Chương trình học phần Autocad

Mục lục Phần I: AutoCAD phần hai chiều 1 Chương I: Giới thiệu chung về AutoCAd 1 1.1 Giới thiệu chung về Autocad. 1 1.2 Khởi động và thoát ra khỏi chương trình AutoCAD. 1 1.2.1 Khởi động AutoCAD. 1 1.2.2 Thoát khỏi AutoCAD. 1 1.3 Giao diện AutoCAD. 2 1.4 Thực hiện lệnh trong AutoCAD. 5 Chương II: Tạo mẫu vẽ trong AUTOCAD 6 2.1. Một số lệnh đơn giản. 6 2.1.1. Lệnh vẽ điểm. 6 2.1.2. Lệnh vẽ đoạn thẳng. 8 2.1.3. Lệnh vẽ đường tròn. 8 2.1.4. Lệnh vẽ cung tròn. 9 2.1.5. Lệnh vẽ Ellip. 12 2.1.6. Lệnh vẽ hình chữ nhật. 12 2.1.7. Lệnh vẽ đa giác đều. 12 2.1.8. Lệnh truy bắt điểm chính xác. 13 2.1.9. Lệnh xoá đối tượng vẽ. 16 2.1.10. Lệnh khôi phục. 17 2.1.11. Lựa chọn đối tượng. 17 2.2. Tạo mẫu vẽ trong Autocad 2 chiều. 17 2.2.1. Khái niệm và công dụng của mẫu vẽ. 17 2.2.2. Những định dạng căn bản trong mẫu vẽ. 17 2.2.3. Các lệnh cơ bản khi tạo mẫu vẽ. 18 2.2.4. Sử dụng các mẫu vẽ khi thiết lập bản vẽ. 27 2.3. Các lệnh cơ bản trong Autocad 2 chiều. 27 2.3.1. Nhóm lệnh vẽ. 27 2.3.2. Nhóm lệnh trợ giúp. 31 2.3.3. Thay đổi môi trường làm việc trong Autocad. 35 2.3.4. Nhóm lệnh biến đổi đối tượng vẽ. 35 2.3.5. Nhóm lệnh biến đổi màn hình. 45 2.3.6. Lệnh gạch mặt cắt. 46 2.3.7. Lệnh ghi chữ cho bản vẽ. 46 2.3.8. Lệnh tạo khối và thuộc tính của khối 52 2.3.9. Lệnh ghi kích thước 58 2.3.10. Kết xuất bản vẽ. 68 Phần II: AutoCAD phần ba chiều 69 Chương III: Giới thiệu về Mô hình 3d 69 3.1 Cơ sở tạo mô hình 3D. 69 3.2 Các hệ toạ độ trong bản vẽ. 69 3.3 Quan sát mô hình ba chiều 70 3.3.1. Lệnh tạo các khung cửa sổ tĩnh. 70 3.3.2. Lệnh tạo các điểm quan sát. 70 3.3.3. Lệnh tạo các hình ảnh. 70 3.3.4. Lệnh che các cạnh khuất và tạo bóng. 71 Chương IV: Mô hình dạng mặt và khung dây 71 4.1. Mô hình dạng khung dây 3 chiều. 71 4.1.1. Khái niệm và nguyên tắc tạo hình. 71 4.1.2. Các lệnh cơ bản để tạo mô hình dạng khung dây 71 4.2. Mô hình dạng mặt 3 chiều. 72 4.2.1. Khái niệm và nguyên tắc tạo hình. 72 4.2.2. Các lệnh cơ bản để tạo mô hình dạng mặt 72 4.2.3 Mặt lưới đa giác. 75 4.3 Nhóm lệnh hiệu chỉnh cơ bản các đối tượng 3 chiều. 76 4.3.1. Lệnh quay đối tượng 3 chiều. 76 4.3.2. Lệnh lấy đối xứng đối tượng 3 chiều. 77 4.3.3. Lệnh tạo mảng 3 chiều. 77 4.3.4. Sắp xếp các đối tượng 3 chiều. 77 4.4 Nhóm lệnh hỗ trợ khi thiết kế mô hình 3 chiều. 77 4.4.1. Khái niệm không gian mô hình và không gian giấy Vẽ 77 4.4.2. Tạo khung cửa sổ động. 78 4.4.3. Lớp trong không gian phẳng. 79 4.4.4. Lệnh MVSETUP trong không gian giấy vẽ. 79 4.4.5. Lệnh tạo và chèn khối 3 chiều. 80 4.5.Ghi kích thước và gạch mặt cắt cho đối tượng 3 chiều. 80 4.6. Tô bóng mô hình 3 chiều. 81 Chương V: Mô hình ba chiều dạng khối rắn 81 5.1. Nguyên tắc tạo mô hình khối rắn. 81 5.2. Các khối rắn cơ sở. 81 5.3. Kéo các đối tượng 2 chiều thành 3 chiều. 82 5.4. Tạo khối rắn tròn xoay. 82 5.5. Các phép toán về khối rắn. 82 5.5.1. Lệnh hợp các khối rắn. 82 5.5.2. Lệnh trừ các khối rắn. 82 5.5.3. Tìm giao của hai khối rắn. 82 5.6. Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình 3 chiều dạng khối rắn. 82 5.6.1. Vát mép các cạnh khối rắn. 82 5.6.2. Tạo góc lượn và bo tròn các cạnh của khối rắn. 83 5.6.3. Tách khối rắn ra khỏi khối đa hợp. 83 5.6.4. Cắt khối rắn thành hai phần. 83 5.6.5. Dời và quay khối rắn. 83 5.6.6. Thay đổi tính chất của khối rắn. 84 5.6.7. Xoá các thông tin có liên quan đến khối rắn. 85 5.7. Tạo bản vẽ có ba hình chiếu. 85 5.8. Tạo hình cắt, mặt cắt trong bản vẽ 3 chiều. 87 5.9 Kết xuất bản vẽ 3 chiều. 87 Phần III. autocad nâng cao 88 Chương I : Lập trình tự động 88 6.1 Tạo ảnh động. 88 6.1.1 Nguyên tắc tạo ảnh động trong môi trường Autocad. 88 6.1.2 Trình tự thực hiện. 88 6.2 Lập trình trong Autocad. 89 6.2.1 Các biến hệ thống và các tệp cấu hình của Autocad. 89 6.2.2 Ngôn ngữ lập trình AutoLISP và ngôn ngữ lập trình DCL. 89 6.2.3 Tạo thực đơn và lệnh mới trong Autocad. 89 Chương II : sự phát triển của Autocad 89 7.1 Các lệnh trong Autocad thế hệ mới. 89 7.2 Nhóm ngôn ngữ lập trình ứng dụng trên Autocad. 89 Tài liệu tham khảo 90

doc96 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1199 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình học phần Autocad, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiÓn thÞ .50). Trailing : bá qua sè 0 kh«ng cã ý nghÜa trong c¸c sè thËp ph©n (vÝ dô: 150.00 sÏ hiÓn thÞ 150). Scale : dïng ®Ó ghi kÝch th­íc cho b¶n vÏ cã nhiÒu tû lÖ kh¸c nhau và in trªn kh«ng gian m« h×nh (sÏ ®Ò cËp trong ch­¬ng cuèi). KÝch th­íc thÓ hiÖn sÏ là kÝch th­íc thËt nh×n víi Scale này Angles : ®Þnh ®¬n vÞ gãc cho ch÷ sè kÝch th­íc. Cã 5 d¹ng thøc ®o gãc, nh­ng theo TCVN ta chän Decimal Degrees. 3) Alternate Units : cho phÐp chän hÖ thèng thay ®æi ®¬n vị (gi÷a inch và milimeter) víi hÖ sè ®¬n vÞ chuyÓn ®æi ®¸nh vào « Scale trong hép tho¹i Alternate Units. 4) Tolerance : ®Þnh c¸c biÕn liªn quan ®Õn dung sai 5) Text : bao gåm kiÓu ch÷ (Style), ®é cao ch÷ (Height), màu ch÷ (Color) và kho¶ng c¸ch ch÷ so víi ®­êng kÝch th­íc (Gap). 3. Ghi kÝch th­íc C¸ch ®¬n gi¶n nhÊt là dïng c¸c biÓu t­îng bªn trªn thanh c«ng cô Dimension a. Ghi kÝch th­íc th¼ng LÖnh Dimlinear : dïng ®Ó ghi kÝch th­íc n»m ngang và th¼ng ®øng Dïng lÖnh : gâ Dimlinear hoÆc Dimlin LÖnh Dimaligned : dïng ®Ó ghi kÝch th­íc xiªn Dïng lÖnh : gâ Dimaligned hoÆc Dimali b. Ghi kÝch th­íc h­íng t©m (b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh) LÖnh Dimdiameter : dïng ®Ó ghi kÝch th­íc ®­êng kÝnh Dïng lÖnh : gâ Dimdiameter hoÆc Dimdia LÖnh Dimradius : dïng ®Ó ghi kÝch th­íc b¸n kÝnh Dïng lÖnh : gâ Dimradius hoÆc Dimrad LÖnh Dimcenter : dïng ®Ó vÏ dÊu t©m (Center Mark) hay ®­êng t©m (Center Line) cña ®­êng trßn hay cung trßn . Dïng lÖnh : gâ Dimcenter hoÆc DCE c. Ghi kÝch th­íc gãc (lÖnh Dimangular) LÖnh Dimangular : dïng ®Ó ghi kÝch th­íc gãc Dïng lÖnh : gâ Dimangular hoÆc Dimang d. Ghi kÝch th­íc theo ®­êng dÉn (lÖnh Leader) LÖnh Leader : dïng ®Ó ghi chó thÝch Dïng lÖnh : gâ Leader hoÆc Lead hoÆc Le e. Ghi chuçi kÝch th­íc 1) Ghi chuçi kÝch th­íc song song (lÖnh Dimbaseline) Dïng lÖnh này ta sÏ ghi ®­îc kÝch th­íc song song víi kÝch th­íc võa ghi và cïng ®­êng giãng thø nhÊt víi kÝch th­íc võa ghi. Hai kÝch th­íc song song này c¸ch nhau 7mm (nhËp vào « Spacing trªn hép tho¹i Geometry) Dïng lÖnh : Dimbaseline hoÆc Dimbase hoÆc Dba 2) Ghi chuçi kÝch th­íc liªn tôc (lÖnh Dimcontinue) 4. HiÖu chØnh ch÷ sè kÝch th­íc a. LÖnh DimTEdit LÖnh DimTEdit cho phÐp ta thay ®æi vÞ trÝ và ph­¬ng cña ch÷ sè kÝch th­íc mét c¸ch liªn kÕt (Left: tr¸i, Right: ph¶i, Home: kh«ng ®æi, Angle: quay ch÷ sè kÝch th­íc 1 gãc nào ®ã so víi ph­¬ng n»m ngang). Dïng lÖnh : gâ DimTEdit hoÆc DimTED b. LÖnh DimEdit LÖnh DimEdit dïng ®Ó thay ®æi ch÷ sè kÝch th­íc ®ang hiÓn thÞ trªn màn h×nh và ®é nghiªng cña ®­êng giãng . Command: DimEdit ¿ Dimension Edit (Home/New/Rotate/Oblique) : C¸c tuú chän: *     Home : ®­a ch÷ sè kÝch th­íc trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu (sau khi ta quay ch÷ sè kÝch th­íc) *     New : thay ®æi gi¸ trÞ cña ch÷ sè kÝch th­íc *     Rotate : quay ch÷ sè kÝch th­íc 1 gãc so víi ph­¬ng n»m ngang *     Oblique : ®Æt nghiªng ®­êng giãng so víi ®­êng kÝch th­íc. Sö dông tuú chän này ®Ó ghi kÝch th­íc h×nh chiÕu trôc ®o. 5. HiÖu chØnh kÝch th­íc liªn kÕt a. HiÖu chØnh kÝch th­íc b»ng GRIPS Dïng GRIPS, ta cã thÓ hiÖu chØnh vÞ trÝ cña c¸c ®­êng kÝch th­íc, ch÷ sè kÝch th­íc, theo ®ã gi¸ trÞ cña ch÷ sè kÝch th­íc sÏ thay ®æi theo nÕu ta co gi·n kÝch th­íc. §Ó hiÖu chØnh b»ng GRIPS, ta sÏ chän kÝch th­íc, sau ®ã sÏ chän mét trong c¸c « vu«ng hiÓn thÞ trªn kÝch th­íc ®Õn khi « vu«ng ®æi màu, ta di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ míi . b. Ph¸ vì kÝch th­íc b»ng lÖnh EXPLODE KÝch th­íc liªn kÕt là mét ®èi t­îng duy nhÊt, do ®ã khi muèn xãa kÝch th­íc, ta chØ cÇn chän bÊt kú mét thành phÇn nào ®ã trong kÝch th­íc liªn kÕt. Khi ta dïng lÖnh Explode ®Ó ph¸ vì kÝch th­íc, ta kh«ng thÓ hiÖu chØnh kÝch th­íc b»ng GRIPS ®ång thêi khi ta thay ®æi thuéc tÝnh kÝch th­íc nã sÏ kh«ng t¸c dông ®èi víi nh÷ng kÝch th­íc bÞ ph¸ vì kÕt cÊu (Explode). c. HiÖu chØnh kÝch th­íc b»ng lÖnh DDMODIFY LÖnh DdModify dïng ®Ó thay ®æi tÝnh chÊt và tÊt c¶ c¸c biÕn kÝch th­íc, néi dung cña ch÷ sè kÝch th­íc. Khi ta chän lÖnh hiÖu chØnh này, hép tho¹i Modify Dimension (h×nh 7.18) sÏ xuÊt hiÖn và c¸c tuú chän còng t­¬ng tù nh­ khi ta ®Þnh cÊu h×nh kÝch th­íc. 2.3.10. KÕt xuÊt b¶n vÏ. a) LÖnh PLOT b) LÖnh PRINT PhÇn II: AutoCAD phÇn ba chiÒu Ch­¬ng III: Giíi thiÖu vÒ M« h×nh 3d 3 tiÕt (LT: 2, TH: 1) 3.1 C¬ së t¹o m« h×nh 3D. C¸c lo¹i m« h×nh 3D: M« h×nh khung d©y (Wireframe). M« h×nh d¹ng mÆt(Sureface). M« h×nh khèi r¾n(Solid). M« h×nh 1/2 chiÒu. 3.2 C¸c hÖ to¹ ®é trong b¶n vÏ. 3.2.1 C¸c lo¹i hÖ to¹ ®é th­êng dïng. Trong b¶n vÏ cña Acad, nhÊt lµ c¸c b¶n vÏ ba chiÒu, ng­êi ta th­êng ph¶i dïng c¶ hai hÖ to¹ ®é lµ : HÖ to¹ ®é do Cad lËp s½n vµ c¸c hÖ to¹ ®é do ng­êi vÏ tù ®Þnh nghÜa ra ®Ô phô trî cho b¶n vÏ. Khi biÓu diÔn ta cã thÓ cho biÓu t­îng cña hÖ trôc to¹ ®é ®ã hiÖn ra hoÆc kh«ng hiÖn ra trªn b¶n vÏ ( nhÊt lµ khi ta chuyÓn b¶n vÏ d­íi d¹ng kh¸c nh­ d¹ng .BMP, d¹ng .TIF, d¹ng .GIF...) A/ C¸c to¹ ®é cã s½n trong CAD. Lµ c¸c hÖ trôc to¹ ®é tån t¹i khi ta më b¶n vÏ CAD ra lµ ®· cã, hoÆc ta nhËn ®­îc khi vµo tr×nh ®¬n VIEW, vµo môc chän 3D-VIEWPOINT B/ To¹ ®é do ng­êi sö dông tù ®Þnh nghÜa. Lµ c¸c hÖ trôc to¹ ®é nhËn ®­îc khi ta sö dông lÖnh UCS. LÖnh UCS. + C«ng dông : T¹o c¸c hÖ trôc to¹ ®é míi. + C¸c môc chän chÝnh : Origin : T¹o hÖ trôc míi b»ng c¸ch cho hÖ trôc hiÖn hµnh rêi ®Õn mét ®iÓm nµo ®ã (gi÷ nguyªn h­íng cña ba trôc ). ZAxis : T¹o hÖ trôc míi b»ng c¸ch cho ®iÓm gèc cña hÖ trôc vµ mét ®iÓm n÷a x¸c ®Þnh chiÒu cña trôc OZ, tõ ®ã CAD tù ®Þnh ra hai trôc cßn l¹i. 3Point : T¹o hÖ trôc míi ®i qua 3 ®iÓm theo thø tù lµ gèc míi, ®iÓm x¸c ®Þnh chiÒu cña trôc OX, ®iÓm thø ba x¸c ®Þnh chiÒu cña trôc OY, tõ ®ã CAD sÏ cho ph­¬ng chiÒu cña trôc OZ (theo quy t¾c bµn tay ph¶i). OBJECT : T¹o hÖ trôc míi trïng víi hÖ trôc to¹ ®é quy ­íc cña ®èi t­îng ®­îc chØ ra. View : T¹o hÖ trôc míi song song víi mµn h×nh víi gèc lµ ®iÓm gèc cña hÖ trôc to¹ ®é hiÖn hµnh. X : T¹o hÖ trôc b»ng c¸ch quay hÖ trôc hiÖn hµnh quanh trôc OX mét gãc nµo ®ã theo chiÒu d­¬ng quy ­íc trong UNITS ( lùa chän Y hay Z t­¬ng tù ). Previous : Trë l¹i hÖ trôc to¹ ®é ®· ®­îc t¹o ra tr­íc ®ã. Restore : Gäi mét hÖ trôc ®· ®Æt tªn ®Ó nã trë thµnh hÖ trôc to¹ ®é hiÖn hµnh. Save : CÊt gi÷ hÖ trôc to¹ ®é võa ®­îc t¹o ra b»ng mét tªn nµo ®ã. Del : Xo¸ mét hÖ trôc ®· ®­îc ghi l¹i ra khái b¶n vÏ. ? : Cho phÐp liÖt kª c¸c hÖ trôc to¹ ®é ®· ®­îc ®Æt tªn. LÖnh UCSICON. + C«ng dông : Cho phÐp hiÖn hoÆc kh«ng hiÖn biÓu t­îng hÖ trôc to¹ ®é vµ cho phÐp dêi gèc to¹ ®é vÒ vÞ trÝ gèc sau khi ®Þnh nghÜa( nÕu cßn chç)... + C¸c môc chän chÝnh : ON : Cho phÐp hiÖn biÓu t­îng UCS. OFF : Kh«ng hiÖn biÓu t­îng UCS. ORIGIN : HiÖn hÖ trôc t¹i gèc võa ®Æt nÕu nã ®ñ chç. NOORIGIN : Kh«ng hiÖn hÖ trôc t¹i gèc võa ®Æt. 3.2.2 C¸c c¸ch ®­a to¹ ®é cña ®iÓm vµo kh«ng gian ba chiÒu. + Sö dông to¹ ®é §Ò c¸c + Sö dông to¹ ®é cùc, to¹ ®é trô , to¹ ®é cÇu. + KÕt hîp víi sö dông c¸c lÖnh hç trî cho qu¸ tr×nh vÏ. Chó ý : Khi biÕt chiÒu d­¬ng cña hai trôc X vµ Y ta cã thÓ suy ra chiÒu d­¬ng cña trôc Z b»ng quy t¾c bµn tay ph¶i : Ta ®Ó cho chiÒu d­¬ng cña trôc X theo chiÒu cña ngãn tay c¸i, chiÒu d­¬ng cña trôc Y theo chiÒu cña ngãn tay trá, th× chiÒu d­¬ng cña trôc Z lµ chiÒu cña ba ngãn tay cßn l¹i gËp vu«ng gãc vÒ phÝa lßng bµn tay. C¸c lÖnh hç trî cho qu¸ tr×nh vÏ : Ngoµi c¸c lÖnh ta ®· biÕt khi thùc hiÖn b¶n vÏ 2D nh­ OSNAP, ORTHOR, GRID... ta cßn cã thÓ sö dông c¸c lÖnh läc ®iÓm, c¸c lÖnh tÝnh to¸n dùa trªn c¸c ®iÓm, c¸c ®­êng s½n cã... 3.3 Quan s¸t m« h×nh ba chiÒu 3.3.1. LÖnh t¹o c¸c khung cöa sæ tÜnh. + Tªn lÖnh : VPORTS. + C«ng dông : LÖnh nµy cho phÐp t¹o mét hoÆc nhiÒu khung cöa sæ ®Ó hiÓn thÞ m« h×nh ba chiÒu theo c¸c gãc nh×n kh¸c nhau ( khi kÕt hîp víi lÖnh t¹o cæng nh×n VPOINT). + C¸ch thùc hiÖn : Ta cã thÓ vµo thùc ®¬n TILED VIEWPORTS trong thùc ®¬n VIEW vµ sau ®ã chän c¸c môc chän t­¬ng øng cña nã. Chó ý : LÖnh nµy chØ cho phÐp hiÓn thÞ m« h×nh trªn c¸c khung kh¸c nhau mµ khi in nã kh«ng cho phÐp in ®ång thêi tÊt c¶ h×nh biÓu diÔn trªn c¸c khung. LÖnh nµy chØ ®­îc sö dông d­íi d¹ng lÖnh hç trî khi thiÕt kÕ m« h×nh ba chiÒu. 3.3.2. LÖnh t¹o c¸c ®iÓm quan s¸t. + Tªn lÖnh : VPOINT + C«ng dông : T¹o c¸c ®iÓm nh×n ( h×nh chiÕu) trªn b¶n vÏ hoÆc trªn c¸c khung khi t¹o b»ng lÖnh VPORTS hoÆc b»ng lÖnh MVSETUP ... + C¸ch thùc hiÖn : Ta cã thÓ vµo thùc ®¬n 3D VIEWPOINT trong thùc ®¬n VIEW sau ®ã chän c¸c môc chän ®iÓm nh×n cña m« h×nh ®· t¹o. 3.3.3. LÖnh t¹o c¸c h×nh ¶nh. + Tªn lÖnh : VIEW. + C«ng dông : LÖnh nµy cho phÐp cÊt gi÷ mét kiÓu nh×n vµo m« h×nh ®· t¹o vµ cã thÓ gäi l¹i nÕu cÇn. + C¸ch thùc hiÖn : Ta cã thÓ vµo thùc ®¬n NAME VIEWS trong thùc ®¬n VIEW sau ®ã chän c¸c môc chän t­¬ng øng cña hép tho¹i VIEW CONTROL 3.3.4. LÖnh che c¸c c¹nh khuÊt vµ t¹o bãng. a) LÖnh Hide b) LÖnh Shade c) LÖnh Render Ch­¬ng IV: M« h×nh d¹ng mÆt vµ khung d©y 08 tiÕt (LT: 3, TH: 5) 4.1. M« h×nh d¹ng khung d©y 3 chiÒu. 4.1.1. Kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c t¹o h×nh. C¸c ®èi t­îng 3D d¹ng khung d©y ®­îc t¹o ra tõ c¸c ®o¹n th¼ng. Trong ®ã c¸c ®èi t­îng mÆt 3D (3D c¬ së) ®­îc t¹o theo nguyªn t¾c t¹o c¸c khung d©y vµ dïng lÖnh 3Dface ®Ó t¹o c¸c mÆt tam gi¸c vµ tø gi¸c. C¸c mÆt nµy liªn kÕt l¹i víi nhau nªn khi ph¸ vì c¸c m« h×nh d¹ng nµy b»ng lÖnh Explode ta thu ®­îc c¸c mÆt ph¼ng vµ c¸c ®­êng th¼ng riªng biÖt. Do ®ã víi c¸c mÆt nµy ta chØ cã thÓ dïng c¸c chøc n¨ng truy b¾t ®èi víi c¸c ®­êng th¼ng riªng biÖt cña c¸c mÆt nh­ MIDpoint, INTersection. ENDpoint... §Ó hiÖu chØnh c¸c mÆt c¬ së ta dïng lÖnh Pedit. Cã 9 ®èi t­îng 3d mÆt : Box( mÆt hép ch÷ nhËt ), Cone (mÆt nãn), Dome (mÆt nöa cÇu trªn), Dish ( mÆt nöa cÇu d­íi), Mesh ( mÆt l­íi ), Pyramid ( mÆt khèi ®a diÖn), Sphere ( mÆt cÇu ), Torus ( mÆt xuyÕn ). 4.1.2. C¸c lÖnh c¬ b¶n ®Ó t¹o m« h×nh d¹ng khung d©y 4.1.2.1 LÖnh t¹o ®a gi¸c + Tªn lÖnh : LINE. + C¸ch thùc hiÖn : Gièng nh­ khi thùc hiÖn lÖnh LINE trong kh«ng gian 2D. ChØ kh¸c lµ ta cã thÓ cho c¶ ba to¹ ®é X, Y, Z cho c¸c ®iÓm cña tõng ®o¹n th¼ng khi dïng to¹ ®é §Ò C¸c. 4.1.2.2 LÖnh t¹o ®a tuyÕn 3D. + Tªn lÖnh : 3DPOLY. + C¸ch thùc hiÖn : Gièng nh­ khi thùc hiÖn lÖnh PLINE trong kh«ng gian 2D. ChØ kh¸c lµ ta cã thÓ cho c¶ ba to¹ ®é X, Y, Z cho c¸c ®iÓm cña tõng ph©n ®o¹n khi dïng to¹ ®é §Ò C¸c vµ ta kh«ng thÓ vÏ cung trßn trong nã b»ng lùa chän ARC. Do vËy ®­êng Polyline lµ mét ®­êng bÊt kú trong kh«ng gian kh«ng b¾t buéc ph¶i ë trong mét mÆt ph¼ng cè ®Þnh nh­ ®­êng PLINE 2D. 4.1.2.3 HiÖu chØnh ®a tuyÕn 3D. + Tªn lÖnh : PEDIT. + C¸ch thùc hiÖn : Gièng nh­ khi thùc hiÖn lÖnh PEDIT trong kh«ng gian 2D. ChØ kh¸c lµ ta cã thÓ cho c¶ ba to¹ ®é X, Y, Z cho c¸c ®iÓm cña tõng ®o¹n th¼ng khi dïng to¹ ®é §Ò C¸c. 4.2. M« h×nh d¹ng mÆt 3 chiÒu. 4.2.1. Kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c t¹o h×nh. 4.2.2. C¸c lÖnh c¬ b¶n ®Ó t¹o m« h×nh d¹ng mÆt 4.2.2.1 LÖnh n©ng ®é cao. + Tªn lÖnh : ELEVATION (ELEV). + C«ng dông : LÖnh nµy cho phÐp vÏ c¸c ®èi t­îng míi n©ng lªn mét ®é cao nµo ®ã sau khi ph¸t lÖnh. + C¸ch thùc hiÖn : Th­êng gâ t¾t tªn lÖnh lµ ELEV; Sau khi ph¸t lÖnh xong ta ph¶i cho ®é n©ng cao cña c¸c ®èi t­îng s¾p vÏ so víi ®èi t­îng ®· vÏ ( tr¶ lêi lùa chän : New Curent Elevation), tiÕp theo ta cho ®é dµy cña c¸c ®èi t­îng s¾p vÏ ( tr¶ lêi lùa chän : New Curent Thickness). 4.2.2.2 LÖnh t¹o ®é dµy + Tªn lÖnh : THICKNESS. + C«ng dông : LÖnh nµy cho phÐp vÏ c¸c ®èi t­îng míi cã mét ®é dµy nµo ®ã theo ph­¬ng OZ sau khi ph¸t lÖnh. + C¸ch thùc hiÖn : ( th­êng kÕt hîp thùc hiÖn víi lÖnh n©ng ®é cao, sau khi ph¸t lÖnh ELEV ). 4.2.2.3 LÖnh t¹o mÆt 3D. LÖnh 3DFace t¹o c¸c mÆt 3D cã 4 hoÆc 3 c¹nh, 4 ®Ønh mÆt tø gi¸c cã thÓ kh«ng cïng n»m trªn cïng mÆt ph¼ng. Th«ng th­êng c¸c mÆt 4 c¹nh t¹o bëi lÖnh 3Dface lµ mÆt ph¼ng. + Tªn lÖnh : 3DFACE. + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta cho c¸c ®iÓm chÝnh lµ c¸c ®Ønh cña bÒ mÆt 3D ( tr¶ lêi c¸c dßng nh¾c : First Point, Second Point, Third Point .....). Muèn kÕt thóc viÖc t¹o c¸c ®Ønh ta nhÊn phÝm Enter). §Ó kh«ng xuÊt hiÖn mét c¹nh cña mÆt tr­íc khi t¹o c¹nh ®ã t¹i dßng nh¾c ta ®­a lùa chän I (Invisible) vµ ®Æt biÕn Splframe = 0. Tuy nhiªn sau khi t¹o bëi 3Dface ta cã thÓ che khuÊt c¹nh b»ng lÖnh Edge (sö dông lÖnh Appload gäi mét ch­¬ng tr×nh øng dông viÕt b»ng ng«n ng÷ AUTOLISP tªn lµ Edge.lsp cã trong ®­êng dÉn ngÇm ®Þnh C:\ACAD R14\SUPPORT \EDGE.LSP ®Ó ®­a lÖnh Edge vµo b¶n vÏ). §Ó lµm xuÊt hiÖn c¸c c¹nh cña mÆt bÞ che khuÊt ta ®Æt biÕn SPLFRAME = 1 vµ thùc hiÖn lÖnh Regen. 4.2.2.4 C¸c ®èi t­îng d¹ng mÆt 3D c¬ b¶n. + Tªn lÖnh : 3D. + C¸c môc chän : ë ®©y Cad ®­a ra mét sè bÒ mÆt c¬ b¶n; Khi vÏ ta chØ viÖc gäi tªn vµ cho c¸c th«ng sè cÇn thiÕt ®Ó vÏ chóng. a) MÆt hép ch÷ nhËt. + Tªn lÖnh : AI_BOX. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta ph¶i tr¶ lêi c¸c môc chän cña CAD. Corner of box: ( chän ®iÓm gèc cña hép ) Length: ( chiÒu dµi hép, t­¬ng øng víi kho¶ng c¸ch theo trôc X) Cube:( chiÒu réng theo trôc Y, lùa chän Cube ®Ó t¹o hép vu«ng) Hight:( chiÒu cao theo trôc Z cho b»ng c¸ch chän hai ®iÓm hoÆc cho trÞ sè d­¬ng) Rotation angne about Zaxis: ( gãc quay so víi trôc song song víi trôc Z vµ ®i qua ®iÓm Corner of box). b) MÆt nãn. + Tªn lÖnh : AI_CONE. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta ph¶i tr¶ lêi c¸c lùa chän : Center point: ( t©m cña vßng trßn ®¸y nãn ). Diameter/Radius of Base: ( b¸n kÝnh vßng trßn ®¸y ). Diameter/Radius of top: ( b¸n kÝnh vßng ®Ønh mÆt nãn côt; NÕu gi¸ trÞ nµy lµ 0 th× ta ®­îc mÆt nãn, nÕu b»ng b¸n kÝnh vßng trßn ®¸y th× ta cã mÆt trô ). Height :( chiÒu cao theo trôc Z cho b»ng c¸ch chän hai ®iÓm hoÆc cho trÞ sè d­¬ng) Number of segmelts ( sè ®o¹n nèi hai mÆt ®Ønh vµ ®¸y ). Sè c¸c mÆt ph¼ng t¹o nªn mÆt nãn phô thuéc vµo gi¸ trÞ Number of segmelts. MÆt nãn do c¸c mÆt tam gi¸c t¹o nªn. MÆt nãn côt vµ trô trßn lµ do c¸c mÆt tø gi¸c ph¼ng t¹o nªn. c) MÆt nöa cÇu d­íi. + Tªn lÖnh : AI_DISH. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c môc : Center of Dish: ( t©m cña mÆt cÇu ) Diameter/ : B¸n kÝnh (hoÆc ®­êng kÝnh) cña mÆt cÇu. Number of longitudinal segmelts : ( cho sè ®­êng kinh tuyÕn) Number of latitudinal segments : ( cho sè c¸c ®­êng vÜ tuyÕn) d) MÆt nöa cÇu trªn. + Tªn lÖnh : AI_DOME. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Gièng lÖnh t¹o nöa cÇu d­íi DISH. e) MÆt l­íi. + Tªn lÖnh : AI_MESH. P1 P2 P3 P4 + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : §Ó t¹o mÆt l­íi 3 chiÒu nµy cÇn x¸c ®Þnh 4 ®Ønh vµ cho M, N cña l­íi ( gi¸ trÞ M, N n»m trong kho¶ng 2 ¸ 256). First corner:( chän ®iÓm gèc P1 cña l­íi) Second corner:( chän ®iÓm gèc P2 cña l­íi) Third corner:( chän ®iÓm gèc P3 cña l­íi) Fourth corner:( chän ®iÓm gèc P4 cña l­íi) Mesh M Size:( sè m¾t l­íi n»m theo c¹nh P1_P2) Mesh N Size:( sè m¾t l­íi n»m theo c¹nh P1_P4) f) MÆt ®a diÖn. + Tªn lÖnh : AI_PYRAMID. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c lùa chän : First Base point: ( ®iÓm thø nhÊt cña ®¸y) Second Base point: ( ®iÓm thø hai cña ®¸y) Thirt Base point: ( ®iÓm thø ba cña ®¸y) Tetrahedron/: ( cho ®iÓm thø 4 ®Ó t¹o ®¸y lµ tø gi¸c ph¼ng, nÕu chän T th× ®¸y lµ tam gi¸c) Ridge/Top/: NgÇm ®Þnh ta cho to¹ ®é ®Ønh P ®a diÖn. NÕu ®Ønh lµ mét c¹nh (Ridge) : ph¶i x¸c ®Þnh c¹nh nhê hai ®iÓm. NÕu ®Ønh lµ mét ®a gi¸c ( top) ta ph¶i x¸c ®Þnh 3 hoÆc 4 ®iÓm cña ®a gi¸c thuéc ®Ønh. First ridge point: ( ®iÓm thø nhÊt cña c¹nh - ®Ønh) Second ridge point: ( ®iÓm thø 2 cña c¹nh - ®Ønh) ...... Third top point: ( ®iÓm thø 3 cña mÆt ®Ønh) Fourth top point: ( ®iÓm thø 4 cña mÆt ®Ønh) Tõ c¸c m« h×nh trªn ta nhËn thÊy mÆt hép ch÷ nhËt lµ tr­êng hîp ®Æc biÖt cña Pyramid khi mÆt ®¸y vµ mÆt ®Ønh cña Pyramid lµ hai h×nh ch÷ nhËt b»ng nhau vµ cã c¸c mÆt bªn vu«ng gãc víi mÆt ®¸y. g) MÆt cÇu. + Tªn lÖnh : AI_SPHERE. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c lùa chän : Center of Sphere : ( t©m cña mÆt cÇu ) Diameter/: ( b¸n kÝnh mÆt cÇu hoÆc chän D ®Ó cho ®­êng kÝnh ) Number of longitudinal segments : ( cho sè ®­êng kinh tuyÕn ) Number of Latitudinal segments: ( cho sè c¸c ®­êng vÜ tuyÕn) h) MÆt xuyÕn. + Tªn lÖnh : AI_TORUS. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c lùa chän : Center of torus: ( t©m cña mÆt xuyÕn ) Diameter / of torus: ( b¸n kÝnh mÆt vßng xuyÕn ngoµi ) Diameter / of tube : ( b¸n kÝnh cña èng) Segments aroumd tube circumference : ( sè c¸c ph©n ®o¹n trªn mÆt èng) Segments aroumd torus circumference : ( sè c¸c ph©n ®o¹n theo chu vi mÆt xuyÕn ) i) MÆt nªm. + Tªn lÖnh : AI_WEDGE. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c môc chän : Corner of wedge: ( to¹ ®é ®iÓm gèc mÆt ®¸y cña nªm ) Length: ( chiÒu dµi nªm theo trôc X ) Width:( chiÒu réng nªm theo trôc Y ) Height :( chiÒu cao nªm theo trôc Z ) Rotation angle about Z axis: ( gãc quay xung quanh trôc song song víi trôc Z vµ trôc nµy ®i qua ®iÓm Corner of wedge ) T¹i dßng nh¾c trªn nÕu nhÊn Enter th× xuÊt hiÖn dßng nh¾c: / Reference: NgÇm ®Þnh nhËp gi¸ trÞ gãc quay hoÆc ®Ó cho gãc tham chiÕu (Reference). Wedge chØ lµ tr­êng hîp ®Æc biÖt cña Pyramid : Khi mÆt ®¸y lµ h×nh ch÷ nhËt, mÆt ®Ønh lµ mét ®­êng th¼ng ( Ridge) vµ mÆt bªn vu«ng gãc víi mÆt ®¸y. 4.2.3 MÆt l­íi ®a gi¸c. Bao phñ vËt thÓ khung bëi c¸c mÆt liªn kÕt, c¸c mÆt nµy cã thÓ lµ mÆt ph¼ng tø gi¸c hoÆc tam gi¸c. C¸c mÆt ph¼ng liªn kÕt biÓu diÔn gÇn ®óng c¸c mÆt cong cña vËt thÓ vµ ®­îc gäi lµ vËt thÓ cho d­íi d¹ng mÆt l­íi ®a gi¸c (3D polygon meshs). Ta cã thÓ hiÖu chØnh l­íi ®a gi¸c nµy b»ng lÖnh Pedit. MËt ®é l­íi cã thÓ thay ®æi nhê c¸c biÕn hÖ thèng SURFTAB1, SURFTAB2. C¸c lÖnh t¹o l­íi ®a gi¸c bao gåm: Edgesurf, Revsurf, Rulesurf, Tabsurf, 3Dmesh vµ Pface. 4.2.3.1 LÖnh t¹o mÆt kiÓu tÊm th¶m. + Tªn lÖnh : EDGESURF. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Tr­íc khi ph¸t lÖnh ta ph¶i vÏ 4 c¹nh cña mÆt lµ c¸c ®o¹n th¼ng hoÆc cung trßn, c¸c ®Ønh ph¶i nèi tiÕp nhau. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän bèn c¹nh ®ã theo thø tù : Select Edge 1, Select Edge 2, Select Edge 3, Select Edge 4; + Chó ý : c¹nh thø nhÊt vµ thø hai sÏ x¸c ®Þnh sè nót ( ®Ønh) cña l­íi. 4.2.3.2 LÖnh t¹o mÆt kiÓu trßn xoay. + Tªn lÖnh : REVSURF. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Tr­íc khi ph¸t lÖnh ta ph¶i vÏ ®­êng sinh (lµ ®o¹n th¼ng, cung trßn hoÆc ®­êng Polyline) vµ trôc cña bÒ mÆt trßn xoay sÏ t¹o ra ®ã. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän ®­êng sinh (lùa chän : Select Path Curve), sau ®ã chän trôc cña nã (lùa chän : Select Axis Of Revolution), tiÕp theo ta chän gãc xuÊt ph¸t (lùa chän : Start Angle) vµ cuèi cïng lµ gãc quay t¹o h×nh (lùa chän : Included Angle...). + Chó ý : chiÒu d­¬ng cña gãc quay phô thuéc lÖnh Units. 4.2.3.3 LÖnh t¹o mÆt kiÓu m¸i ngãi. + Tªn lÖnh : RULESURF. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Tr­íc khi ph¸t lÖnh ta vÏ hai ®­êng c¬ së cña bÒ mÆt sÏ t¹o ra nã (lµ ®­êng th¼ng, cung trßn ...). Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän hai ®­êng c¬ së ®ã. (biÕn mËt ®é l­íi mÆc ®Þnh lµ SURFTAB1 = 6, cã thÓ thay ®æi) 4.2.3.4 LÖnh t¹o mÆt trô. + Tªn lÖnh : TABSURF. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Tr­íc khi ph¸t lÖnh ta ph¶i vÏ ®­êng chuÈn vµ h­íng ®­êng sinh cña bÒ mÆt trô cÇn t¹o. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän ®­êng chuÈn (lùa chän : Select Path Curve), sau ®ã ®Õn h­íng cña ®­êng sinh (lùa chän : Select Direction Vector ). 4.2.3.5 LÖnh t¹o mÆt kiÓu l­íi ®a gi¸c ba chiÒu. + Tªn lÖnh : 3DMESH. + C«ng dông : T¹o mÆt l­íi ®a gi¸c ba chiÒu b»ng c¸ch cho sè ®Ønh theo c¸c h­íng M, N vµ to¹ ®é mçi ®Ønh. Sè ®Ønh l­íi n»m trong kho¶ng tõ 2 - 256. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta ph¶i cho sè ®Ønh theo ph­¬ng OX (lùa chän Mesh M Size : Sè ®Ønh theo h­íng M), sè ®Ønh theo h­íng OY (lùa chän Mesh N Size : Sè ®Ønh theo h­íng N). TiÕp theo ta ph¶i cho to¹ ®é cña c¸c ®Ønh t­¬ng øng cña l­íi : Vertex (0,0): ( to¹ ®é ®Ønh 0,0) Vertex (0,1): ( to¹ ®é ®Ønh 0,1) ............. Vertex (0,N-1): ( to¹ ®é ®Ønh 0,N-1) Vertex (1,0): ( to¹ ®é ®Ønh 1,0) ............. Vertex (M-1,N-1): ( to¹ ®é ®Ønh M-1,N-1) 4.2.3.6 LÖnh t¹o mÆt gåm c¸c l­íi kiÓu ®a gi¸c ph¼ng. + Tªn lÖnh : PFACE. + C¸ch thùc hiÖn lÖnh : ( gièng lÖnh SOLID cña Acad R12, thay v× ta t« ®­îc mét mÆt ta sÏ ®­îc mét mÆt l­íi ®a gi¸c ph¼ng). 4.2.3.7 LÖnh hiÖu chØnh mÆt l­íi ®a gi¸c. + Tªn lÖnh : PEDIT. + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c môc chän : Select Polyline: ( chän mÆt l­íi cÇn hiÖu chØnh) Edit vertex/ Smooth surface/Desmooth/Mclose/Nclose/Undo/Exit: C¸c lùa chän: Smooth Surface : Lµm tr¬n ®a tuyÕn; H×nh d¹ng mÆt tr¬n phô thuéc vµo biÕn SURFTYPE. NÕu biÕn nµy = 5 ta cã l­íi lµ c¸c ®­êng bËc hai, = 6 ta cã ®­êng bËc ba vµ =8 ta cã mÆt l­íi lµ c¸c ®­êng cong Bezier. §Ó lµm xuÊt hiÖn khung khi lµm tr¬n mÆt l­íi ta ®Þnh biÕn SPLFRAME = 1. §é mÞn cña l­íi ®­îc ®Þnh bëi c¸c biÕn SURFU, SURFV. Desmooth : ChuyÓn mÆt tr¬n thµnh mÆt l­íi ®a gi¸c Mclose vµ Nclose ( Mopen hoÆc Nopen) : §ãng kÝn (më) l­íi theo h­íng M hoÆc N Undo : Huû bá lùa chän võa thùc hiÖn . Exit : Tho¸t ra khái lÖnh Pedit. Edit Vertex: chuyÓn sang chÕ ®é hiÖu chØnh c¸c ®iÓm l­íi, khi ®¸p E xuÊt hiÖn dÊu g¹ch chÐo X t¹i mét ®Ønh vµ dßng nh¾c: Next/Previous/Left/Right/Up/Down/Move/Regen/Exit: C¸c lùa chän Next,Previous,Left,Right,Up,Down : Dïng ®Ó di chuyÓn c¸c ®Ønh cÇn hiÖu chØnh. Lùa chän Move dïng ®Ó rêi mét ®Ønh ®Õn vÞ trÝ míi. 4.3 Nhãm lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n c¸c ®èi t­îng 3 chiÒu. 4.3.1. LÖnh quay ®èi t­îng 3 chiÒu. + Tªn lÖnh : ROTATE3D. + C¸c môc chän : 2Point: Trôc quay ®i qua 2 ®iÓm. Entity : Trôc quay lµ ®èi t­îng 2D. Last : Trôc quay lµ ®èi t­îng võa ®­îc chän lµm trôc quay tr­íc ®ã. View : Trôc quay lµ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mµn h×nh vµ ®i qua mét ®iÓm mµ ta sÏ chän sau ®ã. Xaxis, Yaxis, Zaxis : Trôc quay lµ trôc song song víi trôc OX, OY hoÆc OZ vµ ®i qua mét ®iÓm mµ ta sÏ chän sau ®ã. 4.3.2. LÖnh lÊy ®èi xøng ®èi t­îng 3 chiÒu. + Tªn lÖnh : MIRROR3D. + C¸ch thùc hiÖn : Gièng nh­ lÖnh lÊy ®èi xøng cho c¸c ®èi t­îng 2D. Nh­ng nã lµ d¹ng ®èi xøng qua mÆt ph¼ng nªn cã nhiÒu môc chän h¬n. + C¸c môc chän : 3Point : MÆt ph¼ng qua 3 ®iÓm. XY, YZ, XZ : MÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng XOY, YOZ, XOZ vµ ®i qua mét ®iÓm mµ ta sÏ chän sau ®ã. Zaxis : MÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc OZ, mµ trôc OZ nµy ®i qua hai ®iÓm do ta chän. 4.3.3. LÖnh t¹o m¶ng 3 chiÒu. + Tªn lÖnh : 3DARRAY. + C¸ch thùc hiÖn : Gièng nh­ lÖnh t¹o m¶ng cho c¸c ®èi t­îng 2D. Nh­ng nã lµ d¹ng t¹o m¶ng ba chiÒu nªn cã nhiÒu môc chän h¬n. Cô thÓ khi chän m¶ng kiÓu xÕp thµnh hµng, cét ta cÇn ph¶i cho thªm sè líp chøa c¸c m¶ng 2D ®ã. Khi t¹o m¶ng xÕp theo kiÓu ph©n bè theo kiÓu quay xung quanh mét t©m ta ph¶i cho trôc quay (qua 2 ®iÓm) thay v× cho t©m quay (qua 1 ®iÓm). 4.3.4. S¾p xÕp c¸c ®èi t­îng 3 chiÒu. + Tªn lÖnh : ALIGN. + C¸ch thùc hiÖn : Thùc chÊt lÖnh nµy cho phÐp dêi vµ quay c¸c ®èi t­îng 3D ®Õn c¸c vÞ trÝ thÝch hîp. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta ph¶i chän c¸c ®èi t­îng cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i. Sau ®ã ta ph¶i cho 3 cÆp ®iÓm cÇn thiÕt cho viÖc x¾p xÕp lµ ®iÓm trªn ®èi t­îng cÇn x¾p xÕp l¹i vÞ trÝ (Source Point : ®iÓm nguån) vµ ®iÓm mµ nã sÏ rêi ®Õn ( Destination Point : ®iÓm ®Ých). 4.4 Nhãm lÖnh hç trî khi thiÕt kÕ m« h×nh 3 chiÒu. 4.4.1. Kh¸i niÖm kh«ng gian m« h×nh vµ kh«ng gian giÊy vÏ Khi ta vÏ ra mét ®èi t­îng ba chiÒu, ta cã thÓ quan s¸t nã trong c¸c cöa sæ kh¸c nhau vµ víi c¸c ®iÓm quan s¸t kh¸c nhau. Trong kh«ng gian m« h×nh ta cã thÓ t¹o ®­îc nhiÒu cöa sæ ®Ó quan s¸t, nh­ng khi in th× CAD chØ cho phÐp in trªn mét cöa sæ hiÖn hµnh. §iÒu ta mong muèn lµ ta in ®­îc tÊt c¶ nh÷ng phÇn ta chän trªn mµn h×nh víi c¸c lùa chän kh¸c nhau... §iÒu nµy chØ cã ®­îc khi ta chuyÓn sang chÕ ®é vÏ trªn giÊy hay kh«ng gian giÊy vÏ gièng nh­ phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n trong WINWORD. Khi chuyÓn ®­îc sang chÕ ®é nµy ta cã thÓ t¹o ®­îc nhiÒu khung cöa sæ vµ c¸c khung nµy ®­îc ®Æt víi c¸c ®iÓm nh×n kh¸c nhau vµ ®Æc biÖt nã cã thÓ ®Ó ë c¸c vÞ trÝ bÊt kú ( c¸c khung cã thÓ chång lªn nhau), khi in ta chän ®­îc c¸c phÇn cÇn in trong tÊt c¶ c¸c lùa chän cña lÖnh PLOTTER hay PRINTER gièng nh­ khi in c¸c ®èi t­îng 2D. §Æc biÖt lµ khi ta ®· chuyÓn sang kh«ng gian giÊy vÏ, nÕu thÊy cÇn ph¶i söa ®æi trªn kh«ng gian m« h×nh (trong 3D) ta l¹i chuyÓn h¼n sang ®­îc kh«ng gian m« h×nh ®Ó thiÕt kÕ l¹i (nhê lÖnh TILEMODE)...Nh­ng ta ®ang ë trong kh«ng gian giÊy vÏ, muèn thiÕt kÕ thªm hay chØnh söa c¸c ®èi t­îng 2D th× ta chØ cÇn dïng lÖnh chuyÓn t¹m thêi (lÖnh MSpace) mµ kh«ng cÇn ph¶i chuyÓn h¼n sang kh«ng gian m« h×nh (lÖnh TILEMODE). 4.4.1.1 LÖnh chuyÓn ph­¬ng thøc t¹o kh«ng gian m« h×nh vµ kh«ng gian giÊy vÏ. + Tªn lÖnh : TILEMODE. + C¸c môc chän : OFF (0) : ChuyÓn sang kh«ng gian m« h×nh 3D. ON (1) : ChuyÓn sang kh«ng gian giÊy vÏ. 4.4.1.2 LÖnh chuyÓn kh«ng gian m« h×nh 2D vµ kh«ng gian giÊy vÏ khi ®ang ë kh«ng gian giÊy vÏ ( biÕn TILEMODE=1). + Tªn lÖnh : MSPACE, PSPACE. + C¸h thùc hiÖn : LÖnh MSPACE : Cho phÐp chuyÓn tõ kh«ng gian giÊy vÏ sang kh«ng gian m« h×nh ®Ó t¹o c¸c ®èi t­îng 2D. LÖnh PSPACE : Cho phÐp chuyÓn tõ kh«ng gian m« h×nh 2D trë thµnh kh«ng gian giÊy vÏ. 4.4.2. T¹o khung cöa sæ ®éng. + Tªn lÖnh : MVIEW. + C¸c môc chän : LÖnh nµy cho phÐp t¹o c¸c khung cöa sæ ®éng, nã chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®· chuyÓn sang kh«ng gian giÊy vÏ. C¸c môc chän lóc nµy gièng hÖt lÖnh VPORTS khi ®ang ë trong kh«ng gian m« h×nh. Nh­ng ta cã thÓ ph¸t lÖnh nµy nhiÒu lÇn ®Ó t¹o nhiÒu khung cöa sæ chång lªn nhau nh­ c¸c ®èi t­îng vÏ. Ta cã thÓ thùc hiÖn nhanh b»ng c¸ch vµo thùc ®¬n VIEW vµo môc chän FLOATING VIEWPORTS... LÖnh Mview chØ thùc hiÖn trong kh«ng gian ph¼ng khi biÕn TILEMODE = 0, dïng ®Ó t¹o c¸c khung cöa sæ ®éng n»m ë vÞ trÝ bÊt kú vµ chóng cã thÓ xÕp chång lªn nhau. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän c¸c môc : ON/OFF/Hideplot/Fit//2/3/4/Restore/: C¸c lùa chän: §Þnh ®iÓm gèc thø nhÊt p1 x¸c ®Þnh kÝch th­íc khung cöa sæ, sau khi chän xong ®iÓm nµy sÏ xuÊt hiÖn tiÕp dßng nh¾c : Other coner : §Þnh ®iÓm ®èi diÖn cña khung cöa sæ. ON/OFF : Më /t¾t c¸c ®èi t­îng trong khung cöa sæ (vports). Hideplot : Kh«ng hiÖn c¸c nÐt khuÊt cña m« h×nh trªn khung cöa sæ, cã thÓ bá nÐt nhiÒu khung cöa sæ khi in, c¸c môc chän cña môc chän H: ON/OFF : §Æt chÕ ®é tù ®éng cho viÖc më, t¾t c¸c nÐt khuÊt cña m« h×nh trong khung cöa sæ khi in ®­îc chän. Select object : chän khung cöa sæ nµo cÇn che c¸c nÐt khuÊt c¸c m« h×nh. Fit : T¹o mét khung cöa sæ cã kÝch th­íc võa khÝt víi vïng ®å ho¹ Horizontal/Vertical : Chän khung cña sæ cÇn che c¸c nÐt khuÊt, c¸c m« h×nh. Fit/: NÕu chän Fit th× 2 khung cöa sæ sÏ tra khÝt mµn h×nh ®å ho¹ víi tØ lÖ thÝch hîp cho tõng khung cöa sæ. HoÆc ta cã thÓ ®Þnh kÝch th­íc c¸c khung cöa sæ b»ng c¸ch chän 2 ®iÓm trong kh«ng gian ph¼ng vµ c¸c Vports sÏ tra khÝt trong khung cöa sæ võa t¹o. 3 : Cho phÐp t¹o 3 khung cöa sæ víi c¸c lùa chän: Horizontal / Vertical / Above / Below / Left /: 4 : Cho phÐp t¹o 4 khung cöa sæ. Restore : Gäi mét cÊu h×nh Vport ®­îc l­u trong lÖnh Vports, dßng nh¾c phô: ?/ Name off window configuration to insert : §­a tªn cña mét cÊu h×nh Vport ®Ó chÌn vµo. Fit/: Chän F th× khung cöa sæ sÏ tra khÝt vïng ®å ho¹ hoÆc ®Þnh 2 ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th­íc khung cöa sæ. 4.4.3. Líp trong kh«ng gian ph¼ng. + Tªn lÖnh : VPLAYER. + C¸c môc chän : Thùc chÊt lÖnh nµy ®iÒu khiÓn c¸c LAYER gièng nh­ lÖnh LAYER nh­ng ë trong kh«ng gian ph¼ng. 4.4.4. LÖnh MVSETUP trong kh«ng gian giÊy vÏ. + Tªn lÖnh : MVSETUP. + C¸c môc chän : LÖnh nµy cã hai lùa chän chÝnh lµ gióp ta thùc hiÖn b¶n vÏ trong kh«ng gian m« h×nh ( xem l¹i phÇn t¹o b¶n vÏ mÉu) vµ gióp ta thùc hiÖn b¶n vÏ trong kh«ng gian giÊy vÏ theo c¸c tiªu chuÈn cña c¸c n­íc vµ c¸c khèi kh¸c nhau. Sö dông lÖnh nµy ta cã thÓ t¹o c¸c khung cöa sæ ®éng, hiÖu chØnh vÞ trÝ vµ kÝch th­íc c¸c ®èi t­îng n»m trong c¸c khung cöa sæ, chÌn khèi khung tªn ... tr­íc khi xuÊt b¶n vÏ ra m¸y in hoÆc ra tÖp. Sau khi ph¸t lÖnh xong sÏ xuÊt hiÖn : Initianizing... MVSETUP loaded. NÕu biÕn TILEMODE = 1, xuÊt hiÖn dßng nh¾c sau: Paperspace/Modelspace is disabled. The per - R11 setup will be invoked unless it is enabled. Enabne paper/Modelspace?: chuyÓn kh«ng gian ph¼ng - GiÊy vÏ kh«ng? NÕu ®¸p No tøc lµ ta chØ lµm viÖc trong kh«ng gian m« h×nh, c¸c dßng nh¾c sau sÏ lÇn l­ît xuÊt hiÖn: Select the Units from the Screen menu: Chän ®¬n vÞ tõ thùc ®¬n mµn h×nh. Select the Scale from the Screen Menu : Chän tû lÖ tõ thùc ®¬n mµn h×nh. Select the Paper size from the Screen menu : Chän khæ giÊy tõ thùc ®¬n mµn h×nh. Dïng lùa chän nµy ta cã thÓ ®Þnh ®¬n vÞ, tû lÖ vµ giíi h¹n b¶n vÏ trong kh«ng gian m« h×nh. Sau khi ®Þnh xong sÏ tù ®éng chÌn khung b¶n vÏ vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh. NÕu ®¸p Yes hoÆc khi thùc hiÖn lÖnh MVSETUP víi biÕn TILEMODE = 0 th× xuÊt hiÖn c¸c dßng nh¾c sau : Align/Create/Scale Viewports/Options/Tile Block/Undo: C¸c lùa chän t¹i dßng nh¾c nµy: + Align : dïng ®Ó chØnh vÞ trÝ m« h×nh trªn c¸c khung cöa sæ, xuÊt hiÖn dßng nh¾c tiÕp theo : Angled/Horizontal/Vertical Alignment/Rotate View/Undo NÕu chän H hoÆc V : ChØnh vÞ trÝ theo ph­¬ng ngang hoÆc th¼ng ®øng. Base point: Chän ®iÓm chuÈn trªn mét khung nµo ®ã. Other Point: Chän ®iÓm kh¸c trªn khung kh¸c ®Ó chØnh vÞ trÝ theo ®iÓm chuÈn ®· chän. NÕu chän R : Xoay so víi mét ®iÓm chuÈn. Base Point: Chän ®iÓm chuÈn. Angle from base point: Gãc so víi ®iÓm chuÈn. + Create: Dïng ®Ó t¹o c¸c khung cöa sæ ®éng cã chøc n¨ng nh­ lÖnh Mview, lóc nµy xuÊt hiÖn dßng nh¾c : Delete Objects/Undo/. NÕu chän Create vport: Available Mview viewport layout options: Lùa chän c¸c d¹ng cöa sæ. O: None 1: ISO A4 size(mm ) 2: ISO A3 size(mm ) .......... 5: ISO A0 Size (mm) 6: ANSI/V Size(in) ......... 13 Generic D Size Sheet (24 x 36in) Add/Delete/Redisplay/: §­a m· sè cña khæ giÊy ta chän, gi¶ sö ta chän khæ giÊy A3 th× ta ®­a sè 2 vµo dßng nh¾c trªn. Create a drawing named ISO/A3. DWG?: NhÊn ENTER ®Ó ®ång ý t¹o b¶n vÏ chøa khung víi tªn ISO - A3 DWG. Awailable. Mview viewport Layout options: C¸c lùa chän s¾p xÕp khung cöa sæ s½n cã. Undo : Huû bá mét thao t¸c võa thùc hiÖn. -Scale Viewports : Cho phÐp ®iÒu chØnh ®é lín cña c¸c h×nh trong c¸c khung cöa sæ. §Ó ®iÒu chØnh ®é lín cña tõng h×nh trong khung ta cßn cã thÓ dïng lÖnh ZOOM ( kh«ng dïng lÖnh SCALE). - Options : Cho phÐp g¸n c¸c ®Æc tÝnh cho c¸c khung cöa sæ mµ ta võa chÌn vµo b»ng lÖnh Create. - Title Block : Cho phÐp chÌn khung b¶n vÏ vµ khung tªn theo c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau vµo b¶n vÏ. 4.4.5. LÖnh t¹o vµ chÌn khèi 3 chiÒu. + Tªn lÖnh : BLOCK, INSERT. + C¸ch thùc hiÖn : T­¬ng tù nh­ viÖc t¹o vµ chÌn c¸c khèi 2D. Do chÌn khèi 3D nªn ta ®­îc chän thªm môc hÖ sè phãng ®¹i theo c¶ ph­¬ng trôc OZ ®éc lËp víi c¸c hÖ sè phãng ®¹i theo ph­¬ng OX vµ OY. 4.5.Ghi kÝch th­íc vµ g¹ch mÆt c¾t cho ®èi t­îng 3 chiÒu. §Ó ghi kÝch th­íc cho c¸c phÇn tö hoÆc g¹ch mÆt c¾t cho mét vïng kÝn nµo ®ã cña ®èi t­îng 3D, tr­íc hÕt ta ph¶i t¹o c¸c hÖ trôc to¹ ®é míi b»ng lÖnh UCS. Sau ®ã ta xÐt xem ®èi t­îng cÇn ghi kÝch th­íc n»m trong mÆt ph¼ng nµo th× ta chuyÓn hÖ trôc to¹ ®é vÒ mÆt ph¼ng ®ã, sau ®ã ta tiÕn hµnh ghi kÝch th­íc cho nã gièng nh­ trong thiÕt lËp b¶n vÏ 2D. ViÖc g¹ch mÆt c¾t cho mét vïng kÝn thuéc ®èi t­îng 3D ta còng tiÕn hµnh mét c¸ch t­¬ng tù. 4.6. T« bãng m« h×nh 3 chiÒu. Khi thiÕt kÕ m« h×nh 3D xong, ta th­êng t¹o h×nh ¶nh næi cña nã (trong VÏ kü thuËt ng­êi ta gäi ®ã lµ viÖc ®¸nh bãng cho h×nh chiÕu trôc ®o). §Ó t« bãng ta dïng mét trong hai lÖnh : SHADE vµ RENDER. §Ó h×nh ¶nh ®Ñp vµ râ nÐt víi nhiÒu lùa chän kh¸c nhau ng­êi ta th­êng dïng lÖnh RENDER. Ch­¬ng V : M« h×nh ba chiÒu d¹ng khèi r¾n 9 tiÕt (LT: 6, TH: 3) 5.1. Nguyªn t¾c t¹o m« h×nh khèi r¾n. M« h×nh khèi r¾n ®­îc chia lµm hai lo¹i : REGION ( vïng, miÒn : Trªn mÆt ph¼ng) vµ SOLID ( khèi thùc sù : Trong kh«ng gian). VÒ nguyªn t¾c t¹o h×nh th× gièng nhau, nã ®Òu ®­îc t¹o ra tõ nh÷ng khèi r¾n c¬ së qua c¸c phÐp biÕn ®æi Logic mµ cã (nh­ phÐp hîp, phÐp giao...). 5.2. C¸c khèi r¾n c¬ së. 5.2.1 Khèi hép. + Tªn lÖnh: _BOX + C¸ch thùc hiÖn: Sau khi ph¸t lÖnh xong mÆc ®Þnh ta chän ®iÓm gãc thø nhÊt cña ®­êng chÐo khèi hép, sau khi chän xuÊt hiÖn tiÕp dßng nh¾c ta chän ®iÓm gãc ®èi diÖn cña ®­êng chÐo khèi hép, tiÕp theo nhËp vµo chiÒu cao khèi hép. 5.2.2 Khèi nªm. + Tªn lÖnh: _Wedge + C¸ch thùc hiÖn: Sau khi ph¸t lÖnh xong mÆc ®Þnh ta nhËp täa ®é hoÆc chän mét ®iÓm gãc thø nhÊt cña khèi trong mÆt ph¼ng XY, nhËp CE hoÆc Enter. TiÕp theo ta nhËp ®iÓm gãc thø hai trong mÆt ph¼ng XY, tiÕp gâ vµo chiÒu cao khèi nªm. 5.2.3 Khèi nãn. + Tªn lÖnh: _Cone + C¸ch thùc hiÖn: Sau khi ph¸t lÖnh xong mÆc ®Þnh CAD cho phÐp ta vÏ nãn cã ®¸y lµ h×nh trßn, b¹n cã thÓ vÏ ®¸y nãn lµ elip nÕu b¹n chän Elliptical. Theo ph­¬ng ph¸p mÆc ®Þnh sau khi ph¸t lÖnh b¹n nhËp t©m cña nãn, tiÕp theo gâ vµo b¸n kÝnh hoÆc ®­êng kÝnh ®¸y nãn, tiÕp theo nhËp chiÒu cao nãn. Nõu b¹n chon Apex sÏ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ønh cña khèi nãn. Do ®ã ta cã thÓ t¹o khèi nãn n»m ngang, th¼ng ®øng, n»m nghiªng,... 5.2.4 Khèi trô. + Tªn lÖnh: _Cylinder + C¸ch thùc hiÖn: Sau khi ph¸t lÖnh xong mÆc ®Þnh cho phÐp vÏ trô cã ®¸y lµ h×nh trßn, b¹n cã thÓ vÏ trô cã ®¸y lµ elip nÕu b¹n chän ph­¬ng ph¸p Elliptical. Sau khi gâ lÖnh b¹n chän t©m vßng trßn ®¸y trô, tiÕp theo nhËp b¸n kÝnh hoÆc ®­êng kÝnh ®¸y trô, tiÕp theo nhËp chiÒu cao trô theo trôc Z. 5.2.5 Khèi cÇu. + Tªn lÖnh: _Sphere + C¸ch thùc hiÖn: Sau khi ph¸t lÖnh xong mÆc ®Þnh b¹n nhËp täa ®é t©m cña khèi cÇu, tiÕp theo nhËp vµo b¸n kÝnh hoÆc ®­êng kÝnh cña khèi cÇu. 5.2.6 Khèi xuyÕn. + Tªn lÖnh: _Torus + C¸ch thùc hiÖn: Sau khi ph¸t lÖnh xong mÆc ®Þnh b¹n nhËp täa ®é hoÆc chän t©m xuyÕn, tiÕp theo nhËp b¸n kÝnh hoÆc ®­êng kÝnh khèi xuyÕn lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m xuyÕn ®Õn t©m èng xuyÕn, tiÕp theo b¹n nhËp vµo b¸n kÝnh hoÆc ®­êng kÝnh èng xuyÕn. 5.3. KÐo c¸c ®èi t­îng 2 chiÒu thµnh 3 chiÒu. 5.3.1 LÖnh ho¸ r¾n c¸c mÆt 3D. + Tªn lÖnh : SOLIDIFY. + C¸c thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän c¸c ®èi t­îng lµ mÆt 3D cÇn ph¶i chuyÓn thµnh c¸c khèi 3D. 5.3.2 KÐo, vuèt ( ph¸t triÓn ) ®èi t­îng 2D kÝn thµnh ®èi t­îng 3D. + Tªn lÖnh : EXTRUDE (EXT) + C¸ch thùc hiÖn : Ta vÏ ®èi t­îng 2D cÇn kÐo lµ ®­êng trßn, ®­êng PLINE kÝn... §Ó t¹o h×nh trô hoÆc h×nh nãn hay nãn côt ... 5.4. T¹o khèi r¾n trßn xoay. + Tªn lÖnh : REVOLVE. + C¸ch thùc hiÖn : Tr­íc khi ph¸t lÖnh ta ph¶i vÏ ®­êng sinh vµ trôc xoay. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän ®èi t­îng thø nhÊt lµm ®­êng sinh, sau ®ã chän ®èi t­îng thø hai lµ trôc xoay. 5.5. C¸c phÐp to¸n vÒ khèi r¾n. 5.5.1. LÖnh hîp c¸c khèi r¾n. + Tªn lÖnh : UNION + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chØ viÖc chän c¸c khèi r¾n muèn nhËp l¹i thµnh mét khèi r¾n míi. 5.5.2. LÖnh trõ c¸c khèi r¾n. + Tªn lÖnh : SUBTRACT. + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän khèi bÞ trõ sau ®ã ®Õn khèi trõ. 5.5.3. T×m giao cña hai khèi r¾n. + Tªn lÖnh : INTERSECT + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän ®èi t­îng giao nhau. 5.6. Nhãm lÖnh hiÖu chØnh m« h×nh 3 chiÒu d¹ng khèi r¾n. 5.6.1. V¸t mÐp c¸c c¹nh khèi r¾n. + Tªn lÖnh : CHAMFER. + C«ng dông : LÖnh nµy dïng ®Ó v¸t mÐp c¸c c¹nh khèi r¾n. LÖnh nµy sÏ tù ®éng t¹o khèi r¾n phô vµ sau ®ã sÏ céng (Union) hoÆc trõ (Subtruct) víi khèi r¾n mµ ta chän c¹nh ®Ó v¸t. LÖnh nµy trî gióp qu¸ tr×nh t¹o m« h×nh khèi r¾n, thay thÕ cho c¸c lÖnh t¹o khèi r¾n h×nh nªm (Wedge), t¹o khèi r¾n nãn côt... + C¸ch sö dông : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta chän c¸c môc chän cña lÖnh : Select base surface: ( chän mét c¹nh cña Solid ®Ó ®Þnh mÆt chuÈn, mÆt nµy hiÖn lªn ®­êng nÐt khuÊt). Next/: (v× c¹nh lµ giao tuyÕn cña hai mÆt, do ®ã nÕu ®ång ý mÆt hiÖn lªn ®­êng khuÊt th× ta nhÊn Enter, cßn kh«ng ®¸p N ®Ó chän mÆt cßn l¹i). Pick Edges off this face to be Chamfer (Press Enter wen done): ( chän c¸c c¹nh cña mÆt chuÈn ®Ó thùc hiÖn v¸t mÐp, khi chän xong nhÊn phÝm Enter). Enter distance along base surface: (kho¶ng c¸c v¸t n»m trªn mÆt chuÈn). Enter distance along adjacent surface: (kho¶ng c¸ch v¸t n»m trªn mÆt cßn l¹i cña c¹nh ®­îc chän ®Ó v¸t mÐp). 5.6.2. T¹o gãc l­în vµ bo trßn c¸c c¹nh cña khèi r¾n. + Tªn lÖnh : FILLET + C¸ch sö dông : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c môc chän : Select edges of Solids to be filled (Press Enter when done): ( chän c¸c c¹nh cÇn t¹o gãc l­în, c¹nh nµy ph¶i n»m trªn mét mÆt ph¼ng. NhÊn enter khi chän xong). Diameter/ of the fillet: ( chän b¸n kÝnh gãc l­în). 5.6.3. T¸ch khèi r¾n ra khái khèi ®a hîp. 5.6.4. C¾t khèi r¾n thµnh hai phÇn. + Tªn lÖnh : SLICE + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta thùc hiÖn nh­ sau : Select objects : ( chän ®èi t­îng cÇn c¾t) Cutting Plane by Entity/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/: ( chän mÆt ph¼ng c¾t, theo c¸c lù¹ chän t­¬ng tù chän mÆt ph¼ng ®èi xøng cña lÖnh Mirror3D) Both side/: C¸c lùa chän: Both side: Gi÷ l¹i c¶ hai nöa cña Solid ®­îc c¾t Point on desired side of the plane: X¸c ®Þnh mét ®iÓm cña nöa bªn nµo muèn gi÷ l¹i, nöa cßn l¹i bÞ xo¸ ®i vµ ®iÓm chän kh«ng trïng víi mÆt ph¼ng c¾t. 5.6.5. Dêi vµ quay khèi r¾n. + Tªn lÖnh : ALIGN. + C¸ch thùc hiÖn : Thùc chÊt lÖnh nµy cho phÐp dêi vµ quay c¸c ®èi t­îng 3D ®Õn c¸c vÞ trÝ thÝch hîp. Sau khi ph¸t lÖnh xong ta ph¶i chän c¸c ®èi t­îng cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i. Sau ®ã ta ph¶i cho 3 cÆp ®iÓm cÇn thiÕt cho viÖc x¾p xÕp lµ ®iÓm trªn ®èi t­îng cÇn x¾p xÕp l¹i vÞ trÝ (Source Point : ®iÓm nguån) vµ ®iÓm mµ nã sÏ rêi ®Õn ( Destination Point : ®iÓm ®Ých). * LÖnh MOVE + Tªn lÖnh : MOVE. + C«ng dông : LÖnh nµy cho phÐp ta di chuyÓn khèi r¾n gièng nh­ lÖnh MOVE trong 2D. 5.6.6. Thay ®æi tÝnh chÊt cña khèi r¾n. + Tªn lÖnh : CHANGE. + C¸ch thùc hiÖn : Sau khi ph¸t lÖnh xong ta tr¶ lêi c¸c môc chän : Select solid or region: ( chän khèi r¾n hay miÒn cÇn hiÖu chØnh) nÕu Solid lµ mét khèi r¾n ®a hîp th× suÊt hiÖn c¸c dßng nh¾c: Select primitive: ( chän khèi r¾n c¬ së cÇn hiÖu chØnh) Color/Delete/Evaluate/instance/Move/Next/Pick/Replace/Size/exit: C¸c lùa chän: Color: Cho phÐp thay ®æi mµu s¾c khèi r¾n c¬ së ®ang chän, dßng nh¾c phô: New color: (Tªn hoÆc m· sè ACI cña mµu cÇn thay) Delete Khèi r¾n c¬ së cña khèi r¾n ®a hîp sÏ ®­îc t¸ch hoÆc xo¸: Retain Detached primitive?(NÕu ®¸p N th× khèi r¾n c¬ së ®­îc xo¸ lu«n, cßn nÕu ®¸p Y - Khèi r¾n c¬ së chØ bÞ t¸ch ra khái khèi r¾n ®a hîp) Evaluace: CËp nhËt c¸c thay ®æi trong khèi r¾n ®a hîp khi cã c¸c sù thay ®æi nh­ng vÉn cßn ®ang trong lÖnh Solchp instance: Dïng ®Ó sao chÐp khèi r¾n c¬ së ®ang chän (N»m t¹i chç) kh«ng lµm ¶nh h­ëng cÊu tróc kh«Ý ®a hîp Move: Cho phÐp di chuyÓn vÞ trÝ khèi r¾n c¬ së, nh­ng nã vÉn lµ mét thµnh phÇn khèi r¾n ®a hîp C¸c dßng nh¾c: Base point or displacement:(§iÓm chuÈn hay kho¶ng dêi) Second point of displacement:(§iÓm dêi ®Õn) Next: Cho phÐp chän khèi r¾n c¬ së kÕ tiÕp trong khèi r¾n ®a hîp Pick: Chän mét khèi r¾n c¬ së b»ng c¸ch chän ngay nã: Select primitive: ( chän khèi r¾n c¬ së) Replace: Thay thÕ khèi r¾n c¬ së ®­îc chän b»ng mét khèi r¾n c¬ së kh¸c dßng nh¾c: Select solid to replace primitive: ( chän khèi r¾n ®Î thay khèi r¾n c¬ së ®ang chän) NÕu khèi r¾n c¬ së ®­îc chän thay thÕ lµ mét phÇn cña khèi r¾n ®a hîp kh¸c th× ®Çu tiªn ta ph¶i dïng chøc n¨ng Instant ®Ó sao chÐp khèi r¾n ®ã, sau ®ã míi thùc hiÖn b­íc thay thÕ. NÕu khèi r¾n thay thÕ lµ mét phÇn cña khèi r¾n ®a hîp kh¸c th× ACAD sÏ nh¾c: Retain detached primitive?: Size: Cho phÐp thay ®æi kÝch th­íc cña khèi r¾n c¬ së ®ang chän. XuÊt hiÖn biÎu t­îng to¹ ®é gièng nh­ MCS, tuú vµo khèi r¾n c¬ së ®­îc chä sÏ xuÊt hiÖn c¸c dßng nh¾c kh¸c nhau: Box hoÆc Wdege: Cã thÓ thay ®æi chiÒu dµi, chiÒu réng hoÆc chiÒu cao cña khèi r¾n h×nh hép hoÆc khèi r¾n h×nh nªm Length along Xaxis:(Gi¸ trÞ chiÒu dµi trôc X) Length along Yaxis:(Gi¸ trÞ chiÒu dµi trôc Y) Length along Zaxis:(Gi¸ trÞ chiÒu dµi trôc Z) Cone hoÆc Cyl : Cã thÓ thay ®æi b¸n kÝnh vµ chiÒu cao nãn hoÆc trô Radius along Xixis:( b¸n kÝnh míi theo trôc X) Radius along Yixis:( b¸n kÝnh míi theo trôc Y) Sphere: Ta cã thÓ thay ®æi b¸n kÝnh khèi r¾n cÇu Radius of sphere: ( b¸n kÝnh míi cña khèi r¾n cÇu) Torus: Cã thÓ thay ®æi b¸n kÝnh t©m xuyÕn (torus) vµ b¸n kÝnh èng (Tube) Radius of torus: ( b¸n kÝnh míi cña t©m xuyÕn) Radius of tube : ( b¸n kÝnh míi cña èng) Extrusion: Cã thÓ thay ®æi h×nh d¹ng mÆt ®¸y (2Dpline, Circles...), chiÒu cao, gãc vuèt cña khèi r¾n t¹o thµnh b»ng lÖnh Extrude, c¸c dßng nh¾c: Change shape?( cã thÓ thay ®æi h×nh d¸ng kh«ng) NÕu tr¶ lêi N sÏ xuÊt hiÖn tiÕp c¸c dßng nh¾c: Height of extrusion : (Gi¸ trÞ chiÒu cao kÐo gi·n míi) Taper angle of extrusion :(NhËp gi¸ trÞ gãc vuèt míi) NÓu tr¶ lêi Yes th× xuÊt hiÖn dßng nh¾c sau: A 2D polyline will be created when you exit SOLCHP (SÏ xuÊt hiÖn pline khi ta tho¸t khái lÖnh Solchp) Height of Extrusion = a, Taper angle = b( chiÒu cao kÐo = a, gãc vuèt = b) Sau khi ta chØnh h×nh d¸ng cña pline dïng chøc n¨ng Replace cña lÖnh Solchp thay thÕ h×nh d¹ng cò b»ng h×nh d¹ng míi. Revolution: Thay ®æi h×nh d¹ng vµ trôc xoay cña khèi r¾n t¹o thµnh bëi lÖnh Solrev Change shape or axit?( cã thay ®æi h×nh d¸ng hoÆc trôc xoay hay kh«ng?). NÕu tr¶ lêi N sÏ xuÊt hiÖn dßng nh¾c cho phÐp ta thay ®æi gãc xoay: Angle of revolution : (Gi¸ trÞ gãc xoay míi) NÓu tr¶ lêi Yes suÊt hiÖn dßng nh¾c sau: A 2D polyline will be created when you exit SOLCHP Exit: KÕt thóc lÖnh Solchp Gièng lÖnh ChangeProf. 5.6.7. Xo¸ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn khèi r¾n. 5.7. T¹o b¶n vÏ cã ba h×nh chiÕu. 5.7.1 Tr×nh tù t¹o b¶n vÏ cã ba h×nh chiÕu. B­íc 1 : T¹o m« h×nh ba chiÒu b»ng c¸c lÖnh ®· biÕt, cho tÊt c¶ c¸c h×nh ®· vÏ cÇn t×m c¸c h×nh chiÕu vµo líp vÏ cã tªn lµ 3D. B­íc 2 : ChuyÓn vÒ kh«ng gian giÊy vÏ b»ng c¸ch cho biÕn TILEMODE=0. B­íc 3 : Dïng lÖnh MVSETUP hoÆc lÖnh Mview t¹o 4 khung cöa sæ ®éng cã ®é lín b»ng nhau trªn vïng ®å ho¹. B­íc 4 : Dïng lÖnh MSPACE chuyÓn sang kh«ng gian m« h×nh. B­íc 5 : T¶i ®­êng nÐt Èn ( HIDDEN) vµo b¶n vÏ ®Ó t¹o nÐt khuÊt cho b¶n vÏ . B­íc 6 : T¹o 4 h×nh chiÕu t­¬ng øng trªn 4 khung cöa sæ võa t¹o b»ng lÖnh VPOINT. B­íc 7 : Dïng lÖnh MVSETUP víi lùa chän Scale ®Ó ®iÒu chØnh kÝch th­íc cña h×nh trªn tõng khung ®· t¹o. Ta chän hÖ sè cho tÊt c¶ b»ng nhau vµ theo hÖ sè tû lÖ cña VÏ kü thuËt ®Ó sau nµy cßn cho Cad tù ®éng ghi kÝch th­íc trªn c¸c h×nh chiÕu b»ng biÕn DIMLFAC, sau ®ã míi thay ®æi hÖ sè cña khung chøa h×nh chiÕu trôc ®o nÕu cÇn. HoÆc ta dïng lÖnh ZOOM ®iÒu chØnh kÝch th­íc cña 4 h×nh chiÕu trªn 4 khung t­¬ng øng b»ng c¸c hÖ sè phãng ®¹i phï hîp. B­íc 8 : Dïng lÖnh MVSETUP chØnh vÞ trÝ cña c¸c h×nh chiÕu cho ®óng vÞ trÝ trªn c¸c khung h×nh chiÕu. B­íc 9 : Dïng lÖnh SOLPROF ®Ó t¹o c¸c ®­êng bao vµ c¸c ®­êng khuÊt cho c¸c h×nh chiÕu trªn c¸c khung. ......................................Command: Solprof.................................................................. Select objects ( chän c¸c Solids, nÕu ®èi t­îng ®­îc chän kh«ng ph¶i lµ Solids th× nã cã thÓ chuyÓn thµnh Solids) Display hidden profile lines on separate layer?: (Tr×nh bµy c¸c ®­êng bao vµ khuÊt trªn líp riªng hay kh«ng?) NÕu ®¸p "Yes" th× hai khèi ( block) sÏ ®­îc t¹o nªn, mét khèi (block) lµ c¸c ®­êng bao nh×n thÊy ®­îc cßn líp kia lµ c¸c ®­êng khuÊt.Khèi ®­êng thÊy ®­îc cã cïng ®­êng bao víi Solid ®­îc chän vµ n»m trªn líp tù t¹o PV-, cßn khèi ®­êng khuÊt n»m trªn líp PH- vµ cã d¹ng ®­êng Hidden ( nÕu trong b¶n vÏ cã ®­êng Hidden, cßn kh«ng th× vÉn xuÊt hiÖn ®­êng liªn tôc). Poject profile onto a plane? : ( chiÕu c¸c ®­êng bao lªn mét mÆt ph¼ng hay kh«ng). NÕu ®¸p Yes sÏ tù ®éng chiÕu c¸c ®­êng bao lªn mÆt ph¼ng song song víi mµn h×nh vµ mÆt ph¼ng nµy ®i qua ®iÓm gèc cña UCS hiÖn hµnh NÕu tr¶ líi No c¸c ®­êng bao gi÷ nguyªn h×nh d¹ng 3D. Delete tangential edges?: ( cã xo¸ c¸c c¹nh tiÕp xóc hay kh«ng?, nÕu ta ®¸p Y th× sÏ xo¸ c¸c ®­êng chuyÓn tiÕp cßn N th× c¸c ®­êng chuyÓn tiÕp vÉn gi÷ nguyªn). ...................................................................................................................................... B­íc 10 : §ãng b¨ng líp vÏ 3D lµ líp chøa m« h×nh 3D ®· vÏ. NÕu ch­a cã th× ta t¹o líp míi tªn lµ 3D ®Ó Èn c¸c h×nh chiÕu tù sinh ra trªn c¸c khung khi ta thùc hiÖn c¸c lÖnh trªn b»ng c¸ch cho vËt thÓ vµo líp nµy råi cho líp nµy t¾t ®i. §ång thêi ta t¹o thªm mét líp tªn lµ KHUNG ch¼ng h¹n ®Ó ®Õn b­íc 12 chøa c¸c khung ®éng ®· cã vµ ®ãng b¨ng líp KHUNG nµy nÕu cÇn. B­íc 11 : ChuyÓn sang kh«ng gian giÊy vÏ b»ng lÖnh PSFACE. B­íc 12 : Dïng lÖnh MODIFY hoÆc CHANGE chuyÓn ®­êng viÒn cña c¸c khung sang líp KHUNG ®· t¹o trong b­íc 10 vµ ®ãng b¨ng líp khung. B­íc 13 : Ghi kÝch th­íc trªn c¸c h×nh chiÕu. B­íc 14 : HiÖu chØnh l¹i nÕu cÇn. Nh­ ta cã thÓ di chuyÓn, quay, xo¸ ... mét sè khung nµo ®ã. HoÆc xo¸ bít c¸c ®­êng kh«ng cÇn thiÕt trªn mét khung ... hoÆc nÕu kh«ng thÊy hiÖn c¸c ®­êng nÐt khuÊt, nÐt ®øt ... th× ta thay ®æi l¹i hÖ sè cña c¸c kiÓu ®­êng b»ng lÖnh LTSCALE. 5.7.2 Mét sè lÖnh kh¸c 5.7.2.1 VÏ mÆt ph¼ng c¾t khèi r¾n Dïng ®Ó t¹o mÆt ph¼ng c¾t c¸c solids. MÆt c¾t nµy lµ mét ®èi t­îng 2D. Command: Solsect Select objects: ( chän c¸c khèi r¾n muèn t¹o mÆt c¾t) Selectioning plane by Entity/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/: (x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng ®Ó vÏ mÆt c¾t t­¬ng tù nh­ c¸c mÆt ph¼ng ®èi xøng cña lÖnh Mirror3D) MÆt c¾t lµ mét khèi ( block). Tuú thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn SOLSECTYPE ta thu ®­îc c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau, nÕu biÕn nµy b»ng: 1 Block lµ ®èi t­îng ®¬n: arc, circle,line...; 2 Block sÏ lµ c¸c pline; 3 Bolck lµ mét region. Ta cã thÓ dïng c¸c lÖnh Copy hoÆc Move mÆt c¾t võa ®­îc t¹o nªn. D¹ng mÆt c¾t ®Þnh bëi biÕn SOLHPAT, gãc nghiªng ®­îc ®Þnh bëi biÕn SOLHANGLE vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®­êng g¹ch ®Þnh b»ng biÕn SOLHSIZE. Sectionning plane lµ mÆt ph¼ng YZ ®i qua t©m h×nh trô. 5.7.2.2 TrÝch c¸c mÆt hoÆc c¹nh cña khèi r¾n (lÖnh Solfeat) LÖnh Solfeat dïng ®Ó trÝch c¸c mÆt (Faces) hoÆc c¸c c¹nh (Edges) tõ mét Solid ra thµnh c¸c ®èi t­îng 2D. C¸c mÆt hoÆc c¹nh nµy sau ®ã cã thÓ Copy hoÆc Move. c¸c c¹nh hoÆc mÆt nµy sau khi Explode trë thµnh c¸c ®èi t­îng 2D ®¬n. Command: Solfeat Edge/: ( muèn trÝch mét mÆt hay mét c¹nh cña Solid) All/:(All- TrÝch tÊt c¶ c¸c c¹nh hay c¸c mÆt cña Solid ®­îc chän, Select - lùa chän c¸c mÆt hoÆc c¸c c¹nh cÇn trÝch) NÕu t¹i dßng nh¾c trªn ta ta nhÊn phÝm Enter ( chän Select): Pick a face: ( chän tiÕp mÆt cÇn trÝch), nÕu kh«ng nhÊn Enter 5.8. T¹o h×nh c¾t, mÆt c¾t trong b¶n vÏ 3 chiÒu. 5.9 KÕt xuÊt b¶n vÏ 3 chiÒu. PhÇn III. autocad n©ng cao Ch­¬ng I : LËp tr×nh tù ®éng 10 tiÕt (LT: 6, TH: 4) 6.1 T¹o ¶nh ®éng. 6.1.1 Nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng trong m«i tr­êng Autocad. AutoCAD cã mét kh¶ n¨ng lµ thùc hiÖn ®­îc chuçi c¸c lÖnh, c¸c lÖnh ®­îc ®äc tõ mét tÖp tin v¨n b¶n. Sö dông kh¶ n¨ng nµy ta cã thÓ t¹o c¸c h×nh ¶nh ®éng trªn mµn h×nh. Trong kü thuËt ta cã thÓ øng dông kh¶ n¨ng nµy ®Ó m« pháng chuyÓn ®éng cña c¸c c¬ cÊu, chi tiÕt m¸y, dông cô c¾t gät,... Cïng víi viÖc sö dông c¸c phÐp ®¹i sè boole ®èi víi c¸c m« h×nh solid, ta cã thÓ m« t¶ qu¸ tr×nh gia c«ng c¸c chi tiÕt. VÒ nguyªn t¾c t¹o h×nh chuyÓn ®éng lµ thùc hiÖn l¹i mét chuçi thao t¸c lÖnh 3D, chuçi c¸c lÖnh ®ã ®­îc l­u vµo mét tÖp Script ®­îc so¹n trªn mét phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n. Sau ®ã tÖp ®­îc thùc hiÖn b»ng mét lÖnh Script. 6.1.2 Tr×nh tù thùc hiÖn. * T¹o h×nh chuyÓn ®éng b»ng tÖp SCRIPT. §Ó diÔn t¶ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c lÖnh vÏ ta t¹o mét tÖp tin v¨n b¶n cã phÇn më réng .SCR trªn c¸c phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n víi néi dung m« t¶ l¹i qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuçi c¸c lÖnh nh­ vÏ vµ dêi mét h×nh trô cã b¸n kÝnh vµ chiÒu cao nµo ®ã sang mét vÞ trÝ kh¸c,... VÝ dô mét néi dung tÖp .SCR m« t¶ dêi mét h×nh trô nh­ sau: Cylinder 0,0,0 10 40 Delay 3000 Move all 180,0,0 Delay 2000 Redraw Erase all Rscript Mét kho¶ng trèng trªn tËp tin nµy t­¬ng ®­¬ng víi mét lÇn ENTER. Ghi tÖp tin trªn víi tªn CYL.SCR. §Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh trong tÖp tin nµy ta dïng lÖnh Script t¹i dßng nh¾c “Command:” cña AutoCAD. Trªn mµn h×nh ta thÊy thùc hiÖn tuÇn tù c¸c lÖnh. Command: Script ¿ Script file: (HiÖn lªn hép tho¹i vµ ta chän file CYL.SCR) Muèn tr× ho·n mét lÖnh tiÕp theo ta dïng lÖnh Delay. Thêi gian tr× ho·n lµ sè d­¬ng vµ nhØ h¬n 32767 ms (milliseconds). §Ó c¸c lÖnh lÆp ®i lÆp l¹i ta ®­a lÖnh Rscript vµo cuèi tÖp tin. Khi ®ang thùc hiÖn lÖnh Script muèn ng­ng qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c lÖnh ta dïng phÝm Ctrl+C. NÕu muèn cho qu¸ tr×nh nµy thùc hiÖn tiÕp tôc ta thùc hiÖn lÖnh Resume t¹i dßng “Command:” Command: Resume¿ 6.2 LËp tr×nh trong Autocad. 6.2.1 C¸c biÕn hÖ thèng vµ c¸c tÖp cÊu h×nh cña Autocad. 6.2.2 Ng«n ng÷ lËp tr×nh Autolisp vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh DCL. a) Ng«n ng÷ lËp tr×nh AutoLISP AUTOLISP lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao d¹ng th«ng dÞch, chØ ch¹y ®­îc trong m«i tr­êng AUTOCAD. Ng«n ng÷ nµy dÔ häc, dÔ ¸p dông trong c¸c bµi to¸n kü thuËt cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông c¸c tµi nguyªn cña CAD. C¸c lÖnh trong AUTOLISP ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng c¸c biÓu thøc cña c¸c phÇn tö (Atom) hoÆc c¸c danh s¸ch (List). Mçi mét biÓu thøc ®­îc x¸c ®Þnh trong hai dÊu ngoÆc ®¬n; VÝ dô ta cã mét c©u lÖnh : (Setq a (+ 1 2 3)). Theo có ph¸p AUTOLISP sÏ tÝnh tæng 1, 2 vµ 3 ®­îc 6, sau ®ã sÏ g¸n cho biÕn a gi¸ trÞ nµy nhê hµm cã s½n Setq. Còng gièng nh­ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c c¸c ch­¬ng tr×nh AUTOLISP ®­îc viÕt d­íi d¹ng c¸c tÖp cã phÇn më réng chuÈn lµ .LSP (ta cã thÓ xem c¸c ch­¬ng tr×nh cã s½n cña CAD hoÆc nhËn ®­îc tõ c¸c nguån kh¸c b»ng dÊu hiÖu nµy). TÊt c¶ c¸c ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n ®Òu so¹n ®­îc ch­¬ng tr×nh, nh­ng ®Ó CAD ch¹y ®­îc th× ta ph¶i cÊt d­íi d¹ng tÖp v¨n b¶n "s¹ch". b) Ng«n ng÷ lËp tr×nh DCL File .DCL sö dông ®Ó m« t¶ cÊu tróc cña hép tho¹i. File nµy cã d¹ng file v¨n b¶n ASCII t­¬ng tù nh­ file ch­¬ng tr×nh Autolisp. C¸c hép tho¹i cña Autolisp ®­îc m« t¶ trong file acad.dcl (trong th­ môc SUPPORT). Ta cã thÓ xem néi dung file nµy b»ng c¸c phÇn mÒm nh­: Notepad, MS word… 6.2.3 T¹o thùc ®¬n vµ lÖnh míi trong Autocad. Ch­¬ng II : sù ph¸t triÓn cña Autocad 02 tiÕt (LT: 2, TH: 0) 7.1 C¸c lÖnh trong Autocad thÕ hÖ míi. 7.2 Nhãm ng«n ng÷ lËp tr×nh øng dông trªn Autocad. Tµi liÖu tham kh¶o 1. VÏ kü thuËt - TrÇn H÷u QuÕ - Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp - 2000 2. Bµi tËp VÏ kü thuËt - TrÇn H÷u QuÕ - Nhµ xuÊt b¶n : §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp -1986 3. TËp b¶n vÏ l¾p c¬ khÝ -Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi - 1997 4. H­íng dÉn sö dông AUTOCAD Release 14 vµ AUTOCAD - NguyÔn H÷u Léc - 2000 5. H­íng dÉn sö dông AUTOCAD Release 14 - Hoµng Ngäc Giao - 2000. 6. ThiÕt kÕ m« h×nh ba chiÒu - Hoµng Ngäc Giao - 2000 7. Ng«n ng÷ lËp tr×nh AUTOLISP - NguyÔn H÷u Léc - 2000. 8. Ng«n ng÷ lËp tr×nh VISUALLISP - NguyÔn H÷u Léc - 2000. 9. LËp tr×nh VISUALBISIC 6.0

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương autocad 2000 (đhspkthy).doc
Tài liệu liên quan