Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh nội suy tiện CNC

Vò trí ban ñaàu laø A . Ñeå vaùt meùp taïi B vôùi caïnh baèng baùn kính R10, baïn vieát nhö sau: G01 G39 R10 X B ZB G01 X C ZC

pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh nội suy tiện CNC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC LỆNH NỘI SUY TIỆN CNC Lê Trung thực NỘI DUNG • G00 • G01 • G02 • G03 • G06 • G93 • G05, G07 • G08 • G09 • G33 • G04 • G36 • G39 • G37, G38 LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00 N4 G00 X+/- 4.3 Z+/- 4.3 LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00 G90 G00 X40.0 Z56.0 hoaëc G91G00 X60.0 Z30.5 (laäp trình theo ñöôøng kính). G90 G00 X20.0 Z56.0 hoaëc G91 G00 X30.0 Z30.5 (laäp trình theo baùn kính). Leänh noäi suy ñöôøng thaúng G01 N4 G01 X+/-4.3 Z+/-4.3 F4.3 Thí duï G95 G01 X40.0 Z20.1 F2.0 Thí dụ Leänh noäi suy cung troøn G02, G03 Quy taéc vieát leänh: Thí duï Theo caùch vieáât tuyeät ñoái G02 X50.0 Z30.0 I25.0 K0 F0.3 Hoaëc G02 X50.0 Z30.0 R25.0 F0.3 Theo caùch vieáât töông ñoái G02 G91 X20.0 Z-20.0 I25.0 K0 F0.3 Hoaëc G02 G91 X20.0 Z-20.0 R25.0 F0.3 Noäi suy cung troøn coù theå ñöôïc vieát trong heä toïa ñoä cöïc. Nguyeân taéc vieát leänh nhö sau: N4 G02 (G03) A_ I_ K_, trong ñoù A laø goùc Noäi suy cung troøn vôùi toïa ñoä taâm tuyeät ñoái - G06 Nguyeân taéc vieát leänh G02(G03) G06 X_ Z_ I_ K_ Trong ñoù I, K laø toïa ñoä tuyeät ñoái cuûa taâm cung troøn. Thí duï Thí duï Thí duï Laäp trình trong heä toaï ñoä cöïc – G93 • Leänh G93 duøng ñeå khai baùo taâm heä toaï ñoä cöïc. • Nguyeân taéc vieát leänh nhö sau: • G93 I_ K_ • Trong ñoù: I_ toaï ñoä tuyeät ñoái cuûa goác toaï ñoä cöïc theo phöông X (ghi theo ñöôøng kính) • K_ toaï ñoä tuyeät ñoái cuûa goác toaï ñoä cöïc theo phöông Z. • Leänh G93 khoâng coù I_ K_ ñöôïc hieåu vò trí hieän taïi cuûa duïng cuï laø goác toïa ñoä cöïc. • Khi noäi suy ñöôøng troøn vôùi leänh G02, G03, taâm cung troøn ñöôïc hieåu laø goác toaï ñoä cöïc • Khi khôûi ñoäng maùy, sau leänh M02, M30, RESET, döøng khaån caáp, ñieåm X0, Z0 laø goác toaï ñoä cöïc. Laäp trình trong heä toaï ñoä cöïc – G93 • Toaï ñoä trong heä toaï ñoä cöïc ñöôïc vieát laø • R+/- 4.3 A+/-3.3 (mm) • R+/-3.4 A+/-3.3 (inch) • Trong ñoù  R laø baùn kính. Khi laäp trình vôùi G90, R luoân luoân döông, nhöng khi laäp trình vôùi G91, R coù theå aâm hoaëc döông tuyø theo baùn kính cuûa ñieåm tôùi ngaén hôn hay daøi hôn moät ñoaïn laø bao nhieâu.  A laø goùc xoay, A > 0 neáu xoay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, A < 0 neáu xoay theo chieàu kim ñoàng hoà. Thí duï Söï chuyeån tieáp giöõa hai block – G05 vaø G07 G05 vaø G07 • Leänh G05 vaø G07 laø loaïi leänh modal. Khi baät maùy CNC, sau leânh M02, M30, döøng khaån caáp hay RESET, heä thoáng seõ chaïy vôùi G05 hay G07 tuyø theo vieäc thieát laäp bit 8 cuûa tham soá P607 laø 0 hay 1. • Neáu P607(8) = 0 maùy chaïy vôùi G07. • Neáu P607(8) = 1 maùy chaïy vôùi G05. Laäp trình cung troøn tieáp tuyeán G08 Toïa ñoä hieän taïi laø X40 Z10. G01 Z50 G08 X80 Z70 G08 X80 Z110 G08 thay G02, G03 chæ trong doøng leänh maø noù ñöùng. G08 chæ coù giaù trò trong doøng leänh maø noù ñöùng. Laäp trình cung troøn qua ba ñieåm – G09 Nguyeân taéc vieát leänh nhö sau: G09 X_ Z_ I_ K_ Trong ñoù X_ Z_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa cung troøn I_ K_ laø toïa ñoä cuûa ñieåm trung gian Thí duï G09 X60 Z70 I80 K40 G09 thay cho G02, G03 chæ trong block maø noù ñöùng. Leänh tieän ren vôùi böôùc ren khoâng ñoåi G33 Tieän ren truï Nguyeân taéc vieát leänh khi tieän ren truï: • G33 Z_ K_ • Trong ñoù • Z_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ren. • K_ laø böôùc ren, baèng giaù tri L Thí duï Caàn caét ren truï thaúng böôùc 4.0mm, khoûang vaøo ren 1= 3 mm, khoûang ra ren 2 = 1.5mm, chieàu saâu caét 2.4mm (hai laàn caét). G91G00 X-62.4 G33 Z-74.5 K4.0 G00 X62.0 Z74.5 X-64.8 G33 Z-74.5 G00 X64.0 Z74.5 Tieän ren maët ñaàu Nguyeân taéc vieát leänh G33 X_ I_ Trong ñoù X_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ren theo phöông X. I_ laø böôùc ren, baèng giaù tri L. Tieän ren coân Nguyeân taéc vieát leänh: G33 X_ Z_ I_ hoaëc G33 X_ Z_ K_ Trong ñoù X_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ren theo phöông X. Z_ laø toïa ñoä ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ren theo phöông Z. I_ laø böôùc ren theo truïc X, K_ laø böôùc ren theo truïc Z. Thí duï Laäp trình tuyeät ñoái 5334 N10 G92 X210.0 Z120.0 N20 T07.00 N30 G97 S1400 M03 N40 G00 X25.0 Z10,0 T07.07 M08 N50 X19.0 N60 G33 Z-32.0 K2.5 N70 G00 X25.0 N80 Z10.0 N81 X18.3 N82 G33 Z-32.0 K2.5 N83 G00 X25.0 N84 Z10.0 N90 X17.7 N100 G33 Z-32.0 K2.5 N110 G00 X25.0 N120 Z10.0 N130 X17.3 N140 G33 Z-32.0 K2.5 N160 G00 X25.0 N165 Z10.0 N180 X16.9 N190 G33 Z-32 K2.5 N200 G00 X25.0 N210 Z10.0 N220 Z16.75 N230 G33 Z-32.0 K2.5 N240 G00 X25.0 N250 Z10.0 N260 G74 X80.0 Z80.0 T0700 M09 N270 M05 N280 M30 Thí duï tieän ren coân Thí duï caàn caét ren coân nhö hình 6-38, böôùc ren 3.5mm, 1= 2 mm, 2 = 1.0mm, chieàu saâu caét 1.05 mm theo phöông X (hai laàn caét). Ñoïan chöông trình vieát nhö sau: G00 X12.0 Z72.0 G33 X41.0 Z29.0 K3.5 G00 X50.0 Z72.0 X10.0 G33 X39.0 Z29.0 G00 X50 Z72.0 Leänh döøng cuoái haønh trình G04 • Trong khi tieän, coù nhöõng luùc caàân phaûi döøng cuoáâi haønh trình ñeå ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc cuûa maët gia coâng, thí duï khi tieän raõnh. Nguyeân taéc vieát leäânh nhö sau: • (G99) G04 K_ • Trong ñoù K_ laø thôøi gian baèng giaây caàn döøng dao cuoái haønh trình. Bo troøn vaø vaùt meùp – G36 vaø G39 Bo troøn goùc giöõa hai ñöôøng thaúng Vò trí ban ñaàu laø A . Ñeå bo troøn taïi B baùn kính R10, baïn vieát nhö sau: G01 G36 R10 XB ZB G01 XC ZC Bo troøn goùc giöõa maët cong vaø maët ñaàu Giao ñieåm giöõa maët cong vaø maët ñaàu laø taïi ñieåm X80 Z60. Ñieåm baét ñaàu laø X20 Z60. Ñoaïn chöông trình bo troøn goùc ñöôïc vieát nhö sau. N100 G90 G01 G36 R10 X80 N110 G02 X60 Z10 I20 K-30 Bo troøn hai maët cong Ñieåm baét ñaàu laø X60 Z90 N100 G90 G02 G36 R10 X60 Z50 R28 N110 X60 Z10 R28 Vaùt meùp – G39 Vò trí ban ñaàu laø A . Ñeå vaùt meùp taïi B vôùi caïnh baèng baùn kính R10, baïn vieát nhö sau: G01 G39 R10 XB ZB G01 XC ZC Thí duï bo troøn vaø vaùt meùp G92 X26.8 Z53.0 G01 G36 R6 Z27.0 G01 G39 R3 X86.0 Z0 Vaøo dao tieáp tuyeán – G37 vaø ra dao tieáp tuyeáân – G38 Vaøo dao tieáp tuyeán – G37 vaø ra dao tieáp tuyeáân – G38

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnc8_cac_lenh_noi_suy_0146.pdf
Tài liệu liên quan