu¶n lý chiÕn l­îc lµ mét qu¸ tr×nh t­ duy, thiÕt kÕ t×m ra ý t­ëng míi trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp * * II. THIẾT KẾ LẠI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Doanh nghiÖp sö dông qu¶n lý chiÕn l­îc th­êng b¾t ®Çu tõ nh÷ng mong muèn cña kh¸ch hµng. §ã lµ 1 c¸ch tiÕp cËn kh¸ch quan ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña kinh doanh: Ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­ thÕ nµo? Hµnh ®éng ra sao? Nh÷ng h¹n chÕ nµo cÇn tr¸nh? X©y dùng chuÈn chÊt l­îng nh­ thÕ nµo? Người thực hiện: Lê Hải Yến * * C¸c yÕu tè ¶NH H¦ëNG TíI HIÖU qu¶ cña thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh Người thực hiện: Lê Hải Yến * * Sù rót ng¾n vßng quay cña s¶n phÈm Người thực hiện: Lê Hải Yến * * Søc m¹nh ngµy cµng t¨ng cña th«ng tin Sù gia t¨ng cña m¸y tÝnh ®· thay ®æi c¸ch c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp. Tèc ®é xö lý th«ng tin ®· trë nªn thiÕt yÕu vµ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gi÷ kh¸ch hµng. NhiÒu c«ng ty thu nhËn c¸c dù b¸o vÒ thÞ tr­êng tõ c¸c ®¹i diÖn th­¬ng m¹i th«ng qua internet, ®iÒu nµy cho phÐp c«ng ty ngay lËp tøc cã quyÕt s¸ch vÒ s¶n phÈm vµ gi¸ c¶. Người thực hiện: Lê Hải Yến * * Nh÷ng chi phÝ Èn cña kh«ng hiÖu qu¶ NhiÒu h·ng, thËm chÝ trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp Ýt thay ®æi, vÉn cßn ph¶i chÞu nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng nhá cho tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ tõ bªn trong doanh nghiÖp TÝnh kh«ng hiÖu qu¶ nµy xuÊt hiÖn tõ viÖc thèng kª vµ lÊy th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, tõ sai háng trong viÖc ®¸p øng ®¬n hµng, kÕt qu¶ lµ doanh nghiÖp sÏ mÊt kh¸ch hµng. Nh÷ng chi phÝ Èn ®ã sÏ dÇn dÇn lµm gi¶m lîi nhuËn cña c«ng ty, do ®ã nÕu gÆp ph¶i c¸c quy tr×nh kh«ng hiÖu qu¶, nÕu nã kh«ng thùc sù cÇn thiÕt cÇn m¹nh d¹n lo¹i bá. Người thực hiện: Lê Hải Yến * * C¸c b­íc t¸i c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh X¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ nhu cÇu ¦íc ®Þnh kÕt qu¶ t¸c ®éng liªn hoµn Mèi liªn hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp T¸i c¬ cÊu Người thực hiện: Lê Hải Yến * * C¸c b­íc t¸i c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh Vµ ®Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã nhµ qu¶n lý sÏ nhËn ra r»ng ph¶i thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh trong lßng doanh nghiÖp Vµ cuèi cïng thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh ®Ó t¹o ra ®ét ph¸ vÒ ­u thÕ c¹nh tranh sÏ kh«ng cßn ý nghÜa nÕu kh¸ch hµng kh«ng cßn quan t©m tíi s¶n phÈm ®ã n÷a. X¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ nhu cÇu: Người thực hiện: Lê Hải Yến * * C¸c b­íc t¸i c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh ¦íc ®Þnh kÕt qu¶ t¸c ®éng liªn hoµn: Träng t©m cña thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh lµ tËp trung vµo kÕt qu¶ vµ nh÷ng t¸c ®éng liªn hoµn cña nã h¬n lµ vµo nh÷ng nhiÖm vô chøc n¨ng. Thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh vµ c¸c nç lùc kh¸c khiÕn nhµ qu¶n lý chiÕn l­îc ph¶i b¸m s¸t c¸c theo c¸c yªu cÇu tõ bªn ngoµi, nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc qu¶n lý theo c¸c th«ng tin h­íng ngo¹i sÏ gi¶m thêi gian ®­a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt, gi¶m thêi gian cho c¸c chu tr×nh s¶n xuÊt, kh«ng cÇn kiÓm kª, t¨ng thêi gian ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ cuèi cïng t¨ng sù hµi lßng cña kh¸ch hµng Người thực hiện: Lê Hải Yến * * C¸c b­íc t¸i c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh Mèi liªn hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp: Người thực hiện: Lê Hải Yến * * Lîi nhuËn tõ t¸i c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh NÕu thùc hiÖn tèt viÖc ¸p dông JIT vµo s¶n xuÊt cho nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¹o ra c¸c quy tr×nh vµ s¶n phÈm míi. Nhµ cung cÊp sÏ gióp doanh nghiÖp t¹o ra c¸c chuÈn vÒ thiÕt kÕ, s¶n xuÊt cña s¶n phÈm míi. Kh¸ch hµng gi¶i thÝch thËt chi tiÕt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô. C¸c c«ng ty ¸p dông thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh ®Òu thÊy rÊt râ hiÖu qu¶ mang l¹i trong viÖc tèi ­u hãa c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp ¸p dông viÖc thay ®æi t¸i c¬ cÊu kinh doanh th­êng dïng ph­¬ng c¸ch qu¶n lý thèng kª JIT(just in time), vµ lu«n coi ®ã lµ ch×a kho¸ cña thµnh c«ng. Người thực hiện: Lê Hải Yến * * Chi phÝ cña t¸i c¬ cÊu kinh doanh Mét sè doanh nghiÖp kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng vµ qu¸ tr×nh thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh. RÊt cã thÓ doanh nghiÖp ®ã ¸p dông thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh cho c¸c ho¹t ®éng kh«ng cßn cÇn thiÕt; ViÖc ¸p dông thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh sÏ g©y ra sù l·ng phÝ nh©n c«ng, b»ng viÖc bá bít mét sè quy tr×nh, rót ng¾n mét sè c«ng viÖc, doanh nghiÖp sÏ t¹o ra nh÷ng nhu cÇu nh©n lùc ®ét biÕn, vµ do ®ã t¹o rag us gin hen c«ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; Thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh lµ mét quy tr×nh tèn kÐm: tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®Òu ph¶i ®­îc chØ dÉn l¹i. Nh©n viªn cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o l¹i theo h­íng ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu vµ quy tr×nh ®ang ¸p dông. HÖ thèng xö lý th«ng tin cÇn ph¶i ®­îc thay thÕ. Khi ¸p dông thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh, b¶n th©n viÖc ¸p dông sÏ lµm n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò: Người thực hiện: Lê Hải Yến * * §Þnh h­íng thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh Doanh nghiÖp lu«n ph¶i c¶i thiÖn chÝnh m×nh ®Ó ph¸t triÓn, vµ c¸c yÕu tè quan träng lµm nªn n¨ng lùc c¹nh tranh lµ nh÷ng ­u thÕ vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ vµ qu¶n lý. §Ó ®¹t ®­îc c¸c ­u thÕ ®ã, c¸c doanh nghiÖp th­êng ¸p dông thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh. Thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh sÏ thay ®æi vÒ chÊt c¸c quy tr×nh ho¹t ®éng còng nh­ ®éi ngò nh©n lùc cña doanh nghiÖp. V× thÕ thay ®æi c¬ cÊu kinh doanh lµ mét chiÕn l­îc cÇn ®­îc ho¹ch ®Þnh tèt vµ coi nh­ lµ mét yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Người thực hiện: Lê Hải Yến XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH III. ĐIỆN TOÁN HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Người thực hiện: Đào Thanh Việt III. §iÖn to¸n hãa quy tr×nh s¶n xuÊt (CIM) Hệ thống sản xuất tích hợp – CIM (Computer Integrated Manufacturing): là một nhà máy sản xuất tự động hóa toàn phần, nơi mà tất cả các quá trình sản xuất được tích hợp và được điều khiển bởi máy tính. Trình bày: Đào Thanh Việt III. §iÖn to¸n hãa quy tr×nh s¶n xuÊt (CIM) Motorola sử dụng quá trình tích hợp máy tính từ năm 1988; “Một số hình ảnh minh họa” Trình bày: Đào Thanh Việt III. §iÖn to¸n hãa quy tr×nh s¶n xuÊt(CIM) * 1. Sù thay ®æi c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt 2. ChiÕn l­îc s¶n xuÊt cña c«ng ty 3. Đéi ngò nh©n lùc cña c«ng ty Ảnh hưởng của §iÖn to¸n hãa quy tr×nh s¶n xuÊt (CIM) Trình bày: Đào Thanh Việt 1. Sù thay ®æi c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt d­íi t¸c ®éng cña ®iÖn to¸n hãa * TÝnh linh ®éng trong s¶n xuÊt; CIM thay đổi các quy trình sản xuất như sau: Trình bày: Đào Thanh Việt 1. Sù thay ®æi c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt d­íi t¸c ®éng cña ®iÖn to¸n hãa * So s¸nh gi÷a 2 kiÓu qu¶n lý s¶n xuÊt Trình bày: Đào Thanh Việt 2. Ảnh h­ëng cña ®iÖn to¸n hãa tíi chiÕn l­îc s¶n xuÊt cña c«ng ty Sự thay đổi năng lực sản xuất do áp dụng điện toán hoá sẽ là thay đổi chiến lược hoạt động của doanh nghiệp; Năng ®éng vµ tÝnh thÝch nghi cao cho phép doanh nghiệp dễ dàng thâm nhập các thị trường: * Trình bày: Đào Thanh Việt 2. Ảnh h­ëng cña ®iÖn to¸n hãa tíi chiÕn l­îc s¶n xuÊt cña c«ng ty Thiết kế và chế tạo liên hệ chặt chẽ với nhau; Ví dụ: công nhiệp sản xuất ô tô của Mỹ sử dụng CAD  Mẫu xe mới; * Trình bày: Đào Thanh Việt 2. Ảnh h­ëng cña ®iÖn to¸n hãa tíi chiÕn l­îc s¶n xuÊt cña c«ng ty Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ liên quan (1 nhà máy sản xuất PC có thể dễ dàng sản xuất những sản phẩm trợ giúp như máy văn phòng hay thiết bị điện gia dụng) Ví dụ: Motorola sản xuất bo mạch cho rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau. * Trình bày: Đào Thanh Việt 3. Ảnh hưởng của §iÖn to¸n hãa quy tr×nh s¶n xuÊt (CIM) tới ®éi ngò nh©n lùc cña c«ng ty Nhóm đa năng * Trình bày: Đào Thanh Việt Rất cảm ơn Thầy, các anh chị và các bạn ..! Trình bày: Đào Thanh Việt XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH IV. TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET TỚI LỢI THẾ CANH TRANH Người thực hiện: Ngô Quang Vũ TÁC ĐỘNG CỦA INTERNET TỚI LỢI THẾ CẠNH TRANH Ngày nay sự phổ cập và không thể thiếu của Internet làm thay đổi rất nhiều trong công việc kinh doanh của các doanh nghiệp Nội dung được đề cập gồm 3 phần: 1. Lợi ích của INTERNET 2. Xây dựng chuỗi cung ứng ảo 3. Động lực cạnh tranh và Internet Người thực hiện: Ngô Quang Vũ 4.1 Lợi ích của INTERNET Cho phép các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chi phí thấp, tiết kiệm trực tiếp cho khách hàng , do thiết lập được liên kết trực tiếp với khách hàng và các nhà cung cấp ,bỏ qua nhiều kênh trung gian ( bán buôn,đại lý, và thậm chí các nhà bán lẻ) ( Amazon.com bán lẻ sách và âm nhạc ) Trên mạng Internet ,các công ty cũng cạnh tranh với nhau về giá cả và chất lượng ( tính năng ) giúp mang lại những sản phẩm mới rẻ và tốt hơn Sự phát triển này cũng làm các công ty để trở nên tinh gọn hơn ,khả năng cạnh tranh cao hơn Sự tương tác thông tin cho phép công ty cập nhật và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng ( Khách hàng của các công ty chuyển phát nhanh như UPS và Federal Express thậm chí có thể theo dõi tình trạng thực hiện đơn hàng của họ ) Người thực hiện: Ngô Quang Vũ 4.2 Xây dựng chuỗi cung ứng ảo Internet cho phép công ty làm việc thuận tiện với các nhà cung cấp. Nó tạo ra chuỗi cung ứng "ảo" cho phép các công ty cộng tác với nhau nhanh hơn, hiệu quả hơn trên phạm vi toàn cầu Ngành công nghiệp ô tô là 1 ví dụ : Trước đây, để phát triển 1 dòng xe ô tô mới cần khoảng 5 năm. Còn bây giờ chu kỳ là dưới 20 tháng Người thực hiện: Ngô Quang Vũ 4.3 Động lực cạnh tranh và Internet Internet sẽ đẩy nhanh thay đổi và hợp nhất nhiều ngành công nghiệp. ( báo điện tử sẽ dần thay thế báo giấy ) Internet làm cho các công ty thay đổi cách làm việc với nhà phân phối, nhà bán lẻ, và khách hàng Nhiều công ty cho phép khách hàng sử dụng trang web để đặt hàng trực tuyến và cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng khác Người thực hiện: Ngô Quang Vũ 4.3 Động lực cạnh tranh và Internet Ngoài ra internet còn làm thay đổi cách tiếp cận khách hàng,làm họ hài lòng và tạo ra những nhu cầu mới Land’s End là hãng bán lẻ quà tặng của Mỹ.Họ không những thiết kế các gian hàng trên mạng ,mà còn tạo ra các phần lưu trữ thông tin cá nhân (ngày sinh nhật,ngày kỷ niệm…)Trước ngày kỷ niệm 2 tuần ,hãng sẽ gửi thông báo tới người sử dụng và tư vấn mua 1 món quà phù hợp .Và thường thì khách hàng sẽ rất thích thú với những gợi ý này và sẽ mua hàng của họ Người thực hiện: Ngô Quang Vũ XÁC ĐỊNH LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH V. TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI Người thực hiện: Hoàng Trung * * TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI Câu hỏi: Tổ chức doanh nghiệp trong tương lai sẽ như thế nào??? Trả lời: Horizontal organization: Tổ chức theo chiều ngang (Tổ chức liên kết) Người thực hiện: Hoàng Trung * * TỔ CHỨC THEO CHIỀU NGANG Khái niệm: Là cách thức tổ chức doanh nghiệp mà trong đó các nhóm sẽ từ bỏ sự khắt khe trong việc phân chia các hoạt động chức năng riêng biệt của nhóm. Một cách diễn giải khác: Các nhóm trong cách tổ chức doanh nghiệp theo chiều ngang sẽ đảm nhận nhiều hoạt động chức năng hơn là chỉ một chức năng. Người thực hiện: Hoàng Trung * * TỔ CHỨC THEO CHIỀU NGANG Các đặc điểm quan trọng: 1. Sử dụng các nhóm đa năng (cross-functional teams) 2. Quan hệ đối tác với khách hàng và nhà cung cấp 3. Mối quan hệ của bản thân doanh nghiệp với nhân viên Người thực hiện: Hoàng Trung * * NHÓM ĐA NĂNG Khái niệm: Là các bộ phận nhỏ mà công việc trải rộng về chức năng, về công nghệ, về sản phẩm và dịch vụ. Các bộ phận này được thiết lập dựa trên cơ sở các phần khác nhau của doanh nghiệp. Người thực hiện: Hoàng Trung * * NHÓM ĐA NĂNG Sự dịch chuyển cách thức tổ chức Người thực hiện: Hoàng Trung * * NHÓM ĐA NĂNG VD: 1. Eastman Kodak: Team Zebra 2. Motorola: “Bandit” team Người thực hiện: Hoàng Trung * * QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI KHÁCH HÀNG & NHÀ CUNG CẤP Quan hệ đối tác bên ngoài: External partnering Người thực hiện: Hoàng Trung * * QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI KHÁCH HÀNG & NHÀ CUNG CẤP VD: 1. Eastman Kodak 2. Motorola Người thực hiện: Hoàng Trung * * MỐI QUAN HỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN Trao quyền: Empowerment Người thực hiện: Hoàng Trung Click to edit subtitle style

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptpowerpoint_nhom_13__2925.ppt
Tài liệu liên quan