• Cơ khí chế tạo máy - Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cuCơ khí chế tạo máy - Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cu

  Tóm lược • Chương trình NC có cấu trúc như thế nào? • Cấu trúc một dòng lệnh, một từ lệnh? • Có những từ nào được dùng trong chương trình NC? • Trước khi dụng cụ di chuyển, cần những lệnh gì? Những lệnh cài trước có cần lập trình không?

  pdf107 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng caoCơ khí chế tạo máy - Bù trừ dao và các lệnh lập trình nâng cao

  Khi không chỉ ra X và Y trong lệnh G68, tâm xoay sẽ là vị trí hiện tại của dụng cụ. • Nếu góc xoay bị bỏ qua trong lệnh G68 thì giá trị thiết lập bởi tham số No. 730 sẽ là góc xoay. • Lệnh G69 có thể đứng chung với các lệnh khác trong một dòng lệnh. • Nếu G69 đứng chung với các lệnh chuyển động thì những lệnh này phải được lập trình tuyệt đố...

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Các chu trình gia công lỗCơ khí chế tạo máy - Các chu trình gia công lỗ

  Hủy các chu trình gia công lỗ – G80 Lệnh G80 hủy các chu trình gia công lỗ. Nguyên tắc viết lệnh: G80; Các điểm R và Z sẽ bị xóa và các dữ liệu gia công lỗ khác cũng bị xóa.

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ fagorCơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ fagor

  CÁC CHỨC NĂNG KHÁC ? M03 = Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ ? M04 = Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ ? M05 = Dừng trục chính ? M08 = Mở bơm ? M09 = Tắt bơm ? F = Lượng ăn dao (tốc độ chạy dao, lượng tiến dao, tốc độ tiến dao)

  pdf72 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ FanucCơ khí chế tạo máy - Lập trình tiện CNC hệ Fanuc

  CÁC CHỨC NĂNG KHÁC ? M03 = Trục chính quay theo chiều kim đồng hồ ? M04 = Trục chính quay ngược chiều kim đồng hồ ? M05 = Dừng trục chính ? M08 = Mở bơm ? M09 = Tắt bơm ? F = Lượng ăn dao (tốc độ chạy dao, lượng tiến dao, tốc độ tiến dao)

  pdf71 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh nội suy tiện CNCCơ khí chế tạo máy - Các lệnh nội suy tiện CNC

  Vò trí ban ñaàu laø A . Ñeå vaùt meùp taïi B vôùi caïnh baèng baùn kính R10, baïn vieát nhö sau: G01 G39 R10 X B ZB G01 X C ZC

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Các lệnh nội suy tiện cnc hệ FanucCác lệnh nội suy tiện cnc hệ Fanuc

  Thí dụ, cho biên dạng đường cong như trên hình. Để tạo bo tròn bán kính R6 và vát mép C3, bạn viết đọan chương trình như sau: N1 G01 Z27.0 R6.0; N2 X86.0 C-3.0; N3 Z0;

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bù trừ bán kính dao và các lệnh lập trình nâng caoBù trừ bán kính dao và các lệnh lập trình nâng cao

  Ghi nhớ và phục hồi gốc toạ độ lập trình - G31 và G32 G31 – Ghi hới gốc toạ độ lập trình G32 – Phục hồi gốc toạ độ lập trình G31 và G32 phải đứng riêng trên một đòng lệnh. Nguyên tắc viết lệnh: N4 G31 N4 G32

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Tool Offset và bù trừ bán kính mũi dao trên máy tiện công nghệ cao hệ FanucTool Offset và bù trừ bán kính mũi dao trên máy tiện công nghệ cao hệ Fanuc

  X: Giá trị offset theo phương X (tuyệt đối) Z: Giá trị offset theo phương Z (tuyệt đối) Y: Giá trị offset theo phương Y (tuyệt đối) U: Giá trị offset theo phương X (tương đối) W: Giá trị offset theo phương Y (tương đối) V: Giá trị offset theo phương Y (tương đối) R: Giá trị offset bán kinh mũi dao (tuyệt đối) C: Giá trị offset bán kinh m...

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh đơn giản lập trìnhCơ khí chế tạo máy - Các lệnh đơn giản lập trình

  P0=XA P1=ZA P5 =Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X) P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z) P9 =Löôïng aên dao tinh) P13 =Soá block ñaàu cuûa conrtour P14 =Soá block cuoái cuûa contour

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0