Đề cương bài giảng kế toán tài chính

Tạp chí kế toán, tạp chí kiểm toán và ấn phẩm thuế từ năm 2003 đến năm nay. Nguyên lý kế toán – Đại học Kinh tế TP.HCM Kế toán tài chính – Khoa kế toán kiểm toán – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Kế toán chi phí – Khoa Kế toán kiểm toán – Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

pdf63 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 1143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương bài giảng kế toán tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, dòch vuï ñaëc bieät (laø haøng hoùa, dòch vu khoâng thieát yeáu, thaäm chí laø xa xæ ñoái vôùi ñaïi boä phaän daân cö hieän nay) theo danh muïc do Nhaø nöôùc quy ñònh. 6.2.2 Chöùng töø haïch toaùn 6.2.3 Taøi khoaûn söû duïng 6.2.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Doanh nghieäp kòp thôøi phaûn aùnh vaøo soå keá toaùn soá thueá phaûi noäp treân cô sôû caùc thoâng baùo cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Vieäc keâ khai ñaày ñuû, chính xaùc soá thueá phaûi noäp cho Nhaø nöôùc theo luaät ñònh laø nghóa vuï cuûa doanh nghieäp. Thöïc hieän vieäc noäp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc khoaûn thueá cho Nhaø nöôùc. Moïi thaéc maéc, khieáu naïi (neáu coù) veà möùc thueá, veà soá thueá phaûi noäp theo thoâng baùo caàn ñöôïc Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -40- giaûi quyeát kòp thôøi theo quy ñònh hieän haønh. Khoâng ñöôïc vieän baát cöù lyù do naøo ñeå trì hoaõn vieäc noäp thueá cho Nhaø nöôùc. ……. 6.2.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Khi baùn haøng hoùa, cung caáp dòch vuï thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät, chòu thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø, keá toaùn ghi: 1 Nôï 111 Toång soá tieàn maët nhaän ñöôïc Nôï 112 Toång soá tieàn gôûi ngaân haøng nhaän ñöôïc Nôï 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng – toång giaù trò thanh toaùn Coù 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Giaù baùn coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät) Coù 512 Doanh thu baùn haøng noäi boä (Giaù baùn coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät) Coù 3331 Thueá GTGT phaûi noäp Khi baùn haøng hoùa, cung caáp dòch vuï thuoäc dieän chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät, chòu thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp, keá toaùn ghi: 2 Nôï 111 Toång soá tieàn maët nhaän ñöôïc Nôï 112 Toång soá tieàn gôûi ngaân haøng nhaän ñöôïc Nôï 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng – toång giaù trò thanh toaùn Coù 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (Giaù baùn coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá GTGT) Coù 512 Doanh thu baùn haøng noäi boä (Giaù baùn coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá GTGT) Xaùc ñònh soá thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp, keá toaùn ghi: 3 Nôï 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Nôï 512 Doanh thu baùn haøng noäi boä Coù 3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Khi nhaäp khaåu haøng hoùa thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät: 4 Nôï 152 Nhaäp kho nguyeân vaät lieäu Nôï 153 Nhaäp kho coâng cuï duïng cuï Nôï 156 Nhaäp kho haøng hoùa Nôï 611 Nhaäp haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø Nôï 211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình Coù 3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -41- 5 Nôï 3332 Thueá tieâu thuï ñaëc bieät Coù 111 Noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät baèng tieàn maët Coù 112 Noäp thueá tieâu thuï ñaëc bieät baèng chuyeån khoaûn 6.3 KEÁ TOAÙN THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 6.3.1 Khaùi nieäm Thueá xuaát khaåu, nhaäp khaåu laø loaïi thueá giaùn thu ñaùnh vaøo nhöõng maët haøng ñöôïc pheùp xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua bieân giôùi Vieät Nam keå caû thò tröôøng trong nöôùc vaøo khu phi thueá quan vaø töø khu phi thueá quan vaøo thò tröôøng trong nöôùc. 6.3.2 Chöùng töø haïch toaùn 6.3.3 Taøi khoaûn söû duïng 6.3.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Doanh nghieäp kòp thôøi phaûn aùnh vaøo soå keá toaùn soá thueá phaûi noäp treân cô sôû caùc thoâng baùo cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Vieäc keâ khai ñaày ñuû, chính xaùc soá thueá phaûi noäp cho Nhaø nöôùc theo luaät ñònh laø nghóa vuï cuûa doanh nghieäp. Thöïc hieän vieäc noäp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc khoaûn thueá cho Nhaø nöôùc. Moïi thaéc maéc, khieáu naïi (neáu coù) veà möùc thueá, veà soá thueá phaûi noäp theo thoâng baùo caàn ñöôïc giaûi quyeát kòp thôøi theo quy ñònh hieän haønh. Khoâng ñöôïc vieän baát cöù lyù do naøo ñeå trì hoaõn vieäc noäp thueá cho Nhaø nöôùc. Keá toaùn phaûi môû soå chi tieát theo doõi soá thueá xuaát nhaäp khaåu phaûi noäp, soá ñaõ noäp vaø soá coøn phaûi noäp. Doanh nghieäp noäp thueá baèng ngoaïi teä phaûi quy ñoåi ra Ñoàng Vieät Nam theo tyû giaù quy ñònh ñeå ghi soå keá toaùn. 6.3.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Khi baùn haøng hoaù, dòch vuï chòu thueá xuaát khaåu, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï bao goàm caû thueá xuaát khaåu tính trong giaù baùn (toång giaù thanh toaùn), keá toaùn ghi: 01 Nôï 111 Tieàn maët Nôï 112 Tieàn gôûi ngaân haøng Nôï 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng Coù 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Khi xaùc ñònh soá thueá xuaát khaåu phaûi noäp, keá toaùn ghi: 02 Nôï 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Coù 333 Thueá xuaát, nhaäp khaåu (3333 – chi tieát thueá xuaát khaåu) Khi noäp thueá xuaát khaåu vaøo NSNN, keá toaùn ghi: Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -42- 03 Nôï 333 Thueá xuaát, nhaäp khaåu (3333 – chi tieát thueá xuaát khaåu) Coù 111 Noäp thueá xuaát khaåu baèng tieàn maët Coù 112 Noäp thueá xuaát khaåu baèng tieàn gôûi ngaân haøng Khi nhaäp khaåu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, keá toaùn phaûn aùnh soá thueá nhaäp khaåu phaûi noäp, toång soá tieàn phaûi traû, hoaëc ñaõ thanh toaùn cho ngöôøi baùn vaø giaù trò vaät tö haøng hoaù, TSCÑ nhaäp khaåu (giaù coù thueá nhaäp khaåu), keá toaùn ghi: 04 Nôï 152 Nguyeân lieäu, vaät lieäu (giaù coù thueá nhaäp khaåu) Nôï 153 Coâng cuï duïng cuï Nôï 156 Haøng hoùa Nôï 211 Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh höõu hình Nôï 611 Mua haøng Coù 333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 3333 – Thueá xuaát, nhaäp khaåu (chi tieát thueá nhaäp khaåu) Coù 111 Tieàn maët Coù 112 Tieàn gôûi ngaân haøng Coù 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn …………. 6.4 KEÁ TOAÙN THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP 6.4.1 Keá toaùn taøi saûn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi a. Khaùi nieäm Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ ñöôïc hoaøn laïi trong töông lai tính treân caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø, giaù trò ñöôïc khaáu tröø chuyeån sang caùc naêm sau cuûa caùc khoaûn loã tính thueá chöa söû duïng; vaø giaù trò ñöôïc khaáu tröø chuyeån sang caùc naêm sau cuûa caùc khoaûn öu ñaõi thueá chöa söû duïng. b. Ghi nhaän taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Thueá thu nhaäp hieän haønh cuûa kyø hieän taïi vaø caùc kyø tröôùc, neáu chöa noäp, phaûi ñöôïc ghi nhaän laø nôï phaûi traû. Neáu giaù trò ñaõ noäp trong kyø hieän taïi vaø caùc kyø tröôùc vöôït quaù soá phaûi noäp cho caùc kyø ñoù, thì phaàn giaù trò noäp thöøa seõ ñöôïc ghi nhaän laø taøi saûn. c. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh giaù trò hieän coù vaø tình hình bieán ñoäng taêng, giaûm cuûa taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -43- d. Nguyeân taéc haïch toaùn Doanh nghieäp chæ ñöôïc ghi nhaän laø taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñoái vôùi caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø, giaù trò ñöôïc khaáu tröø cuûa khoaûn loã tính thueá vaø öu ñaõi veà thueá chöa söû duïng töø caùc naêm tröôùc chuyeån sang naêm hieän taïi trong tröôøng hôïp doanh nghieäp döï tính chaéc chaén coù ñöôïc lôïi nhuaän tính thueá thu nhaäp trong töông lai ñeå söû duïng caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø, caùc khoaûn loã tính thueá vaø öu ñaõi chöa söû duïng. Keát thuùc naêm taøi chính, doanh nghieäp phaûi ñaùnh giaù laïi caùc taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi chöa ñöôïc ghi nhaän töø caùc naêm tröôùc khi döï tính chaéc chaén coù ñöôïc lôïi nhuaän tính thueá thu nhaäp trong töông lai ñeå ghi nhaän boå sung vaøo naêm hieän taïi. Moät soá tröôøng hôïp chuû yeáu phaùt sinh taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi:  Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø do khaáu hao TSCÑ theo muïc ñích keá toaùn nhanh hôn khaáu hao TSCÑ cho muïc ñích tính thueá thu nhaäp trong naêm.  Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi ñöôïc khaáu tröø do ghi nhaän moät taøi khoaûn chi phí trong naêm hieän taïi nhöng chæ ñöôïc khaáu tröø vaøo thu nhaäp chòu thueá trong naêm sau. Ví duï: Chi phí trích tröôùc veà söûa chöõa lôùn TSCÑ ñöôïc ghi nhaän trong naêm hieän taïi nhöng chæ ñöôïc khaáu tröø vaøo thu nhaäp chòu thueá khi caùc khoaûn chi phí naøy thöïc teá phaùt sinh trong naêm sau;  Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc tính treân giaù trò ñöôïc khaáu tröø cuûa khoaûn loã tính thueá vaø öu ñaõi veà thueá chöa söû duïng töø caùc naêm tröôùc chuyeån sang naêm hieän taïi. e. Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Tröôøng hôïp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc giao dòch ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi: Cuoái naêm taøi chính, keá toaùn caên cöù “Baûng xaùc ñònh taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi” ñaõ ñöôïc laäp laøm caên cöù ghi nhaän hoaëc hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc giao dòch ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi. Neáu taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh trong naêm lôùn hôn taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn ghi nhaän boå sung giaù trò taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø soá cheânh leäch giöõa soá taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh lôùn hôn soá ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, neáu chaéc chaén raèng trong töông lai doanh nghieäp coù ñuû lôïi nhuaän tính thueá ñeå thu hoài taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc ghi nhaän trong naêm hieän taïi, keá toaùn ghi: 01 Nôï 243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -44- Coù 8212 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi. Neáu taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh trong naêm nhoû hôn taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn ghi giaûm taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi laø soá cheânh leäch giöõa soá taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh nhoû hôn soá ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn ghi: 02 Nôï 8212 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi Coù 243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi Tröôøng hôïp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh töø vieäc aùp duïng hoài toá chính saùch keá toaùn hoaëc ñieàu chænh hoài toá sai soùt troïng yeáu cuûa caùc naêm tröôùc: Cuoái naêm taøi chính, keá toaùn caên cöù “Baûng xaùc ñònh taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi” ñaõ ñöôïc laäp laøm caên cöù ghi nhaän hoaëc hoaøn nhaäp taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaùt sinh töø caùc giao dòch ñöôïc ñieàu chænh vaøo lôïi nhuaän chöa phaân phoái cuûa caùc naêm tröôùc. Tröôøng hôïp phaûi ñieàu chænh taêng taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi, keá toaùn ghi: 03 Nôï 243 Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi (taêng soá dö nôï ñaàu naêm) Coù 4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc (taêng soá dö coù neáu taøi khoaûn 4211 coù soá dö coù) Giaûm soá dö nôï ñaàu naêm taøi khoaûn 4211 neáu taøi khoaûn 4211 coù soá dö nôï ………. 6.4.2 Keá toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp a. Khaùi nieäm Thueá thu nhaäp ñöôïc söû duïng nhö laø moät coâng cuï phaân phoái laïi thu nhaäp giöõa caùc caù nhaân vaø caùc toå chöùc kinh teá trong xaõ hoäi. Ñieàu naøy ñaëc bieät caàn thieát trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng caïnh tranh vì thu nhaäp cuûa moät caù nhaân hay toå chöùc phuï thuoäc chuû yeáu vaøo vieäc cung caáp caùc yeáu toá saûn xuaát (voán, lao ñoäng, coâng ngheä …). Söï phaân hoùa giaøu ngheøo laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Trong hoaøn caûnh ñoù, thueá thu nhaäp seõ laø moät bieän phaùp toát ñeå ruùt ngaén khoaûng caùch giaøu ngheøo giöõa caùc thaønh vieân trong xaõ hoäi. b. Cô cheá töï khai vaø töï noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp Cô cheá töï keâ khai, töï noäp thueá ñoøi hoûi toå chöùc, caù nhaân noäp thueá phaûi naâng cao traùch nhieäm vì tôø khai laø do toå chöùc, caù nhaân noäp thueá töï laäp treân cô sôû keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa mình vaø chính saùch cheá ñoä veà thueá maø khoâng caàn coù söï xaùc nhaän cuûa cô quan thueá. Toå chöùc, caù nhaân noäp thueá chòu traùch nhieäm veà keát quaû cuûa vieäc tính thueá, keâ khai thueá cuûa mình tröôùc phaùp luaät. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -45- Cô quan thueá khoâng can thieäp vaøo quaù trình keâ khai, noäp thueá cuûa toå chöùc, caù nhaân kinh doanh, nhöng cô quan thueá seõ tieán haønh thanh tra, kieåm tra vaø aùp duïng caùc bieän phaùp xöû phaït, cöôõng cheá theo luaät ñònh ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà thueá nhö khoâng keâ khai, khoâng noäp thueá, troán thueá, gian laän veà thueá… c. Taøi khoaûn söû duïng d. Nguyeân taéc haïch toaùn Haøng quyù, keá toaùn xaùc ñònh vaø ghi nhaän soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp taïm phaûi noäp trong quyù. Thueá thu nhaäp taïm phaûi noäp töøng quyù ñöôïc tính vaøo chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh cuûa quyù ñoù. Cuoái naêm taøi chính, keá toaùn phaûi xaùc ñònh soá vaø ghi nhaän thueá thu nhaäp doanh nghieäp thöïc teá phaûi noäp trong naêm treân cô sôû toång thu nhaäp chòu thueá caû naêm vaø thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp thöïc phaûi noäp trong naêm ñöôïc ghi nhaän laø chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh trong Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa naêm ñoù. ……………. e. Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Haøng quyù, khi xaùc ñònh thueá thu nhaäp doanh nghieäp taïm phaûi noäp theo quy ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp, keá toaùn phaûn aùnh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp taïm phaûi noäp Nhaø nöôùc vaøo chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, keá toaùn ghi: 1 Nôï 8211 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh Coù 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Khi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc, keá toaùn ghi: 2 Nôï 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coù 111 Noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp baèng tieàn maët Coù 112 Noäp thueá thu nhaäp baèng chuyeån khoaûn ……. 6.4.3 Keá toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaûi traû a. Khaùi nieäm Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû laø thueá thu nhaäp doanh nghieäp seõ phaûi noäp trong töông lai tính treân caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong naêm hieän haønh. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -46- b. Ghi nhaän thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû Cuoái naêm taøi chính, doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh vaø ghi nhaän “Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû” (neáu coù) theo quy ñònh cuûa Chuaån möïc keá toaùn soá 17 “Thueá thu nhaäp doanh nghieäp”. c. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh giaù trò hieän coù vaø tình hình bieán ñoäng taêng, giaûm cuûa thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi phaûi chòu thueá phaùt sinh trong naêm vaø thueá suaát thueá thu nhaäp hieän haønh. d. Nguyeân taéc haïch toaùn Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaûi ñöôïc ghi nhaän cho taát caû caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá, tröø khi thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh töø ghi nhaän ban ñaàu cuûa moät taøi saûn hay nôï phaûi traû cuûa moät giao dòch maø giao dòch naøy khoâng coù aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän keá toaùn hoaëc lôïi nhuaän tính thueá thu nhaäp (hoaëc loã tính thueá) taïi thôøi ñieåm phaùt sinh giao dòch. Taïi ngaøy keát thuùc naêm taøi chính, keá toaùn phaûi xaùc ñònh caùc khoaûn cheânh leäch taïm thôøi chòu thueá phaùt sinh trong naêm hieän taïi laøm caên cöù xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc ghi nhaän trong naêm. ……….. e. Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Tröôøng hôïp thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh töø caùc giao dòch trong naêm ñöôïc ghi nhaän vaøo chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi: Cuoái naêm taøi chính, keá toaùn caên cöù “Baûng xaùc ñònh thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû” ñeå ghi nhaän thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh töø caùc giao dòch trong naêm vaøo chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi. Neáu soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh trong naêm lôùn hôn soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn chæ ghi nhaän boå sung soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû laø soá cheânh leäch giöõa soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh lôùn hôn soá ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn ghi: 01 Nôï 8212 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi Coù 347 Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû. Neáu soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh trong naêm nhoû hôn soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn chæ ghi giaûm (hoaøn nhaäp) soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû laø soá cheânh leäch giöõa soá thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû phaùt sinh nhoû hôn soá ñöôïc hoaøn nhaäp trong naêm, keá toaùn ghi: Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -47- 02 Nôï 347 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi phaûi traû. Coù 8212 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hoaõn laïi. ………. 6.4.4 Keá toaùn chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp a. Khaùi nieäm Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp (hoaëc thu nhaäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp) laø toång chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh vaø chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi (hoaëc thu nhaäp thueá thu nhaäp hieän haønh vaø thu nhaäp thueá thu nhaäp hoaõn laïi) khi xaùc ñònh lôïi nhuaän hoaëc loã cuûa moät kyø. b. Quy trình xöû lyù nghieäp vuï ñoái vôùi giao dòch lieân quan Ñoái vôùi chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh phaùt sinh trong naêm cuûa doanh nghieäp  Haøng quyù, keá toaùn caên cöù vaøo tôø khai thueá thu nhaäp nhaäp doanh nghieäp ñeå ghi nhaäp soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh taïm phaûi noäp vaøo chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh.  Cuoái naêm taøi chính, caên cöù vaøo tôø khai quyeát toaùn thueá, neáu soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh taïm phaûi noäp trong naêm nhoû hôn soá phaûi noäp cho naêm ñoù, keá toaùn ghi nhaän soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh phaûi noäp theâm vaøo chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh. Tröôøng hôïp soá thueá thu nhaäp hieän haønh taïm phaûi noäp trong naêm lôùn hôn soá phaûi noäp cuûa naêm ñoù, keá toaùn phaûi ghi giaûm chi phí thueá thu nhaäp hieän haønh laø soá cheânh leäch giöõa soá thueá thu nhaäp hieän haønh taïm phaûi noäp trong naêm lôùn hôn soá phaûi noäp……………. c. Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh phaùt sinh trong naêm cuûa doanh nghieäp. d. Nguyeân taéc haïch toaùn Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc ghi nhaän vaøo taøi khoaûn naøy bao goàm chi phí thueá thu nhaäp nhaäp hieän haønh vaø chi phí thueá thu nhaäp hoaõn laïi khi xaùc ñònh lôïi nhuaän (hoaëc loã) cuûa moät naêm taøi chính. Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh: laø soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp tính treân thu nhaäp chòu thueá trong naêm vaø thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh. ……….. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -48- e. Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Haøng quyù, khi xaùc ñònh thueá thu nhaäp doanh nghieäp taïm phaûi noäp theo quy ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp, keá toaùn phaûn aùnh soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh taïm phaûi noäp vaøo NSNN vaøo chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, keá toaùn ghi: 01 Nôï 821 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh(8211) Coù 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Khi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaøo NSNN, keá toaùn ghi: 02 Nôï 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp Coù 111 Noäp thueá baèng tieàn maët Coù 112 Noäp thueá baèng tieàn gôûi ngaân haøng Cuoái naêm taøi chính, caên cöù vaøo soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp thöïc teá phaûi noäp theo tôø khai quyeát toaùn thueá hoaëc soá thueá do cô quan thueá thoâng baùo phaûi noäp. Neáu soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp thöïc teá phaûi noäp trong naêm lôùn hôn soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp taïm phaûi noäp, keá toaùn phaûn aùnh boå sung soá thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh coøn phaûi noäp, keá toaùn ghi: 03 Nôï 821 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh(8211) Coù 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp …………. 6.5 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN THUEÁ VAØ CAÙC KHOAÛN PHAÛI NOÄP KHAÙC 6.5.1 Khaùi nieäm Keá toaùn thueá thu nhaäp caù nhaân laø phaûn aùnh caùc giao dòch lieân quan ñeán loaïi thueá tröïc thu, thu tröïc tieáp treân thu nhaäp nhaän ñöôïc cuûa caù nhaân trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, thöôøng laø moät naêm hoaëc töøng laàn phaùt sinh. 6.5.2 Chöùng töø haïch toaùn 6.5.3 Taøi khoaûn söû duïng 6.5.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Doanh nghieäp chi traû thu nhaäp phaûi thöïc hieän vieäc keâ khai noäp thueá thu nhaäp caù nhaân theo nguyeân taéc khaáu tröø taïi nguoàn. Doanh nghieäp chi traû thu nhaäp coù nghóa vuï khaáu tröø tieàn thueá tröôùc khi chi traû thu nhaäp cho ñoái töôïng noäp thueá ñeå noäp thay tieàn thueá vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -49- Doanh nghieäp chi traû thu nhaäp coù traùch nhieäm tính soá tieàn thuø lao ñöôïc höôûng, tính thueá thu nhaäp caù nhaân, khaáu tröø tieàn thueá thu nhaäp caù nhaân, noäp thueá vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. Doanh nghieäp kòp thôøi phaûn aùnh vaøo soå keá toaùn soá thueá phaûi noäp treân cô sôû caùc thoâng baùo cuûa cô quan coù thaåm quyeàn. Vieäc keâ khai ñaày ñuû, chính xaùc soá thueá phaûi noäp cho Nhaø nöôùc theo luaät ñònh laø nghóa vuï cuûa doanh nghieäp. ………… 6.5.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Haøng thaùng, khi xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp caù nhaân phaûi noäp tính treân thu nhaäp chòu thueá cuûa coâng nhaân vieân vaø ngöôøi lao ñoäng khaùc, keá toaùn ghi: 01 Nôï 334 Phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng Coù 333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc (3335) Khi chi traû thu nhaäp cho caùc caù nhaân beân ngoaøi, doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh soá thueá thu nhaäp caù nhaân phaûi noäp tính treân thu nhaäp khoâng thöôøng xuyeân chòu thueá theo töøng laàn phaùt sinh thu nhaäp, tröôøng hôïp chi traû tieàn thuø lao, dòch vuï thueâ ngoaøi…ngay cho caùc caù nhaân beân ngoaøi, keá toaùn ghi: 02 Nôï 623 Chi phí söû duïng maùy thi coâng (toång soá phaûi thanh toaùn) Nôï 627 Chi phí saûn xuaát chung Nôï 635 Chi phí taøi chính Nôï 641 Chi phí baùn haøng Nôï 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp Nôï 353 Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi (3531) Coù 333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc (3335) Coù 111 Soá tieàn thöïc traû baèng tieàn maët Coù 112 Soá tieàn thöïc traû baèng tieàn gôûi ngaân haøng Khi chi traû caùc khoaûn nôï phaûi traû cho caùc caù nhaân beân ngoaøi coù thu nhaäp cao, keá toaùn ghi: 03 Nôï 331 Phaûi traû ngöôøi baùn (toång soá tieàn phaûi traû) Coù 333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc (soá thueá thu nhaäp caù nhaân phaûi khaáu tröø) Coù 111 Soá tieàn thöïc traû baèng tieàn maët Coù 112 Soá tieàn thöïc traû baèng tieàn gôûi ngaân haøng ………. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -50- CHÖÔNG 7 KEÁ TOAÙN CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH 7.1 CHI PHÍ HOAÏT ÑOÄNG VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH 7.1.1 Chi phí hoaït ñoäng vaø xaùc ñònh keát quaû a. Chi phí hoaït ñoäng Chi phí laø phí toån taøi nguyeân, vaät löïc gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh trong kyø. Chi phí hoaït ñoäng ñöôïc tính vaøo keát quaû kinh doanh, ñöôïc taøi trôï baèng nguoàn voán kinh doanh vaø ñöôïc buø ñaép baèng thu nhaäp taïo ra trong kyø. b. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Keát quaû kinh doanh ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû doanh thu tröø cho chi phí hôïp lyù phaùt sinh ñeå taïo ra doanh thu trong kyø. 7.1.2 Nguyeân taéc haïch toaùn  Haïch toaùn vaøo chi phí baùn haøng vaø chi phí quaûn lyù doanh nghieäp theo ñuùng noäi dung vaø baûn chaát nghieäp vuï phaùt sinh.  Haïch toaùn chi tieát theo töøng ñoái töôïng chòu chi phí nhaèm giuùp cho nhaø quaûn trò coù theå theo doõi vaø kieåm tra söï phaùt sinh chi phí. 7.1.3 Nhieäm vuï keá toaùn  Haïch toaùn chi tieát töøng noäi dung chi phí theo quy ñònh phuø hôïp vôùi yeâu caàu quaûn lyù.  Cuoái kyø keát chuyeån giaù voán haøng baùn, chi phí baùn haøng, chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaøo taøi khoaûn 911 ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. 7.2 KEÁ TOAÙN CHI PHÍ BAÙN HAØNG 7.2.1 Khaùi nieäm Chi phí baùn haøng laø toaøn boä caùc chi phí coù lieân quan ñeán vieäc tieâu thuï saûn phaåm, haøng hoùa cuûa doanh nghieäp. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -51- 7.2.2 Chöùng töø haïch toaùn 7.2.3 Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh caùc chi phí thöïc teá phaùt sinh trong quaù trình baùn saûn phaåm, haøng hoùa, cung caáp dòch vuï, bao goàm caùc chi phí chaøo haøng, giôùi thieäu saûn phaåm, quaûng caùo saûn phaåm, hoa hoàng baùn haøng, chi phí baûo haønh saûn phaåm, haøng hoùa (tröø hoaït ñoäng xaây laép), chi phí baûo quaûn, ñoùng goùi, vaän chuyeån,… 7.2.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Keá toaùn chi tieát töøng noäi dung chi phí theo quy ñònh theo töøng noäi dung chi phí nhö: chi phí nhaân vieân, vaät lieäu, bao bì, duïng cuï, ñoà duøng, khaáu hao taøi saûn coá ñònh; dòch vuï mua ngoaøi, chi phí baèng tieàn khaùc. Tuøy theo ñaëc ñieåm kinh doanh, yeâu caàu quaûn lyù cuûa töøng ngaønh, töøng doanh nghieäp cuï theå maø chi phí baùn haøng coù theå ñöôïc môû theâm moät soá noäi dung chi phí khaùc. Cuoái kyø, keá toaùn keát chuyeån chi phí baùn haøng vaøo beân Nôï Taøi khoaûn 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”. Ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng coù chu kyø kinh doanh daøi, trong kyø khoâng coù hoaëc coù ít saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï tieâu thuï thì cuoái kyø keá toaùn, keát chuyeån toaøn boä hoaëc moät phaàn chi phí baùn haøng ñaõ phaùt sinh trong kyø vaøo beân Nôï taøi khoaûn “Chi phí traû tröôùc”. 7.2.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Tính tieàn löông, phuï caáp, tieàn aên giöõa ca vaø tính trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cho nhaân vieân phuïc vuï tröïc tieáp cho quaù trình baùn caùc saûn phaåm, haøng hoùa, cung caáp dòch vuï, keá toaùn ghi: 01 Nôï 641 Chi phí baùn haøng Coù 334 Phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng Coù 338 Phaûi traû khaùc Giaù trò vaät lieäu, duïng cuï phuïc vuï cho quaù trình baùn haøng, keá toaùn ghi: 02 Nôï 641 Chi phí baùn haøng Coù 152 Nguyeân lieäu, vaät lieäu Coù 153 Coâng cuï, duïng cuï Coù 142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Coù 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn Trích khaáu hao TSCÑ cuûa boä phaän baùn haøng, keá toaùn ghi: 03 Nôï 641 Chi phí baùn haøng Coù 214 Hao moøn taøi saûn coá ñònh Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -52- Chi phí ñieän, nöôùc mua ngoaøi, chi phí thoâng tin (ñieän thoaïi, fax, …), chi phí thueâ ngoaøi söûa chöõa taøi saûn coá ñònh coù giaù trò khoâng lôùn, ñöôïc tính tröïc tieáp vaøo chi phí baùn haøng, keá toaùn ghi: 04 Nôï 641 Chi phí baùn haøng Nôï 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (neáu coù) Coù 111 Tieàn maët Coù 112 Tieàn gôûi ngaân haøng Coù 141 Taïm öùng Coù 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn ……… 7.3 KEÁ TOAÙN CHI PHÍ QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP 7.3.1 Khaùi nieäm Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp laø caùc chi phí coù lieân quan chung tôùi toaøn boä hoaït ñoäng quaûn lyù ñieàu haønh chung cuûa doanh nghieäp, bao goàm goàm caùc chi phí veà löông nhaân vieân boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp (tieàn löông, tieàn coâng, caùc khoaûn phuï caáp,…); baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cuûa nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp; chi vaät lieäu vaên phoøng, coâng cuï lao ñoäng, khaáu hao taøi saûn coá ñònh duøng cho quaûn lyù doanh nghieäp; tieàn thueâ ñaát, thueá moân baøi; khoaûn laäp döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi; dòch vuï mua ngoaøi (ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, fax, baûo hieåm taøi saûn, chaùy noå,…); chi phí baèng tieàn khaùc (tieáp khaùch, hoäi nghò khaùch haøng,…)... 7.3.2 Chöùng töø haïch toaùn 7.3.3 Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 642 “Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp” duøng ñeå phaûn aùnh caùc chi phí quaûn lyù chungï cuûa doanh nghieäp phaùt sinh trong moät kyø haïch toaùn. 7.3.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Keá toaùn chi tieát töøng noäi dung chi phí theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Tuøy theo ñaëc ñieåm kinh doanh, yeâu caàu quaûn lyù cuûa töøng ngaønh, töøng doanh nghieäp cuï theå maø coù theå môû theâm moät soá noäi dung chi phí khaùc. Cuoái kyø, keá toaùn keát chuyeån chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaøo beân Nôï taøi khoaûn 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”. Ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng coù chu kyø kinh doanh daøi, trong kyø khoâng coù hoaëc coù ít saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï tieâu thuï thì cuoái kyø keá toaùn, keát chuyeån toaøn boä hoaëc moät phaàn chi phí quaûn lyù doanh nghieäp ñaõ phaùt sinh trong kyø vaøo beân Nôï taøi khoaûn “Chi phí traû tröôùc”. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -53- 7.3.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Tieàn löông, tieàn coâng, phuï caáp vaø caùc khoaûn phaûi traû cho nhaân vieân boä phaän quaûn lyù doanh nghieäp, trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn cuûa nhaân vieân quaûn lyù doanh nghieäp, keá toaùn ghi: 01 Nôï 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (6421) Coù 334 Phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng Coù 338 Phaûi traû khaùc Giaù trò vaät lieäu xuaát duøng, hoaëc mua vaøo söû duïng ngay cho quaûn lyù doanh nghieäp nhö: xaêng, daàu, môõ ñeå chaïy xe, vaät lieäu duøng cho söûa chöõa TSCÑ chung cuûa doanh nghieäp,… keá toaùn ghi: 02 Nôï 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (6422) Nôï 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (1331) (neáu ñöôïc khaáu tröø) Coù 111 Tieàn maët Coù 112 Tieàn gôûi ngaân haøng Coù 142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn Coù 152 Nguyeân lieäu, vaät lieäu Coù 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn Coù 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn Trò giaù duïng cuï, ñoà duøng vaên phoøng xuaát duøng hoaëc mua söû duïng ngay khoâng qua kho cho boä phaän quaûn lyù ñöôïc tính tröïc tieáp moät laàn vaøo chi phí quaûn lyù doanh nghieäp, keá toaùn ghi: 03 Nôï 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (6423) Nôï 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (1331) (neáu coù) Coù 111 Tieàn maët Coù 112 Tieàn gôûi ngaân haøng Coù 153 Coâng cuï duïng cuï Coù 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn ………… 7.4 KEÁ TOAÙN XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ KINH DOANH 7.4.1 Khaùi nieäm Sau moät kyø keá toaùn, caàn xaùc ñònh keát quaû cuûa hoaït ñoäng kinh doanh trong kyø vôùi yeâu caàu chính xaùc vaø kòp thôøi. Chuù yù tôùi nguyeân taéc phuø hôïp khi ghi nhaän giöõa doanh thu vaø chi phí phaùt sinh trong kyø haïch toaùn. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -54- Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh: laø soá cheânh leäch giöõa doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï; doanh thu hoaït ñoäng taøi chính vaø trò giaù voán haøng baùn; chi phí baùn haøng; chi phí quaûn lyù doanh nghieäp vaø chi phí taøi chính. Lôïi nhuaän khaùc: laø soá cheânh leäch giöõa thu nhaäp khaùc vaø chi phí khaùc. 7.4.2 Phöông phaùp xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 7.4.3 Taøi khoaûn söû duïng Taøi khoaûn 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh” duøng ñeå xaùc ñònh keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp trong moät kyø haïch toaùn. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp bao goàm lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh vaø lôïi nhuaän khaùc. 7.4.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Phaûn aùnh ñaày ñuû, chính xaùc caùc khoaûn keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa kyø keá toaùn theo ñuùng quy ñònh cuûa chính saùch taøi chính hieän haønh. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh phaûi ñöôïc haïch toaùn chi tieát theo töøng loaïi hoaït ñoäng (hoaït ñoäng saûn xuaát, cheá bieán, hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi, dòch vuï, hoaït ñoäng taøi chính,…). Trong töø loaïi hoaït ñoäng kinh doanh coù theå caàn haïch toaùn chi tieát cho töøng loaïi saûn phaåm, töøng ngaønh haøng, töøng loaïi dòch vuï. Caùc khoaûn doanh thu vaø thu nhaäp ñöôïc keát chuyeån vaøo taøi khoaûn naøy laø soá doanh thu thuaàn vaø thu nhaäp thuaàn. 7.4.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Cuoái kyø keá toaùn, thöïc hieän vieäc keát chuyeån soá doanh thu baùn haøng thuaàn vaøo taøi khoaûn “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”, keá toaùn ghi: 01 Nôï 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï Nôï 512 Doanh thu baùn haøng noäi boä Coù 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Keát chuyeån trò giaù voán cuûa saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï ñaõ tieâu thuï trong kyø, chi phí lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö, nhö: chi phí khaáu hao, chi phí söûa chöõa, naâng caáp, chi phí cho thueâ hoaït ñoäng, chi phí thanh lyù nhöôïng baùn baát ñoäng saûn ñaàu tö, keá toaùn ghi: 02 Nôï 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Coù 632 Giaù voán haøng baùn Cuoái kyø keá toaùn, keát chuyeån doanh thu hoaït ñoäng taøi chính vaø caùc khoaûn thu nhaäp khaùc, keá toaùn ghi: 03 Nôï 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -55- Nôï 711 Thu nhaäp khaùc Coù 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Cuoái kyø keá toaùn, keát chuyeån chi phí hoaït ñoäng taøi chính vaø caùc khoaûn chi phí khaùc, keá toaùn ghi: 04 Nôï 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Coù 635 Chi phí taøi chính Coù 811 Chi phí khaùc Cuoái kyø keá toaùn, keát chuyeån chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh, keá toaùn ghi: 05 Nôï 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh Coù 8211 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp hieän haønh …………. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -56- CHÖÔNG 8 KEÁ TOAÙN KINH DOANH DÒCH VUÏ 8.1 TOÅNG QUAN VEÀ KINH DOANH DÒCH VUÏ 8.1.1 Kinh doanh dòch vuï Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn phaåm voâ hình, chaát löôïng khoù ñaùnh giaù vì chòu nhieàu yeáu toá taùc ñoäng töø phía ngöôøi baùn, ngöôøi mua vaø thôøi ñieåm chuyeån giao dòch vuï ñoù vì raát nhieàu loaïi hình dòch vuï phuï thuoäc vaøo thôøi vuï. Maëc khaùc, saûn phaåm dòch vuï laø caùc saûn phaåm voâ hình neân caùc saûn phaåm dòch vuï coù söï khaùc bieät veà cô caáu chi phí so vôùi caùc saûn phaåm vaät chaát khaùc: haàu heát caùc saûn phaåm dòch vuï ñeàu coù tyû troïng chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp thaáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung töông ñoái cao. Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu duøng saûn phaåm dòch vuï thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay cuøng moät ñòa ñieåm neân cung – caàu dòch vuï khoâng theå taùch rôøi nhau maø phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi. Ngoaøi ra, saûn phaåm dòch vuï khoâng theå caát giöõ trong kho ñeå döï tröõ nhaèm ñaùp öùng söï thay ñoåi nhu caàu cuûa thò tröôøng nhö caùc saûn phaåm vaät chaát khaùc. 8.1.2 Phaân loaïi caùc hoaït ñoäng dòch vuï Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng vaø phong phuù, toàn taïi döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau. Coù theå phaân chia caùc hoaït ñoäng dòch vuï thaønh moät soá nhoùm nhö: dòch vuï thöông maïi, dòch vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát – nhaäp khaåu, dòch vuï du lòch, dòch vuï baûo hieåm, dòch vuï ñaàu tö, dòch vuï tö vaán… Trong chöông naøy, taùc giaû xin giôùi thieäu 3 lónh vöïc thoâng duïng nhaát laø:  Dòch vuï kinh doanh nhaø haøng khaùch saïn.  Dòch vuï kinh doanh du lòch.  Dòch vuï tö vaán. 8.2 KEÁ TOAÙN KINH DOANH NHAØ HAØNG KHAÙCH SAÏN 8.2.1 Khaùi nieäm Hoaït ñoäng kinh doanh nhaø haøng laø hoaït ñoäng vöøa saûn xuaát vöøa cheá bieán vaø tieâu thuï ngay saûn phaåm saûn xuaát ra. Chu kyø cheá bieán trong hoaït ñoäng nhaø haøng thöôøng ngaén, khoâng coù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø. Ñoàng thôøi, saûn phaåm cheá bieán trong nhaø haøng khi thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng thì ñöôïc xem laø ñaõ tieâu thuï. Saûn phaåm cheá bieán khoâng ñöôïc döï tröõ laâu. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -57- 8.2.2 Chöùng töø söû duïng 8.2.3 Taøi khoaûn söû duïng 8.2.4 Nguyeân taéc haïch toaùn Hoaït ñoäng kinh doanh vöøa saûn xuaát cheá bieán vöøa tieâu thuï saûn phaåm cheá bieán ra vaø vöøa coù yeáu toá phuïc vuï trong quaù trình tieâu thuï. Chu kyø saûn phaåm ngaén vaø khoâng coù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø neân khoâng aùp duïng caùc phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang. Chi phí cheá bieán ñöôïc taäp hôïp vaøo caùc khoaûn muïc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø chi phí saûn xuaát chung. Caùc chi phí ñaàu vaøo khi ñöa vaøo saûn xuaát thì cuõng baét ñaàu quaù trình tieâu thuï saûn phaåm. Nguyeân vaät lieäu duøng trong cheá bieán coù theå xuaát duøng töø kho nhöng thoâng thöôøng ñöôïc mua töø chôï, sieâu thò ñem veà cheá bieán ngay. ………… 8.2.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Khi xuaát kho vaät lieäu ñeå tröïc tieáp cheá bieán seõ ghi: 1 Nôï 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Coù 152 Nguyeân vaät lieäu Khi vaät lieäu mua veà ñöôïc ñöa vaøo söû duïng ngay cho quaù trình saûn xuaát saûn phaåm maø khoâng qua kho seõ ghi: 2 Nôï 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Coù 111,112, 141,.. Tieàn maët, chuyeån khoaûn, taïm öùng,... Vaät lieäu do doanh nghieäp töï saûn xuaát ra ñöôïc ñöa ngay vaøo quaù trình saûn xuaát saûn phaåm seõ ghi: 3 Nôï 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Coù 154 Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang phuï ………. 8.3 KEÁ TOAÙN KINH DOANH DU LÒCH 8.3.1 Khaùi nieäm Kinh doanh du lòch laø hoaït ñoäng dòch vuï vaø laø ngaønh coâng nghòeâp khoâng khoùi. Du lòch söû duïng chuû yeáu laø lao ñoäng cuûa nhaân vieân phuïc vuï du lòch, cuøng vôùi moät soá trang thieát bò ñeå taïo ra saûn phaåm du lòch. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -58- 8.3.2 Chöùng töø söû duïng 8.3.3 Chi phí cheá bieán kinh doanh trong du lòch Chi phí cheá bieán kinh doanh trong du lòch laø theå hieän baèng tieàn toaøn boä hao phí veà lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng, kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñeå taïo ra saûn phaåm lao vuï vaø dòch vuï phuïc vuï khaùch du lòch…. 8.3.4 Chi phí quaûn lyù kinh doanh dòch vuï du lòch ÔÛ caùc ñôn vò du lòch, chi phí quaûn lyù giaùn tieáp vaø coù tính chaát chung trong toaøn doanh nghieäp. Caùc chi phí naøy ñöôïc taäp trung cho moïi hoaït ñoäng: Kinh doanh dòch vuï, kinh doanh vaän chuyeån, kinh doanh haøng hoaù… 8.3.5 Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghòeâp vuï chuû yeáu Xuaát kho nguyeân lieäu, vaät lieäu söû duïng tröïc tieáp cho vieäc saûn xuaát saûn phaåm hay thöïc hieän lao vuï, dòch vuï 1 Nôï 621 Chi phí vaät lieäu (chi tieát töøng hoaït ñoäng dòch vuï) Coù 152 Giaù thöïc teá nguyeân vaät lieäu xuaát duøng Tröôøng hôïp nhaän vaät lieäu veà khoâng nhaäp kho maø xuaát duøng tröïc tieáp cho saûn xuaát saûn phaåm hay thöïc hieän dòch vuï lao vuï: 2 Nôï 621 Chi phí vaät lieäu (chi tieát töøng hoaït ñoäng dòch vuï) Coù 111,112 Traû baèng tieàn maët, tieàn gôûi ngaân haøng Coù 331 Phaûi traû cho nhaø cung caáp Cuoái kyø vaät lieäu xuaát duøng khoâng heát nhaäp laïi kho: 3 Nôï 152 Nguyeân vaät lieäu Coù 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ……… 8.4 KEÁ TOAÙN DÒCH VUÏ TÖ VAÁN 8.4.1 Khaùi nieäm Theo nghóa roäng, xeùt döôùi giaùc ñoä chöùc naêng, tö vaán laø moïi phöông thöùc mang laïi söï hoå trôï tìm ra nhöõng giaûi phaùp maø khoâng laøm quyeát ñònh vaø khoâng chòu traùch nhieäm thöïc thi nhöõng giaûi phaùp ñoù. Theo nghóa heïp vaø nghóa truyeàn thoáng, xeùt döôùi giaùc ñoä moät ngheà nghieäp dòch vuï ñaëc bieät, tö vaán laø hoaït ñoäng cung caáp lôøi khuyeân ñoäc laäp vaø voâ tö do nhöõng ngöôøi coù trình ñoä chuyeân saâu thöïc hieän treân cô sôû hôïp ñoàng döôùi hình thöùc naøo ñoù nhaèm giuùp cho toå chöùc cuûa khaùch haøng xaùc ñònh roõ caùc vaán ñeà – phaân tích Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -59- caùc vaán ñeà ñoù – vaø kieán nghò caùc giaûi phaùp cho vaán ñeà ñoù – ñoàng thôøi giuùp ñôû thöïc hieän caùc giaûi phaùp naøy khi ñöôïc yeâu caàu. 8.4.2 Taïi sao doanh nghieäp caàn söû duïng caùc nhaø tö vaán Caùc nhaø tö vaán ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình quaûn trò noùi chung vaø trong quaûn trò doanh nghieäp noùi rieâng, xuaát phaùt töø : Tính phöùc taïp (laøm ngöôøi ta deã nhaèm laãn vaø khoâng ai coù theå coù ñaày ñuû kieán thöùc saâu roäng thuoäc moïi lónh vöïc ñeå giaûi quyeát moïi vaán ñeà) vaø khoâng chaéc chaén (gaây neân taâm lyù lo ngaïi ruûi ro, moät theá giôùi ñaày bieán ñoäng ñang laø moái ñe doïa cho nhieàu toå chöùc, nhieàu doanh nghieäp) trong moïi moâi tröôøng hoaït ñoäng. 8.4.3 Caùc hình thöùc tö vaán Hình thöùc tö vaán thay ñoåi tuyø theo töøng nhaø tö vaán, töøng nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø coù theå thay ñoåi theo thôøi gian. Hình thöùc tö vaán phaûi thích nghi vôùi yeâu caàu cuûa moãi nhieäm vuï ñeà ra cho nhaø tö vaán. Ba hình thöùc tö vaán chuû yeáu:  Coá vaán thöôøng xuyeân hay töøng vaán ñeà rieâng bieät.  Cung caáp thoâng tin coù keøm theo nhaän ñònh, bình luaän.  Höôùng daãn taùc nghieäp, nhö : Quaûn lyù döï aùn; Taùi thieát doanh nghieäp; Hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån; Laäp keá hoaïch; Taøi chính; Marketing; Coâng ngheä saûn xuaát; Coâng ngheä thoâng tin; Quaûn lyù vaø toå chöùc; Quaûn lyù thieát bò vaø quaûn lyù vòeâc mua thieát bò töø beân ngoaøi; Quaûn lyù ruûi ro vaø nhöõng söï thay ñoåi; Ñaøo taïo; Moâi tröôøng; Phaùp lyù ….. 8.4.4 Chöùng töø söû duïng 8.4.5 Caùc phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Khi xuaát kho vaät lieäu ñeå tröïc tieáp tö vaán seõ ghi: 1 Nôï 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Coù 152 Nguyeân vaät lieäu Vaät lieäu söû duïng ñeå saûn xuaát saûn phaåm coøn thöøa ñöôïc traû laïi kho seõ ghi: 2 Nôï 152 Nguyeân vaät lieäu Coù 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Tieàn löông phaûi thanh toaùn cho nhaân vieân tröïc tieáp tö vaán: 3 Nôï 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Coù 334 Phaûi traû coâng nhaân vieân ……... Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -60- TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Charles T. Horngren, Gary L. Sundem vaø William O. Stratton (2002) “Introduction to Management Accounting” xuaát baûn laàn thöù 12, Nhaø xuaát baûn Prentice Hall. Charles T. Horngren; Gary L. Sundem; John A. Elliott (2003). “Introduction to Financial Accounting. Aseervatham Al. (1999) “Accounting Essentials for non – accountants” Eward J Blocher, Kung H. Chen, Gary Cokins and Thomas W. Lin (2005) “Cost Management” Mc Graw – Hill. Phan Ñöùc Duõng (2004) “Vaän duïng thoáng nhaát caùc chuaån möïc keá toaùn quoác gia trong quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam” Ñeà taøi NCKH caáp cô sôû, naêm 2004 Phan Ñöùc Duõng (2004) “Thoâng tö 128/2003/TT-BTC vaø vaán ñeà keá toaùn cheânh leäch tyû giaù” Taïp chí keá toaùn soá 47, thaùng 4 naêm 2004 Phan Ñöùc Duõng (2004) “Hoa hoàng ñaïi lyù theo Thoâng tö 88/2004/TT-BTC ngaøy 1/9/2004 – Thöïc traïng vaø Giaûi phaùp” Taïp chí keá toaùn, Soá 51 (12/2004) 15/12/2004. Phan Ñöùc Duõng (2005) “Söï khaùc bieät giöõa phöông phaùp voán chuû sôû höõu vaø phöông phaùp giaù goác ñoái vôùi caùc khoaûn ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát” Taïp chí keá toaùn, Soá 53 (4/2005) 15/4/2005. Phan Ñöùc Duõng (2005) “Vaán ñeà keá toaùn vaø thueá trong caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam. Thöïc traïng vaø giaûi phaùp” Ñeà taøi NCKH caáp cô sôû, naêm 2005 Phan Ñöùc Duõng (2005) “Vöôùng maéc cuûa doanh nghieäp khi thöïc hieän chuaån möïc keá toaùn haøng toàn kho” Taïp chí keá toaùn, Soá 55 (8/2005) 15/8/2005. Phan Ñöùc Duõng (2005) “Baøi taäp vaø Baøi giaûi Nguyeân lyù Keá toaùn” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2005. Phan Ñöùc Duõng (2005) “Baøi taäp vaø Baøi giaûi Keá toaùn taøi chính ” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2005. Phan Ñöùc Duõng (2005) “Söï khaùc bieät giöõa phöông phaùp öôùc tính vaø phöông phaùp tröïc tieáp khi laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi” Taïp chí keá toaùn, Soá 56 (11/2005) 15/11/2005. Nguyeãn Vaên Trình vaø Phan Ñöùc Duõng (2005) “Chi phí nghieân cöùu phaùt trieån cuûa caùc coâng ty ña quoác gia trong chính saùch ñònh giaù chuyeån giao” Taïp chí phaùt trieån kinh teá soá 171, 01/2005. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -61- Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn Giaù thaønh” Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia TP. Hoà Chí Minh naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn vaø Thueá trong doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi” Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia TP. Hoà Chí Minh naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Nguyeân lyù keá toaùn – Lyù thuyeát vaø Baøi taäp” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Phöông phaùp phaân boå trong öôùc tính laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi” Taïp chí keá toaùn, Soá 59 (3/2006) Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn thöông maïi, dòch vuï vaø kinh doanh xuaát nhaäp khaåu” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Giaùo trình Keá toaùn Taøi chính” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn Taøi chính” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn Chi phí Giaù thaønh” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Baøi taäp keá toaùn thöông maïi, dòch vuï vaø kinh doanh xuaát nhaäp khaåu” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn Chi phí Giaù thaønh”. Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ naêm 2006 Phan Ñöùc Duõng (2006) “Baøi taäp vaø Baøi giaûi Keá toaùn Chi phí Giaù thaønh”. Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ naêm 2006 Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn vaø Thueá trong caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi” Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn vaø Kieåm toaùn” Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Keá toaùn giaù thaønh” Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2005) “Keá toaùn ñaïi cöông (Nguyeân lyù Keá toaùn)” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2005. Ñoàng taùc giaû vôùi TS. Phaïm Gaëp. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Giaùo trình Nguyeân lyù keá toaùn” Ñoàng chuû bieân vôùi ThS. Traàn Phöôùc – Ñaïi hoïc coâng nghieäp TP. Hoà Chí Minh. Nhaø xuaát baûn vaên hoùa Saøi goøn naêm 2006. Saùch “Keá toaùn ñaïi cöông” Boä Moân Keá toaùn Kieåm toaùn – Ñoàng taùc giaû. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2006. Saùch “Baøi taäp Keá toaùn ñaïi cöông” Boä Moân Keá toaùn Kieåm toaùn – Ñoàng taùc giaû. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2006.. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -62- Saùch “Keá toaùn taøi chính” Boä Moân Keá toaùn Kieåm toaùn – Ñoàng taùc giaû. Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia thaønh phoá Hoà Chí Minh naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2006) “Phöông phaùp phaân boå trong öôùc tính laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi” Taïp chí keá toaùn, Soá 59 (3/2006) Nguyeãn Thò Mî vaø Phan Ñöùc Duõng (2006) “Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh – Lyù thuyeát baøi taäp vaø baøi giaûi” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2006. Phan Ñöùc Duõng (2007) “Keá toaùn Myõ ñoái chieáu keá toaùn Vieät Nam” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2007. Phan Ñöùc Duõng (2007) “Thöïc haønh Keá toaùn Myõ” Nhaø xuaát baûn thoáng keâ naêm 2007. Phan Ñöùc Duõng (2007) “Baøi taäp vaø Baøi giaûi Keá toaùn Chi phí Giaù thaønh”. Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ naêm 2007 Phan Ñöùc Duõng (2007) vaø Phaïm Gaëp “Keá toaùn ñaïi cöông – Lyù thuyeát vaø baøi taäp” Nhaø xuaát baûn giao thoâng vaän taûi – naêm 2007 Phan Ñöùc Duõng (2007) Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp boä: “Hoaøn thieän heä thoáng thoâng tin treân baùo caùo taøi chính ñeå xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp Vieät Nam” vôùi tö caùch laø chuû nhieäm ñeà taøi, baûo veä ñaït, 10/2007. Phan Ñöùc Duõng (2008) “Höôùng daãn thöïc haønh Keá toaùn thueá vaø baùo caùo thueá” Nhaø xuaát baûn Lao ñoäng Xaõ hoäi naêm 2008. Phan Ñöùc Duõng (2008) “Keá toaùn daønh cho giaùm ñoác” Nhaø xuaát baûn Vaên hoùa naêm 2008. Phan Ñöùc Duõng “Nhöõng vöôùng maéc caàn giaûi quyeát khi hôïp nhaát baùo caùo taøi chính ñoái vôùi nhöõng coå phieáu cuûa coâng ty meï do coâng ty con ñaàu tö” Taïp chí keá toaùn. Soá 81 (12/2009) Phan Ñöùc Duõng (2009) “Phaân tích baùo caùo taøi chính” Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ naêm 2009. Phan Ñöùc Duõng (2009) “Keá toaùn coâng ty coå phaàn vaø coâng ty chöùng khoaùn” Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ naêm 2009. Phan Ñöùc Duõng (2009) “Nhöõng vöôùng maéc caàn giaûi quyeát khi hôïp nhaát baùo caùo taøi chính ñoái vôùi nhöõng coå phieáu cuûa coâng ty meï do coâng ty con ñaàu tö” Taïp chí keá toaùn. Soá 81 (12/2009) Phan Ñöùc Duõng (2010) Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp cô sôû “Vaän duïng phöông phaùp ñònh giaù saûn phaåm nhaèm gia taêng lôïi theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp Vieät Nam treân thò tröôøng theá giôùi.” vôùi tö caùch laø chuû nhieäm ñeà taøi, baûo veä khaù, 12/01/2010. Luaät keá toaùn (Luaät soá 03/2003/QH11) Quoác hoäi nöôùc CHXHCN Vieät Nam Khoùa XI, kyø hoïp thöù 3 (3/5/2003 ñeán 17/6/2003) thoâng qua. Prepared by Phan Ñöùc Duõng, PhD -63- Taïp chí keá toaùn, taïp chí kieåm toaùn vaø aán phaåm thueá töø naêm 2003 ñeán naêm nay. Nguyeân lyù keá toaùn – Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM Keá toaùn taøi chính – Khoa keá toaùn kieåm toaùn – Ñaïi hoïc Kinh teá TP. Hoà Chí Minh. Keá toaùn chi phí – Khoa Keá toaùn kieåm toaùn – Ñaïi hoïc kinh teá TP. Hoà Chí Minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_tai_chinh_2_9696.pdf
Tài liệu liên quan