Đề cương: Nghiên cứu quá trình thông qua quyết định chọn trường đại học và một số kiến nghị đối với hoạt động truyền thông tại trường đhdl hùng vương

ĐỀ CƯƠNG: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI TRƯỜNG ĐHDL HÙNG VƯƠNG MỤC LỤC NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP i LỜI CẢM ƠN .ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Error! Bookmark not defined. TÓM TẮT ĐỀ TÀI . 3 MỤC LỤC 4 DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ . 6 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT . Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined. 1. Lý do chọn đề tài Error! Bookmark not defined. 2. Mục tiêu của đề tài . Error! Bookmark not defined. 3. Phạm vi nghiên cứu . Error! Bookmark not defined. 4. Phương pháp nghiên cứu . Error! Bookmark not defined. a. Phương pháp chọn mẫu . Error! Bookmark not defined. b. Giới hạn của đề tài Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . Error! Bookmark not defined. 1.1. Phân tích hành vi của người mua Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Mô hình hành vi người tiêu dùng Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Quá trình thông qua quyết định mua hàng Error! Bookmark not defined. 1.2. Chiến lược xúc tiến Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Tầm quan trọng của xúc tiến trong MarketingError! Bookmark not defined. a. Các khái niệm Error! Bookmark not defined. b. Mục đích của xúc tiến Error! Bookmark not defined. c. Tầm quan trọng của xúc tiến Error! Bookmark not defined. d. Ưu và nhược điểm của từng công cụ truyền thôngError! Bookmark not defined. e. Tác dụng của từng công cụ truyền thông . Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến Error! Bookmark not defined. a. Quảng cáo . Error! Bookmark not defined. b. Quan hệ công chúng và tuyên truyền Error! Bookmark not defined. c. Khuyến mãi Error! Bookmark not defined. d. Bán hàng cá nhân Error! Bookmark not defined. e. Marketing trực tiếp Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2 Error! Bookmark not defined. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐHDL HÙNG VƯƠNG . Error! Bookmark not defined. 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển . Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Hội đồng sáng lập Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Quá trình phát triển ngành nghề . Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Số lượng sinh viên tuyển sinh (1995-2006) . Error! Bookmark not defined. 2.2. Nhiệm vụ của nhà trường Error! Bookmark not defined. 2.3. Tổ chức bộ máy Nhà Trường Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Sơ đồ tổ chức . Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, ngành đào tạo . Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Tổ chức nhân sự của trường (tính đến cuối tháng 12/2006)Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Lương Error! Bookmark not defined. 2.4. Kết quả hoạt động của trường trong thời gian vừa quaError! Bookmark not defined. 2.5. Kế hoạch tuyên truyền tại trường ĐHDL Hùng Vương năm 2007 . Error! Bookmark not defined. 4

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 1396 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương: Nghiên cứu quá trình thông qua quyết định chọn trường đại học và một số kiến nghị đối với hoạt động truyền thông tại trường đhdl hùng vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI TRƯỜNG ĐHDL HÙNG VƯƠNG GVHD : ThS. Nguyễn Thị Mai Bình SV : Lê Hà Mỹ Nhiên TP.HCM, 09/2007 i BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc   Khoa Quản Trị Kinh Doanh NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP    Họ và tên: .......................................................................Lớp: .................................. Ngành: ...................................................................................................................... Tên đề tài: ................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Nhiệm vụ, nội dung: .................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày giao nhiệm vụ khoá luận: ................................................................................ Ngày hoàn thành nhiệm vụ khoá luận: ....................................................................... Họ và tên GV hướng dẫn Phần hướng dẫn .................................................... ........................................................ .................................................... ........................................................ .................................................... ........................................................ Người hướng dẫn Người phản biện (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua Ngày ………… tháng ………… năm………… CHỦ NHIỆM KHOA ii LỜI CẢM ƠN  Lời cảm ơn trước tiên em xin được gửi đến Quý Thầy Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Dân lập Hùng Vương, trong suốt thời gian qua, Quý Thầy Cô đã tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm làm việc cũng như cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Cám ơn gia đình và bạn bè đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ cho em. Xin kính chúc mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 3 TÓM TẮT ĐỀ TÀI Nhằm hiểu sâu hơn quá trình chọn trường đại học của các thí sinh, qua nghiên cứu lý thuyết, em quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu quá trình thông qua quyết định chọn trường đại học và một số kiến nghị đối với hoạt động truyền thông tại trường ĐHDL Hùng Vương.”  Đề tài nghiên cứu thiên về tác động của hoạt động truyền thông đến quyết định chọn trường của thí sinh.  Thông qua cơ sở lý luận về Phân tích hành vi người mua và Chiến lược xúc tiến, em nhận thức được năm giai đoạn của quá trình mua, những yếu tố tác động đến quyết định mua. Trong đó, một hỗn hợp xúc tiến phối hợp tốt sẽ giúp cho hoạt động truyền thông đạt hiệu quả.  Vài nét giới thiệu về trường ĐHDL Hùng Vương nhằm tạo cái nhìn tổng quan về Bộ máy Nhà trường. Kế đến là Kế hoạch tuyên truyền tại trường năm 2007.  Phần quan trọng nhất là Nghiên cứu quá trình thông qua quyết định chọn trường đại học của các thí sinh đã tốt nghiệp PTTH và hiện đang luyện thi tại TP.HCM. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu: + Biết được những giai đoạn thu thập thông tin trong quá trình quyết định chọn trường Đại học. + Biết được những tác nhân ảnh hưởng trong quá trình thu thập thông tin cũng như quyết định chọn trường đại học. + Biết được những công cụ truyền thông nào được chú ý nhất. + Nhận xét hoạt động truyền thông tại trường ĐHDL Hùng Vương. Cuối cùng là đề xuất một số kiến nghị đối với hoạt động truyền thông tại trường Đại học Dân lập Hùng Vương. 4 MỤC LỤC NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ........................................................................ i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................... ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................ Error! Bookmark not defined. TÓM TẮT ĐỀ TÀI ........................................................................................................... 3 MỤC LỤC ........................................................................................................................ 4 DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ ............................................................................. 6 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Lý do chọn đề tài.................................................. Error! Bookmark not defined. 2. Mục tiêu của đề tài............................................... Error! Bookmark not defined. 3. Phạm vi nghiên cứu ............................................. Error! Bookmark not defined. 4. Phương pháp nghiên cứu..................................... Error! Bookmark not defined. a. Phương pháp chọn mẫu ..................................... Error! Bookmark not defined. b. Giới hạn của đề tài ............................................ Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ....................................... Error! Bookmark not defined. 1.1. Phân tích hành vi của người mua .................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Mô hình hành vi người tiêu dùng ................ Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Quá trình thông qua quyết định mua hàng.. Error! Bookmark not defined. 1.2. Chiến lược xúc tiến .......................................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Tầm quan trọng của xúc tiến trong MarketingError! Bookmark not defined. a. Các khái niệm .................................................... Error! Bookmark not defined. b. Mục đích của xúc tiến ........................................ Error! Bookmark not defined. c. Tầm quan trọng của xúc tiến .............................. Error! Bookmark not defined. d. Ưu và nhược điểm của từng công cụ truyền thôngError! Bookmark not defined. e. Tác dụng của từng công cụ truyền thông ........... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến ...... Error! Bookmark not defined. a. Quảng cáo ......................................................... Error! Bookmark not defined. b. Quan hệ công chúng và tuyên truyền.................. Error! Bookmark not defined. c. Khuyến mãi........................................................ Error! Bookmark not defined. d. Bán hàng cá nhân .............................................. Error! Bookmark not defined. e. Marketing trực tiếp ............................................ Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2 ...................................................................... Error! Bookmark not defined. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐHDL HÙNG VƯƠNG ....... Error! Bookmark not defined. 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Hội đồng sáng lập ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Quá trình phát triển ngành nghề................. Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Số lượng sinh viên tuyển sinh (1995-2006) . Error! Bookmark not defined. 2.2. Nhiệm vụ của nhà trường ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3. Tổ chức bộ máy Nhà Trường .......................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Sơ đồ tổ chức ............................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, ngành đào tạo ... Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Tổ chức nhân sự của trường (tính đến cuối tháng 12/2006)Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Lương ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.4. Kết quả hoạt động của trường trong thời gian vừa quaError! Bookmark not defined. 2.5. Kế hoạch tuyên truyền tại trường ĐHDL Hùng Vương năm 2007....... Error! Bookmark not defined. 5 2.5.1. Mục đích .................................................... Error! Bookmark not defined. 2.5.2. Nội dung chính ........................................... Error! Bookmark not defined. a. Tham gia giới thiệu về trường tới học sinh lớp 12 tại các trường PTTH (ở TP.HCM) Error! Bookmark not defined. b. Giới thiệu trực tiếp tới các thí sinh tham gia thi đại học năm 2007 có điểm trên sàn Error! Bookmark not defined. c. Các hoạt động PR .............................................. Error! Bookmark not defined. d. Tham gia quảng cáo trên báo, đài...................... Error! Bookmark not defined. 2.5.3. Bảng dự trù kinh phí................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3 ...................................................................... Error! Bookmark not defined. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Giới thiệu.......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Mục tiêu của đề tài .................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu.................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Phương pháp nghiên cứu............................ Error! Bookmark not defined. 3.1.4. Phương pháp chọn mẫu.............................. Error! Bookmark not defined. 3.1.5. Giới hạn của đề tài..................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Xác định nội dung cần nghiên cứu .................. Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Các biến dữ liệu cần thu thập ..................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Mối quan hệ giữa các biến ......................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Lập bảng câu hỏi........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3. Xử lý và phân tích dữ liệu................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kiểm định sự hợp lệ của dữ liệu thu thập đượcError! Bookmark not defined. 3.3.2. Thống kê mô tả các biến ............................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Kiểm định mối quan hệ giữa các biến ......... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ..................... Error! Bookmark not defined. 4.1. Nhận xét kết quả thu thập được ...................... Error! Bookmark not defined. 4.2. Nhận xét tổng quát tình hình hoạt động truyền thông tại Trường ĐHDL Hùng Vương Error! Bookmark not defined. 4.3. Một số kiến nghị đối với hoạt động truyền thông tại Trường ĐHDL Hùng Vương Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN....................................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................. Error! Bookmark not defined. 6 DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Mô hình đơn giản hành vi người tiêu dùng ...........................................3 Bảng 1.2: Năm giai đoạn của quá trình mua .........................................................5 Bàng 1.3: Vai trò của xúc tiến trong Marketing-mix .............................................11 Bảng 1.4: Ưu và nhược điểm của từng công cụ truyền thông ................................11 Bảng 1.5: Tác dụng của từng công cụ truyền thông ..............................................12 Hình 2.1: Số lượng sinh viên tuyển sinh (1995-2006) ...........................................21 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức Bộ máy Nhà trường ........................................................25 Bảng 2.1: Số lượng sinh viên trúng tuyển hệ Đại học năm 2006 ...........................30 Bảng 2.2: Số lượng sinh viên trúng tuyển hệ Cao đẳng năm 2006 .........................31 Bảng 2.3: Số lượng sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học (1995-2002) .........................32 Bảng 2.4: Số lượng sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng (1997-1999) .......................33 Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh (2004-2006) ..........................................33 Hình 3.1: Trình độ học vấn của cha thí sinh ..........................................................42 Hình 3.2: Thời gian bắt đầu tìm hiểu về trường đại học ........................................42 Bảng 3.1: Thời gian bắt đầu tìm hiểu về trường đại học ........................................43 Hình 3.3: So sánh các hình thức giáo dục hướng nghiệp tại TP.HCM và tỉnh .......44 Hình 3.4: Lý do chọn trường đại học ....................................................................45 Hình 3.5: So sánh lý do chọn trường đại học của các thí sinh tại TP.HCM và tỉnh 45 Hình 3.6: Nguồn thông tin ....................................................................................46 Bảng 3.2: Mức độ tìm kiếm thông tin ...................................................................47 Hình 3.7: Mức độ tìm kiếm thông tin ....................................................................47 Hình 3.8: Các phương tiện truyền thông được quan tâm nhất ................................48 Hình 3.9: So sánh mức độ quan tâm đối với từng phương tiện truyền thông .........48 Hình 3.10: Những khó khăn của thí sinh ...............................................................50 Bảng 3.3: Kiến nghị của thí sinh về hoạt động truyền thông ..................................51 Hình 3.11: Khối thi đại học ..................................................................................52 Bảng 3.4: Mức độ nhận biết tên trường ĐHDL Hùng Vương ................................52 Bảng 3.5: Phương thức biết đến trường ĐHDL Hùng Vương ...............................52 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề cương- Nghiên cứu quá trình thông qua quyết định chọn trường đại học và một số kiến nghị đối với_.pdf