Cơ cấu của hợp tác xã

GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU Ý niệm về cơ cấu tổ chức của hợp tác xã có dạng tứ giác do Henri Desroche phát minh cho phép chúng ta nhận diện mối quan hệ giữa các thành phần cốt yếu cấu thành nên hợp tác xã. 1. Xã viên với tư cách là những người đồng sở hữu hợp tác xã. 2. Ban Quản trị được bầu ra để đảm nhiệm chức năng chăm sóc lợi ích của xã viên. Họ đại diện cho xã viên. 3. Ban Điều hành và đứng đầu là Chủ nhiệm hợp tác xã có nhiệm vụ bảo đảm “doanh nghiệp” hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhất. 4. Nhân viên là những người trực tiếp cung ứng các dịch vụ cho xã viên. Họ mưu tìm lợi ích từ hợp tác xã qua chế độ lương và phúc lợi xã hội. Hình ảnh tứ giác với bốn cạnh phía trên là một minh hoạ rõ ràng về những mối quan hệ giữa bốn nhóm thành phần trong hợp tác xã. Khi nhìn vào cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, chúng ta thấy rằng nó dường như phức tạp hơn bởi nó có hai cơ cấu cùng tồn tại và hoạt động: khía cạnh hiệp hội hoạt động trên cơ sở dân chủ và khía cạnh doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở kinh doanh.

pdf11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ cấu của hợp tác xã, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
© Société de Coopération pour le Développement International, 2005 CÔ CAÁU CUÛA HÔÏP TAÙC XAÕÁ Û Ï Ù ÕÁ Û Ï Ù ÕÁ Û Ï Ù ÕÁ Û Ï Ù Õ Module 5 /Réf-26-06-01/Module 5/Head Page/ © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 Instructor Guides I. The tools Colour cartons series 05-01 (12 pieces): discussion support tools; Sheet 05-02 (1 sheet): discussion initiation sheet; II. Procedures to perform module 5, level 1 Procedure 1: Introduce the topic of module 5. Install the sheet 05-02 (Module 5, initiation discussion sheet) in front of the participants. Procedure 2: Begin to launch group discussion with the colour cartons series 05-01. Introduce opening questions to the participants. Observe the ideas initiated from discussion. Encourage and guide the discussion to help the participants arrived the appropriate answers about the discussion theme. Gradually attach the colour cartons of series 05-01 on their reference cells on the 05-02 sheet when the correct answers are obtained. Procedure 3: All the colour cartons of series 05-01 should have been attached accordingly on their appropriate reference cells of the 05- 02 sheet. Discuss in syntheses with the participants about the organizational structure and administration of the cooperative Procedure 4: Present the integrated result of discussion and make final conclusion with the participants about the organizational structure and administration of cooperative through Desroche Quadrilateral. /Réf-26-06-02/Module 5,Level 1/Trainer Guide/ © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 Höôùng daãn söû duïng taøi lieäuù ã û ï ø äù ã û ï ø äù ã û ï ø äù ã û ï ø ä I. Caùc coâng cuïù â ïù â ïù â ïù â ï Giaáy bìa maøu series 05-01 (12 caùi): coâng cuï hoã trôï thaûo luaän Baûng 05-02 (1 baûng): giuùp khôûi ñoäng thaûo luaän II. Söû duïng caùc coâng cuïû ï ù â ïû ï ù â ïû ï ù â ïû ï ù â ï Böôùc 1: Giôùi thieäu chuû ñeà cuûa Module 5. Treo hay trình baøy baûng 05- 02 (baûng giuùp khôûi ñoäng thaûo luaän) tröôùc hoïc vieân. Böôùc 2: Baét ñaàu khôûi ñoäng thaûo luaän vôùi caùc bìa maøu (series 05-01). Ñaët caùc caâu hoûi gôïi môû ñoái vôùi hoïc vieân. Ghi nhaän taát caû caùc yù kieán thaûo luaän. Khuyeán khích vaø daãn daét thaûo luaän ñeå hoïc vieân ñöa ra yù kieán phuø hôïp vôùi yù töôûng veà chuû ñeà thaûo luaän cuûa module. Ñính daàn caùc bìa maøu cuûa series 05-01 leân caùc oâ töông öùng treân baûng 05-02 khi coù caâu traû lôøi ñuùng. Böôùc 3: Taát caû caùc bìa maøu cuûa series 05-01 ñaõ ñöôïc ñaët vaøo vò trí thích hôïp. Thaûo luaän moät caùch toång hôïp vôùi caùc hoïc vieân veà caáu truùc vaø toå chöùc cuûa HTX thoâng qua moâ hình töù giaùc Desroches. Böôùc 4: Trình baøy baûng toùm taét keát quaû thaûo luaän s vaø keát luaän cuøng vôùi hoïc vieân veà caáu truùc vaø toå chöùc cuûa HTX thoâng qua moâ hình töù giaùc Desroches. /Réf-26-06-03/Module 5,Level 1/Trainer Guide/ © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 HIEÄP HOÄIÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ Ä BAN QUAÛN TRÒÛÛÛÛ BAÀU RA BANÀÀÀÀ QUAÛN TRÒÛÛÛÛ DOANH NGHIEÄPÄÄÄÄ G IA ÙM Ñ O ÁC G IA ÙM Ñ O ÁC G IA ÙM Ñ O ÁC G IA ÙM Ñ O ÁC G IA ÙM Ñ O ÁC Ñ Ö Ô ÏC T R A Û Ñ Ö Ô ÏC T R A Û Ñ Ö Ô ÏC T R A Û Ñ Ö Ô ÏC T R A Û Ñ Ö Ô ÏC T R A Û LÖ Ô N G LÖ Ô N G LÖ Ô N G LÖ Ô N G LÖ Ô N G (01) (02) (03) (04) (0 5) (0 6) /Réf-26-06-04/Module 5,Level 1/Sheet 05-01-Part 1/Baûng 05-01 © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 XAÕ VIEÂNÕ ÂÕ ÂÕ ÂÕ Â PHUÏC VUÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï NHAÂN VIEÂNÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ Â TÖÏ NGUYEÄNÏ ÄÏ ÄÏ ÄÏ Ä TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ TH U EÂ (07) (08) (09) (10) (1 1) (1 2) /Réf-26-06-05/Module 5,Level 1/Sheet 05-01-Part 2/ Baûng 05-01 © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 © S oc ié té d e C oo p ér a ti on p ou r le D év el op p em en t In te rn a ti on a l, 2 0 0 5 C Ô C A ÁU C U ÛA H Ô ÏP TA ÙC X A Õ C Ô C A ÁU C U ÛA H Ô ÏP TA ÙC X A Õ C Ô C A ÁU C U ÛA H Ô ÏP TA ÙC X A Õ C Ô C A ÁU C U ÛA H Ô ÏP TA ÙC X A Õ C Ô C A ÁU C U ÛA H Ô ÏP TA ÙC X A Õ /Réf-26-06-06/Module 5,Level 1/Cartons-Box/ © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 2 1 CÔ CAÁÁÁÁÁ HÔÏP TÏÏÏÏ (01) (02) /Réf-26-06-07/Module 5,Level 1/Sheet 05-02-Part 1/Baûng 05-02 © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 4 1 (07) (10) (03) /Réf-26-06-08/Module 5,Level 1/Sheet 05-02-Part 2/Baûng 05-02 © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 3 2 (11) U CUÛAÛÛÛÛ AÙC XAÕÙ ÕÙ ÕÙ ÕÙ Õ (04) (05) /Réf-26-06-09/Module 5,Level 1/Sheet 05-02-Part 3/Baûng 05-02 © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 3 4 (08) (12) (09) (06) /Réf-26-06-10/Module 5,Level 1/Sheet 05-02-Part 4/Baûng 05-02 © Société de Coopération pour le Développement International, 2005 /Réf-26-06-11/Mod. 5,Level 2/ Töù giaùc Desrochesù ùù ùù ùù ù BAÀU RA BANÀÀÀÀ QUAÛN TRÒÛÛÛÛ ÑÖÔÏC TRAÛÏ ÛÏ ÛÏ ÛÏ Û LÖÔNG DOANH NGHIEÄPÄÄÄÄ BAN QUAÛN TRÒÛÛÛÛ TÖÏ NGUYEÄNÏ ÄÏ ÄÏ ÄÏ Ä NHAÂN VIEÂNÂ ÂÂ ÂÂ ÂÂ Â HIEÄP HOÄIÄ ÄÄ ÄÄ ÄÄ Ä XAÕ VIEÂNÕ ÂÕ ÂÕ ÂÕ Â GIAÙM ÑOÁCÙ ÁÙ ÁÙ ÁÙ Á THUEÂÂÂÂÂ PHUÏC VUÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï THUEÂÂÂÂÂ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ cấu của hợp tác xã.pdf