Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén

Chửa ngoài TC vỡ (ngập máu ổ bụng) - Triệu chứng: Đau bụng đột ngột, choáng mất máu, có phản ứng và cảm ứng FM, gõ đục vùng thấp, khám cung đồ sau rất đau. - Xử trí: Hồi sức tích cực, mổ không trì hoãn

ppt16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn Môc tiªu: KÓ ®­îc 4 nguyªn nh©n ch¶y m¸u Nªu ®­îc c¸c triÖu chøng cña tõng nguyªn nh©n Nªu ®­îc c¸ch xö trÝ cña tõng nguyªn nh©n ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn Nguyªn nh©n: Do¹ sÈy thai- SÈy thai Chöa ngoµi tö cung Thai chÕt l­u trong tö cung Chöa trøng ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 1. Do¹ sÈy thai - SÈy thai §Þnh nghÜa: C¸c h×nh th¸i: Do¹ sÈy thai §ang sÈy thai SÈy thai hoµn toµn SÈy thai kh«ng hoµn toµn SÈy thai nhiÔm khuÈn ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 1.1. Do¹ sÈy thai: 1.1.1 TriÖu chøng: C¬ n¨ng: Thùc thÓ CËn l©m sµng 1.1.2. Xö trÝ: NÕu muèn gi÷ thai NÕu kh«ng gi÷ thai ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 1.2. §ang sÈy thai: 1.2.1.TriÖu chøng: C¬ n¨ng Thùc thÓ 1.2.2. Xö trÝ: S¶n khoa Néi khoa ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 1.3. SÈy thai hoµn toµn: 1.3.1. TriÖu chøng: GÆp khi sÈy thai 6 tuÇn ®Çu 1.3.2. Xö trÝ: N¹o, hót TC nÕu nghi sãt rau Kh¸ng sinh ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 1.4. SÈy thai kh«ng hoµn toµn (sãt rau): 1.4.1. TriÖu chøng: §au bông, ra m¸u kÐo dµi, cæ TC cßn më, TC cßn to. 1.4.1. Xö trÝ: Néi khoa S¶n khoa ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 1.5. SÈy thai nhiÔm khuÈn: TriÖu chøng: Sèt, ra m¸u kÐo dµi, dÞch h«i, cæ TC më, TC mÒm, ®au, Xö trÝ: Néi khoa S¶n khoa ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 2. chöa ngoµi töcung 2.1. §Þnh nghÜa: Trøng kh«ng lµm tæ vµ ph¸t triÓn trong buång tö cung 2.2. VÞ trÝ: Khèi chöa n»m ë: Vßi trøng Buång trøng Trong æ bông Buång cæ TC ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 2.3. H×nh th¸i: 2.3.1. Chöa ngoµi TC ch­a vì: - TriÖu chøng: ChËm kinh, ®au bông, ra m¸u, khèi nÒ c¹nh TC, HCG +,kh«ng cã tói èi trong TC. - Xö trÝ: ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh, mæ c¾t khèi chöa ngoµi TC ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 2.3.2. Chöa ngoµi TC vì (ngËp m¸u æ bông) - TriÖu chøng: §au bông ®ét ngét, cho¸ng mÊt m¸u, cã ph¶n øng vµ c¶m øng FM, gâ ®ôc vïng thÊp, kh¸m cung ®å sau rÊt ®au.. - Xö trÝ: Håi søc tÝch cùc, mæ kh«ng tr× ho·n ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 2.3.3. HuyÕt tô thµnh nang: - TriÖu chøng: DÊu hiÖu cã thai, ®au bông ©m Ø, rèi lo¹n tiªu ho¸, khèi u h¹ vÞ kh«ng râ ranh giíi,n¾n ®au. - Xö trÝ: Mæ lÊy khèi m¸u tô, cÇm m¸u, dÉn l­u. ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 3. thai chÕt l­u : 3.1. TriÖu chøng: DÊu hiÖu cã thai DÊu hiÖu thai chÕt Ra m¸u Tö cung nhá h¬n tuæi thai HCG (-), siªu ©m TT (-) ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 3.2. Xö trÝ: Hót, nong n¹o thai KiÓm tra c¸c yÕu tè ®«ng m¸u Kh¸ng sinh ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 4. chöa trøng: 4.1. §Þnh nghÜa: Gai rau tho¸i ho¸ thµnh tói n­íc 4.2. TriÖu chøng: 4.2.1.C¬ n¨ng: MÊt kinh, nghÐn nÆng, ra m¸u 4.2.2.Thùc thÓ: - Tö cung to h¬n tuæi thai - MËt ®é tö cung mÒm ChÈn ®o¸n vµ xö trÝ ch¶y m¸u trong ba th¸ng ®Çu cña thêi kú thai nghÐn 4.2.3.CËn l©m sµng: - HCG > 60.000 UI - Siªu ©m: h×nh ¶nh tuyÕt r¬i 4.3. Xö trÝ: N¹o, hót trøng Kh¸ng sinh Theo dâi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén.ppt
Tài liệu liên quan