Cơ khí chế tạo máy - Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cu

Tóm lược • Chương trình NC có cấu trúc như thế nào? • Cấu trúc một dòng lệnh, một từ lệnh? • Có những từ nào được dùng trong chương trình NC? • Trước khi dụng cụ di chuyển, cần những lệnh gì? Những lệnh cài trước có cần lập trình không?

pdf107 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ khí chế tạo máy - Cấu trúc của chương trình CNC và các lệnh trước khi di chuyển dụng cu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 3. CAÁU TRUÙC CUÛA CHÖÔNG TRÌNH CNC VAØ CAÙC LEÄNH TRÖÔÙC KHI DI CHUYEÅN DUÏNG CUÏ Lê Trung Thực 2 1. Caáu truùc cuûa chöông trình CNC Tieâu ñeà Ñaàu baêng Vuøng chöông trình Baét ñaàu chöông trình Vuøng ghi chuù Cuoái chöông trình Cấu trúc chương trình NC theo tiêu chuẩn ISO- 6983 3 Caáu truùc cuûa moät block Soá thöù tö blockï Leänh chuaån bò Töø leäïnh chæ kích thöôùc Leänh phuï Leänh chæ toác ñoä Leänh chæ duïng cuï Keát thuùc block 4 Caáu truùc moät töø leänh Ñòa chæ Soá Thí duï T h ư t ự d ò n g c h ư ơ n g t rì n h Địa chỉ Giá trị số F3.75 Từ Từ Lệnh Lệnh Lệnh Lệnh N005 G54 G90 S300 M03 N010 G00 X2.5 Y1.25 N015 G43 H01 Z.1 O0001 Từ Từ Từ 6 O Số của chương trình N Số thứ tự dòng chương trình G Lệnh chuẩn bị X Toạ độ theo trục X Có thể dùng chỉ thời gia dừng Y Toạ độ theo trục Y Z Toạ độ theo trục Z Cùng dùng trong chu trình lập sẵn 7 A/B/C Trục quay R Bán kính Cũng dùng trong các chu trình lập sẵn I/J/K Vị trí tâm cung tròn Q Dùng trong các chu trình lập sẵn P Dùng trong các chu trình lập sẵn Gọi chương trình con Dùng chỉ thời gian dừng 8 F Lượng chạy dao S Tốc độ trục chính T Dụng cụ cắt trên mâm dao M Các lệnh phụ D Offset bán kính dao H Offset chiều dài dao EOB Kết thúc dòng lệnh / Mã huỷ dòng lệnh 9 Caùc ñòa chæ chính vaø phaïm vi giaù trò leänh Ñòa chæ Ñòa chæ Chöùc naêng Soá chöông trình Soá thöù töï Chöùc naêng chuaån bò Töø leänh kích thöôùc Löôïng chaïy dao/phuùt Löôïng chaïy dao/voøng Toác ñoâï caét Dao caét Chöùc naêng phuï Döøng cuoái haønh trình Chöông trình caàn goïi Soá laàn laëp laïi Soá offset cuûa dao 10 • Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng cuûa chöông trình ñöôïc kyù hieäâu baèng %. Hai kyù hieäu naøy khoâng xuaát hieäân treân maøn hình cuûa maùy CNC, nhöng khi xuaát chöông trình töø maùy CNC ra ngoaøi thì chuùng seõ xuaát hieän. Maõ ñaàu baêng vaø cuoái baêng 11 Soá cuûa chöông trình gia coâng CNC Chöông trình trong heä FANUC ñöôïc ñaët teân baèng chöõ O + soá thöù töï chöông trình. Ngöôøi ta phaân loaïi caùc soá thöù töï nhö sau: O0001 – O7999: Vuøng do ngöôøi duøng tuøy choïn O8000 - O8999: Vuøng do ngöôøi duøng coù baûo veä O9000 – O9999-: Vuøng daønh cho nhaø saûn xuaát Baïn coù theå duøng baát cöù soá naøo mieãn laø naèm trong vuøng cho pheùp. Neáu caàn vieát ghi chuù cho deã nhôù thì ñeå trong ngoaëc ñôn. – O1001 (Progam A); 12 Soá thöù töï block – Soá thöù töï block N ñöôïc duøng cho deã truy xuaát doøng leänh. – Phaïm vi soá thöù töï: N1- N9999 – Neáu khoâng duøng soá thöù töï block thì cuõng khoâng sao. – Soá thöù töï block N khoâng ñöôïc ñöùng tröôùc soá chöông trình O – Neáu khoâng coù soá chöông trình, heäï thoáng laáy soá thöù töï block ñaàu tieân ñeå ñaët teân chöông trình. – Coù theå boû qua vieäc ñaùnh soá moät soá doøng leänh. – Khi laäp trình baèng tay, ñeå ñeà phoøng vieát thieáu, phaûi cheøn theâm doøng leänh, soá cuûa doøng leänh neân vieát caùch quaûng, thí duï 5, 10, 15,... – Khoâng ñöôïc duøng soá 0 ñeå chæ soá thöù töï N vaø soá chöông trình O. 13 Ñieàu kieän boû qua moät block • Ñeå boû qua moät hay nhieàu block duøng daáu “/” ñaët ôû ñaàu block. Heä thoáng seõ boû qua block naøy neáu treân panel ñieàu khieån cuûa maùy CNC baät ON coâng taéc OPSKIP. Neáu ñeå OFF, block vaãn coù hieäâu köïc. • Thí duï caùch vieát boû qua block coù ñieàu kieän: • Vieát ñuùng: /N3 G00 X10.0; • Vieát sai: //N3 G00 X10.0; • Chuù yù laø khi boû qua moät block thì cuõng boû luoân caùc leänh modal naèm trong block, do vaäy phaûi laäp trình ñeå leänh naøy naèm trong caùc block tieáp theo 14 Huỷ một từ lệnh có điều kiện • Một số hệ điều khiển có thể cho phép huỷ từ lệnh có điều kiện bên trong một dòng lệnh. • Thí dụ • N10 M06 T03 /M08 Dòng lệnh có thể dùng khi gia công thép hay gang. Nếu gia công gang, không dùng dung dịch trơn nguội > Bật ON công tắc OPSKIP 15 Block Skip theo nhóm • Trong một số hệ Điều khiển có có thể dùng Optional Block Skip theo nhóm, nếu trên máy có các công tắc Opskip với số thứ tự từ 1-9. • Thí dụ • N1 • N2 • /1 N3 • /1 N4 N16 /2 N17 /2 N18 N29 /3 N30 /3 N31 16 Keát thuùc chöông trình – Chöông trình CNC ñöôïc keát thuùc bôûi caùc maõ leänh sau ñaây: • M02: Keát thuùc chöông trình chính • M30: Keát thuùc vaø trôû veà ñaàu chöông trình chính • M99: Keát thuùc chöông trình con – Tuy nhieân neáu vieát /M02, /M30, /M99 vaø treân panel ñieàu khieån baät ON coâng taéc OPSKIP boû qua block coù ñieàu kieän thì chöông trình seõ khoâng keát thuùc. 17 Chöông trình con – Khi caàn gia coâng laëp laïi nhieàu laàn moät maãu thì neân duøng bieåu dieãn maãu döôùi daïng moät chöông trình con ñeå ñôn giaûn vòeâc laäp trình. – Moät chöông trình chính coù theå goïi moät chöông trình con nhìeàu laàn. – Moät chöông trình con coù theå goïi moät chöông trình chaùu nhieàu laàn. 18 Caáu truùc moät chöông trình con Moät chöông trình con Soá cuûa chöông trình con (hoaëc (:) trong tröôøng hôïp heä ISO) Keát thuùc chöông trình con M99 khoâng nhaát thieát phaûi ñöùng rieâng treân moät doøng leänh. Thí duï X100.0 Z100.0 M99 ; 19 Caùch goïi moät chöông trình con Soá laàn laëp chöông trình con Soá cuûa chöông trình con Khi khoâng chæ ra soá laàn laëp chöông trình con, heä thoáng hieåu laø 1 – Thí duï M98 P51200; coù nghóa laø goïi chöông trình 1200 naêm laàn. – Trong moät chöông trình chính coù theå goïi chöông trình con nhieàu laàn, vaø chöông trình con coù theå goïi chöông trình chaùu nhieàu laàn. Soá theá heä toái ña coù theå loàng nhau laø 4. Soá laàn goïi toái ña moät chöông trình con laø 999. 20 Caùch goïi moät chöông trình con Chöông trình chính Chöông trình con Chöông trình chaùu Theá heä thöù nhaát Theá heä thöù hai 21 – Leänh M98 coù theå ñöùng chung vôùi leänh chuyeån ñoäng. Khi ñoù leäânh chuyeån ñoäng seõ thöïc hieän tröôùc roài môùi goïi chöông trình con. – Thí duï: G01 X100.0 M98 P1200; Thöù töï thöïc hieän moät chöông trình con Caùch goïi moät chöông trình con Chöông trình chính Chöông trình con 22 • Neáu muoán sau khi thöïc hieän chöông trình con, baïn khoâng trôû veà nôi ñaõ goïi maø di chuyeån tôùi moät doøng chöông trình khaùc, baïn phaûi chæ ra doøng chöông trình caàn ñeán sau M99P_; – Thí duï, M99P0060; • Sau khi thöïc hieän chöông trình con (P1010), baïn tôùi doøng N0060 Nhaûy doøng sau khi thöïc hieän chöông trình con 23 Chöông trình chính Chöông trình con Nhaûy doøng sau khi thöïc hieän chöông trình con 24 Danh sách các mã lệnh phay CNC hệ fanuc 25 26 27 28 29 2. Caùc leänh tröôùc khi di chuyeån duïng cuï  Choïn heä ño  Ñôn vò ño toác ñoä caét vaø löôïng aên dao  Laäp trình tuyeät ñoái vaø töông ñoái  Maët phaúng laäp trình  Heä toaï ñoä laäp trình  Duïng cuï caét vaø soá offset dao  Buø tröø chieàu daøi dao  Toác ñoä caét, chieàu quay truïc chính, löôïng aên dao 30 Chöông trình ñieàu khieån. • Laø nhöõng taäp hôïp nhöõng caâu leänh ñieàu khieån maùy phaûi laøm gì. Thí duï chöông trình gia coâng: % G21G90 G94 G97 G54G00 G28 G91 Z0 G43 H02 Z50 T2 M06 S3000 M03 G0 Z1. X2. Y2. Z.1 G1 Z-1. F10. X6. Y6. G1 X3. G3X2.Y5.R1. G1Y2. G0 Z1. X0. Y0. % Đường chạy dao Duïng cuï Các lệnh đầu chương trình CNC 31 Khai baùo heä ño ño kích thöôùc – Vôùi heä FANUC vieäc khai baùo ñôn vò ño ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc leäânh sau: – G20 = ñôn vò ño laø in. – G21 = ñôn vò ño laø mm. – Khi keát thuùc buoåi laøm vieäc, leänh G20 hay G21 seõ tieáâp tuïc toàn taïi sang buoåi laøm vieäc sau. – Trong moät soá heä ñieàu khieån khaùc, thí duï nhö heä FAGOR duøng G70 vaø G71 thay vì G20 vaø G21. 32 • G94 – Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/ph hoaëc inch/ph • G95 - Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/vg hoaëc inch/vg • G96 – Toác ñoä caét S coù ñôn vò laø m/ph hay inch/ph, khoâng ñoåi treân toaøn maët gia coâng. Khi ñöôøng kính gia coâng thay ñoåi, soá voøng quay cuûa truïc chính thay ñoåi theo. • G97 - Toác ñoä caét coù ñôn vò laø vg/ph, khoâng ñoåi soá voøng quay truïc chính trong suoát quaù trình gia coâng. Khai baùo ñôn vò löôïng chaïy dao F vaø toác ñoä caét S 33 Khai baùo ñôn vò löôïng chaïy dao F vaø toác ñoä caét S. • Thí duï: – G97 S1500; Soá voøng quay truï chính laø 1500 v/ph. – G96 S150; Toác ñoä caét laø 150 m/ph. – Ñeå giôùi haïn soá voøng quay truïc chính, duøng leänh G92. Thí duï G92 S3500 giôùi haïn soá voøng quay truïc chính laø 3500 vg/ph. – Trong maùy phay CNC baùn sang Vieät nam, caøi ñaët maëc ñònh laø G94 vaø G97. Khi môû maùy laø hai leâïnh naøy coù hieäu löïc. 34 Choïn maët phaúng laäp trình – Ñeå choïn maët phaúng laâp trình, duøng caùc leänh sau ñaây: – G17 – maët phaúng XY – G18 - maët phaúng ZX – G19 - maët phaúng YZ – Vôùi maùy phay CNC, maët phaúng maëc ñònh laø XY, nghóa laø khi baät maùy leân maùy, leänh G17 coù hieäu löïc. 35 Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát • Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát laø soá gia nhoû nhaát maø heä thoáng coù theå chaáâp nhaän. Trong haàu heát caùc heä ñieàu khieån CNC, soá gia nhoû nhaát laø – 0.001 mm – 0.0001 inch – 0.001o. – Moät soá lieäu nhaäp vaøo nhoû hôn caùc giaù trò treân ñeàu ñöôïc laøm troøn. 36 Thí duï: 37 Laäp trình tuyeät ñoái vaø töông ñoái – Tröôùc khi cho dung cuï di chuyeån, baïn phaûi choïn caùch ghi vò trí caùc ñieåm maø duïng cuï phaûi ñi tôùi. Ñoái vôi maùy phay heä FANUC coù hai caùch ghi: • G90 X_ Y_Z_ – ghi toïa ñoä tuyeät ñoái. • G91 X_ Y_Z_ -- ghi toïa ñoä töông ñoái. Nên chọn cách ghi tuyệt đối nếu có thể được 38 Thí duï laäp trình tuyeät ñoái Duïng cuï ñi töø ñieåm A (30,60,30) tôùi ñieåm B(10, 30, 20), Theo caùch laäp trình tuyeät ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa ñieåm B seõ laø G90 X10.0 Y30.0 Z20.0 ; (30,60,30) 39 Theo caùch laäp trình töông ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa ñieåm B seõ laø G91 X40.0 Y-30.0 Z-10.0 ; Thí duï laäp trình töông ñoái 40 Cho dao trôû veà ñieåm chuaån R cuûa maùy – Tröôùc khi chaïy chöông trình CNC hay tröôùc khi ñoåi dao, phaûi cho dao trôû veà ñieåm chuaån R Coù hai caùch cho dao trôû veà ñieåm chuaån R. – Baèng tay: nhaán nuùt HOME treân panel ñieàu khieån. – Töï ñoâïng: duøng leänh G28. 41 Cho dao trôû veà ñieåm chuaån R cuûa maùy – Khi duøng leänh G28 coù theå cho dao ñi qua moät ñieåâm trung gian ñeå traùnh dao va chaïm vaøo chi tieât gia coâng. Thí duï G28 G91 X50.0 Y0 Z0 ; Trôû veà ñieåm chuaån G28 Trôû veà töø ñieåm chuaån G29 Ñieåm chuaån B - Ñieåm trung gian A - Ñieåm baét ñaàu trôû veà ñieåm chuaån C - Ñieåm ñích trôû veà töø ñieåm chuaån R B A C G28 G29 •G29 X_ Y_ Z_ ; 42 • Neáu coù nhieàu ñieåm chuaån, thì vieäc trôû veà ñieåm chuaån thöù 2, thöù 3, thöù 4 ñöôïc thöïc hieän bôûi leänh G30. Caáu truùc cuûa leänh nhö sau: • G30 P_ X_ Y_ Z_ trong ñoù P = 2, 3, 4 laø soá thöù töï vaø X, Y, Z laø toïa ñoä tuyeät ñoái cuûa ñieåm trung gian. • Ñeå kieåm tra ñieåm chuaån duøng leänh G27. Caáu truùc cuûa leänh nhö sau: G27 X_Y_ Z_; trong ñoù X_Y_ Z_ laø toïa ñoä cuûa ñieåm chuaån. Khi duøng leänh naøy, neáu duïng cuï veà ñuùng ñieåm chuaån, ñeøn hieäu seõ baät saùng; neáâu khoâng ñuùng, caûnh baùo No. 092 seõ xuaát hieän. 43 Choïn duïng cuï caét • Trước khi gia coâng phaûi thay dao neáu dao treân truïc chính khoâng phuø hôïp. Nguyeân taéc cuûa leänh thay dao ñöôïc vieát nhö sau: • N4 Txx M6 • Thí duï: • N0020 T01 M6 • Moãi dao coù chieàu daøi dao, kyù hieäu laø Hxx. Giaù trò chieàu daøi dao ñöôïc xaùc ñònh tuyø theo coù duøng dao chuaån hay khoâng Z Điểm điều khiển Không dùng dao chuẩn 45 Trục chính phải di chuyển dao lên một lượng bằng chiều dài H01, H02, H03 nên hiệu chỉnh (bù) dao luôn luôn dương H02 H01 Hiệu chỉnh dao dương (G43 H02) H03 Hiệu chỉnh dao dương (G43 H01) Hiệu chỉnh dao dương (G43 H02) Z H00 Điểm điều khiển Dùng dao chuẩn 47 - Khi dùng dao chuẩn: hiệu chỉnh dao bằng 0 (H00) - Khi dùng dao dài hơn, trục chính phải di chuyển lên trên một lượng bằng H01 nên bù dao dương (lên) - Khi dùng dao ngắn hơn, trục chính phải di chuyển xuống dưới một lượng H02, nên bù dao âm (xuống) Dao chuẩn Dao Dài hơn Dao ngắn hơn H01 H02 H00 Hiệu chỉnh dao dương (G43 H01) Hiệu chỉnh dao âm (G44 H02) 48 • Duïng cuï caét ñöôïc gaù treân maâm dao (hay ñaøi dao). Ñaøi dao coù nhieàu oå dao vaø ñöôïc ñaùnh soá thöù töï. Phaàn lôùn tröôøng hôïp, khi dao gaù vaøo oå dao naøo thì noù seõ coù seõ mang soá cuûa oå ñoù. – Thí duï duïng cuï kyù hieäu laø T01, soá offset dao theo chieàu daøi seõ laø H01, theo baùn kính seõ laø D01. Choïn duïng cuï caét 49 Choïn duïng cuï caét – H01 seõ phaûi ñöôïc duøng vôùi leänh G43, G44 ñeå buø laïi chieàu daøi dao. – D01 seõ phaûi ñöôïc duøng vôùi leänh G41, G42 ñeå taâm duïng cuï naèm caùch ñöôøng laäp trình moät khoûang baèng giaù trò cuûa noù – H00, D00 coù nghóa laø giaù trò offset baèng 0, hay huûy offset dao. 50 Offset dao theo baùn kính Dao phay Ñöôøng laäp trình Ñöôøng di chuyeån cuûa taâm dao Phoâi ? ? ? Hệ thống CNC phải biết phôi của bạn nằm ở đâu Khoảng cách từ điểm 0 trên phôi đến điểm về 0 của máy phải được xác định Muốn vậy phải đo khoảng cách đó theo cả phương X, Y, Z Control Operator area Program zero Y+ X+ X program value Y axis value Zero return position Control Program zero Y+ X+ Zero return position X00.0000 Y00.0000 Z00.0000 FANUC 10M Dụng cụ rà cạnh Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-24.9287 Y-14.3887 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-24.4544 Y-14.3887 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-00.0000 Y-14.3887 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-00.1000 Y-14.3887 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-00.0000 Y-14.3887 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y-22.4674 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y-22.2344 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y00.0000 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y00.1000 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X-15.3433 Y00.0000 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X24.0974 Y22.1233 Z-18.3283 FANUC 10M Control Program zero Y+ X+ Zero return position X12.3232 Y11.2357 Z-18.3283 FANUC 10M Gán giá trị X&Y cho điểm 0 Còn trục Z thì sao? Điểm 0 của chương trình xác định theo phương Z tuỳ theo việc bù trừ dao được sử dụng như thế nào Đầu trục chính Điểm 0 của phôi Vị trí về 0 theo trục Z Z Vị trí về 0 theo trục Z Đầu trục chính Điểm 0 của phôi X12.3232 Y11.2357 Z13.0294 FANUC 10M X11.4843 Y7.4637 Z13.0294 FANUC 10M X11.4843 Y7.4637 Z1.2544 FANUC 10M X11.4843 Y7.4637 Z00.0000 FANUC 10M X11.4843 Y7.4637 Z11.7750 FANUC 10M Những máy cũ yêu cầu gán điểm 0 trong chương trình(với G92). Những máy mới cho phép gán điểm 0 qua các mã lệnh G54-G59 Chúng ta sẽ dùng số đo ở trên cho cả hai trường hợp 76 Caøi ñaët goác toïa ñoä phoâi • Coù 3 caùch caøi ñaët goác toïa ñoä phoâi: G92, duøng ñieåm chuaån R, G54-G59 vaø G52 – Caùch 1: Duøng G92. Goác toïa ñoä phoâi ñöôïc thieáât laäp khi chæ ra toïa ñoä hieän taïi cuûa muõi duïng cuï caét. Caùch thieát laäp naøy laø khaù ñôn giaûn vaø coù theå deã daøng thay ñoåi khi muoán. 77 Thí duï Z Duïng cuï ñang ôû taïi vò trí X25.2 Y23. Baèng caùch vieát G92 X25.2 Z23.0 ; baïn thieát laäp goác toïa ñoä phoâi taïi ñieåm zero 78 Control Operator area Program zero Y+ X+ Zero return position 79 Control Operator area Program zero Y+ X+ Zero return position + + 80 Z 81 82 + 83 Dùng lệnh G92 để gán gốc toạ độ lập trình 84 Thí dụ: Các giá trị đo được: Theo X: 12.3412 Theo Z: 9.5423 Lệnh: N005 G92 X12.3412 Y11.2364 Z9.5423 Theo Y: 11.2364 85 O0001 N010 G90 S1000 M03 N015 G00 X1. Y1. N020 G43 H01 Z.1 N025 G01 Z-.75 F4.5 N030 G00 Z.1 N035 G91 G28 X0 Y0 Z0 N005 G92 X12.3412 Y11.2364 Z9.5423 N040 M30 86 Khó khăn chính trong việc gán gốc toạ độ trong chương trình: Tất cả các trục phải về vị trí R trong chương trình trước khi chạy chương trình! 87 Z Measurement Đúng 88 Z Measurement Sai 89 O0001 N010 G54 G90 S1000 M03 N015 G00 X1. Y1. N020 G43 H01 Z.1 N025 G01 Z-.75 F4.5 N030 G00 Z.1 N035 G91 G28 X0 Y0 Z0 N005 G92 X12.3412 Y11.2364 Z9.5423 N040 M30 N003 G91 G28 X0 Y0 Z0 90 – Sau khi cho dao trôû veà ñieåm chuaån R, baïn duøng muõi dao ñeå raø ñieåm zero treân phoâi. Toïa ñoä cuûa ñieåm zero naøy seõ ñöôïc gaùn cho caùc maõ leänh G54, G55, G56, G57, G58, G59. Moãi dao coù theå duøng moät maõ leäânh rieâng, thí duï dao T01 duøng G54, T02 duøng G55, Bản chất của việc này là gán gốc toạ độ lập trình bằng cách chỉ ra vị trí tương đối của nó trên phôi so với điểm chuẩn R Caùch 2. Duøng caùc maõ leänh G54-G59. 91 Control Operator area Program zero Y+ X+ Zero return position 92 Control Operator area Program zero Y+ X+ Zero return position - - 93 Z Measurement 94 95 - (minus) 96 Thí dụ đo được: X: 12.3412 Y: 11.2364 Z: 9.5423 97 Thí dụ đo được: X: 12.3412 Y: 11.2364 Z: 9.5423 98 Các mã lệnh dùng Gán gôc toạ độ lập trình G54 - Gốc toạ độ số 1 G55 - Gốc toạ độ số 2 G56 - Gốc toạ độ số 3 G57 - Gốc toạ độ số 4 G58 - Gốc toạ độ số 5 G59 - Gốc toạ độ số 6 99 O0001 N010 G90 S1000 M03 N015 G00 X1. Y1. N020 G43 H01 Z.1 N025 G01 Z-.75 F4.5 N030 G00 Z.1 N035 G91 G28 X0 Y0 Z0 N005 G54 N040 M30 100 Caùch 2. Duøng caùc maõ leänh G52. • Duøng G52 ñeå chæ ra vò trí toïa ñoä cuïc boä so vôùi goác toïa ñoä hieän haønh • Thí duï, baïn ñang duøng G54 laøm goác toïa ñoä hieän haønh vaø muoán dôøi goác toïa ñoä ñeán vò trí môùi, baïn vieát G52 X_ Y_, trong ñoù X_Y_ laø toïa ñoä tuîeät ñoái cuûa goác toïa ñoä môùi. Ñeå huûy boû heä toïa ñoä cuïc boä, baïn ñôn giaûn vieát G52 X0 Y0. 101 Caùch 3. Duøng maõ leänh G52. Ñieåm chuaån Goác toïa ñoä maùy Heä toïa ñoä maùy Heä toïa ñoä phoâi) (Heä toïa ñoä cuïc boä G52) (Heä toïa ñoä cuïc boä) (Heä toïa ñoä phoâi thöù 6) 102 Thay ñoåi goác toïa ñoä • Vieäc thay ñoåi goác toïa ñoä hieän taïi tôùi moät vò trí môùi coù theå ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu caùch khaùc nhau. Thí duï goác toïa ñoä phoâi hieäân taïi laø G54. Vò trí hieän taïi cuûa duïng cuï laø X200 Y160. Baïn muoán dôøi goác toïa ñoä tới vò trí X100 Y60. 103 Thí duï Thí duï goác toïa ñoä phoâi hieäân taïi laø G54. Vò trí hieän taïi cuûa duïng cuï laø X200 Y160. Baïn muoán dôøi goác toïa ñoä tôi vò trí X100 Y60 Heä toïa ñoä phoâi Vò trí cuûa duïng cuï X’ Heä toïa ñoä phoâi môùi Y Y’ X 104 Baïn coù theå thöïc hieän theo ba caùch sau: °G92 X100.0 Y100.0; °G52 X100.0 Y60.0; °G10 L2 P1 Xo + 100.0 Yo + 60.0 • trong ñoù, • Xo Yo laø goác toïa ñoä cuõ ñöôïc thieát laäp bôûi G54 so vôùi heä toïa ñoä maùy, • L2 laø maõ leänh kyù hieäu vieäc thieát laäp goác toïa ñoä • P1 laø tham soá chæ soá thö tuï cuûa goác toïa ñoä. • P1 öùng vôi G54, P4 öùng vôi G57, • P2 öùng vôi G55, P5 öùng vôi G58, • P3 öùng vôi G56, P6 öùng vôi G59 105 Điều khiển trục chính và bơm • Tốc độ cắt S phải được chọn trước khi cho dụng cụ quay: thí dụ G97 S1000 • Chiều quay trục chính phải được chỉ ra trước khi cho dụng cụ gia công: M03 hay M04 • Tốc độ di chuyển của dao (hay lượng ăn dao F) phải khai báo trước khi cắt, thí dụ G94 F500 • Nếu có bơm dụng dịch trơn nguội: M08 106 Thí dụ một đoạn đầu chương trình % O1001 N10 G21 G17 G90 G54 G94 G97 N20 G28 G91 X0 Y0 Z0 N30 T01 M06 N40 G43 H01 Z50.0 N50 S1000 M03 M08 N60 G41 D01 N200 M30 % 107 Tóm lược • Chương trình NC có cấu trúc như thế nào? • Cấu trúc một dòng lệnh, một từ lệnh? • Có những từ nào được dùng trong chương trình NC? • Trước khi dụng cụ di chuyển, cần những lệnh gì? Những lệnh cài trước có cần lập trình không?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnc3_cau_truc_ct_cnc_0931.pdf
Tài liệu liên quan