Đề tài Tiểu luận môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2

11. Phân tích bản chất và các hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa thực tiễn. 12. Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh. Sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền? Ý nghĩa nghiên cứu.

ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 3495 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiểu luận môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin học phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN 2Phân tích điều kiện ra đời và những ưu, nhược điểm của sản xuất hàng hóa. Y nghĩa thực tiễn.2. Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa và tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Ý nghĩa nghiên cứu.3. Phân tích các chức năng của tiền tệ và lạm phát. Ý nghĩa nghiên cứu.4. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị? Cơ chế tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa. Ý nghĩa thực tiễn.Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư và các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Nhận xét, rút ra ý nghĩa.Thế nào là tích tụ và tập trung tư bản? Sự giống và khác nhau giữa tích tụ và tập trung tư bản. Vai trò của tập trung tư bản trong CNTB hiện đại. Ý nghĩa nghiên cứu.7. So sánh: chi phí sản xuất TBCN với chi phí thực tế và tư bản ứng trước; lợi nhuận với giá trị thặng dư; tỷ suất lợi nhuận với tỷ suất giá trị thặng dư. Ý nghĩa nghiên cứu.8. Phân tích cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường. Biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong cùng một ngành.9. Phân tích sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. Ý nghĩa nghiên cứu.10. Phân tích hoạt động của công ty cổ phần và thị trường chứng khoán. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam.11. Phân tích bản chất và các hình thức địa tô TBCN. Ý nghĩa thực tiễn.12. Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh. Sự biểu hiện của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền? Ý nghĩa nghiên cứu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnguyenminhtuan_noidungtieuluannh2012_3482.ppt