Chèn Flash vào Powerpoint

Chèn Flash vào Powerpoint Tương tự như PowerPoint, Flash cũng có thể dùng để trình diễn những ý tưởng bạn, thậm chí còn có thể biễu đạt tốt hơn những Slide của PowerPoint. Do đó, bạn có thể chèn những đoạn phim Flash vào PowerPoint để làm cho file trình diễn của mình thêm ấn tượng. Thậm chí là những file Flash nhỏ dùng để thư giãn trong quá trình trình diễn bằng PowerPoint. Tuy nhiên, cần lưu y’ là trước khi chèn Flash vào PowerPoint thì máy tính của bạn đã cài đặt chương trình Flash Player để chơi file Flash. Nếu chưa, bạn có thể download và cài đặt Flash Player tại đây.

pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chèn Flash vào Powerpoint, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chèn file Flash vào Slide c a PowerPointủ T ng t nh PowerPoint, Flash cũng có th dùng đ trình di n nh ngươ ự ư ể ể ễ ữ ý t ng b n, th mưở ạ ậ chí còn có th bi u đ t t t h n nh ng Slide c a PowerPoint. Do đó, b n có th chènể ễ ạ ố ơ ữ ủ ạ ể nh ng đo n phim Flash vào PowerPoint đ làm cho file trình di n c a mình thêm nữ ạ ể ễ ủ ấ t ng. Th m chí là nh ng file Flash nh dùng đ th giãn trong quá trình trình di n b ngượ ậ ữ ỏ ể ư ễ ằ PowerPoint. Tuy nhiên, c n l u y’ là tr c khi chèn Flash vào PowerPoint thì máy tính c a b n đã càiầ ư ướ ủ ạ đ t ch ng trình Flash Player đ ch i file Flash. N u ch a, b n có th download và càiặ ươ ể ơ ế ư ạ ể đ t Flash Player t iặ ạ đây. Sau đây là cách th c ti n hành đ chèn m t file Flash vào slide c a PowerPoint.ứ ế ể ộ ủ - Đ u tiên, b n m file PowerPoint mu n chèn Flash b ng ch ng trình Microsoftầ ạ ở ố ằ ươ PowerPoint. - Ti p theo, t menu, b n ch n View -> Toolbar -> Control Toolbox.ế ừ ạ ọ - T i đây, m t h p tho i m i s xu t hi n v i tên g i Control Toolbox. T i h p tho i này,ạ ộ ộ ạ ớ ẽ ấ ệ ớ ọ ạ ộ ạ b n click vào bi u t ng More Control (n m ngòai cùng bên ph i) và m t danh sách m iạ ể ượ ằ ả ộ ớ s xu ng. B n ch n “Shockwave Flash Object” t danh sách s xu ng này.ổ ố ạ ọ ừ ổ ố - Sau khi ch n tùy ch n này xong, m t khung hình ch nh t s hi n ra, file Flash c a b nọ ọ ộ ữ ậ ẽ ệ ủ ạ s đ c hi n b bên trong khung này. Bây gi b n s chu t, kéo khung đ n v trí b t kỳẽ ượ ể ị ờ ạ ử ộ ế ị ấ nào đó trong Slide mà b n mu n file Flash hi n th . Sau khi đã ch n xong cho mình v tríạ ố ể ị ọ ị thích h p, b n click chu t ph i vào khung này và ch n Properties.ợ ạ ộ ả ọ - H p th ai Properties s hi n ra v i nh ng tùy ch n m i. T i khung h p tho i này, bênộ ọ ẽ ể ớ ữ ọ ớ ạ ộ ạ d i tab Alphebet, b n tìm đ n tùy ch n Movie và đi n vào đó đ ng d n đ y đ c a fileướ ạ ế ọ ề ườ ẫ ầ ủ ủ Flash mu n s d ng vào khung bên ph i. (Ví d D:\Flash\Test.swf)ố ử ụ ở ả ụ - Ti p theo, trong cùng tab Alphabet này, t i tùy ch n Playing, b n thi t l p giá trế ở ạ ọ ạ ế ậ ị “True” và tùy ch n EmbedMovie b n cũng thi t l p giá tr True đ file Flash t đ ng ch iọ ạ ế ậ ị ể ự ộ ơ khi trình di n đ n Slide ch a nó. N u không mu n, b n thi t l p giá tr c a EmbedMovieễ ế ứ ế ố ạ ế ậ ị ủ là False đ đi u khi n b ng tay. T i h p tho i Properties này, b n cũng có th thi t l pể ề ể ằ ạ ộ ạ ạ ể ế ậ ch t l ng Flash (Quality), kích th c Flash (Width)…ấ ượ ướ - Cu i cùng, b n đóng h p tho i Properties, save l i file PowerPoint v a ch nh s a và thố ạ ộ ạ ạ ừ ỉ ử ử nghi m l i k t qu .ệ ạ ế ả

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChèn Flash vào Powerpoint.pdf
Tài liệu liên quan