• Chương 6: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩnChương 6: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn

  Ví dụ: Cho Q (A, B, C, D,G,H), F={AB → C, AB → D, AB → GH, B → H} Bước 1: Q có một khóa là AB Bước 2: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều đã có vế phải một thuộc tính F={AB → C, AB → D, AB → G, AB → H, B → H} Bước 3: Ta có PTH: B → H mà • Vế trái (B) không là siêu khóa. Vậy Q không đạt dạng chuẩn BC.

  pdf36 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu bài giảng Cơ sở dữ liệuTài liệu bài giảng Cơ sở dữ liệu

  Ví dụ: Cho Q (A, B, C, D, E, I), F={ACD → EBI, CE → AD} Bước 1: Q có hai khóa là {ACD, CE} Bước 2: Phân rã vế phải của các phụ thuộc hàm trong F, ta có: F={ACD → E, ACD → B, ACD → I, CE → A, CE → D} Bước 3: Mọi phụ thuộc hàm trong F đều có vế trái là một siêu khóa Vậy Q đạt dạng chuẩn BC.

  pdf179 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 2

 • Time Series Forecasting (Part II)Time Series Forecasting (Part II)

  Estimation of ARMA models using software package. Parameter estimation of ARMA models can be automatically performed by sophisticated software packages. In some software packages, the user may have the choice of estimation method and can choose the most appropriate method based on the problem specifications The list of software packages for time...

  ppt50 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Time Series Forecasting– Part ITime Series Forecasting– Part I

  How to initiate Winter’s method To begin the Winter’s method, the initial values for the smoothed series At, the trend Tt and the seasonal indices St must be set. One approach is to set the first estimate of At to Y1. The trend is estimated to 0 and the seasonal indices are each set to 1.0.

  ppt33 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Cơ sở dữ liệuBài giảng Nhập môn Cơ sở dữ liệu

  Bài tự trắc nghiệm kiến thức Chương 2 Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi lựa chọn và câu hỏi điền vào chỗ trống. Chú ý, có thể có nhiều đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. 1. Ví dụ nào sau đây là thực thể? A. Một khách hàng. B. Một đơn hàng của khách hàng. C. Tiền lương của nhân viên. D. Tên của khách hàng. 2. Ví dụ nào sau đây là thuộc tính? A. Mộ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4 Đại số quan hệ (Relational Algebra)Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4 Đại số quan hệ (Relational Algebra)

  Phép kết (Join) • Với mỗi nhân viên, hãy cho biết thông tin của phòng ban mà họ đang làm việc – Quan hệ: NHANVIEN, PHONGBAN

  pdf61 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 336 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3 Mô hình dữ liệu quan hệ (The Relational Database Model)Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3 Mô hình dữ liệu quan hệ (The Relational Database Model)

  Khóa ngoại (Foreign key)  Khoá ngoại: Trong trường hợp 2 quan hệ liên kết với nhau thông qua 1 thuộc tính nếu thuộc tính này đóng vai trò là khoá chính (Primary key) trong một quan hệ đã xác định thì nó chính là khoá ngoại ( Foreign key ) của quan hệ còn lại. Tính chất: - Trong một lược đồ quan hệ, một thuộc tính vừa có thể tham gia vào kh...

  pdf37 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2 Mô hình thực thể-Kết hợp (Entity-Relationship)Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2 Mô hình thực thể-Kết hợp (Entity-Relationship)

  Tập thực thể yếu (Weak Entity)  Tập thực thể yếu được biểu diễn bởi hình chữ nhật hai nét.  Liên kết giữa tập thực thể sở hữu và tập thực thể yếu gọi là liên kết định danh (Liên kết yếu). Được biểu diễn bởi hình thoi 2 nét.  Khóa của tập thực thể yếu = Khóa của tập thực thể sở hữu + Khóa riêng của tập thực thể yếu.

  pdf49 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Dữ liệu và thông tinBài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Dữ liệu và thông tin

  Ngôn ngữ SQL: là một ngôn ngữ truy vấn dựa trên đại số quan hệ và được chia thành các phần sau:  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL): Cung cấp các lệnh định nghĩa các bảng biểu và các quan hệ giữa chúng theo đúng với lược đồ quan hệ, xóa quan hệ, tạo chỉ mục, tạo khung nhìn  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML): gồm các ngôn ngữ truy vấn dựa trê...

  pdf73 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lập trình C - Chương 5 Con trỏ, mảng, chuỗi ký tựBài giảng Lập trình C - Chương 5 Con trỏ, mảng, chuỗi ký tự

  Đổi ký tự hoa sang thương và ngược lại  Đổi một ký tự thường thành ký tự hoa (trong ctype.h) Cú pháp: char toupper(char c)  Đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa Cú pháp: char* strupr(char *s)  Đổi một ký tự hoa thành ký tự thường (trong ctype.h) Cú pháp: char tolower(char c)  Đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi chữ thường Cú pháp: char *s...

  pdf25 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 20/10/2018 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0