Câu hỏi viết thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai

Câu hỏi 47: Nội dung khung giá đất quy định tại Điều 7 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 48: Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể theo Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 49: Các phương pháp định giá đất theo Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 50: Trình tự xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo Khoản 1 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 được quy định như thế nào?

doc3 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 999 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi viết thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI VIẾT THI CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Câu hỏi số 1: Người sử dụng đất, nguyên tắc sử dụng đất được quy định trong Luật Đất đai năm 2013 cụ thể như thế nào? Câu hỏi 2: Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013 Câu hỏi số 3: Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 4: Căn cứ để xác định loại đất và những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 5: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 6: Cơ quan quản lý đất đai, Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn, Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 7: Địa giới hành chính được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 8: Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 9: Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 10: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 11: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 12: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 13: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 14: Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 15: Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 16: Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 17: Theo anh (chị) việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số 18: Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi thứ 19: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi thứ 20: Cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 21: Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 22: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 23: Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 24: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thẩm quyền thu hồi đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 25: Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013? Câu hỏi thứ 26: anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc, điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm? Câu hỏi thứ 27: anh (chị) hay cho biết thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Câu hỏi thứ 28: anh (chị) hãy cho biết Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Câu hỏi thứ 29: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất và điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Câu hỏi thứ 30: anh (chị) hãy cho biết trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất. Câu hỏi 31: Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo Điều 70 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 32: Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 118 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 33: Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 34: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 81 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 35: Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở theo quy định tại Điều 86 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 36: Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi theo Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 37: Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất theo Điều 12 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 38: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng theo Điều 5 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 39: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở của tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh theo Điều 8 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 40: Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 41: Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 42: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khoản 1, 2, 3 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 43: Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất theo Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 44: Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 45: Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Câu hỏi 46: Căn cứ xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 47: Nội dung khung giá đất quy định tại Điều 7 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 48: Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể theo Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 49: Các phương pháp định giá đất theo Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 50: Trình tự xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo Khoản 1 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 được quy định như thế nào?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docquan_ly_dat_dai_2013_1559.doc