Chương trình giảng dạy WinCC

Yêu cầu phần mềm để chạy WinCC - Wincc 5.0 - Phần mềm SQL cho Wincc - Service pack 2 (đối với hệ điều hành dùng Win 2000, còn đối với WinXp thì không cần dùng ,mà chỉ cần chọn thềm Query là đủ). Nội dung - Tạo chương trình cơ bản - Biểu diễn giá trị của quá trình - Cấu hình các thông báo - In bảng thông báo liên tục - In bảng báo cáo tag loggin khi chạy chương trình

pdf83 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình giảng dạy WinCC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông trình giaûng daïy WinCC I/ Yeâu caàu caáu hình vaø Caùch caøi ñaët WINCC : 1/ Caáu hình : Yeâu caàu veà caáu hình cuûa maùy tính cho vieäc caøi ñaët Wincc : CPU : Pentium III , 800MB trôû leân RAM: 128 MB trôû leân OÅ cöùng : OÅ cöùng coøn troáng cho vieäc caøi ñaët >500MB WinCC phaûi ñöôïc caøi ñaët cho heä ñieàu haønh Win NT4.0,Win 2000,hoaëc WinXp Thoâng thöôøng ngaøy nay heä thoáng maùy tính thöôøng duøng laø Win2000 hoaëc WinXp ( töø PIII trôû leân ) do vaäy yeâu caàu veà caáu hình phaàn cöùng khoâng quaù khoù ñoái vôùi heä ñieàu haønh hieän taïi. Caáu hình maùy tính neâu ôû treân laø caáu hình coù theå chaïy ñöôïc cho WinCC,neáu coù ñieàu kieän duøng Pentium IV thì heä thoáng chaïy seõ toát hôn,ñôõ toán thôøi gian hôn nhieàu 2/ Yeâu caàu : Phaàn meàm Wincc 5.0 Phaàn meàm SQL cho Wincc Service pack 2 ( ñoái vôùi heä ñieàu haønh duøng Win 2000,coøn ñoái vôùi WinXp thì khoâng caàn duøng ,maø chæ caàn choïn theâm Query laø ñuû). 3/ Caøi ñaët WinCC: ¾ Ñöa ñóa Wincc autorun vaøo trong oå CD chôø cho ñóa töï ñoäng chaïy. ¾ Choïn Install SIMATIC WinCC baèng caùch Click vaøo Install SIMATIC Wincc ¾ Ñieàn thoâng tin ngöôøi söû duïng,teân coâng ty vaø soá Serial ( neáu coù ) hoaëc laø demo roài choïn Next. ¾ Choïn ngoân ngöõ cho vieäc söû duïng roài choïn Next ¾ Choïn öùng duïng ngöôøi duøng,coù 3 öùng duïng ngöôøi duøng cho pheùp choïn,vaø phaûi chuù yù ñeán yeâu caàu cuûa töøng öùng duïng cuï theå. ¾ Choïn Option cho vieäc caøi ñaët Help,Communication…..roài click Next. ¾ Caøi ñaët baûn quyeàn ,neáu coù baûn quyeàn thì choïn option treân,coøn khoâng coù baûn quyeàn hoaëc laø mua baûn quyeàn sau thì choïn option döôùi,tröôøng hôïp khoâng coù baûn quyeàn thì chöông trình vaãn chaïy bình thöôøng nhöng chæ chaïy ñöôïc ôû traïng thaùi demo,nghóa laø chæ chaïy trong 1 khoaûng thôøi gian cho pheùp maø thoâi. Choïn Next ñeå tieáp tuïc. Caøi ñaët Tag Simulator : ¾ Ñeå coù theå thay ñoåi giaù trò cuûa Tag trong quaù trình chaïy ,ta phaûi caøi ñaët Tag Simulator ¾ Click choïn Tools vaø Drivers ñeå caøi ñaët Tag Simulator. ¾ Click Next ñeå choïn caùc böôùc keá tieáp ¾ Choïn Acept ñeå chaáp nhaän hoaëc thöøa nhaän nhöõng yeâu caàu roài hoaøn taát quaù trình caøi ñaët Choïn ñöôøng daãn cho vieäc caøi ñaët Wincc ( thoâng thöôøng laø oå C) hoaëc laø ñeå maëc ñònh (C:\Siemens\WinCC\SmartTools\Simulator). Böôùc keá tieáp : ¾ Ñeå chaïy ñöôïc Wincc böôùc keá tieáp laø phaûi caøi ñaët SQL cho Wincc ¾ Caøi Service Pack 2 ( cho heä ñieàu haønh Win 200 ),hoaëc choïn Message Query cho heä ñieàu haønh WinXP. II / Caùch thöùc taïo moät Project môùi : Böôùc 1: Khôûi ñoäng Wincc baèng caùch choïn Start / Simatic / Wincc / Window control center 5.0 Böôùc 2: Taïo moät Project môùi ,thoâng thöôøng coù 3 option cho vieäc choïn 1 project môùi. Choïn Single-User Project roài choïn OK,khi ñoù noù seõ taïo ra 1 Project môùi. Neáu muoán môû moät Project coù saün ta coù theå choïn Open an Existing Project roài choïn OK. Sau ñoù choïn Teân Project cuõng nhö ñöôøng daãn cuûa Project ñoù,baèng caùch choïn teân Project vaø choïn ñöôøng daãn cuûa Project. Sau ñoù choïn Create ñeå taïo ra Project môùi ñoù. Böôùc 3 : Theâm Driver cuûa PLC caàn lieân keát baèng caùch Click chuoät traùi vaøo Tag Management roài choïn Add New Driver ¾ Trong oâ Add new Driver,choïn SIMATIC S7 Protool Suit,baèng caùch click choïn vaøo daáu coäng. ¾ Taïo moät keát noái môùi baèng caùch click chuoät phaûi vaøo MPI roài choïn New connection. ¾ Choïn teân cuûa Connection,coù theå laø PLC roài ñòa chæ ,ID….baèng caùch choïn Properties. ¾ Teân cuûa Server List thoâng thöôøng laø teân maùy. III / Taïo Tag vaø nhoùm Tag : Thoâng thöôøng coù 2 loaïi Tag ¾ Process Tag ( External tag,Power Tag ) : Laø tag ngoaøi duøng ñeå lieân keát vôùi PLC ,ñeå hieån thò nhöõng thoâng soá cuûa PLC ¾ Vd: Nhö muoán hieån thò möùc nöôùc trong boàn,hay hieån thò traïng thaùi cuûa moät ñoäng cô bôm nöôùc…. Taát caû caùc traïng thaùi ñoù phaûi duøng ñeán Tag ngoaøi. ¾ Internal Tag : Tag noäi ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính trung gian hoaëc duøng cho cheá ñoä Simmulator,vôùi Tag noäi khoâng theå lieân keát vôùi thieát bò beân ngoaøi ñöôïc. Böôùc 4: Taïo Tag noäi ( Internal Tag ) ¾ Choïn Tag Manager roài môû noù baèng caùch Double click vaøo Tag Manager ¾ Click chuoät phaûi vaøo Internal Tag roài choïn New Tag ¾ ÔÛ phaàn Tag Properties choïn Teân cuûa Tag,kieåu döõ lieäu cho Tag caàn duøng. ¾ Sau ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän Tag vöøa taïo ¾ Nhöõng Tag vöøa taïo seõ naèm ôû nhöõng oâ beân phaûi ¾ Caùch taïo Tag coù theå choïn copy roài Paste hoaëc coù theå chon Ctrl C,hoaëc Ctrl P Böôùc 5 : Taïo moät nhoùm Tag . ¾ Nhoùm tag seõ ñöôïc taïo beân döôùi PLC Connection baèng caùch click chuoät phaûi vaøo PLC roài choïn New Group. Trong Properties cuûa Tag Group Nhaäp teân cuûa Nhoùm Tag caàn choïn. Sau ñoù choïn OK,nhoùm Tag vöøa môùi ñöôïc taïo seõ naèm beân döôùi PLC Connection. Böôùc 6 : Taïo moät Process Tag ( External Tag ) : ¾ Tröôùc khi taïo Process Tag,ta phaûi taïo New Driver cuõng nhö New Connection ( Choïn loaïi PLC caàn lieân keát ). ¾ Taïo Process Tag baèng caùch click chuoät phaûi vaøo New Connection roài choïn New Tag. ¾ Trong oâ Tag Properties nhaäp teân cuûa Tag ¾ Nhaäp Kieåu Tag maø ta choïn ( 16 Bit khoâng daáu,16 Bit coù daáu….) ¾ Neáu caàn thieát coù theå choïn bieán ñoåi kieåu döõ lieäu sau khi ñoïc döõ lieäu ñoù vaøo Tag ¾ Choïn ñòa chæ cuûa PLC lieân keát vôùi Tag baèng caùch choïn “Select” Button ¾ Sau ñoù choïn ñòa chæ caàn lieân keát vôùi PLC ( vd MW0,DB1.DBD20…). ¾ Sau ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc taïo Tag ngoaïi. ¾ Ngoaøi ra ta coù theå choïn Scale cho giaù trò ñoïc thaønh giaù trò theo mong muoán baèng caùch choïn Linear Scaling. ¾ Click vaøo oâ choïn Linear Scaling roài ñieàn giaù trò caàn Scale vaøo caùc oâ caàn thieát. IV/ Process Picture : 1/ Taïo Process Picture : ¾ ÔÛ oâ beân traùi WinCC Explorer : Click chuoät phaûi Grapics Designer choïn New Picture, Teân NewPdl0.pdl seõ ñöôïc taïo ra taïi oâ beân phaûi. ¾ Taïi oâ NewPdl0.pdl click chuoät phaûi choïn Rename ñeå thay ñoåi teân cuûa Picture caàn thieát keá ( Ví duï laø START.pdl ). ¾ Töông töï nhö vaäy ta coù theå taïo ra caùc maøn hình tieáp theo. ¾ Ñeå môû maøn hình ta Double vaøo maøn hình choïn ñoù ñeå môû maøn hình ra. 2/ Thieát keá maøn hình giao dieän : Khi môû maøn hình thieát keá giao dieän, giao dieän nhö hình döôùi: Ta coù theå choïn loaïi Palatte taïi Slyle Palette Coù theå choïn Palette taïi Object Palette Choïn Font Palette taïi Font Palette Choïn Zoom Palette ñi phoùng to thu nhoû Palette 3/ Process Picture : Hình döôùi thieát keá Process Picture bao goàm I/O,Static Text ,Bar Chart vaø Button. a/ Taïo 1 Button: ¾ Ñeå ñôn giaûn tröôùc heát taïo ra 1 Button cho pheùp ta chuyeån qua laïi giöõa 2 maøn hình ,maøn hình 1 vaø maøn hình 2. ¾ ÔÛ maøn hình 1 : Choïn Window Object / Button ñeå laáy button ra ¾ Chænh laïi kích côõ nut nhaán cho phuø hôïp vôùi maøn hình. ¾ Vaøo Button Configuration ñeå ñònh daïng cho nuùt nhaán: Teân Text cuûa nuùt nhaán . ¾ Choïn Font cho oâ Text cuûa Nuùt nhaán ,Choïn maøu cho oâ Text,Choïn Hotkey cho nuùt nhaán ( Hot Key coù theå F1…F12) ¾ Choïn Picture muoán nhaûy ñeán khi nhaán nuùt,baèng caùch choïn ñeå choïn maøn hình muoán nhaûy ñeán. Töông töï nhö vaäy ta coù theå ñònh daïng cho caùc nuùt nhaán tieáp theo. b/Ñònh daïng Process Picture : Taïo Tank Nöôùc : ¾ Treân Menu Bar choïn View / Library /Plant Element / Tanks sau ñoù View ñeå xem Tank caàn choïn roài Drag Tank ñoù ra maøn hình giao dieän caàn thieát keá,sau ñoù thay ñoåi kích côõ cuûa Tank theo yù muoán. Taïo ñöôøng oáng : ¾ Vaøo Global Library / PlantElements / Pipe ñeå ñöa hình oáng vaøo giao dieän ¾ Vaøo Global Library / PlantElements / Valves ñeå ñöa hình van vaøo giao dieän ¾ Caùc hình veõ coù theå caét daùn ,söõa hoaëc xoay theo yù muoán. Taïo Static Text : ¾ Vaøo Object Palette choïn Standard Object / Static Text ,roài ñöa Static Text vaøo giao dieän hình caàn thieát keá ¾ Nhaäp doøng Text caàn hieån thò Hieån thò möïc nöôùc : ¾ Ñeå hieån thò vaø thay ñoåi ñaëc tính cuûa möïc nöôùc ta click chuoät phaûi vaø choïn Properties ¾ ÔÛ beân traùi cöûa soå choïn Tag Assignement ¾ ÔÛ beân phaûi cöûa soå choïn Fill Level ,click chuoät phaûi choïn Tag caàn lieân keát ñeå hieån thò möùc cho Tank ¾ ÔÛ oâ Update Cycle ( Current) choïn thôøi gian Cycle laø 2s ¾ Choïn giaù trò nhoû nhaát vaø giaù trò lôùn nhaát cho hieån thò cuûa Tank laø 0 vaø 100. c/ Taïo vaø thieát laäp 1 I/O Field : Taïo I/O Field: ¾ Ñeå taïo I/O Field choïn Smart-Object/ I-O Field,roài Drag vaøo giao dieän thieát keá. ¾ Chænh söõa kích thöôùc I/O theo yù muoán ,khi ñoù maøn hình configuration xuaát hieän ¾ Choïn Tag cuûa I/O Field cuõng nhö thôøi gian caäp nhaät cuûa I/O Field. Thieát laäp cho I/O Field : ¾ Click chuoät phaûi vaøo I/O Field,choïn Properties ¾ Choïn Min Value laø 0,choïn Max Value laø 100,töông öùng vôùi möùc nöôùc töø 0-100. d/ Thieát laäp ñaëc tính cho cheá ñoä chaïy : Ñeå thieát laäp ñaëc tính cho cheá ñoä Runtime ta thöïc hieän caùc böôùc sau: ¾ ÔÛ cöûa soå traùi cuûa Wincc Explorer ,click chuoät traùi vaøo My Computer roài choïn Properties. ¾ Click vaøo Tab Graphic Runtime,ôû Tab naøy ta coù theå choïn maøn hình xuaát hieän ñaàu tieân khi baét ñaàu chaïy chöông trình. ¾ Döôùi Window Attribute choïn Title,Max,Min Click OK ñeå hoaøn taát vieäc ñònh daïng,baây giôø chöông trình saün saøng chaïy ôû cheá ñoä Runtime. Böôùc 7 : Kích hoaït Project Ñeå kích hoaït Project, vaøo File choïn Active hoaëc click ,maøn hình Runtime seõ hieän thò Böôùc 8: Söû duïng Simulator Neáu khoâng coù PLC keát noái vôùi Wincc ta coù theå söû duïng moâ phoûng ñeå chaïy chöông trình Wincc,baèng caùch choïn Start / Simatic /Wincc / Wincc Simulator Trong baûng Simulator,choïn Tag muoán moâ phoûng,ñeå laøm ñieàu naøy click Edit / New Tag Trong oâ Project Tag,choïn Tag caàn thöïc hieän vieäc moâ phoûng. Choïn Tab Inc cho vieäc moâ phoûng Choïn giaù trò nhoû nhaát vaø lôùn nhaát cho vieäc moâ phoûng. Böôùc 9: Hieån thò Process Value ¾ Môû Tag Logging : ÔÛ cöûa soå beân traùi ,click chuoät phaûi vaøo Tag Logging,choïn Open ¾ Ñònh daïng Timer cho Tag Logging : Ñeå taïo moät Timer môùi,click chuoät phaûi vaøo Timer choïn New. • Trong cöûa soå Timer Properties,nhaäp teân cuûa Timer,ví duï laø Weekly chaúng haïn • Choïn 1 day trong oâ Base • Choïn 7 trong oâ Factor • Choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng. ¾ Taïo Moät Archive Ñeå taïo moät Archive ,trong cöûa soå Navigation,click chuoät phaûi vaøo Archive choïn Archive Wizard Choïn Next roài choïn teân cuûa Archive ,roài choïn loaïi Process Value Archive Click Next roài choïn Select ñeå choïn Tag caàn thöïc hieän vieäc Archive,choïn Apply ñeå chaáp nhaän,cuoái cuøng choïn Finish. Ñeå thay ñoåi ñaëc tính cuûa Tag Archive ,trong cöûa soå Table ,click chuoät phaûi vaøo cöûa soå Table,neáu khoâng coù Tag naøo ñöôïc choïn ,leänh seõ töï ñoäng choïn Tag ñaàu tieân trong baûng Table. Ñoåi teân cuûa Tag Archive thaønh 7 ,choïn Parameter Tab Vôùi Phaïm vi cuûa chu kì,ñieàn Logging = 1s , Archiving = 1 * 1s Böôùc 10 : Taïo moät Trend Window ¾ Trend Window ñeå hieän thò daïng ñoà thò cuûa Process Tag , ñeå hieän thò daïng ñoà thò cuûa Process Tag,ta phaûi taïo môùi moät maøn hình thieát keá. ¾ Trong Object Palette choïn “ Control” Tab sau ñoù choïn “ Wincc Online Trend Control” ñöa phaàn töû ñöôïc choïn ñoù vaøo maøn hình thieát keá vaø chænh kích thöôùc cho phuø hôïp theo yeâu caàu. ¾ Choïn Teân cho Trend Window mong muoán ¾ Click Curves Tab,ñaët teân cho Curve töông öùng. ¾ Click choïn Button Selection, beân traùi khung Archive/Tag Selection choïn Tanklevel Archive,beân phaûi choïn Tag Tanklevel Archive. Choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng. ¾ Double Click vaøo Control ñeå hieån thò Trend Window luùc chaïy chöông trình. ¾ Ñeå trôû veà maøn hình bình thöôøng ,Click chuoät traùi vaøo ñieåm beân ngoaøi Trend Window. Böôùc 11 : Taïo moät Table Window Vôùi moät Table Window ta coù theå hieån thò moät baûng Process Tag döôùi daïng moät baûng . ¾ In Object Palette choïn Control Tab roài choïn “Wincc Online Table Control” ¾ Ñöa Control vaøo cöûa soå baèng caùch Click choïn vaø hieäu chænh kích thöôùc cho phuø hôïp. ¾ Trong oâ ñònh daïng ,döôøi General Tab,choïn teân “TankLevel_Table” nhö töïa cuûa Trend Window. ¾ Choïn Column Tab,nhaäp “TankLevel” cho teân cuûaColumn ¾ Click choïn button Selection,Beân traùi oâ Archive/Tag choïn “TankLevel_Archive” ,beân phaûi choïn Tag :TankLevel_Arch” ¾ Click Ok ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng. ¾ Ñeå hieån thò Control naøy trong khi chaïy chöông trình Double click vaøo Control trong khi chaïy ¾ Ñeå trôû veà laïi maøn hình bình thöôøng Click beân ngoaøi Control. Böôùc 12: Ñònh daïng ñaëc tính cho cheá ñoä RUNTIME ¾ Beân traùi cöûa soå Window Explorer choïn “Computer”,Click chuoät phaûi choïn Properties ¾ Click Startup Tab,choïn Tag Logging Runtime. ¾ Click Graphic Runtime Tab ¾ Ñeå choïn start Picture,Click on Search,trong oâ “Start Picture”Choïn Picture cho vieäc chaïy “TagLogging.pdl” ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng. Böôùc 13: Kích hoaït moät Project ¾ Ñeå xem taát caû vieäc ñònh daïng trong quaù trình chaïy,Click Activate trong Window Explorer. ¾ Ñeå kích hoaït Simulator,choïn Start / Simatic / Wincc / Wincc Simulator. ¾ Choïn Tag cho vieäc Simulator laø Intenal Tag “Tank Level”. ¾ Trong oâ “Propeties” Panel choïn “Inc” cho loaïi Simulate. ¾ Choïn 0 cho giaù trò baét ñaàu vaø choïn 10 cho giaù trò keát thuùc. ¾ Trong cheá ñoï chaïy Tag seõ ñöôïc hieån thò theo giaù trò môùi,khi ñoù caùc giaù trò Tag seõ ñöôïc moâ phoûng treân Trend Window,Table…. IV/ Ñònh daïng Message : Phaàn naøy ñaëc tröng cho nhaân toá cô baûn cho vieäc ñònh daïng Alarm Logging vaø moâ taû caùch thöùc taïo moät Message trong quaù trình chaïy. Ñeå ñònh daïng Alarm Logging ta thöïc hieän caùc böôùc sau : ¾ Môû Alarm Logging Edittor ¾ Baét ñaàu vôùi System Wizard ¾ Ñònh daïng Message Text ¾ Duøng loaïi cho lôùp Message cuõng nhö vieäc ñònh daïng maøu saéc. ¾ Ñònh daïng vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn ¾ Theâm Message Window vaøo trong giao dieän thieát keá ¾ Set thoâng soá cho vieäc baét ñaàu ¾ Kích hoaït Project ( Chaïy Project ). Böôùc 1 : Môû Alarm Logging Edittor ¾ Cöûa soå beân traùi Window Explorer,click chuoät phaûi vaøo “Alarm Logging” choïn Open Böôùc 2: Khôûi ñoäng System Wizard System Wizard laø caùch thöùc ñôn giaûn nhaát ñeå taïo moät Alarm System ¾ Ñeå kích hoaït System Wizard choïn File / select Wizard Hoaëc coù theå Click choïn Button. ¾ Trong Wizard Dialog choïn Double Click System Wizard,roài choïn Next ¾ Trong Message Blocks choïn “Date,Time,Number”, vaø “Msg Txt,Error Location”,roài Click choïn Next. ¾ Trong Message Classes choïn “ Class Error with Types Alarm,Failure,and Warning,roài choïn Next ¾ Trong Archive choïn Short-Term Archive for 250 Message ¾ Click Next roài choïn Apply ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng Wizard. Böôùc 3: Ñònh daïng Message Text Böôùc keá tieáp ta seõ choïn Message trong baûng Table Window. Thay ñoåi chieàu daøi Message Text duøng Text Block ¾ Trong Navigation Window Click vaøo Icon taïi “Message Block”,roài Click choïn User Block ¾ Click chuoät phaûi vaøo “Message Text” choïn Properties,roài nhaäp giaù trò 30 Thay ñoåi chieàu daøi “Point of Error” trong User Text Block ¾ Trong Navigation Window Click choïn Message Blocks / User Text Block ¾ Trong Data Window Click chuoät phaûi vaøo “Point of Error” roài choïn Properties roài nhaäp giaù trò 25 Ñònh daïng Message ñaàu tieân ¾ Trong Line 1 double Click vaøo “Message Text” Tag ¾ Click Next,roài choïn Tag “TankLevel” vaø Click OK ¾ Trong Line 1 Click vaøo “MessageBit” Field ¾ Ñieàn giaù trò “2”,giaù trò naøy chæ raèng Message trong Line 1 khi Bit thöù 3 töø phaûi sang trong 16 Bit cuûa “Tank Level” ¾ Trong Line 1 Double Click vaøo “Message Text”,roài choïn Next vaø choïn teân Text laø “Field Level Exceeded”. ¾ Trong Line 1 choïn double Click vaøo “Point of Error” roài choïn teân Text laø “Tank”. Ñònh daïng Message thöù 2: ¾ Click chuoät phaûi vaøo soá 1 taïi coät ñaàu tieân cuûa Table Window roài choïn “Append new line” ¾ Trong Line 2 ,Double Click vaøo “Message Tag” Field. ¾ Click Next,roài choïn Tag “TankLevel” vaø Click OK ¾ Trong Line 2 Click vaøo “MessageBit” Field ¾ Ñieàn giaù trò “3”,giaù trò naøy chæ raèng Message trong Line 1 khi Bit thöù 4 töø phaûi sang trong 16 Bit cuûa “Tank Level” ¾ Trong Line 2 Double Click vaøo “Message Text”,roài choïn Next vaø choïn teân Text laø “Field Level Exceeded”. ¾ Trong Line 2 choïn double Click vaøo “Point of Error” roài choïn teân Text laø “Tank”. Vieäc ñònh daïng cho Message tieáp theo cuõng hoaøn toaøn töông töï. Böôùc 4:Ñònh daïng maøu cuûa Message Maøu cuûa Message deã daøng ñöôïc thay ñoåi trong cheá ñoä Runtime baèng caùch ñònh daïng maøu cuûa noù. ¾ Trong Navigation Window ,Click choïn “Message Class”,roài Click choïn “Error”. ¾ Trong Data Window Click chuoät phaûi taïi “Alarm” roài choïn Properties ¾ Trong oâ Next ta coù theå Set maøu cuõng nhö maøu neàn cuûa Message tuyø thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa Message. ¾ Ñònh daïng nhöõng maøu naøy trong Message caàn thieát keá trong “Alarm” message Class ¾ Click vuøng Preview treân “Came In” ( Alarm kích hoaït) ¾ Click vaøo button Text color vaø choïn maøu muoán choïn ( ví duï maøu traéng) ¾ Click vaøo Button “Background color” vaø choïn maøu ñoû ¾ Click vaøo vuøng Preview “Went Out” ( Alarm khoâng ñöôïc kích hoaït) ¾ Click vaøo button Text color vaø choïn maøu muoán choïn ( ví duï maøu ñen) Click vaøo Button “Background color” vaø choïn maøu vaøng . ¾ Click vaøo vuøng Preview “Acknowledge” ( Alarm ñöôïc nhaän bieát ) ¾ Click vaøo button Text color vaø choïn maøu muoán choïn ( ví duï maøu traéng) Click vaøo Button “Background color” vaø choïn maøu xanh . ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng. Böôùc 5:Theo doõi giaù trò giôùi haïn (Limit Value) Böôùc 5.1: Ñònh daïng vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn Vôùi vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn ñeå chaéc raèng giaù trò cuûa chuùng naèm trong giôùi haïn ñaõ ñöôïc ñònh saün. ¾ Trong Menu Alarm Logging Edittor ,Click choïn Tool / Add Ins… ¾ Trong Dialog Add Ins ,kích hoaït phaàn töû caàn theo doõi giaù trò giôùi haïn ¾ Phaàn töû vöøa ñöôïc choïn cho vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn seõ ñöôïc hieån thò trong Navigation Window ôû döôùi Message Class ¾ Click chuoät phaûi vaøo giaù trò giôùi haïn ôû treân roài choïn New ¾ Trong OÂ Properties ,ta coù theå choïn Tag cho vieäc theo doõi giaù trò giôùi haïn vaø choïn loaïi theo doõi,ñeå choïn Tag,Click vaøo Button beân phaûi. Chuù yù : Neáu coù nhieàu Message cuøng kích hoaït cuøng moät luùc do cuøng thoaû ñieàu kieän kích hoaït thì ta phaûi choïn thöù töï cho Message ñoù,baèng soá cuûa Message. ¾ Trong oâ “Select a Tag” ta coù theå choïn moät Tag coù saün hoaëc phaûi taïo moät Tag môùi ¾ Taïo moät Tag môùi baèng caùch Click vaøo button ¾ Trong oâ “Tag Properties” choïn teân Tag ( ví duï Analog Alarm) môùi roài choïn loaïi Tag ( soá 16 Bit khoâng daáu…) ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc choïn naøy ¾ Beân traùi cöûa soå choïn Intenal Tag,beân phaûi choïn AnalogAlarm ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy ¾ Click Close ñeå ñoùng cöûa soå Properties Böôùc 5.2 : Setting giaù trò giôùi haïn Setting giaù trò giôùi haïn treân ¾ Click chuoät phaûi vaøo “AnalogAlarm” Tag roài choïn New ¾ Trong oâ Properties ,kích hoaït ñieåm “high Limit” ¾ Nhaäp Number Message laø 4,kích hoaït “effective for both” ,Limit Value laø 90,roài Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy. Setting giaù trò giôùi haïn döôùi Töông töï vieäc setting giaù trò treân ¾ Click chuoät phaûi vaøo “AnalogAlarm” Tag roài choïn New ¾ Trong oâ Properties, choïn Lower Limit,setting giaù trò Low laø 10,Setting Message number laø 5,choïn effective for both ¾ Click OK ñeå löu vieäc ñònh daïng roài ñoùng “Alarm Logging” Edittor. Böôùc 6: Taïo moät Message Picture Ñònh daïng moät Message Window ¾ Môû phaàn thieát keá giao dieän vaø taïo moät giao dieän môùi coù teân laø “AlarmLogging.pdl” ¾ Trong Object Palette choïn “Control” Tab vaø “Wincc Alarm Control” roài ñöa Control vaøo maøn hình giao dieän vaø chænh kích thöôùc cho phuø hôïp ¾ Trong oâ ñònh daïng ,choïn teân cho Window Message laø “Water Supply atlanta” ¾ Choïn Display check box ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy Ñònh daïng I/O Field ¾ Trong Object Palette choïn “ Standard / Smart Object / I/O Field ¾ Ñöa phaàn töû vaøo maøn hình thieát keá ,choïn Tag cho vieäc keát noái vôùi I/O Field baèng caùch Click vaøo bieåu töôïng beân phaûi Tag ¾ Choïn Update laø 500ms,roài Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy. Taïo moät Slider ¾ Trong Object Palette choïn Standard / Window Object / Slider Object ¾ Ñöa phaàn töû ñöôïc choïn vaøo trong maøn hình thieát keá vaø chænh kích thöôùc cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu . ¾ Choïn Tag lieân keát vôùi Slider Object ( Taïi nuùt beân phaûi Tag) ,vaø choïn Update laø 500ms,Click OK ñeå chaáp nhhaän vieäc ñònh daïng naøy . ¾ Löu Picture “AlarmLogging.pdl” baèng caùch choïn Save. Böôùc 7: Setting ôû cheá ñoä Runtime Ta seõ xeùt ñaëc tính cuûa Runtime ñeå AlarmLogging coù theå xuaát hieän trong cheá ñoä Runtime ¾ ÔÛ maøn hình traùi choïn “ Computer”,ôû maøn hình phaûi choïn teân maùy tính hieän taïi ,Click chuoät phaûi vaøo teân maùy tính ñoù roài choïn Properties ¾ Trong Tab “StartUp” ,Click choïn Alarmlogging Runtime vaø khi ñoù noù seõ maëc ñònh kích hoaït Text Library Runtime ¾ Trong Tab Graphic Runtime ,choïn “Search” vaø trong “Start Picture” choïn “AlarmLogging.pdl”. ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc choïn naøy. Böôùc 8: Kích hoaït Project vöøa ñònh daïng Ñeå xem Message Window,Click Active ñeå chuyeån sang cheá ñoä Runtime ¾ ÔÛ cheá ñoä chaïy ta coù theå xem danh saùch nhöõng Message hieän taïi baèng caùch Click vaøo “Message List” trong Message Window. ¾ Ñeå chaáp nhaän Message Single Click choïn “Single Acknownledgement” button treân toolbar ¾ Moät nhoùm Message seõ ñöôïc chaáp nhaän neáu choïn “Group Acknowledge” ¾ Ñeå hieån thò danh saùch 250 Message cuoái cuøng Click vaøo button “Short_Term Archive” V/ In Baûng baùo caùo Message : Ñeå in baûng baùo caùo Message ta thöïc hieän caùc böôùc sau: 1 Kích hoaït baùo caùo Message thöôøng xuyeân trong Alarm Logging Edittor 2 Ñònh nghóa Layout cuûa Message 3 Set thoâng soá cho nhieäm vuï In 4 Set thoâng soá baét ñaàu 5 Kích hoaït Project : hieån thò vaø thöïc hieän nhieäm vuï In aán. Böôùc 1: Kích hoaït moät Message Sequence Report ¾ Trong cöûa soå beân traùi ,Click chuoät phaûi vaøo “Alarm Logging” roài choïn Open ¾ Trong cöûa soå Navigation cuûa Alarm Logging Editor ,Click chuoät phaûi vaøo Report roài choïn “Add/Remove” ¾ Trong cöûa soå Assigning Report choïn Message Sequence Report ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng roài ñoùng cöûa soå “Alarm Logging Edittor” Böôùc 2: Chænh söõa LayOut Böôùc 2.1: Môû moät LayOut Layout duøng trong nhieäm vuï In aán ñöôïc ñònh daïng trong Report Designer ,Report Designer naøy seõ töï ñoäng môû khi môû Layout. ¾ Trong cöûa soå beân traùi ,Click vaøo Report Designer ,roài choïn Layout,beân cöûa soå beân phaûi Click chuoät phaûi “@alrtmef.rpl” roài choïn Open LayOut Böôùc 2.2 : Thieát keá Report Designer Môû Report Designer Color Paalette: Ñeå thieát keá maøu cho Palette ta coù theå choïn Palette roài choïn maøu cho phuø hôïp,coù taát caû 16 maøu cô baûn Object palette: Coù raát nhieàu phaàn töû ñeå thieát keá cho Report Designer bao goàm ( ñöôøng thaúng ,ñöôøng troøn ,Elip…) Style Palette: Ta coù theå choïn loaïi cho Palette nhö Solid,Dash…. Alignment Palette: Ta coù theå choïn vò trí cho Palettte cho phuø hôïp Zoom Palette: Choïn heä soá phoùng ñaïi (%) cho cheá ñoä chaïy . Menu Bar : chöùa caùc Menu cho cheá ñoä Designer Toolbar : chöùa caùc nuùt nhaán cho vieäc choïn vieäc thöïc hieän nhanh aùc leänh. Font Palette: Cho pheùp ta thay ñoåi Font chöõ maøu vaø kích côõ chöõ cho phuø hôïp. Böôùc 2.3: Chænh söûa LayOut Trong LayOut cho baùo caùo Message Click chuoät phaûi treân baûng Table roài choïn Properties ¾ Click treân Tab Connect,roài choïn tieáp nuùt nhaán Connect ¾ Chaéc chaén raèng ,döôùi “AlarmLogging Runtime” “Message Requence Report” phaûi ñöôïc choïn ,roài Click OK ¾ Beân phaûi maøn hình Window cuûa “Connect” Click vaøo “Selection” roài Click vaøo nuùt nhaán “Edit” ¾ Chaéc chaén raèng taát caû caùc Message Block ñöôïc choïn ñeå in trong “Message Sequence Report” roài Click choïn OK. ¾ Trong “Object Properties” Dialog choïn Tab “ Properties” ¾ Click vaøo Symbol ñeå chænh söûa dialog ¾ Ñeå chænh söûa ñaëc tính cuûa LayOut Click vaøo choã troáng beân ngoaøi vuøng LayOut cuûa baûng. ¾ Beân cöûa soå beân traùi choïn “Geometry” ,beân cua73 soå beân phaûi choïn Paper Size. ¾ Ta coù theå thay ñoåi kích thöôùc cuûa giaáy baèng caùch Double Click vaøo Paper Size roài choïn kích thöôùc theo mong muoán . ¾ Löu LayOut laïi baèng caùch Click vaøo bieåu töông Save. Böôùc 3: Ñònh daïng nhieäm vuï In aán Ñeå In baùo caùo trong suoát quaù trình Runtime ta phaûi ñònh daïng trong Window Explorer. ¾ Trong cöûa soå beân traùi cuûa Window Explorer ,Click vaøo “Print Job” .Moät danh saùch nhieäm vuï In ñöôïc chuaån bò seõ ñöôïc hieån thò beân phaûi. Ñeå taïo ra nhieäm vuï In ta thöïc hieän caùc böôùc sau: ¾ Beân traùi cöûa soå Window Explorer,Click chuoät phaûi vaøo “Print Job” choïn “New Print Job”.Nhieäm vuï In seõ ñöôïc thieát keá vôùi teân laø “ Print Job 001” vaø ñaët noù cuoái cuøng cuûa danh saùch in. ¾ Beân phaûi maøn hình Window Explorer ,Click chuoät phaûi vaøo “Print Job 001” choïn Properties ¾ Ñieàn teân cuûa Print Job “ Message Sequence Report” vaø choïn LayOut laø “@alrtmef.rpl” ¾ Click choïn Start Time ( ôû oâ check Box). ¾ Click choïn Tab cho “ Set Printer” ,choïn phaàn töû caàn in trong danh saùch. ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy. Böôùc 4: ñònh daïng thuoäc tính Runtime Ta phaûi ñònh daïng thuoäc tính cuûa Runtime ñeå Report Designer coù theå xuaát hieän trong cheá ñoä Runtime. ¾ Click chuoät phaûi vaøo teân cuûa maùy tính roài choïn “Properties” ¾ Choïn Tab StartUp roài Click choïn Report Runtime ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy. Böôùc 5: Kích hoaït Project Ñeå kích hoaït Project ,Click vaøo Button “Activate” ¾ Trong Window Taskbar ,Click vaøo Window Explorer ,Click chuoät phaûi vaøo “Message Sequence Report” ,roài choïn “Preview Print Job” ¾ Trong Preview,ta coù theå choïn “ZoomIn”,”Zoom Out” hoaëc “Two Page”. ¾ Ñeå In aán ,click vaøo nuùt nhaán “Print” VI/ In baùo caùo Tag Logging trong quaù trình chaïy: Ñeå taïo moät baùo caùo Tag Logging trong quaù trình chaïy ta thöïc hieän caùc böôùc sau: 1 Taïo moät Layout môùi 2 Chænh söõa Laayout cuûa baùo caùo Tag Logging 3 Set thoâng soá In aán 4 Hieån thò Baùo caùo Böôùc 1: Taïo moät Layout ¾ Trong cöûa soå beân traùi cuûa maøn hình Window Explorer,Click chuoät phaûi vaøo Layout roài choïn “New Layout” ¾ Moät Layout môùi coù teân laø “NewRPL00.RPL” seõ ñöôïc taïo ra taïi cuoái danh saùch ôû beân traùi cöûa soå Window Explorer. ¾ Ñeå thay ñoåi teân ,Click chuoät phaûi vaøo teân Layout roài choïn Rename ¾ Töông töï ta coù theå taïo teân cuûa layout keá tieáp laø TagLogging.RPL Böôùc 2: Chænh söûa Layout ¾ Beân phaûi cöûa soå Window Explorer,Double Click vaøo “TagLogging.RPL” Report Designer seõ hieän ra vôùi moät trang troáng. ¾ Tröôùc heát ta phaûi theâm moät soá phaàn töû môùi vaøo nhö: Ngaøy Thaùng,Page Number,Layout name,Project name….. ¾ Baét ñaàu chænh söõa caùc phaàn töû cuûa Layout baèng caùch Click vaøo nuùt treân Toolbar ¾ Ñeå hieän thò ngaøy thaùng Click vaøo Layout “System Object” / “Date/Time” ¾ Click chuoät phaûi vaøo Date/Time Object roài choïn Properties ¾ Trong Properties ôû beân traùi maøn hình choïn Font ¾ Beân phaûi maøn hình Click vaøo “X Alignment” roài choïn “Left”,beân traùi maøn hình Click vaøo “Y Alignment “ roài choïn “Centeredt” Böôùc 2.2 : Chænh söûa Dynamic Portion ¾ Ñeå chænh söûa Dynamic Portion Click vaøo nuùt treân Toolbar ¾ Ñeå hieån thò moät Process Value trong moät baûng Click vaøo “Object Palette” trong “ Dynamic Object” / “Dynamic Table” ¾ Trong baûng Connect ,Click chuoät traùi vaøo “Tag Logging Runtime” roài choïn Tag Table. ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy. ¾ Click chuoät phaûi nuùt nhaán ôû treân baûng ,choïn Properties ¾ Click treân Tab Connect ¾ Beân phaûi maøn hình Connect,choïn Tag Selection ,roài choïn nuùt nhaán Edit ¾ Trong baûng Tag Logging Runtime Click vaøo nuùt nhaán “Add” trong “ Tag Selection for Reporting” ¾ Trong cöûa soå beân traùi “ArchiveSelection” Click Qckstart roài choïn TankStand Archive,beân phaûi cöûa soå choïn “Tank Level Arch” Tag. ¾ Choïn OK ñeå chaáp nhaän söï choïn löïa. ¾ Click vaøo Tab “Properties” roài choïn Paper Size ñeå coù theå thay ñoåi kích côõ cuûa giaáy in. Böôùc 3: Ñònh daïng thoâng soá In ¾ Click chuoät phaûi vaøo “Print Job”,choïn Properties ,ñaët teân “Report tag Logging RT Table” cho oâ name ,choïn TagLogging.rpl trong Layout,roài Click choïn Start Time. ¾ Click Set Printer roài choïn Printer cho vieäc in aán ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng naøy. Böôùc 4: Kích hoaït Project Ñeå coù theå in aán baùo caùo trong quaù trình chaïy,ta phaûi kích hoaït nuùt Activate ¾ Click choïn Wincc Explorer ,beân phaûi maøn hình Click chuoät phaûi vaøo “@Repot Tag Logging RT Table” roài choïn Preview Print Job” ¾ Trong phaàn Preview coù theå choïn daïng hieån thò “ Zoom In”,”Zoom Out” hoaëc cheá ñoä “Two Page” Ñeå In aán Click vaøo button “Printing” VII/ Hoaït ñoäng theo Client/ Server : Ñeå keát noái vôùi Client ta thöïc hieän caùc böôùc sau: ¾ Thay ñoåi Project töø “a single –user” sang “ multi-user” ¾ Bao goàm maùy tính Client trong Project ¾ Set thoâng soá Client ¾ Môû moät Project trong Client ¾ Chaïy maøn hình khaùc nhau treân Server vaø Client ¾ Kích hoaït Project. Heä thoáng Client/Server : Moät Client/Server bao goàm nhieàu Client keát noái vôùi moät Server,Client gôûi moät yeâu caàu tôùi Server.Client vaø Server coù moái quan heä vôùi nhau thoâng qua vieäc trao ñoåi baèng leänh. Phaàn cöùng ñoøi hoûi cho moät heä thoáng goàm Client vaø Server: Heä thoáng chæ hoaït ñoäng trong moâi tröôøng Window 95 trôû leân,Client vaø Server phaûi ñöôïc keát noái vôùi nhau thoâng qua maïng LAN thoâng qua TCP/IP.hôn theá nöõa Client phaûi ñöôïc cung caáp quy6eøn ñeå truy caäp tôùi Server. Böôùc 1: Taïo moät heä thoáng Multi-user ¾ Beân traùi cöûa soå Window ,click chuoät phaûi vaøo “Qckstart” roài choïn “Properties” ¾ Trong danh saùch choïn Multi-User System ñöôïc duøng cho layout. Böôùc 2: Keát noái vôùi Client ¾ Beân traùi cöûa soå Window ,Click chuoät phaûi vaøo “Computer” roài choïn “New Computer” ¾ Trong oâ Computer Name: ñaùnh teân cuûa Computer Client ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän söï ñònh daïng naøy Baây giôø caû maùy tính Server vaø Client ñeàu hieän treân Wincc Explorer Böôùc 3: Setting ñaëc tính Runtime cuûa Client Thoâng soá baét ñaàu cuûa Client: ¾ Beân traùi cöûa soå Window ,Click chuoät phaûi vaøo Client roài choïn Properties ¾ Click vaøo Tab Startup ¾ Click choïn “Alarm Logging”,”Tag Logging”,”Graphic Runtime” neáu muoán in Report thì choïn theâm “Report Runtime” Setting ñaëc tính Graphic Runtime cuûa Client ¾ Click vaøo Graphic Runtime Tab,ñeå choïn löïa Start Picture ,Click vaøo Browse,choïn Picture baét ñaàu ( ví duï choïn “Alarmlogging.pdl”) ¾ ÔÛ döôùi Window Attribute,choïn Title,Maximum,Minimum ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän söï ñònh daïng naøy. Böôùc 4: Môû moät Project treân Client ¾ Môû Wincc treân maùy Client ¾ Trong oâ Wincc Explorer ,choïn open Existing Project ¾ Treân maùy Client,choïn File theo ñöôøng daãn “Network Neighborhood” tôùi thaúng “Qckstart” ôû treân maùy Server.Trong ñöôøng daãn naøy tìm Qckstart.MCP treân Server ñeå môû Project ñoù. ¾ Click OK ñeå chaáp nhaän söï choïn löïa naøy. Böôùc 5 : Baét ñaàu Picture khaùc nhau treân Client vaø Server. Ñeå hieån thò “TagLogging.pdl” treân Server vaø “Alarmlogging.pdl” treân Client ta thöïc hieän caùc böôùc sau: ¾ Beân phaûi maøn hình Window,Click chuoät phaûi vaøo Server roài choïn Properties ¾ Choïn Tab “Graphic Runtime” ,Click choïn “Search” ,trong “Start Picture” choïn “TagLogging.pdl” . ¾ Beân phaûi maøn hình Window,Click chuoät phaûi vaøo Client roài choïn Properties ¾ Choïn Tab “Graphic Runtime” ,Click choïn “Search” ,trong “Start Picture” choïn “AlarmLogging.pdl” . Böôùc 6: Kích hoaït moät Project Neáu ñaõ hoaøn taát vieäc chaïy moät Project treân Server ,noù seõ töï ñoäng kích hoaït Project treân Client,ngöôïc laïi ta coù theå kích hoaït tröïc tieáp project treân Client cuõng nhö treân Server. ¾ Treân Wincc Explorer,kích hoaït cheá ñoä chaïy baèng caùch Click vaøo nuùt nhaán Activate. Chuù yù: Kích hoaït moät Project treân Client hoaëc treân Server noù seõ kích hoaït taát caû heä thoáng maø keát noái vôùi noù.Ngöôïc laïi neáu döøng öùng duïng treân Client,thì noù seõ hoûi: chæ döøng ôû Client hay caû heä thoáng. ¾ Ñeå kích hoaït Simulator,ta thöïc hieän Start / Simatic / Wincc / Wincc Simulator ¾ Tag maø choïn cheá ñoä Simulator phaûi laø Tag noäi (Internal Tag) ¾ Trong oâ “Properties” choïn loaïi Simulator laø “Inc” ¾ Nhaäp giaù trò baét ñaàu laø 0 vaø giaù trò cuoái cuøng laø 100 ¾ Choïn check box “activate” ,Trong “Tag” Panel ,Tag seõ ñöôïc hieån thò vôùi giaù trò ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. Phaàn 2 : Giao Tieáp I / Giao tieáp vôùi S7_200 thoâng qua driver PC_ACCESS 1.0 : Do S7_200 khoâng coù saün Driver trong WinCC, do vaäy ñeå coù theå lieân keát S7_200 vôùi phaàn meàm Wincc ,ta phaûi caøi ñaët Diver cho noù,Driver ñoù laø phaàn meàm PC ACCESS 1.0 Caùc böôùc thöïc hieän giao tieáp : Böôùc 1 : Taïo Tag caàn lieân keát trong PC ACCESS 1.0 : ¾ Môû phaàn meàm PC ACCESS 1.0 ¾ Theâm PLC vaøo trong heä thoáng,tuøy töøng heä thoáng,soá traïm seõñöôïc thieát keá trong phaàn PC ACCESS 1.0,moãi traïm ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng ñòa chæ cuûa PLC ¾ Choïn teân PLC vaø ñòa chæ PLC töông öùng Soá löôïng ñòa chæ PLC coù theå leân tôùi 126,do vaäy ta coù theå taïo ra toái ña 127 Traïm coù ñòa chæ töø 1 ñeán 126 thoâng qua maïng RS485 ¾ Töông töï ta coù theå taïo caùc traïm khaùc nhöng phaûi ñònh ñòa chæ môùi cho caùc traïm töông öùng naøy cho phuø hôïp. ¾ Taïo Tag cho töøng traïm töông öùng baèng caùch Click chuoät phaûi vaøo Traïm caàn taïo Tag roài choïn NEW: Folder : neáu muoán taïo moät nhoùm Tag trong moät Traïm Item : Neáu muoán taïo ra moät Tag rieâng reõ ¾ Choïn teân cho Tag vaø loaïi Tag cuõng nhö ñòa chæ töông öùng cuûa Tag caàn thieát keá trong chöông trình. Ta coù theå choïn loaïi Tag,ñòa chæ , giaù trò nhoû nhaát lôùn nhaát ,kieåu cho pheùp ,chæ ñoïc,chæ vieát hoaëc vöøa ñoïc vöøa vieát cuõng nhö ghi chuù trong chöông trình. ¾ Save laïi Caùc Tag vöøa taïo ,ñeå thöïc hieän vieäc laáy döõ lieäu cuûa tag naøy trong phaàn meàm Wincc. Böôùc 2 : Môû phaàn meàm Wincc ,taïo môùi moät chöông trình Wincc,choïn File/New … Choïn teân cho Project môùi cuõng nhö ñöôøng daãn cuûa Project töông öùng sau ñoù choïn Create ¾ ADD Theâm Driver môùi cho vieäc keát noái vôùi S7_200 Choïn loaïi Driver laø OPC cho vieäc lieân keát Wincc vôùi S7_200 thoâng qua PC_ACCESS 1.0. lick chuoät phaûi vaøo OPC Group roài choïn SYSTEM PARAMETER Maøn hình OPC Itam Manager xuaát hieän. Click chuoät vaøo LOCAL,neáu heä thoáng ñaõ caøi ñaët thaønh coâng PC ACCESS thì chöông trình seõ töï ñoäng tìm kieám ra OPC SERVER Choïn S7200.OPC SERVER roài choïn Browse Server Roài choïn Next trong maøn hình Filter Criteria Click vaøo + taïi S7200.OPCServer Choïn töøng traïm cuõng nhö Item trong töøng traïm muoán Add vaøo chöông trình Wincc Roài choïn Add Item Sau ñoù choïn New Connection töông öùng laø S7200.OPC Server. Sau ñoù choïn OK cho vieäc chaáp nhaän söïc choïn löïa naøy . Sau ñoù choïn S7200_OPC Server roài choïn Finish .Khi ñoù chöông trình seõ töï ñoäng Add Tag vöøa choïn vaøo trong phaàn meàm Sau khi hoaøn thaønh vieäc Add taát caû caùc tag thì thoaùt ra khoûi phaàn thieát keá. Khi ñoù trong chöông trình Wincc seõ taïo ra nhöõng Tag maø ta ñaõ laáy trong phaàn meàm PC ACCESS Khi ñoù coi nhö vieäc lieân keát vôùi thieát bò S7200 chæ thoâng qua nhöõng Tag maø ta ñaõ taïo ,neáu muoán jtaïo theâm tag môùi ta phaûi thöïc hieän laïi hoaøn toaøn nhöõng böôùc ôû treân. I / Giao tieáp vôùi S7_300,400 thoâng qua driver coù saün: Vieäc giao tieáp vôùi S7_300 vaø 400 ñôn giaûn hôn nhieàu ,do ñaõ coù saün Driver ôû treân phaàn meàm WinCC Böôùc 1: Add Driver vaøo trong Wincc Choïn Driver töông öùng cho vieäc keát noái vôùi S7300_400 la øSIMATIC S7 Protocol Suite.chn Choïn loaïi SIMATIC S7 Protocol Suite.chn roài choïn Open. Caùc giao thöùc coù theå toàn taïi trong SIMATIC S7 Suite bao goàm nhö heä thoáng treân. Ñeå giao tieáp vôùi S7_300 400 thoâng qua coång MPI ta choïn MPI Click chuoät phaûi vaøo MPI choïn New Driver Connection Choïn Connection laø S7300 Choïn Properties ñeå coù theå thay ñoåi ñòa chæ cuûa töøng traïm töông öùng. Sao ñoù choïn OK ñeå chaáp nhaän vieäc ñònh daïng caùc tag töông öùng naøy Sau ñoù ta coù theå taïo Tag cuõng nhö nhoùm Tag trong MPI naøy töông öùng cho heä thoáng. Caùc Tag coù theå taïo ñöôïc laø Nhoùm Tag,Tag rieâng leû hoaëc laø Tag coù caáu truùc. Tuøy theo töøng öùng duïng cuï theå maø ta choïn thieát keá töøng loaïi Tag cho phuø hôïp. Internal Tag thoâng thöôøng ñöôïc choïn thieát keá chung cho caû heä thoáng khoâng rieâng cho töøng Connection naøo caû. Ta coù theå choïn teân Tag, loaïi Tag töông öùng Vôùi vieäc ñònh daïng nhö vaäy ta coù theå giao tieáp tröïc tieáp Wincc vaø caùc traïm S7_300 vaø S7_400 thoâng qua coång MPI Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua Industrial Ethernet : Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua TCP/IP : Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua OPC : Giao tieáp SIMATIC S7 thoâng qua PROFIBUS :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChương trình giảng dạy WinCC.pdf
Tài liệu liên quan