Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Giai đoạn đánh giá: Phương pháp 1: Thăm dò ý kiến của tất cả những người quan tâm đến chương trình đào tạo Phương pháp 2: Trao đổi trực tiếp với những người mới được đào tạo Phương pháp 3: Hỏi ý kiến của cán bộ quản lý Phương pháp 4: So sánh những người mới được đào tạo và những người chưa được đào tạo

pdf18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1558 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO CHƢƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGO I. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÀO TẠO là việc thực hiện các hoạt động học tập nhằm mục đích nâng cao tay nghề, kỹ năng cho một cá nhân với một công việc hiện hành. I. ĐỊNH NGHĨA PHÁT TRIỂN là là việc thực hiện các hoạt động học tập nhằm chuẩn bị cho nhân viên theo kịp với tổ chức khi có sự thay đổi LOGO 2. Phân biệt hoạt động đào tạo và hoạt động phát triển Tập trung CÔNG ViỆC HiỆN TẠI Phạm vi Thời gian Mục đích NGẮN HẠN CHUẨN BỊ CHO TƢƠNG LAI KHÁC PHỤC SỰ THIẾU HỤT VỀ KỸ NĂNG. CÁ NHÂN, NHÓM, TỔ CHỨC DÀI HẠN CÔNG ViỆC TƢƠNG LAI CÁ NHÂN HoẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂNHoẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LOGO 3. Mục đích Tổ chức Xã hội Ngƣời lao động •Trình độ tay nghề tăng lên: năng suất cao • Nâng cao chất lượng thực hiện công việc •Giảm tai nạn lao động •Giảm bớt giám sát. •Tạo ra nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Chiến lược chủ chốt cho sự phồn vinh của đất nước.•Tạo sự gắn bó với tổ chức. •Tạo tính chuyên nghiệp trong phong cách làm việc. •Thích ứng với công việc tại thời điểm hiện tại và tương lai. •Phát huy tính sáng tạo LOGO II. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO: -PHÂN TÍCH TỔ CHỨC -PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC -PHÂN TÍCH CÁ NHÂN XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ĐÀO TẠO XÂY DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG VỚI TIÊU CHUẨN TIẾN HÀNH ĐÀO TẠO LỰA CHỌN PP ĐÀO TẠO LOGO 1. Đánh giá nhu cầu Bao lâu?Khi nào? Kỹ năng nào? Bao nhiêu ngƣời? Bộ phận nào? Loại lao động nào? a.Xác định vấn đề LOGO b. Tiến trình xác định nhu cầu -Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện công việc -Dự kiến những yêu cầu đối với nhân viên tƣơng lai Làm tốt Công việc thực hiện kém hiệu quả Chƣa đặt vấn đề đào tạo Chuẩn bị tƣơng lai Do không muốn làm Không biết làm So sánh với tiêu chuẩn Chính sách nhân sự -Ko biết làm gì -Ko có điều kiện để làm Ko đủ trình độ Có khả năng đào tạo đƣợc Tái bố trí công việc Thải hồi Tuyển nhân viên khác Phí tổn lớn Phí tổn hợp lý ĐÀO TẠO LOGO c. Cơ sở xác định nhu cầu Tổ chức Công việc Cá nhân Phân tích tổ chức •Phân tích chiến lược của tổ chức. •Khả năng của người đào tạo, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính Phân tích công việc •Xác định những nhiệm vụ cần thực hiện •Đánh giá tình hình thực hiện công việc hiện tại. •Xác định những thiếu sót để xác định nhu cầu đào tạo. Phân tích cá nhân •Chú trọng đến năng lực và đặc tính cá nhân của nhân viên. •Chú trọng đến đến các đối tượng (khả năng, kỹ năng) thật sự cần đào tạo. LOGO 2. Giai đoạn đào tạo 2.1.Các nguyên tắc học Nguyên tắc phản hồi: cho nhân viên biết họ có tiến bộ thông qua chương trình đào tạo không Nguyên tắc về sự thích hợp: sự thích hợp của chương trình đào tạo với khả năng và mong muốn của người học Nguyên tắc củng cố: học và duy trì một hành vi nghề nghiệp. Nguyên tắc thực hành: nhắc lại hoặc tập lại để nhớ nguyên tắc làm việc đã được đào tạo. LOGO 2.2. Xây dựng chƣơng đào tạo Tiêu chí Phƣơng pháp Chi phíGiảng viên LOGO Bên trong Những nhân viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm và có khả năng truyền đạt 2.2.1 Giảng viên Bên ngoài Chuyên gia, những nhà quản lý có kinh nghiệm ở những tổ chức khác LOGO 2.2.2. Chi phí Chi phí học tập + Chi phí tiền lương cho người lao động trong khi học việc + Chi phí về công cụ dùng trong học tập Chi phí đào tạo + Tiền lương của những nhà quản lý trong thời gian họ quản lý bộ phận học việc + Tiền thù lao cho giáo viên, nhân viên đào tạo và bộ phận phục vụ của họ. + Chi phí cho dụng cụ giảng dạy: máy chiếu, tài liệu, sách… LOGO 2.2.3. Phƣơng pháp Đào tạo cho nhà quản trị Đào tạo cho nhân viên LOGO a. Các phƣơng pháp đào tạo nhân viên TRÒ CHƠI QuẢN TRỊ MÔ HÌNH HÀNH VI CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGOÀI TRỜI ĐÀO TẠO TẠI NƠI LÀM ViỆC JOB AND WORK DESIGN TÌNH HuỐNG VÀ ĐÓNG VAI RECRUITME NT KỸ THUẬT GiỎ LOGOb. Các phƣơng pháp đào tạo nhà quản trị GiẢNG DẠY NHỜ MÁY TÍNH KiỀM CẶP VÀ HƢỚNG DẪN JOB AND WORK DESIGN KINH NGHIỆM TRƢỚC KỲ HẠN NHẤT THỜI RECRUITME NT THẢO LuẬN BÀI GiẢNG JOB AND WORK DESIGN LUÂN CHUYỂN CÔNG ViỆC LOGO 3. Giai đoạn đánh giá Phƣơng pháp 4 Phƣơng pháp 3 Phƣơng pháp 2 Phƣơng pháp 1 •Thăm dò ý kiến của tất cả những người quan tâm đến chương trình đào tạo •Trao đổi trực tiếp với những người mới được đào tạo •Hỏi ý kiến của cán bộ quản lý •So sánh những người mới được đào tạo và những người chưa được đào tạo LOGO LOGO BÀI TẬP NHÓM HÃY MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÀ ANH/CHỊ BiẾT TẠI CÔNG TY KINH DOANH THƢƠNG MẠI HoẶC DỊCH VỤ.  Lý do chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết lập.  Đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng chƣơng trình.  Đào tạo cho kỹ năng nào?  Số lƣợng học viên tham gia chƣơng trình?  Nguồn giảng viên tham gia đào tạo?  Mô tả cụ thể cách thức chƣơng trình đào tạo đƣợc diễn ra? (Phƣơng pháp sử dụng để đào tạo)  Hoạch toán chi phí cho chƣơng trình?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực.pdf