Chương 5: Hệ thống khởi động

1. Nêu nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại HTKĐ? 2. Cấu tạo và hoạt động chung của HTKĐ? 3. Tại sao phải dùng khớp 1 chiều trong hệ thống? 4. Kết cấu và hoạt động của các chi tiết trong HTKĐ? 5. Phân loại các HTKĐ, ưu-nhược điểm các loại? 6. Trình bày hoạt động của một số sơ đồ HTKĐ?

pdf32 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 5: Hệ thống khởi động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƢƠNG 5: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 1. Khái quát chung hệ thống khởi động 2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống NỘI DUNG 9/21/2013 1 1. Kh¸i qu¸t chung Bài 8: HÖ THèNG KHëI §éNG B»NG §éNG C¥ §IÖN ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 2 a. NhiÖm vô b. Ph©n lo¹i ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 3  Ph©n lo¹i theo ®iÒu khiÓn: Hình 1 6 8 1 9 2 3 4 5 7 Kho¸ ®iÖn ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 4  Ph©n lo¹i theo kÕt cÊu: Côm b¸nh r¨ng gi¶m tèc ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 5 B¸nh r¨ng hµnh tinh  Ph©n lo¹i theo kÕt cÊu: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 6 + + + _ _ + + + __ ++ + _  Ph©n lo¹i theo ph-¬ng ph¸p ®Êu d©y: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 7 c. Yêu cầu ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 8 2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng 2.1. Hệ thống khởi động trực tiếp H 6 8 1 9 2 3 4 5 7 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 7……………………… 8……………………… 9……………………… 9/21/2013 9 Ưu, nhược điểm:  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 10 a. Sơ đồ 4 HT§L B ST K B CTCT IG _ + 12V BATT 1 K K ’ K + _ 2 3 4.1 5.2 5 5.3 6 7 7.2 8 7.3 5.1 7.1 BO YO 2.2. Hệ thống khởi động gián tiếp (loại thƣờng) 9/21/2013 11  Khi chưa bật kho¸ điện b. Hoạt động 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 4.1…………………… 5……………………… 5.1…………………… 5.2…………………… 5.3…………………… 6……………………… 7……………………… 7.1…………………… 7.2…………………… 7.3…………………… 8………………………  Khi bật kho¸ điện nấc II (đề)  Khi đồng xu chạm cực KZ, nối tắt điện trở phụ  Khi đồng xu ®ãng hoµn toµn, nèi t¾t cuén hót  Khi l¸i xe bu«ng tay kho¸ ®iÖn, tù ®éng nh¶y vÒ nÊc I 9/21/2013 12 2.3. HÖ thèng khëi ®éng gi¸n tiÕp (Lo¹i gi¶m tèc) a. S¬ ®å 3 1 4 5 2 6 789 1012 11131415 11 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 7……………………… 8……………………… 9……………………… 10.…………………… 11.…………………… 12.…………………… 13.…………………… 14….………………… 15….………………… 9/21/2013 13 b. Ho¹t ®éng + ChÕ ®é hót: + ChÕ ®é gi÷: + ChÕ ®é nh¶ håi vÒ: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 14 Ưu, nhược điểm:  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 15 * HÖ thèng khëi ®éng gi¸n tiÕp ( Lo¹i b¸nh r¨ng hµnh tinh) (tự học) 9/21/2013 16 Ưu, nhược điểm:  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 17 * M¸y khëi ®éng lo¹i PS (tự học) CÊu t¹o t-¬ng tù c¸c lo¹i m¸y ®Ò kh¸c PhÇn c¶m dïng nam ch©m vÜnh cöu 9/21/2013 18 Ưu, nhược điểm:  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 19 + M¸y khëi ®éng ®iÖn 3. CÊu t¹o hệ thống khởi ®éng Stato R¬ le kÐo Roto Cµng cua 9/21/2013 20 a. R¬ le kÐo + Cấu tạo: 3. CÊu t¹o hệ thống khởi ®éng 234 1 65 b a c CT BO YO ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 9/21/2013 21  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 22 b. Stato Cuộn 1 Cuộn 2 Cực từ c. Roto (PhÇn øng) R·nh D©y điện Cổ gãpTrục + - B F1 F2 3. CÊu t¹o hệ thống khởi ®éng ………………………………………… ……………….………………………… ……………………………….………… ………………………………………… …….…………………………………… …………………….…………………… …………………………………….…… ……………………………… …………………………………… …………………….……………… …………………………………… …….……………………………… ………………………….………… …………………………………… ………….………………………… 9/21/2013 23 d. Khíp mét chiÒu: Điều khiển ăn khớp bánh răng + CÊu t¹o: + Ho¹t ®éng: 3. CÊu t¹o hệ thống khởi ®éng 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 7……………………… 8……………………… 9/21/2013 24 ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… e. R¬ le khëi ®éng Tấm dung + Ho¹t ®éng: 3. CÊu t¹o hệ thống khởi ®éng 9/21/2013 25 ………………………………………… ……………….………………………… ……………………………….………… ………………………………………… …….…………………………………… …………………….…………………… …………………………………….…… ……………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 4. Gíi thiÖu hÖ thèng khëi ®éng mét sè ®éng c¬ * HÖ thèng khëi ®éng « t« Din130, Uãat: 9/21/2013 26  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 27 4. Gíi thiÖu hÖ thèng khëi ®éng mét sè ®éng c¬ + HÖ thèng khëi ®éng «t« IFA - W50 9/21/2013 28  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 29 + HÖ thèng khëi ®éng «t« Toyota 4. Gíi thiÖu hÖ thèng khëi ®éng mét sè ®éng c¬ 9/21/2013 30  Nguyên lý hoạt động: ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 31 1. Nêu nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại HTKĐ? 2. Cấu tạo và hoạt động chung của HTKĐ? 3. Tại sao phải dùng khớp 1 chiều trong hệ thống? 4. Kết cấu và hoạt động của các chi tiết trong HTKĐ? 5. Phân loại các HTKĐ, ưu-nhược điểm các loại? 6. Trình bày hoạt động của một số sơ đồ HTKĐ? Câu hỏi thảo luận 9/21/2013 32

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc5_0645.pdf
Tài liệu liên quan