Đề tài Đặc tả yêu cầu phần mềm [v1.0]

Phần này mô tả một cách chi tiết từng yêu cầu cụ thể, cho phép các thành viên tham gia dự án căn cứ vào đó để xây dựng một phần mềm có chất lượng tốt nhất. Với cách tiếp cận theo mô hình UseCase (UC), các yêu cầu phần mềm được mô tả theo các UC và trong các đặc tả bổ sung>.

doc8 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 12/06/2014 | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc tả yêu cầu phần mềm [v1.0], để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG [TÊN PHẦN MỀM/DỰ ÁN] ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM [v1.0] Người lập: Ngày lập: ……/……./.………. Người xem xét: Ngày lập: ……/……./.………. Người duyệt: Ngày duyệt: ……/……./.……….. ĐD khách hàng duyệt: Ngày duyệt: ……/……./.……….. LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU Ngày thay đổi Phiên bản Mô tả Tác giả/Nhóm tác giả MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG Mục đích . Phạm vi [Chỉ ra được tài liệu này dùng cho đối tượng nào?] Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt . STT Thuật ngữ, từ viêt tắt Giải thich Ghi chú Tài liệu tham khảo STT Tên tài liệu Ghi chú MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG Mô hình use case Danh sách các tác nhân và mô tả . Tác nhân Mô tả tác nhân Ghi chú Danh sách Use case và mô tả . ID Tên Use case Mô tả ngắn gọn Use case Chức năng Ghi chú UC_001 Tên use case Mô tả ngắn gọn Use case Ứng với chức năng nào như đã mô tả trong SRD (mã số chức năng). Trong đó: UC: Quy cách đánh số Use case 001, 002…: là số thứ tự của use case Các điều kiện phụ thuộc . ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL) . UC_001_Tên use case Trong đó: UC_001: là mã Use case Tên use case: Tên Use case được mô tả ở mục 2.3 Mô tả use case UC_001 Use case: {Mã use case_Tên use case} Mục đích: . Mô tả: Tác nhân: Điều kiện trước: . Luồng sự kiện chính (Basic flows) Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows): Điều kiện sau: . Biểu đồ UC_002_Tên use case Trong đó: UC_002: là mã use case Tên use case: Tên use case được mô tả ở mục 2.3 Mô tả use case UC_002 Use case: {Mã use case_Tên use case} Mục đích: Mô tả: Tác nhân: Điều kiện trước: Luồng sự kiện chính (Basic flows) Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows): Điều kiện sau: . Biểu đồ . CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁC .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmau_bm_qtpm_cnpm_dac_ta_yeu_cau_phan_memsrs_v2_0_6204.doc
Tài liệu liên quan