• Bài giảng Lập trình C - Chương 4 Hàm và cấu trúc chương trìnhBài giảng Lập trình C - Chương 4 Hàm và cấu trúc chương trình

  Thuât toán tráo đổi giá trị 2 biến Bài toán: Cho 2 số x và y làm thể nào để biến đổi giá trị x và y  Xác định bài toán:  Input: Hai biến x và y có giá trị tương ứng là a, b  Output: Hai biến x và y có giá trị tương ứng là b, a  Mô tả thuât toán Mượn một biến z để chứa giá trị tạm thời Bước 1: z <- x {Sau bước này giá trị của z sẽ bằng a...

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 3 Các cấu trúc điều khiểnBài giảng Lập trình C - Chương 3 Các cấu trúc điều khiển

  Thuật toán kiểm tra số nguyên tố 1. Nêu n = = 1 thì { Kêt luận: n không nguyên tố Dưng thuật toán } 2. flag = 1; //gán cho cơ flag giá trị đúng = 1TRUE 3. Lặp i = 2, 3, 4, ., n-1 Nêu (i la ước sô cua n) thi { flag = 0; //gán cho cờ flag giá trị sai = FALSE Thoát khỏi vòng lặp } 4. Nêu flag = 1 thì Kêt luận: n la số nguyên tố Ngươc la...

  pdf20 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 2 Kiểu dữ liệu, biến, biểu thứcBài giảng Lập trình C - Chương 2 Kiểu dữ liệu, biến, biểu thức

  Hàm nhập xuất của C  Thư viện  Xuất: printf(“hằng chuỗi”); Vd: printf(“Xin chao cac ban”); printf(“chuỗi định dạng”, đối số 1, đối số 2); Chuỗi định dạng để qui định kiểu dữ liệu, cách biểu diễn, độ rộng, số chữ số thập phân, Vd: int a=5; float b=2.7; printf(“Gia tri cua bien a=%d, b=%f“, a, b);  Nhập: scanf(“chuỗi định dạn...

  pdf20 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Decision Support Systems - Appendix A: An Overview on Time Series Data MiningBài giảng Decision Support Systems - Appendix A: An Overview on Time Series Data Mining

  Conclusions An overview of recent advances in Time series data mining Feature-based dimensionality reduction Discretization Further research: Empirical comparisons Applications in time series data mining (clustering, classification, finding motifs, anomaly detection, prediction,etc.)

  ppt37 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Thực hành AccessThực hành Access

  3.2. Chọn một số bản ghi cụ thể Nếu muốn lựa chọn các trường của một số bản ghi cụ thể, ta làm như sau: Bước 1: Trong cửa sổ CSDL, nhấn vào thanh Queries để nhìn danh sách các truy vấn, nhấn đúp vào phím Create Query In Design View (tạo truy vấn trong chế độ thiết kế).

  pdf33 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bảnBài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Chuyển các ràng buộc của mô hình dữ liệu quan niệm thành các ràng buộc tương ứng trong lược đồ quan hệ: – Ràng buộc miền và thuộc tính → ràng buộc ở mức trường dữ liệu – Ràng buộc thực thể → ràng buộc ở mức bảng, các ràng buộc này được thể hiện như: Bảng phải có khóa chính, các luật hợp lệ dữ liệu giữa các trường dữ liệu của bảng – Ràng buộc...

  pdf33 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Temporal DatabasesBài giảng Temporal Databases

  There are two commonly used methods to implement a temporal database application:  Method 1: Firstly, build a software layer which support the temporal data model and its temporal query language on top of a RDBMS (That means the layer can analyze and process the temporal queries. The main advantage of this method is the possibility of reusing the ...

  ppt90 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệuBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 14: Sao lưu và phục hồi dữ liệu

  (Bản scan) Kiểm chúng việc thực hiện phục hồi differential bằng cách: thực hiện việc xem lại trong bảng nhóm sách và HoaDown đã có nhóm N007 và hóa đơn 11, nếu có nghĩa là thực hiện thành công

  pptx86 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 13: Quản lý Transaction và lockBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 13: Quản lý Transaction và lock

  (Bản scan) Khi deadlock xảy ra: -SQL Server sẽ chọn 1 trong 2 transaction gây deadlock để hủy bỏ, khi đó transaction còn lại sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn tất - Transaction bị chọn hủy bỏ là transaction mà SQL ước tính chi phí cho phần việc đã làm được ít hơn transaction còn lại

  pptx104 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 12: SecurityBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 12: Security

  (Bản scan) Sự xung đột giữa các quyền - Thu hồi (revoke) quyền SELECT trên bảng customer ở role sales (giả thiết là John không có quyền nào khác ở cấp khác) - Cấm quyền (deny) vào role sales (cấm tát cả các thành viên của sales không được truy xuất vào bảng) - Cấm (deny) 1 cách tường minh John quyền SELECT trên bảng customer

  pptx78 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0