Đề cương Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Chương 7 Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

Khuyến khích mọi người làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chính sách xóa đói giảm nghèo. Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân về giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa- thông tin,…TDTT

ppt33 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 04/08/2016 | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Chương 7 Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VIIĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, GiẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘII. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓADân tộcĐề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 Đại chúngKhoa học1Đường lối văn hóa của Đảng thời kỳ trước đổi mớiCùng với diệt giặc đói phải diệt giặc dốt cho dân 9/3/19462 nhiệm vụ cấp báchGiáo dục lại nhân dân ta.Văn hóa phải soiđường cho quốc dân đi1946Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến1948Tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng trong văn hóaĐH IIINhư vậy, thời kỳ trước đổi mới, đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng đã hình thành và phát triển với những nét cơ bản, đã làm sáng rõ mục tiêu của văn hóa là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; vị trí quan trọng của văn hóa là động lực và là mục tiêu của sự nghiệp cách mạng..Những yêu cầu đặt ra đối với việc hoạch định đường lối xây dựng và phát triển văn hóaCông cuộc đổi mới toàn diện đất nướcXu thế toàn cầu hóa2Đường lối văn hóa của Đảng thời kỳ đổi mớib. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóaC. Quan điểm chỉ đạo,chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóaVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội1Quan điểmHai là: nền VH mà ta xây dựng là nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcNGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA VIII (1998)YÊUNƯỚCTIẾNBỘĐỘC LẬP DTVÀ CNXHTHEOCHỦ NGHĨAMÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNGHCMNHÂNVĂN(VÌ CONNGƯỜI)KHÔNG CHỈVỀ NDTƯ TƯỞNGMÀ TRONGHÌNH THỨCBIỂU HIỆNLÒNGYÊU NƯỚCÝ CHÍTỰ CƯỜNGĐOÀN KẾTÝ THỨCCỘNG ĐỒNGLÒNGNHÂN ÁIKHOANDUNGTRỌNGTÌNH NGHĨATRỌNGĐẠO LÝCẦN CÙSÁNG TẠOTINH TẾỨNG XỬGIẢN DỊBẢN SẮC DÂN TỘC BAO GỒM NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG BỀN VỮNG CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAMBa là: nền VH VN là nền VH thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt NamXây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.4 -Năm là:Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. - Sáu là: VH là một mặt trận; xây dựng và phát triển VH là một sự nghiệp CM lâu dài, đòi hỏi ý chí CM và sự kiên trì, thận trọngChủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa - Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội- Làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội - Bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại - Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. - Xây dựng và hoàn thiện các giá trị mới và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hộiII2. Đường lối và chính sách xã hội của Đảng trước năm 1986Thời kỳ 1945-1954 Thời kỳ 1955-1975 Thời kỳ 1975-19853. Quan điểm, chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng trong thời kỳ đổi mới.Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hộib. QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Một là, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội; 2 Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển.3 Ba là, Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ4 Bốn là, Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI) và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội.b. c. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội Khuyến khích mọi người làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chính sách xóa đói giảm nghèo.Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm cung ứng dịch vụ công cộng thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân về giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa- thông tin,TDTTPhát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả, bảo đảm mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.+Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi.Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hộiĐổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. c. Đánh giá việc thực hiện đường lối Kết quả và ý nghĩa Hạn chế và nguyên nhân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptduongloicmdcsvn_c7_1262.ppt
Tài liệu liên quan