Cấu tạo ô tô - Phần 4

Chức năng: - Có nhiệm vụ đ−a vùng tần số dao động đó phù hợp vùng tần số thích hợp với ng−ời sử dụng( 60-85dđ/ph). - Nối mềm giữa bánh xe vμ thùng xe giảm nhẹ tải trọng động tác dụng từ bánh xe lên khung trên các địa hình khác nhau. - Có đ−ờng đặc tính đμn hồi phù hợp với các chế độ hoạt động của xe.

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/07/2013 | Lượt xem: 1295 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu tạo ô tô - Phần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
151 3.4. HÖ thèng treo Mét sè kh¸i niÖm : - Khèi l−îng ®−îc treo: Lμ toμn bé khèi l−îng th©n xe ®−îc ®ì bëi hÖ thèng treo. Nã bao gåm: khung, vá, ®éng c¬, hÖ thèng truyÒn lùc,... - Khèi l−îng kh«ng ®−îc treo: lμ phÇn khèi l−îng kh«ng ®−îc ®ì bëi hÖ thèng treo. Bao gåm: côm b¸nh xe, cÇu xe,... - Sù dao ®éng cña phÇn ®−îc treo cña «t«: 1. Sù l¾c däc ( pitching_ sù xãc n¶y theo ph−¬ng th¼ng ®øng). Lμ sù dao ®éng lªn xuèng cña phÇn tr−íc vμ sau cña xe quanh träng t©m cña nã. 2. Sù l¾c ngang ( Rolling). Khi xe quay vßng hay ®i vμo ®−êng mÊp m«, c¸c lß xo ë mét phÝa sÏ gi·n ra cßn phÝa kia bÞ nÐn co l¹i. §iÒu nμy lμm cho xe bÞ l¾c ngang. 3. Sù xãc n¶y( bouncing) lμ sù dÞch chuyÓn lªn xuèng cña th©n xe. Khi xe ®i víi tèc ®é cao trªn nÒn ®−êng gîn sãng, hiÖn t−îng nμy rÊt dÔ x¶y ra. 4. Sù xoay ®øng ( jawing) lμ sù quay th©n xe theo ph−¬ng däc quanh träng t©m cña xe. Trªn ®−êng cã sù l¾c däc th× sù xoay ®øng nμy còng xuÊt hiÖn. - Sù dao ®éng cña phÇn khèi l−îng kh«ng ®−îc treo: 1. Sù dÞch ®øng: lμ sù dÞch chuyÓn lªn xuèng cña c¸c b¸nh xe trªn mçi cÇu xe. §iÒu nμy th−êng x¶y ra khi xe ®i trªn ®−êng gîn sãng víi tèc ®é trung b×nh hay cao. 2. Sù xoay däc theo cÇu xe: lμ sù dao ®éng lªn xuèng ng−îc h−íng nhau cña c¸c b¸nh xe trªn mçi cÇu lμm cho b¸nh xe nÈy lªn khái mÆt ®−êng. Th−êng x¶y ra ®èi víi hÖ treo phô thuéc. 3. Sù uèn: lμ hiÖn t−îng c¸c l¸ nhÝp cã xu h−íng bÞ uèn quanh b¶n th©n cÇu xe do m«men xo¾n chñ ®éng ( kÐo hoÆc phanh) truyÒn tíi. I- C«ng dông, ph©n lo¹i 1.1. C«ng dông: 1. §ì th©n xe lªn trªn cÇu xe; cho phÐp b¸nh xe chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi theo ph−¬ng th¼ng ®øng ®èi víi khung xe hoÆc vá xe; h¹n chÕ nh÷ng chuyÓn ®éng kh«ng muèn cã kh¸c cña b¸nh xe. 2. Bé phËn cña hÖ thèng treo thùc hiÖn nhiÖm vô hÊp thô vμ dËp t¾t c¸c dao ®éng, rung ®éng, va ®Ëp mÆt ®−êng truyÒn lªn. 3. §¶m nhËn kh¶ n¨ng truyÒn lùc vμ m«men gi÷a b¸nh xe vμ khung xe : C«ng dông cña hÖ thèng treo ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c phÇn tö cña hÖ thèng treo: - PhÇn tö ®μn håi: lμm gi¶m nhÑ t¶i träng ®éng t¸c dông tõ b¸nh xe lªn khung vμ ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt khi chuyÓn ®éng. - PhÇn tö dÉn h−íng: X¸c ®Þnh tÝnh chÊt dÞch chuyÓn cña c¸c b¸nh xe vμ ®¶m nhËn kh¶ n¨ng truyÒn lùc ®Çy ®ñ tõ mÆt ®−êng t¸c dông lªn th©n xe. - PhÇn tö gi¶m chÊn: DËp t¾t dao ®éng cña « t« khi ph¸t sinh dao ®éng. 152 - PhÇn tö æn ®Þnh ngang: Víi chøc n¨ng lμ phÇn tö ®μn håi phô lμm t¨ng kh¶ n¨ng chèng lËt th©n xe khi cã sù thay ®æi t¶i träng trong mÆt ph¼ng ngang. - C¸c phÇn tö phô kh¸c: vÊu cao su, thanh chÞu lùc phô,...cã t¸c dông t¨ng cøng, h¹n chÕ hμnh tr×nh vμ chÞu thªm t¶i träng. 1.2. Ph©n lo¹i ViÖc ph©n lo¹i hÖ thèng treo dùa theo c¸c c¨n cø sau : - Theo lo¹i bé phËn ®μn håi chia ra : + Lo¹i b»ng kim lo¹i ( gåm cã nhÝp l¸, lß xo, thanh xo¾n ) + Lo¹i khÝ ( lo¹i bäc b»ng cao su - sîi, mμng, lo¹i èng ). + Lo¹i thuû lùc (lo¹i èng ). + Lo¹i cao su. - Theo s¬ ®å bé phËn dÉn h−íng chia ra : + Lo¹i phô thuéc víi cÇu liÒn ( lo¹i riªng vμ lo¹i th¨ng b»ng). + Lo¹i ®éc lËp ( mét ®ßn, hai ®ßn,...). -Theo ph−¬ng ph¸p dËp t¾t dao ®éng chia ra : + Lo¹i gi¶m chÊn thuû lùc ( lo¹i t¸c dông mét chiÒu, lo¹i t¸c dông 2 chiÒu ). +Lo¹i ma s¸t c¬ ( ma s¸t trong bé phËn ®μn håi, trong bé phËn dÉn h−íng). - Theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn cã thÓ chia ra: + HÖ thèng treo bÞ ®éng ( kh«ng ®−îc ®iÒu khiÓn) + HÖ thèng treo chñ ®éng ( HÖ thèng treo cã ®iÒu khiÓn) II. cÊu T¹o chung vµ nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng treo. 2.1. S¬ ®å vμ nguyªn lý lμm viÖc cña hÖ thèng treo phô thuéc: a) §Æc ®iÓm cña hÖ thèng treo phô thuéc: DÇm cÇu liªn kÕt cøng hai b¸nh xe ë hai bªn. ë cÇu chñ ®éng, dÇm cÇu chñ ®éng liªn kÕt hai b¸nh xe. ë cÇu dÉn h−íng, dÇm cÇu liÒn b»ng thÐp ®Þnh h×nh liªn kÕt hai b¸nh xe. - Nh−îc ®iÓm: + Khèi l−îng kh«ng treo lín: t¨ng t¶i träng ®éng, va ®Ëp, gi¶m ®é ªm dÞu vμ sù b¸m cña b¸nh xe, + ChiÒu cao träng t©m lín do ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch lμm viÖc cña cÇu xe: ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh æn ®Þnh, chiÕm kh«ng gian lín, + Nèi cøng b¸nh xe dÔ g©y nªn nh÷ng chuyÓn vÞ phô. - −u ®iÓm: + VÕt b¸nh xe cè ®Þnh: gi¶m ®é mßn ngang cña lèp, + Kh¶ n¨ng chÞu lùc bªn tèt do hai b¸nh xe ®−îc liªn kÕt víi nhau: gi¶m sù tr−ît bªn, + C«ng nghÖ chÕ t¹o ®¬n gi¶n, dÔ th¸o l¾p, söa ch÷a thay thÕ. 2.2. S¬ ®å vμ nguyªn lý lμm viÖc cña hÖ thèng treo ®éc lËp: 153 a) §Æc ®iÓm cña hÖ thèng treo ®éc lËp: Hai b¸nh xe ë hai bªn dÞch chuyÓn ®éc lËp víi nhau. Sù dÞch chuyÓn cña b¸nh xe nμy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn b¸nh xe kh¸c ( nÕu coi th©n xe ®øng yªn). - Nh−îc ®iÓm: + KÕt cÊu phøc t¹p: khã kh¨n khi th¸o l¾p, söa ch÷a vμ b¶o d−ìng, - −u ®iÓm: + §¶m b¶o ®éng häc ®−îc ®óng vμ chÝnh x¸c h¬n, tuú theo kÕt cÊu mμ gi¶m ®−îc ®é tr−ît ngang: gi¶m ®é mμi mßn lèp + Cã kh«ng gian ®Ó bè trÝ c¸c bé phËn kh¸c: h¹ thÊp träng t©m xe, t¨ng ®é æn ®Þnh chuyÓn ®éng, + Khèi l−îng phÇn kh«ng treo nhá: gi¶m sù va ®Ëp vμ ph¸t sinh t¶i träng ®éng. III. CÊu t¹o c¸c bé phËn cña hÖ thèng treo 3.1 Bé phËn ®µn håi: 1. Chøc n¨ng: - Cã nhiÖm vô ®−a vïng tÇn sè dao ®éng ®ã phï hîp vïng tÇn sè thÝch hîp víi ng−êi sö dông( 60-85d®/ph). - Nèi mÒm gi÷a b¸nh xe vμ thïng xe gi¶m nhÑ t¶i träng ®éng t¸c dông tõ b¸nh xe lªn khung trªn c¸c ®Þa h×nh kh¸c nhau. - Cã ®−êng ®Æc tÝnh ®μn håi phï hîp víi c¸c chÕ ®é ho¹t ®éng cña xe. 2. KÕt cÊu: PhÇn tö ®μn håi cña hÖ thèng treo cã thÓ lμ kim lo¹i: nhÝp l¸, lß xo, thanh xo¾n hoÆc phi kim lo¹i : cao su, khÝ nÐn, thuû lùc ngoμi ra cã thÓ dïng kÕt hîp c¸c lo¹i phÇn tö ®μn håi trªn. a) NhÝp l¸: NhÝp ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt v× nhÝp võa lμ bé phËn ®μn håi, bé phËn dÉn h−íng vμ mét phÇn lμm nhiÖm vô gi¶m chÊn. S¬ ®å hÖ thèng treo ®éc lËp 1. Th©n xe 2. Bé phËn ®μn håi 3. Bé phËn gi¶n chÊn 4. §ßn ngang trªn 5. §ßn ngang d−íi 154 - §Æc ®iÓm cña phÇn tö ®μn håi nhÝp l¸: + KÕt cÊu: + L¾p r¸p: . C¸c l¸ nhÝp ®−îc l¾p ghÐp thμnh bé, cã bé phËn kÑp ngang ®Ó tr¸nh kh¶ n¨ng x« ngang khi nhÝp lμm viÖc. . Bé nhÝp ®−îc b¾t chÆt víi dÇm cÇu th«ng qua bul«ng quang nhÝp, liªn kÕt víi khung th«ng qua tai nhÝp vμ quang treo (®Ó c¸c l¸ nhÝp biÕn d¹ng tù do). + §Æc tÝnh ®μn håi: §−êng ®Æc tÝnh ®μn håi cña nhÝp l¸ ®−îc coi lμ tuyÕn tÝnh, tøc lμ ®é cøng cña nã Ýt thay ®æi d−íi t¸c dông cña t¶i träng. §Ó t¨ng cøng ng−êi ta ta cã thÓ bè dïng c¸c c¸ch sau: . Dïng nhÝp phô: . Dïng vÊu tú ë gi÷a ®Çu nhÝp víi chç b¾t quang nhÝp. . Bè trÝ nghiªng mãc treo nhÝp. . Bè trÝ mét l¸ nhÝp liªn kÕt ®Ó chÞu lùc däc cßn c¸c l¸ nhÝp kh¸c ®−îc bè trÝ tù do. b) Lß xo: HÖ thèng treo víi phÇn tö ®μn håi lμ lß xo ®−îc sö dông réng r·i trªn « t« con vμ « t« t¶i nhÑ. - §Æc ®iÓm cña phÇn tö ®μn håi lß xo: + KÕt cÊu: chÕ t¹o tõ thanh thÐp cã tiÕt diÖn trßn hay vu«ng + −u ®iÓm: kÕt cÊu ®¬n gi¶n, cã tuæi thä cao h¬n do kh«ng cã ma s¸t khi lμm viÖc, kh«ng ph¶i b¶o d−ìng vμ ch¨m sãc. + Nh−îc ®iÓm: kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn h−íng vμ gi¶m chÊn. Do vËy bè trÝ phøc t¹p h¬n so víi lo¹i dïng nhÝp l¸. + Bè trÝ: Th−êng bè trÝ trªn cÇu tr−íc ®éc lËp hoÆc cÇu sau phô thuéc + §Æc tÝnh ®μn håi: §−êng ®Æc tÝnh ®μn håi tuyÕn tÝnh. c) Thanh xo¾n : Thanh xo¾n lμ mét thanh thÐp ®μn håi, dïng tÝnh ®μn håi xo¾n ®Ó chèng l¹i sù xo¾n. - §Æc ®iÓm cña phÇn tö ®μn håi thanh xo¾n: + KÕt cÊu: + Bè trÝ: + L¾p r¸p: + §Æc tÝnh ®μn håi: TuyÕn tÝnh víi gãc xo¾n. 155 d) Bé phËn ®μn håi phô b»ng cao su: Chøc n¨ng t¨ng cøng vμ h¹n chÕ hμnh tr×nh cña hÖ thèng treo. §Æc ®iÓm: - −u ®iÓm: + Cã ®é bÒn cao, kh«ng ph¶i b¶o d−ìng, söa ch÷a; + Kh¶ n¨ng hÊp thô n¨ng l−îng tèt + Träng l−îng nhá vμ cã ®Æc tÝnh ®μn håi phi tuyÕn. - Nh−îc ®iÓm: + Cã sù biÕn chÊt ¶nh h−ëng ®Õn ®Æc tÝnh ®μn håi khi nhiÖt ®é thay ®æi + Sù biÕn d¹ng d− lín ®) KiÓu khÝ nÐn. KiÓu khÝ nÐn ®−îc sö dông nhiÒu trªn xe t¶i, trªn mét sè xe con h¹ng sang. - §Æc ®iÓm phÇn tö ®μn håi khÝ nÐn: + KÕt cÊu: + Bè trÝ + L¾p r¸p: + §Æc ®iÓm: - −u ®iÓm : + Cã kh¶ n¨ng tù ®éng thay ®æi ®é cøng cña hÖ thèng treo. + HÖ thèng treo khÝ nÐn cßn cã mét −u ®iÓm n÷a ®ã lμ kh«ng cã ma s¸t trong c¸c phÇn tö ®μn håi; träng l−îng cña phÇn tö ®μn håi nhá. - Nh−îc ®iÓm: + Kh«ng cã kh¶ n¨ng dÉn h−íng. + HÖ thèng ®iÒu khiÓn phøc t¹p. e) KiÓu thuû khÝ: Bé phËn ®μn håi dïng kÕt hîp chøc n¨ng gi÷a bé phËn ®μn håi, bé phËn gi¶m chÊn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu cao vμ träng t©m xe tù ®éng. 3.2. Bé phËn gi¶m chÊn: 1. Chøc n¨ng: - DËp t¾t dao ®éng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh xe chuyÓn ®éng tõ mÆt ®−êng lªn khung xe trong c¸c ®Þa h×nh kh¸c nhau mét c¸ch nhanh chãng. - §¶m b¶o dao ®éng cña phÇn kh«ng treo nhá nhÊt, sù tiÕp xóc cña b¸nh xe trªn nÒn ®−êng, n©ng cao kh¶ n¨ng b¸m ®−êng vμ an toμn trong chuyÓn ®éng. 2. Ph©n lo¹i: Gi¶m chÊn ®−îc ph©n lo¹i theo cÊu t¹o vμ ho¹t ®éng cña chóng: - Ph©n lo¹i theo ho¹t ®éng: + T¸c dông mét chiÒu: chÊn ®éng chØ bÞ dËp t¾t ë hμnh tr×nh tr¶ tøc lμ lóc b¸nh xe ®i xa khung ( Kn xÊp xØ b»ng 0). + T¸c dông hai chiÒu: chÊn ®éng bÞ dËp t¾t ë c¶ hμnh tr×nh nÐn vμ tr¶. - Theo cÊu t¹o: + KiÓu èng ®¬n + KiÓu èng kÐp - Theo m«i chÊt c«ng t¸c: + Lo¹i thuû lùc 156 + Lo¹i khÝ. 3. Nguyªn lý lμm viÖc a) B¶n chÊt vËt lý qu¸ tr×nh x¶y ra trong gi¶m chÊn B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh lμm viÖc cña gi¶m chÊn lμ qu¸ tr×nh tiªu hao c¬ n¨ng( biÕn c¬ n¨ng thμnh nhiÖt n¨ng. b) §−êng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn thuû lùc Lùc c¶n gi¶m chÊn lμ mét hμm phô thuéc vμo vËn tèc t−¬ng ®èi cña c¸c dao ®éng t−¬ng ®èi gi÷a thïng xe víi b¸nh xe. c) Nguyªn lý lμm viÖc cña gi¶m chÊn thuû lùc: Lo¹i 1 líp vá: - Hμnh tr×nh nÐn: - Hμnh tr×nh tr¶: Lo¹i hai líp vá cã t¸c dông hai chiÒu. 1. Hμnh tr×nh nÐn : Khi b¸nh xe ®Õn gÇn khung xe (gÆp ph¶i mÊp m«) t−¬ng øng víi hμnh tr×nh cÇn piston ®i xuèng - NÐn nhÑ: - NÐn m¹nh: 2. Hμnh tr×nh tr¶ : Khi b¸nh xe xa khung xe (khi ®i xuèng æ gμ), t−¬ng øng víi hμnh tr×nh cÇn piston ®i lªn phÝa trªn. 157 - Tr¶ m¹nh: - Tr¶ nhÑ: 3. KÕt cÊu gi¶m chÊn. Trªn « t« hiÖn nay phæ biÕn dïng lo¹i gi¶m chÊn ho¹t ®éng hai chiÒu cã 2 vá 4. Bé phËn dÉn h−íng 4.1. Chøc n¨ng: - X¸c ®Þnh tÝnh chÊt chuyÓn ®éng (®éng häc) cña b¸nh xe ®èi víi khung, vá xe. - TiÕp nhËn vμ truyÒn lùc, m« men gi÷a b¸nh xe víi khung vá xe. C¨n cø theo s¬ ®å bé phËn dÉn h−íng chia ra lo¹i hÖ thèng treo ®éc lËp vμ lo¹i hÖ thèng treo phô thuéc. 4.2. HÖ thèng treo phô thuéc: KÕt cÊu hÖ thèng treo phô thuéc th«ng dông: a) PhÇn tö ®μn håi nhÝp l¸: ®a sè sö dông trªn xe t¶i, xe kh¸ch, xe buýt vμ treo sau cña xe du lÞch. b) PhÇn tö ®μn håi lß xo: c) PhÇn tö ®μn håi khÝ nÐn hoÆc thuû khÝ: 4.3. HÖ thèng treo ®éc lËp: KÕt cÊu hÖ thèng treo ®éc lËp th«ng dông: 1. HÖ thèng treo víi ®ßn ngang: a) §éng häc : - Lo¹i mét ®ßn ngang: - Lo¹i hai ®ßn ngang cã c¬ cÊu h×nh b×nh hμnh: - Lo¹i hai dßn ngang cã c¬ cÊu h×nh thang: b) §Æc ®iÓm lo¹i hai ®ßn ngang. −u ®iÓm: + Sù linh ho¹t cña hÖ thèng treo thiÕt kÕ. + DÔ dμng gi¶m chiÒu cao mòi xe + Träng t©m xe ®−îc h¹ thÊp, t¨ng ®é æn ®Þnh khi chuyÓn ®éng. + §é nghiªng thïng xe khi quay vßng nhá. C¸c gãc ®Æt b¸nh xe thay ®æi Ýt vμ chuyÓn vÞ bªn nhá nªn mßn lèp Ýt. + Khèi l−îng kh«ng ®−îc treo nhá ®¶m b¶o ®é ªm dÞu khi ®i trªn ®−êng xÊu. Nh−îc ®iÓm : + KÕt cÊu phøc t¹p, khã kh¨n cho viÖc bè trÝ trong khoang ®éng c¬. + Cã sù thay ®æi lín gãc ®Æt b¸nh xe do dung sai cña c¸c chi tiÕt khi l¾p r¸p 2. HÖ thèng treo Mc.Pherson §Æc ®iÓm kÕt cÊu: −u ®iÓm: + CÊu tróc ®¬n gi¶n, Ýt chi tiÕt, gi¶m nhÑ khèi l−îng kh«ng ®−îc treo + DÔ dμng bè trÝ trong khoang ®éng c¬ + cã thÓ ®iÒu chØnh chiÒu cao träng t©m xe b»ng bu l«ng. Nh−îc ®iÓm: + H¹n chÕ ®éng häc cña hÖ treo: ChiÒu cao t©m quay dao ®éng lín; ®Æc tÝnh ®iÒu chØnh cña gãc camber thÊp +Khã gi¶m chiÒu cao mòi xe. + Cã kh¶ n¨ng g©y ra sù thay ®æi gãc nghiªng ngang b¸nh xe, vÕt b¸nh xe 3. HÖ treo ®ßn däc 158 - S¬ ®å cÊu t¹o nh− h×nh vÏ. - §Æc ®iÓm cña lo¹i treo ®ßn däc: + Kh«ng x¶y ra sù thay ®æi chiÒu dμi vÕt b¸nh xe, gãc nghiªng b¸nh xe, ®é chôm b¸nh xe khi b¸nh xe dÞch chuyÓn, c¸c gi¸ trÞ nμy ®Òu b»ng kh«ng. + Khíp nèi ®ßn däc víi khung vá th−êng lμm b»ng cao su. §Ó t¨ng ®é cøng v÷ng cho hÖ treo nμy ng−êi ta th−êng bè trÝ: ®Æt lß xo ngay trªn t©m trôc b¸nh xe; t¨ng chiÒu dμi ®ßn däc; 4. HÖ treo ®ßn däc cã ®ßn ngang liªn kÕt Nã thuéc lo¹i nöa phô thuéc, nöa ®éc lËp ®iÒu nμy c¨n cø vμo kh¶ n¨ng lμm viÖc cña hÖ treo vμ tuú thuéc vμo ®é cøng cña ®ßn liªn kÕt. Tuú theo vÞ trÝ ®Æt ®ßn liªn kÕt mμ cã thÓ lμ treo ®éc lËp hoÆc phô thuéc. ¦u ®iÓm: - DÔ th¸o l¾p c¶ côm cÇu xe, kÕt cÊu gän, ®Æc biÖt dÔ bè trÝ cho hÖ treo dïng thanh xo¾n. - ChÞu t¶i träng ngang, gi¶m nhÑ lùc ngang t¸c ®éng lªn c¸c khíp quay, kh«ng cÇn ph¶i dïng thanh æn ®Þnh ngang khi nã cã ®é cøng nhá. - Kh«ng g©y nªn sù thay ®æi gãc nghiªng ngang b¸nh xe, vÕt b¸nh xe, kh«ng cÇn dïng thªm ®ßn truyÒn lùc ngang. Nh−îc ®iÓm : - C«ng nghÖ hμn cao, t¶i träng ®Æt lªn h¹n chÕ, khi ®i trªn ®−êng vßng cã kh¶ n¨ng bÞ quay trôc cÇu xe. 5. HÖ treo víi ®ßn chÐo: Lμ d¹ng kÕt cÊu trung gian gi÷a hÖ treo ®ßn ngang vμ ®ßn däc. §Æc ®iÓm: + §ßn ®ì b¸nh xe quay trªn ®−êng trôc chÐo lÖch víi ph−¬ng ngang vμ ph−¬ng däc xe t¹o nªn ®ßn chÐo treo b¸nh xe. + Cã sù thay ®æi vÕt b¸nh xe, gãc nghiªng ngang b¸nh xe.. 5. HÖ treo th¨ng b»ng: Trªn c¸c «t« cã 3 cÇu, hai cÇu sau th−êng ®Æt gÇn nhau. HÖ thèng treo cña hai cÇu nμy sö dông lo¹i th¨ng b»ng víi ®ßn th¨ng b»ng ®Æt ë gi÷a 2 cÇu sau nªn b¶o ®¶m t¶i träng th¼ng ®øng b»ng nhau ë c¸c b¸nh xe trªn mçi cÇu. §Æc ®iÓm: - Th−êng dïng phÇn tö ®μn håi lμ khÝ nÐn hoÆc lμ nhÝp l¸. - KÕt cÊu vμ c¸ch bè trÝ: - −u ®iÓm: - Nh−îc ®iÓm IV. HÖ thèng treo hiÖn ®¹i. 1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ thèng treo cã ®iÒu khiÓn: ¤ t« dao ®éng chñ yÕu do khÝch thÝch tõ mÊp m« mÆt ®−êng. HiÖn nay hÖ thèng treo bÞ ®éng ®−îc coi lμ tèt nhÊt chØ cã thÓ ®óng víi mét lo¹i ®−êng nhÊt ®Þnh. Do vËy, ®Ó tho¶ m·n c¸c chØ tiªu ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng vμ ®é an toμn chuyÓn ®éng trªn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®−êng kh¸c nhau th× c¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng treo cÇn ph¶i thay ®æi trong qu¸ tr×nh « t« chuyÓn ®éng phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh cña ®−êng vμ vÞ trÝ khung vá xe ®−îc ®iÒu khiÓn nhê hÖ 159 thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng. Tuú thuéc vμo kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c¸c th«ng sè cña hÖ thèng treo ®iÒu khiÓn ng−êi ta ph©n thμnh hai lo¹i: hÖ thèng treo tÝch cùc hoμn toμn vμ hÖ thèng treo b¸n tÝch cùc (hÖ thèng treo chØ cã th«ng sè cña gi¶m chÊn ®−îc ®iÒu khiÓn). 2. HÖ thèng treo tÝch cùc: H×nh 1.3 M« h×nh hÖ thèng treo tÝch cùc Zs - dÞch chuyÓn khèi l−îng ®−îc treo; Zu - dÞch chuyÓn khèi l−îng kh«ng ®−îc treo; Cs - ®é cøng phÇn tö ®μn håi; Ks - hÖ sè c¶n gi¶m chÊn; Ct - ®é cøng cña lèp; fa – lùc cña bé ph¸t ®éng thñy lùc; q0 - mÊp m« biªn d¹ng ®−êng. HÖ thèng treo tÝch cùc bao gåm bé ph¸t ®éng thuû lùc, bé ®iÒu khiÓn vμ c¸c c¶m biÕn. HÖ thèng treo nμy ®ßi hái ph¶i cã n¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ thèng lín, gi¸ thμnh cao, träng l−îng lín vμ phøc t¹p. §©y chÝnh lμ nh−îc ®iÓm chÝnh cña hÖ thèng treo nμy. 1. HÖ thèng treo b¸n tÝch cùc Gi¶m chÊn m¾c song song víi phÇn tö ®μn håi. HÖ thèng treo b¸n tÝch cùc víi gi¶m chÊn tÝch cùc chØ cã nhiÖm vô dËp t¾t dao ®éng cña th©n xe nªn ®ßi hái n¨ng l−îng cung cÊp cho hÖ thèng Ýt h¬n nhiÒu so víi hÖ thèng treo tÝch cùc. HÖ thèng treo b¸n tÝch cùc ®¸p øng kh¶ n¨ng c¸ch ly dao ®éng tèt h¬n hÖ thèng treo bÞ ®éng, gi¶m chÊn tÝch cùc lμ nh©n tè t¹o nªn tÝnh −u viÖt ®ã. KÕt cÊu gi¶m chÊn tÝch cùc t−¬ng tù kÕt cÊu cña gi¶m chÊn th«ng th−êng nh−ng ®Æc tÝnh cña gi¶m chÊn tÝch cùc cã thÓ thay ®æi nhê sù thay ®æi tiÕt diÖn van tiÕt l−u hoÆc thay ®æi ®é nhít cña m«i chÊt c«ng t¸c d−íi t¸c dông cña tõ tr−êng. H×nh 1.4 M« h×nh hÖ thèng treo b¸n tÝch cùc 160 Zs - dÞch chuyÓn khèi l−îng ®−îc treo; Zu - dÞch chuyÓn khèi l−îng kh«ng ®−îc treo; Cs - ®é cøng phÇn tö ®μn håi; Ks(t) - hÖ sè c¶n gi¶m chÊn; Ct - ®é cøng cña lèp; q0 - mÊp m« biªn d¹ng ®−êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCấu tạo ô tô 4.pdf
Tài liệu liên quan