Đề tài Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT A. Đặt vấn đề B. Nội dung I. tất yếu khách quan và tác dụng của CNH- HĐH 1. Tính tất Tính yếu khách quan 2. Tác dụng của CNH- HĐH II. Nội dung cơ bản của sự nghiệp CNH- HĐH ở nước ta trong các thời kỳ 1. Thực chất của vấn đề CNH- HĐH 2. Những yếu tố chủ yếu tác động đến sự nghiệp CNH- HĐH ở nước ta 3. Nội dung cơ bản của CNH- HĐH trong các thời kỳ a. Nội dung CNH- HĐH ở giai đoạn 2001- 2010 b. Nội dung CNH- HĐH ở giai đoạn 2010- 2020 III. Những vấn đề cần giảI quyết để tiếp tục thực hiện chiến lược CNH- HĐH ở Việt Nam 1. Tạo nguồn vốn tích luỹ cho CNH- HĐH 2. Đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học- công nghệ mới 3. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, thăm dò địa chất 4. Chuẩn bị lực lượng lao động cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước 5. Vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng 6. Vấn đề nâng cao hiệu lực, vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước V. Vai trò của CNH- HĐH trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay C. Kết luận D. Danh mục tài liệu tham khảo

doc31 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n«ng nghiÖp, c¬ cÊu nghµnh nghÒ trong n«ng nghiÖp còng ®¬n gi¶n – c¬ b¶n lµ ®éc canh lóa n­íc. NÒn s¶n xuÊt vËt chÊt cña x· héi dùa trªn s¶n xuÊt nhá lµ chñ yÕu vµ mang nÆng tÝnh tù cÊp tù tóc, tû xuÊt hµng ho¸ trong nªn kinh tÕ tÕ thÊp. Trong ®Iªu kiÖn chiÕn tranh ¸c liÖt, nÒn kinh tÕ víi c¬ së vËt chÊt – kü thuËt nãi trªn khã tån t¹i vµ ph¸t triÓn b×nh th­êng. Cho n¨m 1990, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng chØ chiÕm 22,6% thu nhËp quèc d©n. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ n­íc thuéc nhãm nghÌo nhÊt thÕ giíi vµ cã nguy c¬ tôt hËu xa h¬n. Tõ t×nh h×nh nãi trªn. nÕu kh«ng cã sù thay ®æi vµ ph¸t triÓn th× nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ t¨ng tr­ëng nhanh, ®Êt n­íc kh«ng thÓ v­ît qua t×nh tr¹ng nghÌo nµn vµ kÐm ph¸t triÓn. V× vËy , con ®­êng tÊt yÕu ®Ó ta tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã lµ ph¶I tiÕn hµnh CNH-H§H . Bªn c¹nh yªu cÇu thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ - x· héi cña x· héi míi lµ d©n giµu n­íc m¹nh ,xa héi c«ng b»ng v¨n minh, sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc ë n­íc ta con do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ quyÕt ®Þnh. S¶n phÈm cña nÒn s¶n xuÊt x· héi kh«ng chØ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi nãi chung, mµ chóng cßn ph¶I ®­îc ®em b¸n, chóng ph¶I cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng , cã kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng .v.v. Dop vËy, c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶I ®­îc s¶n xuÊt dùa trªn m«t nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña c¬ s¬ v©t chÊt –kü thuËt hiªn d¹i mét c¬ c¸u lµnh nghÒ linh ho¹t,hîp lý ,chi phÝ trªn mét d¬n vi s¶n phÈm ë møc thÊp nh©t .Ph©n c«ng lao déng ë tr×nh dé cao, kü thuËt hiÖn ®¹i, t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn lín, t¨ng kh¶ n¨ng tÝch luü cho nÌn kinh tÕ vÇ tham gia vµo quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ë m­c ®é cao h¬n.Tõ ®ã l¹i thóc ®Èy kinh tÕ trong n­íc ph¸t triÓn h¬n n÷a. Ngoµi nh÷ng c¬ së kinh tÕ ®· nªu trªn, sù nghiÖp CNH ®Êt n­íc ë n­íc ta cßn do yªu cÇu b¶o vÖ tæ quèc, t¨ng c­êng tiÒm lùc quèc phßng cña quèc gia chi phèi. Sù nghiÖp x©y dùng, ph¸t triÓn kinh tÕ ë mçi n­íc lu«n ®i ®«i víi sù nghiÖp b¶o vÖ, gi÷ g×n nh÷ng thµnh qu¶ mäi mÆt ®· ®¹t ®­îc. Trong t×nh h×nh phøc t¹p cña bÇu kh«ng khÝ chÝnh trÞ kinh tÕ hiÖn nay, c¸c lùc l­îng ph¶n ®éng trong n­íc vµ ngoµi n­íc lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó c¶n trë, ph¸ ho¹i sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ nãi riªng vµ sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ë n­íc ta nãi chung. V× vËy chóng ta lu«n ph¶I t¨ng c­êng, cñng cè, hiÖn ®¹i ho¸ lùc l­îng quèc phßng ®Ó nã trë thµnh lùc l­îng hïng m¹nh, cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ v÷ng ch¾c tæ quèc XHCN, ®Ó cïng chung søc víi c¸c d©n téc b¶o vÖ nÒn hoµ b×nh thÕ giíi, b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc, chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ quèc gia. HiÖn ®¹i ho¸ quèc phßng, t¨ng søc m¹nh vËt chÊt – kü thuËt cho lùc l­îng vò trang, dµnh thÕ chñ ®éng trong mäi biÕn ®éng chÝnh trÞ.. chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn c¬ së mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i vµ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh v÷ng ch¾c. Tãm l¹i tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña CNH- HDH ®­îc b¾t nguån tõ yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi, yªu cÇu cñng cè an ninh quèc phßng vµ yªu cÇu cña viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµI cña ®Êt n­íc. T¸c dông cña CNH- HDH ViÖc thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc cã t¸c dông vÒ nhiÒu mÆt. CNH- HDH, x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt hiÖn ®¹i vµ c¬ cÊu kinh tÕ míi t¹o ®iÒu kiÖn biÕn ®æi vÒ chÊt l­îng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng søc chÕ ngù cña con ng­êi víi thiªn nhiªn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, do ®ã gãp phÇn æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n; gãp phÇn quyÕt ®Þnh tíi th¾ng lîi cu¶ x· héi míi cña n­íc ta. CNH- H§H t¹o ®IÒu kiÖn vËt chÊt cho viÖc cñng cè, t¨ng c­êng vai trß kinh tÕ cña nhµ n­íc, n©ng cao n¨ng lùc tÝch luü cu¶ ®Êt n­íc vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. - Mçi b­íc ph¸t triÓn míi cña c¬ së vËt chÊt- kü thuËt do qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¨ ®em l¹i sÏ t¹o ra nh÷ng ®IÒu kiÖn míi cho viÖc x©y dùng nÒn v¨n ho¸ míi, thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ x· héi, t¹o thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn tù do toµn diÖn cña con ng­êi- nh©n tè trung t©m cña thêi ®¹i, ®­a ®Êt n­íc ®Õn tr×nh ®é v¨n minh cao h¬n. CNH- H§H gãp phÇn cung cÊp vµ ®¶m b¶o cho quèc phßng cac yÕu tè vËt chÊt- kü thuËt cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh, chñ quyÒn cu¶ ®Êt n­íc. CNH- H§H t¹o nhiÒu kh¶ n¨ng cho n­íc ta trong viÖc tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ, do ®ã tËn dông ®­îc søc m¹nh trong n­íc vµ søc m¹nh kinh tÕ quèc tÕ. ChÝnh v× nh÷ng t¸c dông to lín, tÝch cùc, toµn diÖn ®· nªu trªn, tõ ®¹i héi III dÕn nay, §¶ng ta lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ hÕt søc quan träng cña CNH- H§H trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ë n­íc ta. §ång thêi, qua mçi lÇn ®¹i héi, §¶ng ta l¹i nhËn thøc s©u thªm vµ cô thÓ ho¸ thªm nhiÖm vô nµy cho thÝch hîp víi ®IÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña ®Êt n­íc ta trong nh÷ng thêi kú. Trong héi nghÞ §¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú cña §¹i Héi VII, §¶ng ta cßn nªu râ:” §©y lµ nhiÖm vô trung t©m cã tÇm quan träng hµng ®Çu trong thêi gian tíi. CNH- H§H lµ con ®­êng tho¸t khái nguy c¬ tôt hËu xa h¬n so víi c¸c n­íc xung quanh, gi÷ ®­îc æn ®Þnh chÝnh trÞ, x· héi, b¶o vÖ ®­îc ®éc lËp, chñ quyÒn vµ ®Þnh h­íng XHCN” II. Néi dung c¬ b¶n cña sù nghiÖp CNH- H§H ë n­íc ta trong c¸c thêi kú 1. Nh÷ng yÕu tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta Sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc tõ khi b¾t ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc chiô t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè : kh¸ch quan, chñ quan,bªn trong, bªn ngoµi , kinh tÕ,chinh trÞ x· héi, khoa häc c«ng nghÖ v. .v. C¸c yÕu tè trªn diÔn ra trong tõng thêi kú , víi t­ng quèc gia cã kh¸c nhau . §Ó thuËn lîi trong nghiªn cøu, ng­êi ta th­êng kh¸i qu¸t thµnh hai lo¹i: yÕu tè bªn trong vµ yÕu tè bªn ngoµi C¸c yÕu tè bªn trong bao gåm: tiÌm n¨ng kinh tÕ tù nhiªn cña quèc gia(vÞ trÝ ®Þa ly, nguån tµi nguyªn , kho¸ng s¶n trªn ,trong lßng ®Êt, tµi nguyªn rõng, nguån ®äng vËt cïng c¸c nguån thuû h¶i s¶n v.v.) tiÒm n¨ng kinh tÕ –x· héi (lùc l­îng lao ®éng,truyÒn thèng v¨n ho¸ , lÞch sö, c¸c nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cu¶ d©n téc ... n¨ng l­îng ®Þnh h­íng l·nh ®¹o cña §¶ng cÇm quyÒn cïng sù ®iªu tiÕt cña nhµ n­íc . C¸c yÕu tè bªn ngoµi bao gåm: c¸c thµnh tùu khoa häc- c«ng nghÖ thÕ giíi, ®­êng lèi ®èi ngo¹i cña c¸c quèc gia, tÊt c¶ nh÷ng thµnh tùu còng nh­ nh÷ng xu h­íng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu. C¶ yÕu tè bªn trong lÉn yÕu tè bªn ngoµi ®Òu lµ ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung, ®ång thêi còng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh néi dung CNH- H§H nãi riªng cña mçi quèc gia. Hai yÕu tè bªn ngoµi cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ nhÊt ®Õn néi dung cña c«ng nghiÖp ho¸ lµ c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. VÒ c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, ®©y lµ yÕu tè t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn nhiÒu mÆt trong ®êi sèng kinh tÕ, x· héi cña c¸c n­íc, lµ yÕu tè chñ yÕu ®­a nÒn v¨n minh nh©n lo¹i tõ tr×nh ®é thÊp lªn tr×nh ®é cao vµ do ®ã nã cã t¸c ®éng trùc tiÕp, m¹nh mÏ ®Õn sù nghiÖp CNH- H§H ë c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn. Cho ®Õn nay, trong lÞch sö ®· diÔn ra ba cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt vÜ ®¹i vµ mçi cuéc c¸ch m¹ng ®ã cã ®Æc tr­ng c¬ b¶n riªng. C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lÇn thø nhÊt ( c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp) diÔn ra ë Anh b¾t ®Çu nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XVIII vµ kÕt thóc vµo n¨m 1820. Néi dung c¬ b¶n cña nã lµ biÕn lao ®éng thñ c«ng thµnh lao ®éng c¬ khÝ, trong ®ã vÒ n¨ng l­îng ®Æc tr­ng lµ viÖc sö dông m¸y h¬i n­íc. C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lÇn thø 2 diÔn ra tõ nöa sau thÕ kû XIX. Néi dung vµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña nã lµ ph¸t minh vµ øng dông réng r·i ®éng c¬ ®èt trong vµ ®iÖn n¨ng. C¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lÇn thø ba ®­îc gäi lµ c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ bëi nh÷ng ph¸t minh khoa häc ®Òu trùc tiÕp dÉn ®Õn h×nh thµnh c¸c nguyªn lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt chø kh«ng chØ dõng l¹i ë c«ng cô s¶n xuÊt nh­ c¸c thêi kú tr­íc. C¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ cã nhiÒu néi dung. VÒ quy m« vµ dung l­îng tri thøc, c¸c nhµ khoa häc ®· ®¸nh gi¸ chóng ph¸t triÓn theo cÊp sè nh©n. Nh­ng ë ®©y chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung cã liªn quan ®Õn c¸c kü thuËt, c«ng nghÖ ®ang cã triÓn väng nhÊt hiÖn nay. §ã lµ: kü thuËt ®iÖn tö, c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ vËt liÖu míi, c«ng nghÖ sinh häc vµ c«ng nghÖ vò trô. Kü thuËt ®iÖn tö: thµnh tùu næi bËt cña kü thuËt ®iÖn tö lµ viÖc ph¸t minh vµ sö dông réng r·i m¸y tÝnh ®iÖn tö. Trong thêi gian ng¾n m¸y tÝnh ®iÖn tö ®· tr¶i qua bèn thÕ hÖ, thÕ hÖ thø n¨m chuÈn bÞ ra ®êi víi kh¶ n¨ng cã thÓ gi¶i hµng tr¨m tû phÐp tÝnh trong mét gi©y. HiÖn t¹i m¸y tÝnh kh«ng chØ ®Ó tÝnh to¸n mµ lµ ph­¬ng tiÖn cho hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ lµ c¬ së thiÕt yÕu cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i. C«ng nghÖ th«ng tin: lµ lÜnh vùc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nhanh nhÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn tõ x· héi c«ng nghiÖp sang x· héi th«ng tin. Nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin g¾n liÒn víi sù hoµn thiÖn cña m¸y tÝnh. Mét b­íc nh¶y vät trong c«ng nghÖ th«ng tin nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ sù ra ®êi cña m¹ng m¸y tÝnh. Tõ cuèi nh÷ng n¨m 1980 ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 1990 m¹ng m¸y tÝnh ph¸t triÓn, nèi mäi n¬i trªn thÕ giíi, lµm h×nh thµnh siªu xa lé th«ng tin vµ internet. C«ng nghÖ vËt liÖu míi: ®­îc h×nh thµnh b»ng viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p khoa häc ®Ó chÕ t¹o vËt liÖu thay thÕ cho vËt liÖu tù nhiªn. NhiÕu lo¹i vËt liÖu míi víi nh÷ng ­u ®iÓm ®Æc biÖt ®· ra ®êi C«ng nghÖ sinh häc: ®ang ®­îc dù kiÕn lµ c«ng nghÖ hµng ®Çu khi b­íc vµo thÕ kû XXI. Trong ®ã nh÷ng bé phËn ®ang ®­îc nghiªn cøu vµ øng dông nhiÒu nhÊt lµ: Gen ( hay c«ng nghÖ di truyÒn); c«ng nghÖ dung hîp tÕ bµo ( tæng hîp tÕ bµo tõ nh÷ng tÕ bµo sinh vËt cã tÝnh di truyÒn kh¸c nhau); c«ng nghÖ g©y men ( c«ng nghÖ ph¶n øng sinh vËt). Trong ®ã thµnh c«ng lín nhÊt cña c¸c nhµ khoa häc lµ ®· vÏ ®­îc b¶n ®å gen cña con ng­êi vµo nh÷ng ngµy ®Çu cña thÕ kû XXI. - C«ng nghÖ vò trô: bao gåm viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cho viÖc bay vµo vò trô( nh­ vÖ tinh nh©n t¹o, phi thuyÒn trë ng­êi, phi thuyÒn ®ãng tªn löa) vµ ®ang dù kiÕn lîi dông nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt cña kho¶ng kh«ng vò trô ( v« trïng, träng lùc cùc nhá..) ®Ó chÕ t¹o nh÷ng s¶n phÈm míi ( nh­ d­îc phÈm cã ®é s¹ch cao..). Trong c¸c n­íc ph¸t triÓn hiÖn nay, c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ ®ang diÔn ra s«i næi, m¹nh mÏ vµ cã t¸c ®éng rÊt to lín. T¸c ®éng c¬ b¶n nhÊt lµ lµm thay ®æi c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ ë c¸c n­íc ph¸t triÓn.Nã thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt. Nã lµm thay ®æi tû lÖ gi÷a ba ngµnh lín ( c«ng nghiÖp,n«ng nghiÖp, dÞch vô). Ngµnh thø nhÊt kh«ng ngõng thu nhá l¹i, tû lÖ ngµnh thø hai lóc ®Çu më réng sau ®ã thu nhá, ngµnh thø ba kh«ng ngõng më réng. Nã lµm thay ®æi c¬ cÊu néi bé tõng ngµnh lín vÝ dô nh­ ë ngµnh dÞch vô c¸c ngµnh phôc vô truyÒn thèng nh­ ng©n hµng, b¶o hiÓm, ¨n uèng.. kh«ng ngõng ®­îc më réng; c¸c nghÒ t­ vÊn, thiÕt kÕ.. ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn; c¸c ngµnh phôc vô cho ph¸t triÓn ®íi sèng hiÖn ®¹i nh­ y tÕ, gi¸o dôc, du lÞch.. ph¸t triÓn t­¬ng ®èi nhanh. §Æc biÖt c«ng nghÖ cao ®ang hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô truyÒn thèng t¹o ra nh÷ng ngµnh nghÒ míi, gi¸ trÞ t¨ng cao, thóc ®Èy nhanh sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu h­íng vÒ kinh tÕ tri thøc. Tõ lµm thay ®æi c¬ cÊu ngµnh nghÒ c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ cßn lµm thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm trong ®iÒu kiÖn khoa häc- kü thuËt míi lµ lµm gi¶m vËt t­, gi¶m n¨ng l­îng, gi¶m kh«ng gian vµ gi¶m lao ®éng. Nã cßn lµm thay ®æi chÕ ®é, c¸ch thøc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. S¶n xuÊt tËp trung, quy m« lín, s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ chñng lo¹i Ýt ®­îc thay thÕ b»ng s¶n xuÊt phi tËp trung, quy m« nhá, khèi l­îng nhá, chñng lo¹i nhiÒu. C¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng ®Õn yÕu tè chñ thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi lµ ng­êi lao ®«ng. Ng­êi lao ®éng sö dông kü thuËt c«ng nghÖ míi, ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu kü n¨ng vµ trÝ tuÖ h¬n. Do ®ã chi phÝ ®µo t¹o tay nghÒ cho ng­ßi lao ®éng cao h¬n tr­íc. Kh«ng nh÷ng thÕ c«ng nghÖ- kü thuËt míi cßn lµm thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng. Nghµnh thø ba ph¸t triÓn ®· t¹o c¬ héi kiÕm viÖc lµm cho nhiÒu ng­êi lao ®éng d«i ra trong c¸c ngµnh kh¸c vµ sè lao ®éng míi cña x· héi. Ngoµi ra c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ trong c¸c n­íc ph¸t triÓn cßn lµm thay ®æi viÖc ph©n bè ®Þa bµn s¶n xuÊt: Mét mÆt nã t¹o ®iÒu kiÖn më réng ph¹m vi kh«ng gian, ph©n bè ®Þa bµn ho¹t ®éng s¶n xuÊt; mÆt kh¸c nã h¹n chÕ t¸c ®éng cña hoµn c¶nh tù nhiªn ®èi víi viÖc bæ trÝ lùc l­îng s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. T¸c ®éng chung nhÊt cña c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ trong c¸c quèc gia ph¸t triÓn lµ nã lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi ë c¸c n­íc t¨ng lªn rÊt cao. Thªm n÷a, cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· t¹o cho mäi quèc gia nh÷ng c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. Nh­ ­u thÕ vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng.. thuéc vÒ c¸c n­íc ph¸t triÓn. V× thÕ c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc to lín. Kho¶ng c¸ch chªnh lÖch giµu- nghÌo gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng më réng, c¹nh tranh kinh tÕ diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. VÒ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ hµng ho¸ ®· ph¸t triÓn v­ît khái ph¹m vi quèc gia vµ më réng ra ph¹m vi quèc tÕ. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho¸ ®Õn tr×nh ®é cao- kinh tÕ thÞ tr­êng ®· lµm cho thÞ tr­êng thÕ giíi ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÕu s©u. Tõ ®ã, thÞ tr­êng thÕ giíi vµ kinh tÕ hµng ho¸ ®µ thóc ®Èy m¹nh mÏ qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ sù hîp t¸c quèc tÕ còng nh­ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia còng t¨ng lªn.Møc ®é vµ ph¹m vi cña quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ®· ph¸t triÓn ch­a tõng thÊy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ViÖc tham gia vµ më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cã t¸c ®éng nhiÒu mÆt ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ c«ng nghiÖp ho¸ nãi riªng cña c¸c quèc gia. Sù t¸c ®éng ®ã bao gåm c¶ t¸c ®éng tÝch cùc lÊn tiªu cùc, song t¸c ®éng tÝch cùc lµ chñ yÕu. Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ t¹o kh¶ n¨ng to lín ®Ó n­íc ta cã thÓ tiÕp cËn nh÷ng thµnh tùu vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thu hót thªm c¸c nguån vèn bªn ngoµi, häc hái kinh nghiÖm tæ chøc qu¶n lÝ cña c¸c n­íc ®i tr­íc trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. Nã còng gióp chung ta tiÕp nhËn sù gióp ®ì cña b¹n bÌ n¨m ch©u, gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n mµ kh¶ n¨ng ®Êt n­íc bÞ h¹n chÕ, sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n nh÷ng nguån lùc bªn trong vèn cã cña ®Êt n­íc m×nh. VÒ yÕu tè bªn trong: NÕu nh­ c¸c yÕu tè bªn ngoµi lµ c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ t¸c ®éng m¹nh h¬n ®Õn yÕu tè kü thuËt, c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt n­íc th× yÕu tè bªn trong ®Æc biÖt lµ c¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ- c¸c lîi thÕ so s¸nh cña ViÖt Nam l¹i cã t¸c ®éng nhiÒu h¬n ®Õn c¬ cÊu ngµnh nghÒ trong qu¸ tr×nh CNH- H§H ë n­íc nµy Dï kü thuËt hiÖn ®¹i hay th« s¬ th× ViÖt Nam vÉn ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ vµ thùc hiÖn CNH- H§H ®Êt n­íc trªn c¬ së nh÷ng tiÒm n¨ng kinh tÕ cña m×nh. Song c¸c yÕu tè bªn ngoµi sÏ cã t¸c ®éng rÊt tÝch cùc ®Õn viÖc sö dông c¸c tiÒm n¨ng, c¸c nguån lùc bªn trong mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ nhanh chãng rót ng¾n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. + VÒ vÞ trÝ ®Þa lý, ViÖt Nam n»m ë phÝa ®«ng bµn ®¶o §«ng D­¬ng vµ lµ quèc gia ven biÓn. Nh­ vËy, ViÖt Nam ë gÇn c¸c tuyÕn ®­êng biÓn quan träng vµ lµ n¬i cã c¸c tuyÕn ®­êng hµng kh«ng ®i qua hoÆc kÒ cËn l·nh thæ. §©y lµ mét ­u thÕ cña ViÖt Nam so víi mét sè n­íc kh¸c nh­ Lµo, Campuchia.. .. §­êng biÓn dµi ®· t¹o c¬ héi cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i cña ViÖt Nam ph¸t triÓn. Bªn c¹nh nã c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng cña biÓn nh­: ®¸nh b¾t, nu«i trång thuû, h¶i s¶n, khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn vïng thÒm lôc ®Þa, du lÞch biÓn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. + VÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, ®Êt ®ai lµ mét lo¹i tµi nguyªn quan träng ë ViÖt Nam. Sè l­îng 7 ha ®Êt trång trät cïng víi khÝ hËu nhiÖt ®íi, giã mïa, ®é Èm cao t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ngµnh n«ng, l©m nghiÖp ph¸t triÓn. Tuy vËy, khÝ hËu cña ViÖt Nam còng cã mÆt kh¾c nghiÖt, g©y ra biÕn cè nh­ b·o, lò lôt, h¹n h¸n.. lµm ¶nh h­ëng s©u s¾c lªn mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Riªng vÒ kho¸ng s¶n, tµi nguyªn kho¸ng s¶n cña ViÖt Nam kh«ng giµu nh­ng phong phó. ë ViÖt Nam hiÖn ®· ph¸t hiÖn kho¶ng 100 lo¹i quÆng kim lo¹i vµ phi kim lo¹i. TiÒm n¨ng nµy cho phÐp ph¸t triÓn c¸c c¬ së khai kho¸ng, chÕ biÕn vµ tinh chÕ rÊt lín. Tuy vËy, cïng víi t×nh tr¹ng ch­a ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng, nhiÒu má kho¸ng s¶n l¹i n»m ë c¸c vïng heo hót, hiÓm trë cña ®Êt n­íc. §iÒu ®ã còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho viÖc khai th¸c vµ vËn chuyÓn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt- kinh doanh. + VÒ nguån nh©n lùc, ViÖt Nam lµ n­íc ®«ng d©n, b­íc vµo thÕ kû XXI d©n sè ViÖt Nam cã trªn 80 triÖu ng­êi(®«ng d©n thø 2 ë c¸c n­íc §«ng Nam ¸ vµ thø 13 trong sè 216 quèc gia trªn thÕ giíi). Nh­ vËy, ViÖt Nam cã kho¶ng 40 triÖu lao ®éng tû lÖ lao ®éng trÎ cao, vµ chñ yÕu tËp trung ë c¸c thµnh phè. Cho ®Õn cuèi thËp kû 90, lao ®éng tr×nh ®é thÊp vÉn chiÕm tû lÖ cao( kho¶ng trªn 80%) . T×nh h×nh nguån nh©n lùc nãi trªn cã thuËn lîi cho ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh kinh tÕ míi. §Æc biÖt lao ®éng trÎ cã kh¶ n¨ng tiÕp thu c«ng nghÖ míi nhanh. Tuy vËy, chÝnh d©n sè ®«ng còng g©y khã kh¨n cho vÊn ®Ò c¶i thiÖn møc sèng, ®Æc biÖt yªu cÇu më réng thÞ tr­êng lao ®éng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm trong khi tiÒm n¨ng vÒ vèn cña ®Êt n­íc rÊt h¹n chÕ. C¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ nãi trªn cã ¶nh h­ëng rÊt s©u s¾c ®Õn viÖc lùa chän c¬ cÊu c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn. §Æc biÖt viÖc lùa chän c¬ cÊu ngµnh nghÒ trong thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh CNH- H§H. 2. Néi dung c¬ b¶n cña CNH- H§H trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta Víi tr×nh ®é kinh tÕ- x· héi ë ®iÓm xuÊt ph¸t cña qu¸ tr×nh x©y dùng x· héi míi còng nh­ t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay cßn thÊp kÐm, víi ®iÒu kiÖn bªn trong, bªn ngoµi cã nhiÒu phøc t¹p, khã kh¨n, qua tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ®i tr­íc sù nghiÖp CNH- HDDH ®Êt n­íc ë ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh trong mét qu¸ tr×nh l©u dµi. Qu¸ tr×nh ®ã gåm nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®o¹n ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn 2 néi dung c¬ b¶n, ®ã lµ kü thuËt (c«ng nghÖ) vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. Song ë giai ®o¹n ®Çu, do ®iÒu kiÖn thiÕu vèn nghiªm träng vµ do søc Ðp cña vÊn ®Ò bøc xóc lµ gi¶i quyÕt viÖc lµm nªn néi dung c«ng nghiÖp ho¸ tËp trung vµo ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh nghÒ thu hót nhiÒu lao déng ®Ó t¹o ra tæng s¶n phÈm x· héi vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ cao h¬n. ë c¸c giai ®o¹n sau, xÐt riªng vÒ mÆt kü thuËt- c«ng nghÖ th× cµng rót ng¾n thêi gian ®Ó tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu khoa häc- c«ng nghÖ míi nhÊt cña nh©n lo¹i, cµng tiÕn gÇn tíi ®Ých thµnh c«ng cña sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc Qu¸ tr×nh CNH- H§H trong thêi kú qu¸ ®é ë n­íc ta ph¶i gi¶i quyÕt hai néi dung sau: Mét lµ: TiÕn hµnh c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt míi. Trong nÒn kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay, kü thuËt thñ c«ng vÉn chiÕm tû träng lín, do ®ã vÒ mÆt kü thuËt- c«ng nghÖ ph¶i tiÕn hµnh c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt. Thùc chÊt cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt ë n­íc ta cã néi dung bao hµm cña c¶ ba cuéc c¸ch m¹ng kü thuËt mµ thÕ giíi ®· tr¶i qua. C¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt ë n­íc ta lµ mét qu¸ tr×nh kh«ng thÓ thùc hiÖn trong mét thêi gian ng¾n, hay kÕt thóc ë ngay chÆng ®­êng ®Çu tiªn. Bëi qu¸ tr×nh ®ã sÏ thùc hiÖn ®æi míi vÒ kü thuËt- c«ng nghÖ. Do nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ViÖt Nam, nªn sù ®æi míi vÒ kü thuËt- c«ng nghÖ sÏ mang c¸c tÝnh chÊt sau: mét mÆt, sù ®æi míi vÒ kü thuËt c«ng nghÖ sÏ ®­îc tiÕn hµnh tuÇn tù tõ tr×nh ®é kü thuËt thñ c«ng qua c¸c tr×nh ®é cao h¬n( nh­ kü thuËt c¬ khÝ) vµ tiÕn tíi ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt; mÆt kh¸c, sù ®æi míi tiÕn hµnh cã tÝnh nh¶y vät, c¸ch qu·ng trong nh÷ng tr­êng hîp nhÊt ®Þnh ®èi víi tõng bé phËn cña nÒn kinh tÕ. Tøc lµ, trong mét sè c¬ së vµ mét sè lÜnh vùc nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn, cã thÓ ¸p dông ngay kü thuËt tiªn tiÕn nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt, bá qua c¸c tr×nh ®é kü thuËt trung gian. Hai lµ: x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lÝ: C¬ cÊu kinh tÕ- kü thuËt lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc vµ c¸c vïng kinh tÕ. TÝnh chÊt hîp lÝ cña mét c¬ cÊu kinh tÕ- kü thuËt ph¶i bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - Ph¶n ¸nh ®óng yªu cÇu cña c¸c quy luËt kh¸ch quan,tr­íc hÕt lµ quy luËt kinh tÕ. Phï hîp víi xu h­íng tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. - Cho phÐp khai th¸c tèt c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc, tiÒm n¨ng cña ngµnh, cña doanh nghiÖp ë c¶ chiÒu réng lÉn chiÌu s©u. - C¬ cÊu ngµnh nghÒ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ph¶i bæ sung cho nhau, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh. Cho phÐp khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc trong t­¬ng quan gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn t¹i víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ trong t­¬ng lai( c¬ cÊu kinh tÕ cña c¸c giai ®o¹n còng bæ sung cho nhau- c¬ cÊu kinh tÕ cña giai ®o¹n tr­íc ph¶i t¹o ®µ cho c¬ cÊu kinh tÕ ë giai ®o¹n sau) - C¬ cÊu kinh tÕ- kü thuËt x©y dùng trªn c¬ së kinh tÕ hµng ho¸ vµ sù quèc tÕ ho¸ ®íi sèng kinh tÕ, ®ã lµ c¬ cÊu kinh tÕ”më”. Néi dung CNH- H§H ®Êt n­íc giai ®o¹n 2001- 2010 a. Mét sè kÕt qu¶ thùc hiÖn CNH- H§H ®Êt n­íc giai ®o¹n 1991- 2000 §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc mét c¸ch t­¬ng ®èi s¸c thùc c¶ vÒ thµnh tùu còng nh­ nh÷ng khiÕm khuyÕt cña c«ng cuéc CNH- H§H ®Êt n­íc trong thËp kû 90, tr­íc hÕt cÇn ®Ò cËp nh÷ng néi dung chñ yÕu cña sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc ë giai ®o¹n nµy. Tr­íc hÕt vÒ kü thuËt- c«ng nghÖ: trong ®iÒu kiÖn n¨ng lùc tÝch lòy vèn cña nÒn kinh tÕ thÊp, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng cßn h¹n chÕ, vÊn ®Ò viÖc lµm vÉn mang tÝnh bøc sóc. ViÖc ®æi míi kü thuËt- c«ng nghÖ ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m: kÕt hîp c«ng nghÖ nhiÒu tr×nh ®é, tranh thñ c«ng nghÖ mòi nhän- tiªn tiÕn, lÊy quy m« võa vµ nhá lµ chñ yÕu, cã tÝnh ®Õn quy m« lín nh­ng ph¶i lµ quy m« hîp lý vµ cã ®iÒu kiÖn. VÒ c¬ cÊu ngµnh nghÒ: - Ph¸t triÓn n«ng- l©m- ng­ nghiÖp g¾n víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c¸c ngµnh kÕt cÊu h¹ tÇng dÞch vô cho n«ng nghiÖp - T¨ng tèc ®é vµ tû träng cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, më réng kinh tÕ dÞch vô thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng theo h­íng khai th¸c triÖt ®Ó c¸c kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ hµng suÊt khÈu. - Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp khai th¸c, trong ®ã ®Èy m¹nh viÖc th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ vµ mét sè lo¹i kho¸ng s¶n. Ph¸t triÓn cã lùa chän mét sè ng¸nh s¶n xuÊt t­ liÖu s¶n xuÊt: hãa chÊt, ph©n bãn, vËt liÖu x©y dùng vµ mét sè bé phËn thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng cña nÓn kinh tÕ (s©n bay, bÕn c¶ng, kho tµng..). Phat huy n¨ng lùc khoa häc trong n­íc vµ tranh thñ sù hîp t¸c quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö vµ tin häc X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c vïng kinh tÕ ®iÓn h×nh, tõ ®ã h×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ chuyªn m«n ho¸. Víi nh÷ng néi dung cô thÓ ®Æt ra nh­ trªn, sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc giai ®o¹n 1991- 2000 ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu lín nh­ sau: Thµnh tùu næi bËt nhÊt ®ã lµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc b­íc ph¸t triÓn v­ît tréi so víi c¸c giai ®o¹n tr­íc. Tõ n¨m 1991 ®Õn 1998, møc t¨ng trung b×nh hµng n¨m lµ 13%, riªng giai ®o¹n 1991- 1995 lµ 13,7%. Trong khi ®ã giai ®o¹n 1976- 1980, møc t¨ng trung b×nh hµng n¨m cña c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ 0.6%, giai ®o¹n 1986- 1990 lµ 6.1%. NÕu tÝnh riªng, mét sè ngµnh cã møc t¨ng trung b×nh hµng n¨m trong giai ®o¹n 1990- 1998 rÊt cao. VÝ dô, thÐp cuén: 30.5%, ¾c quy vµ pin: 30%, dÇu th«:21.1%. Sù ph¸t triÓn cña khu vùc c«ng nghiÖp ®· lµm t¨ng tû phÊn c«ng nghiÖp trong tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP). N¨m 1990, c«ng nghiÖp chiÕm 18.8% GDP, n¨m 2000, tû lÖ trªn lµ 34%. Ngoµi ra, c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®· cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh kh¸c. VÒ c¬ cÊu ngµnh cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ, mét sè c¬ së thuéc c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao ®· h×nh thµnh trong nÒn kinh tÕ, c¸c ngµnh kinh tÕ chñ chèt nh­ khai th¸c dÇu má, thÐp, dÖt may, giµy dÐp ph¸t triÓn m¹nh,khu vùc dich vô nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. NhiÒu khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt ®­îc x©y dùng. Nh÷ng sù ph¸t triÓn nãi trªn ®· lµm thay ®æi bé mÆt cña nÒn kinh tÕ, tr×nh ®é kü thuËt cña nÒn kinh tÕ ®· cã nhiÒu tiÕn bé. NÒn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· b­íc ®Çu ph¸t triÓn theo h­íng héi nhËp quèc tÕ, n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam. §iÒu ®ã thÓ hiÖn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· dÇn chiÕm l¹i thÞ phÇn trong n­íc vµ më réng xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña mét sè mÆt hµng c«ng nghiÖp giai ®o¹n 1991- 1998 t¨ng rÊt nhanh. VÝ dô, hµng ®iÖn tö t¨ng 480 lÇn, than ®¸ t¨ng 100 lÇn, giµy dÐp t¨ng 91.4 lÇn, hµng dÖt may t¨ng 8.5 lÇn, dÇu th« t¨ng 2.15 lÇn. Nh÷ng sè liÖu vµ t×nh h×nh nªu trªn cho thÊy kÕt qu¶ thùc hiÖn néi dung CNH- H§H ®Êt n­íc trong thËp kû 90 lµ cao. Nh÷ng thµnh tùu ®ã cã d­îc do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã nguyªn nh©n quyÕt ®Þnh hµng ®Çu lµ do t¸c ®éng cña c¬ chÕ qu¶n lý míi (tuy ch­a hoµn thiÖn) vµ nh÷ng nç lùc thu hót vµ tËp trung vèn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. Tæng vèn ®Çu t­ vµo khu vùc c«ng nghiÖp giai ®o¹n 1991- 1998 kho¶ng 52000 tØ VN§, chiÕm 45% tæng vèn ®Çu t­ trong n­íc. Trong giai ®o¹n 1990- 1991 lµ 78%. C¸c kho¶n vay ­u ®·i cña chÝnh phñ còng giµnh cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm. Tíi th¸ng 10 n¨m 1998, cã 11.3 tû UUSSDD vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu, c«ng nghiÖp ViÖt Nam vÉn cßn nh÷ng ®iÓm yÕu, cã thÓ kÓ nh­: Tr×nh ®é kü thuËt- c«ng nghÖ cña nhiÒu c¬ së c«ng nghiÖp ViÖt Nam vÉn ë tr×nh ®é thÊp. §¸nh gi¸ chung, tr×nh ®é kü thuËt- c«ng nghÖ ViÖt Nam chËm h¬n c¸c n­íc c«ng nghiÖp tõ 2 ®Õn 3 thÕ hÖ. C«ng nghÖ cÊp thÊp, lçi thêi chiÕm 60 ®Õn 70%, trong khi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i chØ chiÕm 30 ®Õn 40%. Do vËy møc tiªu hao n¨ng l­îng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm lín (gÊp 1.2 ®Õn 1.5 lÇn so víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc), s¶n phÈm chÊt l­îng kÐm, chñng lo¹i ®¬n ®iÖu vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cßn nhiÒu h¹n chÕ. ThiÕu vèn, thiÕu ®Çu vµo trung gian. Do thiÕu ®Çu vµo, ®Ó ho¹t ®éng c¸c c¬ së c«ng nghiÖp ph¶i nhËp khÈu s¶n phÈm s¬ chÕ hoÆc b¸n thµnh phÈm, nh­ng viÖc nhËp khÈu l¹i cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Trong khi ®ã nhiÒu nguån trong n­íc vÉn ch­a ®­îc khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶. H¹n chÕ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n vµ qu¶n lý trong nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc theo h­íng héi nhËp vµ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc gia. Nh÷ng bÊt cËp vÒ thÓ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc. N¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam thÊp vµ sù h¹n chÕ vÒ thÞ tr­êng tiªu thô. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ®ang cÇn t×m lêi gi¶i ë sù nghiÖp CNH- H§H trong thËp kû ®Çu tiªn cña thiªn niªn kû míi cña n­íc ta Néi dung CNH- H§H ®Êt n­íc giai ®o¹n 2001- 2010 Sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc giai ®o¹n 2001- 2010 nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi m­êi n¨m, ®ã lµ:” §­a n­íc ta tho¸t ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt chÊt l­îng ®íi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn cña nh©n d©n.T¹o nÒn t¶ng cña ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i. Nguån lùc con ng­êi, n¨ng lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÒm lùc kinh tÕ, quèc phßng, an ninh ®­îc t¨ng c­êng v÷ng ch¾c. ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc h×nh thµnh vÒ c¬ b¶n. VÞ thÕ n­íc ta trong quan hÖ quèc tÕ ®­îc cñng cè vµ n©ng cao” Tõ nh÷ng thµnh tùu vµ tån ®äng cña giai ®o¹n tr­íc, ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu nãi trªn, sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc giai ®o¹n 2001- 2010 cã nh÷ng néi dung nh­ sau: VÒ kü thuËt- c«ng nghÖ: tiÕp tôc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m kÕt hîp c«ng nghÖ nhiÓu tr×nh ®é. Song hiÖn nay tr×nh ®é kü thuËt- c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ ®· ®­îc n©ng cao h¬n mét b­íc so víi tr­íc nªn viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kü thuËt- c«ng nghÖ giai ®o¹n hiÖn nay lµ nh»m tËp trung c¬ héi ®Ó ®¹t ®­îc tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Trªn c¬ së ®ã b¸o c¸o chÝnh trÞ cña §¹i Héi §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø IX ®· x¸c ®Þnh: “ C«ng nghiÖp võa ph¸t triÓn c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng, võa ¸p dông c«ng nghÖ tiÕn bé, ®i nhanh vÒ mét sè ngµnh, lÜnh vùc cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ cao” VÒ c¬ cÊu ngµnh, c¬ cÊu vïng: tiÕp tôc khai th¸c nh÷ng mÆt tÝch cùc cña c¬ cÊu kinh tÕ- kü thuËt giai ®o¹n 1991- 2000. C¬ cÊu kinh tÕ kinh tÕ- ký thuËt cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi ®­îc ®Þnh h­íng thay ®æi theo h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp quèc tÕ. Tû träng khu vùc dÞch vô vµ c«ng nghiÖp t¨ng lªn, tû träng khu vùc n«ng nghiÖp sÏ gi¨m xuèng. §Ó trë thµnh quèc gia c«ng nghiÖp ho¸ vµo n¨m 2020, dù kiÕn vµo n¨m 2010, c«ng nghiÖp ViÖt Nam sÏ chiÕm 37- 38% GDP vµ 40- 41% vµo n¨m 2020. §Æc biÖt c¬ cÊu kinh tÕ nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trªn c¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. VÒ chi tiÕt cã nh÷ng ®iÓm ®¸ng chó ý nh­ sau: - Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn (n«ng s¶n, thuû s¶n), c¸c ngµnh may mÆc, da giµy. - TËp trung ph¸t triÓn mét sè lÜnh vùc c«ng nghÖ cao: c«ng nghÖ th«ng tin, phÇn mÒm. - X©y dùng cã chon läc mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng then chèt nh­: n¨ng l­¬ng, ho¸ chÊt, luyÖn kim, c¬ khÝ. - Ph¸t triÓn m¹nh vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c ngµnh dÞch vô: th­¬ng m¹i, hµng kh«ng, b­u chÝnh- viÔn th«ng, du lÞch, tµi chÝnh, ng©n hµng...§Æc biÖt sím phæ cËp sö dông tin häc vµ internet trong nÒn kinh tÕ vµ ®êi sèng x· héi. - TiÕp tôc x©y dùng vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng (giao th«ng, th«ng tin, thuû lîi, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc..) - Ph¸t huy vai trß ®éng lùc cña c¸c vïng kinh tÕ träng diÓm,t¹o diÒu kiÖn cho c¸c vïng kh¸c ph¸t triÓn,t¨ng c­êng mèi liªn kÕt gi÷a c¸c vïng nh»m gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn ë mét sè vïng vµ c¶ nÒn kinh tÕ. III. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn chiÕn l­îc CNh- H§H ë ViÖt Nam Sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng phô thuéc vµo nhiÒu vÊn ®Ò. 1. T¹o nguån vèn tÝch lòy cho CNH- H§H Qu¸ tr×nh CNH- H§H, qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt viÖc ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ßi hái ph¶i cß nhiÒu vèn. Vèn vµ sö dông vèn lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng. Kh«ng cã vèn mµ nãi ®Õn CNH- H§H th× chØ lµ ¶o t­ëng. VÊn ®Ò nµy xuÊt ph¸t tõ viÖc CNH- H§H kÐo theo sù thay ®æi lín vÕ sè l­îng vµ chÊt l­îng, vÒ c¬ cÊu ngµnh s¶n xuÊt, nhiÒu ngµnh míi xuÊt hiÖn nªn ®ßi hái ph¶i cã vèn ®Çu t­ míi cã thÓ ®¸p øng yªu cÇu ®ã. Theo tÝnh to¸n cña c¸c nhµ kinh tÕ th× yªu cÇu tÝch luü vµ ®Çu t­ ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ ph¶i ®¹t 20% GNP. Trong khi ®ã nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cho thÊy GNP b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi hiÖn nay vÉn ë trong nhãm thÊp nhÊt thÕ giíi ( kho¶ng 200USD/ng­êi) vµ møc tÝch luü míi ®¹t 8% GNP. Cßn ®Çu t­ so víi GNP chØ h¬n 10%. Do ®ã huy ®éng vèn cho CNH- H§H lµ mét nhiÖm vô quan träng cña toµn §¶ng, toµn d©n ta trong thêi gian tíi. ViÖc t¹o nguån vèn ë n­íc ta hiÖn nay cã thÓ dùa vµo hai nguån vèn, ®ã lµ: nguån vèn trong n­íc vµ nguån vèn n­íc ngoµi. Trong §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc gi÷a nhiÖm kú cña §¶ng ®· ®Æt ra vÊn ®Ò:” Nguån vèn trong n­íc l© quyÕt ®Þnh, vèn tõ n­íc ngoµi lµ quan träng”. Víi nguån vèn trong n­íc th× tÝnh quyÕt ®Þnh cña nã ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh b»ng kinh nghiÖm cña rÊt nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Mét sè n­íc Ch©u ¸ cho thÊy thêi gian ®Çu cña c«ng nghiÖp ho¸ hä ph¶i huy ®éng ë trong n­íc kho¶ng 50% ®Õn 80% sè vèn cÇn thiÕt vµ ph¶i duy tr× trong nhiÒu n¨m møc ®Çu t­ trªn 30%GDP míi trë thµnh nh÷ng” Con Rång” nh­ hiÖn nay. §èi víi n­íc ta, huy ®éng nguån vèn tÝch luü trong n­íc cÊn ph¶i thùc hiÖn m¹nh mÏ c¸c biÖn ph¸p sau: - Khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ cña ®Êt n­íc( lao ®éng, tµi nguyªn..); ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ, sö dông tèi ®a c«ng suÊt cña m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn cã, t¹o thªm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®Ó t¨ng s¶n phÈm cho ®Êt n­íc trong ®ã cã s¶n phÈm thÆng d­- tiÒn ®Ò cña tÝch luü. - KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i ®­îc coi lµ ®­êng lèi chiÕn l­îc, nhÊt qu¸n ®­îc thÓ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt ®Ó mäi c¸ nh©n, mäi tæ chøc cã vèn yªn t©m m¹nh d¹n bá vèn ®Çu t­ cho s¶n xuÊt- kinh doanh. - Huy ®éng nguån vèn trong nh©n d©n: qua kÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi häc vµo n¨m 1994 nguån vèn trong d©n ­íc tÝnh gÇn 20 triÖu c©y vµng vµ 2 ngh×n tû ®ång tiÒn mÆt. §Ó thu hut nguån tiÒn nhµn rçi nµy phôc vô cho sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc, cÇn m¹nh d¹n sö dông c¸c c«ng cô nh­ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu kho b¹c nhµ n­íc, c¸c h×nh thøc tiÒn göi vµ cho vay víi c¸c møc l·i suÊt phï hîp. - Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm. Kh¸i niÖm tiÕt kiÖm cÇn ®­îc hiÓu lµ tiÕt kiÖm c¶ trong s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. Nh­ vËy, cã thÓ thùc hiÖn tiÕt kiÖm b»ng viÖc kh¾c phôc nh÷ng phong tôc, tËp qu¸n l¹c hËu; h¹n chÕ nh÷ng l·ng phÝ tõ kh©u lËp dù ¸n, thiÕt kÕ, thi c«ng còng nh­ trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së kinh tÕ; chèng nh÷ng thÊt tho¸t trong qu¶n lý kinh tÕ- x· héi b»ng c¸ch n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®Êu tranh chèng tham nhòng cã hiÖu qu¶; tiÕt kiÖm cña c¶i nhê t¸i chÕ, ch¾t läc c¸c ®å thõa, phÕ th¶i.. T¨ng tû lÖ vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ. Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn ®æi míi ho¹t ®éng thu- chi vµ qu¶n lý ng©n s¸ch, trong ®ã ®Æc biÖt më réng diÖn thu thuÕ vµ chèng thÊt thu thuÕ. KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp sö dông lîi nhuËn thu ®­îc tõ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh ®Ó t¸i ®Çu t­ Nguån vèn ngoµi n­íc gåm c¸c kho¶n ®Çu t­ n­íc ngoµi cña c¸c c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, cña chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ; c¸c kho¶n ®i vay tõ c¸c chñ thÓ nãi trªn; c¸c kho¶n viÖn trî, c¸c kho¶n trî gióp tõ c¸c kiÒu bµo n­íc ngoµi.. §Ó t¨ng c¸c nguån vèn bªn ngoµi, cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - Thùc hiÖn thu hót vèn b»ng nhiÒu h×nh thøc quan hÖ quèc tÕ( hîp t¸c vÒ vèn- ®Çu t­ trùc tiÕp quèc tÕ vµ ®Çu t­ gi¸n tiÕp, ngo¹i th­¬ng, du lÞch dÞch vô, xuÊt khÈu lao ®éng..) vµ tõ nhiÒu chñ t hÓ ( c¸c quèc gia, c¸c tæ chøc quèc tÕ kh«ng ph©n biÖt chÕ ®é chÝnh trÞ, t«n gi¸o hay s¾c téc ) trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña quan hÖ quèc tÕ. - T«n träng c¸c cam kÕt quèc tÕ còng nh­ thùc hiÖn ®óng h¹n, ®Çy ®ñ c¸c hîp ®ång kinh tÕ quèc tÕ ®Ó t¹o ra vµ gi÷ gin ­u tÝn trong quan hÖ quèc tÕ - Gi¸o dôc lßng tù hµo d©n téc, tinh thÇn yªu n­íc, thu hót bµ con viÖt kiÒu ë n­íc ngoµi h­íng vÒ tæ quèc vµ gióp ®ì vÒ tinh thÇn, vËt chÊt, trÝ tuÖ cho sù nghiÖp CNH- H§H n­íc nhµ. Mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng lµ ph¶i qu¶n lý tèt vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao, chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ c¸c nguån vèn, dï ®ã lµ nguån vèn trong n­íc hay ngoµi n­íc 2. §Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu vµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc- c«ng nghÖ míi T¨ng c­êng lùc l­îng nghiªn cøu khoa häc lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt vµ th­êng xuyªn. §èi víi n­íc ta, lùc l­îng nghiªn cøu khoa häc ®Òu thiÕu vµ cã nhiÒu h¹n chÕ Sù nghiÖp CNH- H§H còng nh­ yªu cÇu ph¸t triÓn tiÒm n¨ng khoa häc cña ®Êt n­íc, ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng lùc l­îng cho nghiªn cøu khoa häc vµ ®Èy m¹nh nghiªn cøu, øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi. §Ó ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu vµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc- c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶, cÇn sö dông c¸c biÖn ph¸p c¨n b¶n sau: - Tæ chøc vµ duy tr× th­êng xuyªn c¸c phong trµo ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt trong mäi tÊng líp nh©n d©n, mäi løa tuæi. T¹o ra mét kh«ng khÝ thi ®ua trong nghiªn cøu khoa häc lµm cho qu¸ tr×nh lao ®éng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh t×m tßi s¸ng t¹o nh÷ng gi¶i ph¸p kü thuËt míi. - Th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c c¸c thµnh tùu khoa häc- kü thuËt cña trong n­íc vµ quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nghiªn cøu còng nh­ øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi, n©ng cao hiÖu qu¶ trong nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc- kü thuËt. - Cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong nghiªn cøu, t×m tßi s¸ng t¹o; khuyÕn khÝch c¸c c¬ së øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ míi. - Nhµ n­íc cÇn dµnh tû lÖ ng©n s¸ch ®Çu t­ cho nghiªn cøu, thö nghiÖm, øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc- kü thuËt míi mét c¸ch thÝch ®¸ng. - Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ vµ khoa häc c«ng nghÖ 3. Lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, th¨m dß ®Þa chÊt §©y lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt, thËm chÝ ph¶i hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. Bëi v× qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc ®æng thêi lµ qu¸ tr×nh x©y dùng nh÷ng c¬ së kinh tÕ míi, lµ qu¸ tr×nh khai th¸c nh÷ng tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. C«ng t¸c ®iÓu tra c¬ b¶n th¨m dß ®Þa chÊt t¹o c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c tiÒm n¨ng bªn trong cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. §¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c nguån kho¸ng s¶n; ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt tõng vïng, c¸c nguån thuû s¶n h¶i s¶n; lùc l­îng lao ®éng; c¸c ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng.. sÏ gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu ngµnh nghÒ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi cña ®Êt n­íc; bè trÝ c¸c c¬ së kinh tÕ hîp lý ë tõng vïng, cã c¬ së ®Ó më réng hîp t¸c mäi mÆt víi c¸c n­íc. §Ó c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, th¨m dß ®Þa chÊt cã kÕt qu¶ chÝnh x¸c, cÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - N©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n lµm c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, c«ng t¸c th¨m dß ®Þa chÊt. - T¨ng c­êng lùc l­îng vËt chÊt, kÕt hîp sö dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p trong c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n vµ th¨m dß dÞa chÊt. - Trong ®iÒu kiÖn ®Êt n­íc cßn nhiÒu khã kh¨n, cÇn tranh thñ sù gióp ®ì còng nh­ t¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ ®èi víi c«ng t¸c nµy. 4. ChuÈn bÞ lùc l­îng lao ®éng cho sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nãi chung,®Æc biÖt lµ qóa tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong ®ieeuf kiÖn c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, yÕu tè ng­êi lao ®éng – yÕu tè con ng­êi ngµy cµng cã vai trß quan träng. Nã ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. Lùc l­îng lao ®éng cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc bao gåm ®éi ngò c¸n bé khoa häc-kü thuËt , ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, cac chuyªn gia vµ ®«ng ®¶o c¸c c«ng nh©n lµnh nghÒ. §©y lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Lý luËn thùc tiÔn cho thÊy trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ con ng­êi lu«n ®ãng vai trß trung t©m vµ môc ®Ých ®Çu tiªn cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ®Ó t¹o ra sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ. §Ó cã thÓ t¹o ra tèc ®é cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia ®¹t ®­îc tèc ®é cao khi chóng ta gi¶i quyÕt tèt vµ thùc hiÖn ®ång bé c¶ hai nh©n tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã. Vµ nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc- kü thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn nay ®· kh¼ng ®Þnh r»ng mÆt kü thuËt cña c¸c yÕu tè tù nhiªn cña s¶n xuÊt ngµy cµng phøc t¹p vµ hiÖn ®¹i h¬n, h¬n n÷a con ng­êi ViÖt Nam chÞu ¶nh h­ëng l©u dµi cña c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. §iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn kÐm søc s¸ng t¹o, tr×nh ®é khoa häc kü thuËt thÊp, kü n¨ng kü s¶o trong lao ®éng yÕu. Trong giai ®o¹n hiÖn nay chóng ta chñ yÕu x©y dùng m« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ hçn hîp, viÖc tiÕp nhËn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng dÓ chóng ta cã thÓ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn t¹i, theo kÞp nh÷ng tiÕn bé cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt trªn thÕ giíi. Nh­ ®· nãi ë trªn yÕu tè tù nhiªn cña s¶n xuÊt ngµy cµng phøc t¹p tÊt yÕu ph¶i ®ßi hái kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cña ng­êi c«ng nh©n, c¸c c¸n bé qu¶n lý ®Ó cã thÓ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu ®ã vµo s¶n xuÊt. Kh«ng nh÷ng thÕ c¹nh tranh ®ang buéc chóng ta duy tr× kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®· cã vµ ph¶i c¶i t¹o nã theo h­íng n©ng cao hiÖu qu¶. §ã lµ ®ßi hái ®¶m b¶o n¨ng lùc néi sinh trong n­íc, cã nh­ vËy míi ®øng v÷ng ®­îc trong cuéc c¹nh tranh quyÕt liÖt hiÖn nay. ViÖc nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc bëi b¶n th©n nh÷ng con ng­êi ViÖt Nam mang kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kiÕn thøc khoa häc- c«ng nghÖ cao. Mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh CNH- H§H ®Êt n­íc, lùc l­îng lao ®éng ®­îc chuÈn bÞ cã tû lÖ t­¬ng øng víi ngµnh nghÒ ®· x¸c ®Þnh. Do khoa häc- kü thuËt vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ thay ®æi, cÇn g¾n bã chÆt chÏ c¸c qu¸ tr×nh ®µo t¹o- bè trÝ sö dông- n©ng cao tay nghÒ mét c¸ch th­êng xuyªn Tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò ®ã, §¶ng ta ®Æt con ng­êi vµo vÞ trÝ trung t©m trong sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt n­íc “ §Èy m¹nh h¬n nøa sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ coi ®ã lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi- ®éng lùc trùc tiÕp cho sù ph¸t triÓn”. ViÖc x©y dùng vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé khoa häc- kü thuËt c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ë n­íc ta cÇn th«ng qua hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o hoµn chØnh. Tr­íc hÕt nhµ n­íc cÇn ®æi míi c¬ cÊu néi dung ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc sao cho phï hîp vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khoa häc- c«ng nghÖ.§­a sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o thµnh sù nghiÖp cña toµn d©n.Võa ®Çu t­ theo chiÒu réng võa ®Çu t­ theo chiÒu s©u. KÕt hîp gi¸o dôc mäi mÆt cho ng­¬× lao ®éng víi chÕ ®é ®·i ngé thÝch ®¸ng ®èi víi nh©n tµi, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, ph¸t huy hÕt tµi n¨ng, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ mÊt ch¾t x¸m nh­ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn tr­íc ®©y vµ c¸c n­íc §«ng ¢u trong thËp kû 90. ChØ trªn c¬ së ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu ®ã chóng ta míi cã thÓ cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé khoa häc- kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc. Tõng b­íc ®¸p øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c yªu cÇu míi cña c«ng cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn nh­ vò bo· hiÖn nay. 5. VÊn ®Ò x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng KÕt cÊu h¹ tÇng chi phèi tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, do ®ã muèn cho nÒn kinh tÕ cÊt c¸nh, mçi quãc gia ph¶i cã mét c¬ së h¹ tÇng phï hîp. VÝ nh­ Ch©u ¢u, NhËt B¶n sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 tõ trong hoang tµn ®æ n¸t hä ®· th¾t l­ng buéc bông, dån vèn x©y dùng ®­íng x¸, s©n bay, bÕn c¶ng,.. ®Ó phôc vô trùc tiÕp cho phôc håi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. N­íc ta, mét n­íc bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ nªn kÕt cÊu h¹ tÇng qu¸ thÊp kÐm c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng, nay b­íc vµo qu¸ tr×nh CNH- H§H viÖc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng phï hîp ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng hoµn chØnh ®ång lo¹t c¸c kÕt cÊu h¹ tÇng. §Æc biÖt lµ c¬ së h¹ tÇng cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i, .. Giao th«ng vËn t¶i lµ cöa më, lµ ®ßn sãc víi toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi, thóc ®Èy c¸c qu¸ tr×nh giao l­u v¨n ho¸ vµ kinh tÕ, ph¸t triÓn vµ ph©n phèi lùc l­îng s¶n xuÊt trªn quy m« toµn l·nh thæ. Lµ cÇu nèi ®Ó më réng giao l­u quèc tÕ, tr­íc hÕt lµ víi c¸c n­íc l¸ng giÒng vµ trong khu vùc. Trong sù nghiÖp CNH- H§H hiÖn nayviÖc x©y dùng vµ më réng kÕt cÊu h¹ tÇng, giao th«ng vËn t¶i võa lµ ®iÒu kiÖn võa lµ néi dung c¬ b¶n ®Ó t¹o c¬ së quan träng cho sù nghiÖp ®æi míi nÒn kinh tÕ. 6. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu lùc, vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n­íc Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ngµy nay kh«ng cßn tÝnh tù ph¸t nh­ tr­íc ®©y nã ®· tõng ë c¸c n­íc ®i tr­íc. Nhµ n­íc ®ãng vai trß quan träng kh«ng chØ víi chøc n¨ng quy ®Þnh luËt lÖ lµm träng tµi, b¶o hé, khuyÕn khÝch hoÆc trõng ph¹t b»ng c¸c c«ng cô hµnh chÝnh, kinh tÕ mµ Nhµ n­íc cßn cã thÓ ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ th«ng qua c¸c chøc n¨ng ®Çu t­ h×nh thµnh c¸c c¬ së ban ®Çu, chia sÎ rñi ro trong c¸c lÜnh vùc míi. ChÝnh v× thÕ, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho sù nghiÖp CNH- H§H th× c¸c chøc n¨ng trªn cña Nhµ n­íc ph¶i ®­îc ®¶m b¶o, tøc lµ ph¶i n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt chÝnh sau ®©y: + T¨ng c­êng më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®Ó g¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ thÕ giíi vµ trong khu vùc. + X©y dùng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tµi chÝnh ®óng ®¾n ®Æc quyÒn cho nh÷ng hµng thiÕt yÕu ®èi víi s¶n xuÊt, tiªu dïng, xuÊt khÈu th«ng qua trî cÊp cã chän läc, thuÕ quan ®Þnh ng¹ch, hç trî gi¸. + Nghiªn cøu quy ho¹ch, kÕ ho¹ch h­íng dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ theo quy ho¹ch cña ChÝnh Phñ chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®iÓm cña quèc gia vÒ c«ng nghiÖp ho¸ vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp trong tõng thêi kú mét c¸ch phï hîp ®Ó h×nh thµnh nªn nh÷ng “ cùc t¨ng tr­ëng” cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. + Hç trî c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ n©ng cao n¨ng lùc tiÕp thÞ, n¾m b¾t th«ng tin ®Ó më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. + T¹o m«i tr­êng luËt ph¸p nh»m duy tr× c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¸c doanh nghiÖp. + ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng viÖc ®Çu t­ n©ng cÊp, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi. V . Vai trß cña CNH –H§H §Æt c«ng nghiÖp ho¸ trong bèi c¶nh cña ph¸t triÓn kinh tÕ víi néi dung c¬ b¶n lµ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ trªn c¬ së c«ng nghioÖp hiÖn ®¹i nh»m dÈy m¹nh nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ång thêi h­íng vµo viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. Tæ chøc phat triÓn tèt c«ng viÖc CNH-H§H míi cã kh¶ n¨ng thùc tÕ ®Ó quan t©m ®Çy ®ñ tíi sù ph¸t triÓn toµn d©n vµ toµn diÖn cña nh©n tè con ng­êi. C«ng nghiÖp ho¸ cßn t¹o vËt chÊt, kü thuËt cho viÖc cñng cè ph¸t triÓn tiÒm lùc ph¸t triÓn tiÒm lùc quèc phßng v­ng m¹nh v× chØ cã ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh míi ã thÓ t¹o ra c¬ së vËt chaat kinh tÕ cho an ninh quèc phßng ph¸t triÓn. MÆt kh¸c c«ng nghiÖp ho¸ cßn t¹o ra nhiÒu kh¶ n¨ng cho viÖc thùc hiÖn tãt ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ khoa häc c«ng nghÖ t¨ng c­êng träng l­îng tiÕng nãi cña ta trªn diÔn ®µn quèc tÕ Logic vµ lÞch sö ®· ch­ng minh qu¸ tr×nh c¶i t¹o x· héi nhanh nhÊt ®ã lµ CNH . Trªn thÕ giíi c«ng nghiÖp ho¸ ®· biÕn ®æi nhiÒu n­íc tõ x·n héi l¹c hËu thµnh n­íc v¨n minh, ®øng vÞ trÝ hµng ®Çu thÕ giíi .Trong xu h­íng ph¸t triÓn nh­ vò b·o hiÖn nay cña thÕ giíi, c«ng nghiÖp ho¸ ngay cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ quan träng tÊt yÕu cña nã ,®Æc biÖt lµ ®éng viªn c¸c n­íc ®ang ë t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn th× con ®­êng c¶i t¹o x· héi th«ng qua c«ng nghiÖp ho¸ lµ con ®­êng ng¾n nhÊt. C«ng nghiÖp ho¸ lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ lôc l­îng s¶n xuÊt lµm thay ®ái c¨n b¶n khoa häc kinh tÕ san xuÊt lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. C«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ thùc hiÖn x· héi ho¸ vÒ mÆt kinh tÕ víi tèc ®é cao, gãp phÇn æn ®Þnh vµ ngµy cµng n©ng cao dêi sèng vËt chÊt . Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa sÏ gi¶i quyÕt tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ã lµ n©ng cao vai trß kinh tÕ cña nhµ n­íc ,n©ng cao kh¶ n¨ng tÝch luü ,më réng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn hiÒu nghµnh nghÒ míi, ®¸p øng cac nhu cauviÖc lµm cña ng­êi lao ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c nghµnh, c¸c vïng vµ gi÷a c¸c n­íc ®Æt ra . CNH-H§H lµ con ®­êng ®· chän më h­íng ®i cho chóng ta tiÕn tíi mét c¸i ®Ých cao h¬n trong qu¸ tr×nh theo ®uæi nÒn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Víi nh÷ng b­íc ®i v÷ng chawc ®øng ®¾n chóng ta tin t­ëng r¨ng ®Êt n­íc ta xÏ tiÕn tíi ®­îc c¸i ®Ých ®ã dÓ ViÖt Nam të thµnh mét trong c¸c c­êng quèc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt tronh khu vùc §«ng Nam ¸ nãi riªng vµ trªn thÕ giíi nãi riªng. C. KÕt luËn Mét lÇn n÷a chung ta kh¼ng ®Þnh l¹i r»ng môc tiªu cña qu¸ trinh CNH-H§H ë n­íc ta lµ ®­a ®Êt n­íc tõ mét n­íc n«nh nghiÖp l¹c hËu vµ lèi s¶n xuÊt nhá, thñ c«ng tiÕn lªn mét n­íc c«ng nghiÖp víi c¬ së vËt chÊt hiÖn ®¹i, QHSX tiÕn bé, phï hîp víi sù phat triÓn cña LLSX, c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc ®­îc khai th¸c së dông vµ ph¸t huy hÕt tÒm n¨ng, tiÕn tíi môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Trong ®iÒu kiÖn n­íc ta cßn nhiÌu khã kh¨n, CNH-H§H kh«ng thÓ thùc hiÖn mét sím mét chiÒu mµ ®¶ng ta x¸c ®Þnh ®©y lµ qu¸ tr×ng tr¶i qua nhiªu thËp kû. H¬n 30 n¨m qua qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc tuy ch­a lµm nªn ®­îc b­íc h¶y vÜ ®¹i, nh­ng ®· t¹o nªn tiÒn ®Ò cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ tõ nay vª sau. Giai ®oan hiªn nay lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt trang bÞ tri thøc cho con ng­êi ®Ó tiÕn vµo thÕ ky 21. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 8 n¨m1996 ®· x¸c ®Þnh: “ giai ®o¹n tõ nay ®Õn 2000 lµ quan träng thêi kú ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh CNH-H§H ®Êt n­íc.. NhiÖm vô cña nh©n d©n ta lµ tËp trung mäi lùc l­îng trnh thñ thêi c¬, v­ît qua thö th¸ch dÈy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn vµ ®ång bé, tiÕp tôc ph¸t huy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, v­ît môc tiªu ®Ò ra trong chiÕn l­îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m2000 : T¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi ®¶m b¶o quèc phong an ninh, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho b­íc ph¸t triÓn cao h¬n ë ®Çu thÕ kû sau. Lµ sinh viªn kinh tÕ – mét chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc trong giai ®o¹n chuÈn bÞ hµnh trang cña m×nh em rÊt quan t©m ®Õn ®­êng lèi chinhd s¸ch ®æi míi cña ®¶ng, nhµ n­íc vÒ nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ . Theo em, víi vÞ trÝ trung t©m vµ vai trß chñ thÓ cña qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc. H×nh thµnh mét líp ng­êi n¨ng ®éng cã tri thøc, cã b¶n lÜnh kinh doanh, x«ng x¸o d¸m nghÜ d¸m lµm qu¶ lµ cÇn thiÕt. Thùc tÕ ®· cho thÊy víi mét nguån tµi nguyªn diÒu kiÖn thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt nh­ng NhËt B¶n ®· v­¬n lªn b¨ng CNH-H§H vµ ý chÝ con ng­êi, hiÖn nay hä ®ang døng trong 7 n­íc c«ng nghiÖp hµng ®Çu thÐ giíi. Víi thùc tr¹ng t×nh h×nh gi¸o dôc ®µo t¹o cña n­íc ta hiÖn nay em cho r¨ng cßn thiªn vÒ sè l­îng, chÊt l­îng ch­a cao ®ång ®Òu, sinh viªn ®­îc ®µo t¹o ra cã lý thuyÕt nh­ng kh¶ n¨ng vËn dông kÐm, kh«ng linh ho¹t. Vi vËy theo em , ngoµi viÖc phæ cËp gi¸o dôc cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¶i tiÕn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng øng dông, tÝnh n¨ng ®éng cña ®éi ngò tri thøc trÎ, t¨ng giê thùc hµnh, giê thùc tÕ.. lµm cho ®éi ngò tri thøc trÎ kÕ thõa vµ thùc hiÖn ý t­ëng cña ®¶ng trong c«ng cuéc CNH-H§h ®Êt n­íc. Thø n÷a lµ ph¸t huy lîi thÕ vÒ vÞ trÝ ®Þa ly ®Ó më réng mèi quan hÖ giao l­u kinh teed chÝnh trÞ, th«ng th­¬ng víi n­íc ngoµi nhanh chãng, tiÕp thu c«ng nghÖ míi. Thø3 lµ: nhµ n­íc cÇn n©ng cao chøc n¨ng ®Þnh h­íng, dÉn d¾t thùc hiÖn c«ng cu«c CNH-H§H cã ®Þnh h­íng, cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ lµ mét thø vò khÝ- mét con ng­êi n¨ng ®énh cã tri thøc sÏ ®­a ®Êt n­íc ®i lªn. §Êt n­íc ta ®· vµ ®ang tiÕn lªn mét c¸ch v÷ng ch¾c, kh¼ng ®Þnh con ®­êng CNH-H§h ®Êt n­íc lµ ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan. MÆc dï cßn nhiÒu sai lµm vµ khã kh¨n nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam, con ng­êi ViÖt Nam sÏ tiÕp b­íc cha anh, ra søc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc ngµy cµng giµu ®Ñp.Sù nghiÖp CNH-H§H ch¸c ch¾n sÏ thµnh c«ng. D. Tµi liÖu tham kh¶o 1. C¬ chÕ thÞ tr­êng vµ vai trß cña nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam 2. §Ò c­¬ng bµi gi¶ng kinh tÕ chÝnh trÞ häc Mac –Lªnin §¹i häc luËt Hµ Néi 3. §Þnh h­íng XHCN ¬ ViÖt Nam 4. Gi¸o tr×nh kinh tÕ häc Mac _Lªnin , Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 5. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc Mac-Lªnin 6. Mét sè vÊn ®Ò vÒ chñ nghÜa Mac-Lªnin trong thêi ®¹i hiªn nay- nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia n¨m 1996 7. T¹p chÝ qu¶n sy x©y dùng nhµ n­íc: c¸c sè n¨m 1996-1997 8. v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø V,VI,VII,VIII 9. Vai trß nhµ n­íc trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ 10. Vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n­íc trong nªn kinh tÕ thÞ tr­êng . 11. VÒ qu¶n lý kinh tÕ. 12.V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VI- nhµ xuÊt b¶n sù thËt 13. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX- nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 14. Sù l·nh ®¹o cña ®¶ng trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr­êng. 15.T¹p chÝ lÝ luËn gi¸o dôc sè 10 16.T¹p chÝ lÝ luËn gi¸o dôc sè 9 17.Tµi liÖu triÕt häc sè 1(152)n¨m 2004 18.Tµi liÖu triÕt häc sè 8(159)n¨m 2004 19.Tµi liÖu céng s¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay.doc
Tài liệu liên quan