Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh đơn giản lập trình

P0=XA P1=ZA P5 =Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X) P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z) P9 =Löôïng aên dao tinh) P13 =Soá block ñaàu cuûa conrtour P14 =Soá block cuoái cuûa contour

pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ khí chế tạo máy - Các lệnh đơn giản lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC LỆNH ĐƠN GIẢN LẬP TRÌNH Lê Trung Thực G81- Tiện mặt côn dọc trục Z N4 G81 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P5=Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z P9=Löôïng aên dao tinh Thí duï Z X A B 0 35 20 30 37.5 Chöông trình ñöôïc vieát nhö sau: N10 G74 N20 G53 N30 T1.1 N40 S1000 M03 M08 N50 G00 X36 Z1 N60 F0.2 N70 G81 P0=K20 P1=K-30 P2=K35 P3=K-37.5 P5=K1 P7=K0.25 P8=K0.25 P9=K0.1 N80 G80 G00 X50 Z50 N90 M03 M05 N100 M30 ÖÙng duïng G81 ñeå tieän truï vaø vai G82- Tiện mặt côn dọc trục X N4 G82 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P5=Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z P9=Löôïng aên dao tinh ÖÙng duïng G82 ñeå tieän truï vaø vai Chu trình khoan loã saâu– G83 N4 G83 P0=K P1=K P4=K P5=K P6=K P15=K P16=K P17=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P4 = Chieàu saâu loã khoan P5=Chieàu saâu caét thoâ P6 = Khoaûng vaøo an toaøn P15 =Thôøi gian döøng P16 =Khoaûng luøi dao P17=Khoaûng caùch an toaøn G84- Tieän maët cong doïc truïc Z N4 G84 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K P18=K P19=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P5=Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z P9=Löôïng aên dao tinh P18 = IC P19 = KC G85- Tieän maët cong doïc truïc Z N4 G85 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P7=K P8=K P9=K P18=K P19=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P5=Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z P9=Löôïng aên dao tinh P18 = IC P19 = KC G86- Tieän ren doïc truïc Z G86- Tieän ren doïc truïc Z N4 G86 P0=K P1=K P2=K P3=K P4=K P5=K P6=K P7=K P10=K P11=K P12=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P4 = Chieàu cao ren P5= Chieàu saâu caét thoâ P6 = Khoaûng luøi dao P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P10 = Böôùc ren P11=Khoaûng vuoát chaân ren P12 = Goùc Profil G86- Tieän ren doïc truïc Z G87- Tieän ren doïc truïc X N4 G87 P0=K P1=K P2=K P3=K P4=K P5=K P6=K P7=K P10=K P11=K P12=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P4 = Chieàu cao ren P5= Chieàu saâu caét thoâ P6 = Khoaûng luøi dao P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P10 = Böôùc ren P11=Khoaûng vuoát chaân ren P12 = Goùc Profil G88 - Tieän raõnh treân maët truï N4 G88 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P6=K P15=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P5= Beà roäng dao xeùn raõnh P6 = Khoaûng luøi dao P15 = Thôøi gian döøng cuoái haønh trình G89 - Tieän raõnh treân maët đñaàu N4 G89 P0=K P1=K P2=K P3=K P5=K P6=K P15=K Trong ñoù: P0 = toïa ñoä XA P1 = toïa ñoä ZA P2 = toïa ñoä XB P3 = toïa ñoä Z B P5= Beà roäng dao xeùn raõnh P6 = Khoaûng luøi dao P15 = Thôøi gian döøng cuoái haønh trình G66 - Tieän theo maãu contour N4 G66 P0=K P1=K P4=K P5=K P7=K P8=K P9=K P12=K P13 = K P14 = K P0=XA P1=ZA P4 =Chieàu daøy toaøn boä löôïng dö) P5 =Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z P9 =Löôïng aên dao tinh P12 =Goùc vaøo ra cuûa duïng cuï P13 =Soá block ñaàu cuûa contour P14 =Soá block cuoái cuûa contour Thí duï Z X A N10 G74 N20 G54 N30 T1.1 N40 S1000 M03 N50 G00 G42 X150 Z115 N60 F0.5 N70 G66 P0=K0 P1=K85 P4=K20 P5=K5 P7=K1 P8=K1 P9=K0.1 P12=K40 P13=K200 P14=K250 N80 G40 G00 X100 Z135 N90 M30 N200 G01 G36 R5 X50 Z85 N210 X50 Z70 N220 X40 Z60 N230 G39 R2 X60 Z50 N240 G01 X60 Z40 N230 G36 R2 X80 Z30 N240 G36 R10 X120 Z10 N250 G36 R2 X120 Z0 G68 - Tieän thoâ nhieàu lôùp doïc truïc Z P0=XA P1=ZA P5 =Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo X) P8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z) P9 =Löôïng aên dao tinh) P13 =Soá block ñaàu cuûa conrtour P14 =Soá block cuoái cuûa contour N4 G68 P0=K P1=K P5=K P7=K P8=K P9=K P13=K P14=K G68 - Tieän thoâ nhieàu lôùp doïc truïc Z N4 G68 P0=K P1=K P5=K P7=K P8=K P9=K P13=K P14=K Thí duï N100 — N110 G42 G00 X120 Z0 N120 G68 P0=K0 P1=K-10 P5=K2 P7=K0.8 P8=K0.8 P9=K100 P13=K200 P14=K250 N130 G40 X130 Z10 N140 M30 N200 G03 X40 Z-30 I-6 K-26 N210 G01 X40 Z-40 N220 G02 X80 Z-60 I25 K5 N230 G01 X80 Z-70 N240X100 Z-80 N250X100 Z-90 G69 - Tieän thoâ nhieàu lôùp doïc truïc X P0=XA P1=ZA P5 =Chieàu saâu caét thoâ P7 =Chieàu saâu caét tinh theo XP8 =Chieàu saâu caét tinh theo Z P9 =Löôïng aên dao tinh P13 =Soá block ñaàu cuûa conrtour P14 =Soá block cuoái cuûa contour N4 G69 P0=K P1=K P5=K P7=K P8=K P9=K P13=K P14=K G69 - Tieän thoâ nhieàu lôùp doïc truïc X N4 G69 P0=K P1=K P5=K P7=K P8=K P9=K P13=K P14=K Thí duï N190 — N200 G41 G0 X90 Z-5 N210 G69 P0=K80 P1=K- 80 P5=K2 P7=K0.8 P8=K0.8 P9=K100 P13=K300 P14=K340 N220 G40 X100 Z0 N230 M30 N300 G01 X80 Z-60 N310 G03 X60 Z-50 I5 K15 N320 G01 X40 Z-40 N330 G03 X10 Z-25 I5 K20 N340 G01 X10 Z-10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnc10_canned_cycles_1325.pdf
Tài liệu liên quan