Chương 3: Hệ thống đánh lửa

1. Thế nào là THĐL điện tử ESA? 2. Sơ đồ và hoạt động của HTĐL theo chương trình có đen cô? 3. Sơ đồ và hoạt động của HTĐL theo chương trình không có đen cô? 4. Ưu – nhược điểm của HTĐL không có đen cô so với HTĐL có đen cô? 5. Hoạt động của một số sơ đồ HTĐL?

pdf83 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 1870 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 3: Hệ thống đánh lửa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 1. Khái quát chung HTĐL 2. Hệ thống đánh lửa thƣờng 3. Hệ thống đánh lửa bán dẫn 4. Hệ thống đánh lửa ESA NỘI DUNG 9/21/2013 1Chương 3 9/21/2013 2Chương 3 1. Kh¸i qu¸t chung Bài 5: HTĐL thƣờng và HTĐL bán dẫn 9/21/2013 3Chương 3 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại HTĐL a, NhiÖm vô ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….……………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………… …………………….………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………… ……………………………….………………………………………………… ……….………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………………….…… …………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………… ….………………………………………………………….…………………… 9/21/2013 4Chương 3 b, Yªu cÇu ………………………………… ………………δ 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại HTĐL ………………………………… ……………… ………………………………… ……………… 9/21/2013 5Chương 3 Phân lọai theo 4 loại chính sau: c, Ph©n lo¹i 1.1 Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại HTĐL 1. Theo phương pháp tích lũy năng lượng. 2. Theo phương pháp điều khiển bằng cảm biến. 3. Theo phương pháp phân bố điện áp. 4. Theo phương pháp điều khiển góc đánh lửa sớm. 5. Theo phương pháp đk ngắt dòng sơ cấp 9/21/2013 6Chương 3 1. Ph©n lo¹i theo ph-¬ng ph¸p tÝch luü n¨ng l-îng  HT§L ®iÖn c¶m (TI-Transistor Ignition system). ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 7Chương 3  HT§L ®iÖn dung (CDI - Capacitor Discharged Ignition system). CDI B«binMa nhª t« R SCR D3 D1 C W4 W5N S CDI W6 D4 D2 +- W2 1. Ph©n lo¹i theo ph-¬ng ph¸p tÝch luü n¨ng l-îng ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 8Chương 3  HT§L sö dông vÝt löa để điều khiển Kho¸ ®iÖn IG 2 ST2 (+) (-) (+) (-) §iÖn trë phô Bé chia ®iÖn C Bugi Thø tù næ 1-3-4-2 k k’ W1 W2 B«bin AM 2 AM 2 (30A) CÇu ch× ¡c quy A 2. Theo ph-¬ng ph¸p điều khiển ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… 9/21/2013 9Chương 3  HT§L sö dông c¶m biÕn Hall 2. Theo ph-¬ng ph¸p điều khiển ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 10Chương 3  HT§L sö dông c¶m biÕn ®iÖn tõ 2. Theo ph-¬ng ph¸p điều khiển ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 11Chương 3  HT§L sö dông c¶m biÕn quang: 2. Theo ph-¬ng ph¸p điều khiển ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 12Chương 3 HT§L sö dông bé chia ®iÖn (®en c«) - Distributor Ignition System. Kho¸ ®iÖn KZ CT (+) (-) (+) (-) §iÖn trë phô §en c« C Bugi Thø tù næ 1-3-4-2 k k’ W11 W2B«bin AM AM 2 (30A) CÇu ch× ¡c quy A 3. Theo cách phân bố điện áp ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 13Chương 3 3. Theo cách phân bố điện áp ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 14Chương 3 3. Theo phương pháp điều khiển góc đánh lửa sớm ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 15Chương 3 IDL Throttle position sensor Air flow meter VG PIM KNK G IGT IGF THW NE OX1A Oxygen sensor No.1 Crankshaft position sensor Knock sensor ECU Ignition coil with igniter Manifold pressure sensor Camshaft position sensor Water temperature sensor 3. Theo phương pháp điều khiển góc đánh lửa sớm 9/21/2013 16Chương 3  HT§L ng¾t dßng s¬ cÊp b»ng vÝt löa Kho¸ ®iÖn KZ CT (+) (-) (+) (-) §iÖn trë phô Bé chia ®iÖn C Bugi Thø tù næ 1-3-4-2 k k’ W11 W2B«bin AM AM 2 (30A) CÇu ch× ¡c quy A 4. Theo phương pháp điều khiển ngắt dòng sơ cấp ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 17Chương 3  HT§L ng¾t dßng s¬ cÊp b»ng Tranzistor 4. Theo phương pháp điều khiển ngắt dòng sơ cấp 9/21/2013 18Chương 3  HT§L sö dông Thyristor (CDI) CDI B«binMa nhª t« R SCR D3 D1 C W4 W5N S CDI W6 D4 D2 +- W2 4. Theo phương pháp điều khiển ngắt dòng sơ cấp ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 19Chương 3  Thêi ®iÓm ®¸nh löa sím §CT x  T§§L 1.2. Lý thuyết đánh lửa sớm của động cơ xăng ………………………………………… ……………….………………………… ……………………………….………… ………………………………………… …….…………………………………… …………………….…………………… …………………………………….…… ……………………………… 9/21/2013 20Chương 3  Thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc quá muộn 1.2. Lý thuyết đánh lửa sớm của động cơ xăng ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 21Chương 3 a, S¬ ®å 2. Hệ thống đánh lửa thƣờng 9/21/2013 22Chương 3 KZ CT (+) (-) (+) (-) C k k’ W1 W2 AM 4 A 1 2 3 7 5 6 10 8 9 9.19.2 9.3 9.4 2. Hệ thống đánh lửa thƣờng a, S¬ ®å 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 7……………………… 8……………………… 9……………………… 9.1……………… 9.2……………… 9.3……………… 9.4……………… 10…………………… 9/21/2013 23Chương 3 b, Ho¹t ®éng ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………….……………………… ………………………………….……………………………………………… ………….………………………………………………………….…………… …………………………………………….…………………………………… 9/21/2013 24Chương 3 Ưu: Nhược: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  Ưu, nhược điểm HTĐL thường 2. Hệ thống đánh lửa thƣờng 9/21/2013 25Chương 3 Ưu: Nhược: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  Ưu, nhược điểm HTĐL thường 2. Hệ thống đánh lửa thƣờng 9/21/2013 26Chương 3 3.1. HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm a, S¬ ®å nguyªn lý T C B E Isc=Ib+Ik W1 C 2 Kk® P K' 2.2 K W2 3 1 Kz A Rp 2.3 4 2.1 1:……………….. RP:……..……….. 3:……….………. KK:………………. KZ:…………....… 2:……………….. 3. Hệ thống đánh bán dẫn 9/21/2013 27Chương 3 b, Ho¹t ®éng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 28Chương 3 +- W1W2 C KK’ 1 2 3 4 S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa th-êng C E B R1 R2 W§K 3.2. HÖ thèng ®¸nh löa b¸ dÉn kh«ng tiÕp ®iÓm a, S¬ ®å 9/21/2013 29Chương 3 khi ®ãng kho¸, ®.c ch-a quay b, Hoạt động ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... khi s®® ë cuén ®k lµ - ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... khi s®® ë cuén ®k lµ + ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 30Chương 3 1. Nêu nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại HTĐL? 2. Lý thuyết đánh lửa sớm của động cơ xăng? 3. Cấu tạo và hoạt động của HTĐL thường? 4. Cấu tạo và hoạt động của HTĐL bán dẫn tiếp điểm? 5. Cấu tạo và hoạt động của HTĐL bán dẫn không tiếp điểm? 6. So sánh ưu-nhược của HTĐL thường và bán dẫn? 7. Các dạng hư hỏng của HTĐL thường? 8. Các dạng hư hỏng của HTĐL bán dẫn? Câu hỏi thảo luận 9/21/2013 31Chương 3 9/21/2013 32Chương 3 AM CT(ST) KZ (IG) a. NhiÖm vô b. CÊu t¹o c. Ho¹t ®éng 1. Khóa điện Bài 6: Cấu tạo của HTĐL ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 9/21/2013 33Chương 3 a. NhiÖm vô 2. Bô bin ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 34Chương 3 W2 +P W1 b. CÊu t¹o c. Ho¹t ®éng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 35Chương 3  §en c« loại IIA (Integrated Ignition Assembly) a. NhiÖm vô 3. Bộ chia điện (Đen cô) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Cấu tạo chung ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 36Chương 3 b. Cấu tạo chung + Bộ tiếp điểm 9/21/2013 37Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Ho¹t ®éng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 38Chương 3 b. Cấu tạo chung 9/21/2013 39Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Ho¹t ®éng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 40Chương 3 c. Bộ điều chỉnh góc đánh lửa sớm ly tâm 9/21/2013 41Chương 3 a. Cấu tạo ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Hoạt động ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 42Chương 3 d. Bộ điều chỉnh góc đánh lửa sớm chân không 9/21/2013 43Chương 3 a. Cấu tạo ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Hoạt động ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 44Chương 3 - NhiÖm vô e. Bé t¹o tÝn hiÖu vµ cômTranzistor - Cấu tạo 9/21/2013 45Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... + Ho¹t ®éng §é lín tõ th«ng Tèc ®é caoTèc ®é thÊp 9/21/2013 46 BA 4. Bugi đánh lửa δ 9/21/2013 47Chương 3 a. NhiÖm vô b. Ph©n lo¹i 4. Bugi đánh lửa 9/21/2013 48Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Ph©n lo¹i 9/21/2013 49Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Ph©n lo¹i 9/21/2013 50Chương 3 c. Cấu tạo - hoạt đông 9/21/2013 51Chương 3 1……………………… 2……………………… 3……………………… 4……………………… 5……………………… 6……………………… 7……………………… 8……………………… 9……………………… 10...…..……………… 11…….……………… a. Cấu tạo ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Hoạt động ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 52Chương 3 d. C¸ch ®äc th«ng sè bugi lo¹i NGK NhËt Ký hiÖu: B P R 6 E S - 11 1 2 3 4 5 6 7 9/21/2013 53Chương 3 d. C¸ch ®äc th«ng sè bugi lo¹i NGK NhËt Ký hiÖu: B - 1 - ®-êng kÝnh ren vµ lôc gi¸c Ch÷ §-êng kÝnh ren Lôc gi¸c A 18mm 25.4mm B 14mm 20.8mm C 10mm 16.0mm D 12mm 18mm 9/21/2013 54Chương 3 2 - cÊu t¹o h×nh d¹ng ®iÖn cùc. 3 - cã thÓ cã hoÆc kh«ng, R chØ cã ®iÖn trë chèng nhiÔu 4 - chØ sè nhiÖt cña bugi. d. C¸ch ®äc th«ng sè bugi lo¹i NGK NhËt Ký hiÖu: P - R - 6 - 9/21/2013 55Chương 3 5 - Ch÷ thø n¨m chØ chiÒu dµi phÇn ren. Ký hiệu Chiều dài phần ren L 11.2mm H 12.7mm E 19.0mm F(lo¹i ren c«n) A-F : 10.9mm d. C¸ch ®äc th«ng sè bugi lo¹i NGK NhËt Ký hiÖu: E - 9/21/2013 56Chương 3 6 - ®Æc ®iÓm cÊu t¹o - Ch÷ S lµ lo¹i th-êng, - A hoÆc C chØ lo¹i ®Æc biÖt, - P cã ®iÖn cùc Platin, - G, GP hoÆc GV dïng cho xe ®ua. d. C¸ch ®äc th«ng sè bugi lo¹i NGK NhËt Ký hiÖu: S - 9/21/2013 57Chương 3 Số Khe hở 9 0.9mm 11 1.1mm 7 - chØ khe hë ®iÖn cùc bugi - VÝ dô: d. C¸ch ®äc th«ng sè bugi lo¹i NGK NhËt Ký hiÖu: - 11 9/21/2013 58Chương 3 Hiện tượng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 59Chương 3 5. Sửa chữa HTĐL bán dẫn không tiếp điểm Hiện tượng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 60Chương 3 5. Sửa chữa HTĐL bán dẫn không tiếp điểm Hiện tượng ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 61Chương 3 5. Sửa chữa HTĐL bán dẫn không tiếp điểm Câu hỏi thảo luận 1. Nhiệm vụ, yêu cầu và hoạt động của bôbin đánh lửa? 2. Cấu tạo và hoạt động của bộ đánh lửa sớm chân không? 3. Cấu tạo và hoạt động của bộ đánh lửa sớm ly tâm? 4. Hoạt động của bé t¹o tÝn hiÖu vµ côm Tranzistor? 5. Phân loại và cấu tạo chung của bugi đánh lửa? 6. Các hư hỏng và nguyên nhân của HTĐL bán dẫn? 9/21/2013 62Chương 3 1. Khái niệm Bài 7: HTĐL điện tử ESA 9/21/2013 63Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 9/21/2013 64Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Ph©n lo¹i ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... a. S¬ ®å khèi 2. HTĐL theo ch-¬ng tr×nh cã ®en c« 9/21/2013 65Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Ho¹t ®éng 9/21/2013 66Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Ho¹t ®éng 9/21/2013 67Chương 3 + Gãc ®¸nh löa thùc tÕ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... + TÝn hiÖu IGT(thêi ®iÓm ®¸nh löa) b. Ho¹t ®éng 9/21/2013 68Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... + M¹ch ®iÒu khiÓn gãc ngËm ®iÖn b. Ho¹t ®éng 9/21/2013 69Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... + M¹ch chèng kho¸: 9/21/2013 70Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... + M¹ch b¶o vÖ qu¸ ¸p: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  Ph©n lo¹i: + Gåm hai lo¹i 3. HTĐL theo ch-¬ng tr×nh kh«ng cã ®en c« 9/21/2013 71Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  ¦u ®iÓm: 9/21/2013 72Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... 3.1. Lo¹i sö dông mét b« bin cho tõng cÆp bugi a. S¬ ®å (DLI- Distributorless Ignition) 9/21/2013 73Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... b. Ho¹t ®éng U2 1 4 UTC U1 3.1. Lo¹i sö dông mét b« bin cho tõng cÆp bugi 9/21/2013 74Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Hệ thống đ¸nh lửa loại sử dụng một b«bin cho từng cặp bugi (DLI) của Toyota  S¬ ®å: 9/21/2013 75Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  Hoạt động: 9/21/2013 76Chương 3  S¬ ®å HT§L ®éng c¬ 1NZ-FE: 3.2. Lo¹i sö dông mỗi b« bin cho một bugi 9/21/2013 77Chương 3  Hoạt động: 3.2. Lo¹i sö dông mỗi b« bin cho một bugi 9/21/2013 78Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  HT§L sö dông c¶m biÕn quang( giíi thiÖu)  S¬ ®å, ho¹t ®éng: 9/21/2013 79Chương 3  Hoạt động: 9/21/2013 80Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………....  HT§L sö dông c¶m biÕn Hall(giíi thiÖu)  S¬ ®å, ho¹t ®éng: 9/21/2013 81Chương 3  Hoạt động: 9/21/2013 82Chương 3 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….... Câu hỏi thảo luận 1. Thế nào là THĐL điện tử ESA? 2. Sơ đồ và hoạt động của HTĐL theo chương trình có đen cô? 3. Sơ đồ và hoạt động của HTĐL theo chương trình không có đen cô? 4. Ưu – nhược điểm của HTĐL không có đen cô so với HTĐL có đen cô? 5. Hoạt động của một số sơ đồ HTĐL? 9/21/2013 83Chương 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc3_9069.pdf
Tài liệu liên quan