Đề tài TÊN : Xử lý vỏ cà phê bằng phương pháp sinh học

Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có vị trí địa lý thuận lợi trong giao lưu phát triển KT-XH, có vị trí và vai trò quan trọng trong bảo vệ HST đầu nguồn của vùng Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.

pdf11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài TÊN : Xử lý vỏ cà phê bằng phương pháp sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN Đ TÀI:Ề X lý v cà phê b ng ph ng pháp sinh h c ử ỏ ằ ươ ọ (Vi sinh v t và trùng qu )ậ ế 1. T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U Ổ Ứ LIÊN QUAN Đ N Đ TÀIẾ Ề Lâm Đ ng là m t trong 5 t nh thu c vùng Tây Nguyên, có ồ ộ ỉ ộ v trí đ a lý thu n l i trong giao l u phát tri n KT-XH, có v trí ị ị ậ ợ ư ể ị và vai trò quan tr ng trong b o v HST đ u ngu n c a vùng ọ ả ệ ầ ồ ủ Duyên h i mi n Trung và Đông Nam B . Toàn t nh có kho ng ả ề ộ ỉ ả 255.407 ha đ t có kh năng s n xu t nông nghi p, trong đó có ấ ả ả ấ ệ trên 200.000 ha đ t bazan t p trung cao nguyên B o L c-Di ấ ậ ở ả ộ Linh thích h p cho vi c tr ng cây công nghi p dài ngày. Di n ợ ệ ồ ệ ệ tích tr ng cà phê là 141.100 ha (2009), di n tích s n xu t rau, ồ ệ ả ấ hoa kho ng 23.783 ha t p trung t i Dalat, Đ n D ng, L c ả ậ ạ ơ ươ ạ D ng, Đ c Tr ng, Lâm Hà; Chè, cà phê, rau, hoa Lâm Đ ng ươ ứ ọ ồ đa d ng v ch ng lo i, có nh ng lo i có giá tr ph m c p cao.ạ ề ủ ạ ữ ạ ị ẩ ấ Di n tích tr ng cà phê qua các năm ệ ồ (ngàn ha) 0 50 100 150 Di?n t ích (ha) 117.5 118.8 124.3 136.1 141.1 2005 2006 2007 2008 2009 Ngu n Niên giám th ng kê t nh Lâm Đ ng 2009ồ ố ỉ ồ n u tính bình quân 2,5 t n/ha thì c t nh có trên 352.750 t n cà phêế ấ ả ỉ ấ 1. T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C U Ổ Ứ LIÊN QUAN Đ N Đ TÀI (tt)Ế Ề Các n c trên th gi i đã có nh ng công trình x lý v cà ướ ế ớ ữ ử ỏ phê đ s n xu t th c ăn cho gia súc gia c m, tr ng n m ăn, ể ả ấ ứ ầ ồ ấ ng d ng lên men t o phân bón; s n xu t h ng th m t ứ ụ ạ ả ấ ươ ơ ự nhiên, nghiên c u ng d ng nhi t năng... Trong khi đó t i ứ ứ ụ ệ ạ Vi t Nam cũng có m t s công trình nghiên c u v x lý v ệ ộ ố ứ ề ử ỏ cà phê khô. Quá trình ph i khô cà phêơV cà phê khôỏ V cà phê t iỏ ươ 2.TÍNH C N THI T C A Đ TÀI:Ầ Ế Ủ Ề Hi n nay bà con nông dân th ng t n d ng v s ng ệ ườ ậ ụ ỏ ố ch a qua x lý đ bón vào g c cà phê, v i cách bón này ư ử ể ố ớ ch có tác d ng làm cho đ t t i x p và h n ch đ c c ỉ ụ ấ ơ ố ạ ế ượ ỏ d i, l ng dinh d ng mà r cây h p thu đ c t v là ạ ượ ưỡ ễ ấ ượ ừ ỏ r t ít. M c khác, đây là môi tr ng thu n l i đ m t s ấ ặ ườ ậ ợ ể ộ ố vi sinh v t có h i phát tri n gây b nh cho cây cà phê nh : ậ ạ ể ệ ư n m gây b nh g s t, n m gây b nh đ m m t cua, n m ấ ệ ỉ ắ ấ ệ ố ắ ấ gây b nh n m h ng…ệ ấ ồ 2.TÍNH C N THI T C A Đ TÀI:Ầ Ế Ủ Ề Nh m đ m b o y u t thân thi n v i môi tr ng và xu ằ ả ả ế ố ệ ớ ườ h ng s d ng công ngh s ch trong s n xu t nông ướ ử ụ ệ ạ ả ấ nghi p. Nhóm s d ng ch ph m vi sinh c th là vi sinh ệ ử ụ ế ẩ ụ ể v t Tricoderma đ x lý v cà phê thành phân h u c vi ậ ể ử ỏ ữ ơ sinh. 2.TÍNH C N THI T C A Đ TÀI:Ầ Ế Ủ Ề 3. M C TIÊU Đ TÀIỤ Ề - Ô nhi m môi tr ng trên đ a bàn s n xu t cà phê (c th Lâm Đ ng)ễ ườ ị ả ấ ụ ể ồ - T o ra ngu n phân bón r ti n nh ng hi u qu caoạ ồ ẻ ề ư ệ ả - Gi i quy t m t ph n l ng th c ăn chăn nuôi cho ng i dân.ả ế ộ ầ ượ ứ ườ - Ti t ki m chi phí cho ng i nông dân (phân bón, th c ăn chăn nuôi)ế ệ ườ ứ 4. Quy trình th c hi n.ự ệ Cám n các th y cô đã l ng ơ ầ ắ nghe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTÊN ĐỀ TÀI- Xử lý vỏ cà phê bằng phương pháp sinh học.pdf
Tài liệu liên quan