Cách thức đẩy thị trường bđs

CÁCH THỨC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BĐS Mở đầu 1 Chương I 6 Một số vấn đề về thị trường BĐS 1. Khái niệm BĐS 6 2. Khái niệm thị trường BĐS 8 1. Khái niệm 8 2. Tính tất yếu của quá trình hình thành và phát triển thị 12 trường BĐS 13 3. Phân loại thị trường BĐS 14 3. Khái quát về thị trường nhà đất 14 1. Khái niệm thị trường nhà đất 15 2. Đặc điểm của thị trường nhà đất. 16 I.2 . Thị trường BĐS - nhà đất mang tính khu vực sâu sắc. 16 I.3 . Thị trường BĐS - nhà đất là thị trường không hoàn 17 hảo. 2.3.Cung thị trường nhà đất phản ứng chậm hơn cầu và là 18 nguồn cung có giới hạn. 2.4 Thị trường BĐS - nhà đất có mối quan hệ chặt ch vẽới 18 thị trường tài chính – tiền tệ. 2.5. Toàn bộ quá trình hoạt động của thị trường BĐS – nhà 20 đất chia làm 3 khâu: sản xuất – lưu thông – tiêu thụ. 20 3. Vị trí của thị trường nhà đất trong nền kinh tế quốc dân. 3.1. Thị trường nhà đất phát triển là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và nâng cao đời 23 sống của các tầng lớp dân cư. 3.2. Thị trường nhà đất là nơi thực hiện tái sản xuất các 23 yếu tố sản xuất cho các nhà kinh doanh nhà đất. 3.3 Động thái phát triển của thị trường nhà đất tác động tới nhiều loại thị trường trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt 25 là thị trường tiền tệ. 168

pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách thức đẩy thị trường bđs, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 v n tin c y có tính pháp lý đ h tr c ng i bán và ng i mua khi tham giaấ ậ ể ỗ ợ ả ườ ườ giao d ch trên th tr ng BĐS – nhà đ t.ị ị ườ ấ Đ làm đ c các vi c trên các đ a ph ng đ c bi t là các thành ph l nể ượ ệ ị ươ ặ ệ ở ố ớ c n s m thành l p trung tâm giao d ch BĐS chính th c v i các ch c năng t iầ ớ ậ ị ứ ớ ứ ố th sau:ể - Ch c năng thông tinứ : các trung tâm môi gi i ph i cung c p các thông tinớ ả ấ v ngu n cung BĐS – nhà đ t, bao g m c c a khu v c Nàh n c, các doanhề ồ ấ ồ ả ủ ự ướ nghi p và các cá nhân có BĐS tham gia vào ngu n cung trên th tr ng. Ngu nệ ồ ị ườ ồ cung BĐS bao g m c các hàng hoá hi n t i, các hàng hoá đang trong khu v cồ ả ệ ạ ự quy ho ch phát tri n trong t ng lai theo các h n đ nh đ u t th c hi n và cácạ ể ươ ạ ị ầ ư ự ệ khu v c h n ch phát tri n, h n ch mua bán trao đ i theo cũng nh các thôngự ạ ế ể ạ ế ổ ư tin quy ho ch phát tri n đô th và các d án đ u t phát tri n BĐS. Các thôngạ ể ị ự ầ ư ể tin v hàng hoá BĐS không ch gi i h n đ i v i các d ng nhà đ t mà c nề ỉ ớ ạ ố ớ ạ ấ ở ầ ph i m r ng sang các lĩnh v c BĐS văn phòng, công s , d ch v , công nghi pả ở ộ ự ở ị ụ ệ và không ch trong ph m vi mua bán mà bao hàm c các quan h giao d ch thuê,ỉ ạ ả ệ ị cho thuê, th ch p, đ u giá.ế ấ ấ - Ch c năng th m đ nhứ ẩ ị : các trung tâm th c hi n ch c năng th m đ nh cácự ệ ứ ẩ ị đ c tr ng c a BĐS, tính pháp lý cũng nh th c hi n các d ch v pháp lý v cácặ ư ủ ư ự ệ ị ụ ề BĐS tham gia giao d ch. Trung tâm ph i ch u trách nhi m và có đ y đ đ tinị ả ị ệ ầ ủ ộ c y v các thông tin pháp lý cũng nh các đ c đi m kinh t k thu t c a BĐSậ ề ư ặ ể ế ỹ ậ ủ tham gia giao d ch qua trung tâm. Trung tâm ph i ti n hành có ch t l ng đị ả ế ấ ượ ể ho t đ ng đ nh giá BĐS giao d ch đ c chính xác, phù h p làm c s đ hìnhạ ộ ị ị ượ ợ ơ ở ể thành giá c mua bán trao đ i gi a các bên tham gia giao d ch. Trung tâm làmả ổ ữ ị trung gian h ng d n th c hi n quá trình ti n hành các th t c giao d ch gi aướ ẫ ự ệ ế ủ ụ ị ữ bên mua và bán đ m b o đúng trình t và quy đ nh c a pháp lu t v giao d chả ả ự ị ủ ậ ề ị BĐS. Trung tâm s thay m t (ho c giúp đ ) các bên mua và bán th c hi n cácẽ ặ ặ ỡ ự ệ th t c giao d ch v i c quan Nhà n c đ đ m b o các giao d ch đ c b oủ ụ ị ớ ơ ướ ể ả ả ị ượ ả 154 Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 h b ng pháp lu t và giúp Nhà n c th c hi n đ c vi c kiêm soát v i cácộ ằ ậ ướ ự ệ ượ ệ ớ quan h giao d ch BĐS trên th tr ng giao d ch chính th c.ệ ị ị ườ ị ứ - Ch c năng c u n iứ ầ ố : trung tâm s làm c u n i cho các vi c th c hi nẽ ầ ố ệ ự ệ thanh toán gi a hai bên cung nh gi ói thi u các ngu n cung c p tài chính choữ ư ệ ồ ấ nh ng ng i có nhu c u vây v n th ch p b ng tài chính các BĐS tham giaữ ườ ầ ố ế ấ ằ giao d ch.ị M t yêu c u c t y u đ t ra là ho t đ ng c a các trung tâm ph i mang l i sộ ầ ố ế ặ ạ ộ ủ ả ạ ự ti n l i và h u ích cho c ng i tham gia cung c u v BĐS, đ m b o cho cácệ ợ ữ ả ườ ầ ề ả ả BĐS tham gia giao d ch đ c th c hi n nhanh chóng, tin cây, an toàn và tinị ượ ự ệ t ng.ưở Bên c nh đó Nhà n c c n có các bi n pháp qu n lý ho t đ ng c a hạ ướ ầ ệ ả ạ ộ ủ ệ th ng d ch v môi gi i nhà đ t trên đ a bàn, đ a h th ng môi gi i vào ho tố ị ụ ớ ấ ị ư ệ ố ớ ạ đ ng nh là m t khâu c a quá trình v n hành th tr ng BĐS. Nh ng v n độ ư ộ ủ ậ ị ườ ữ ấ ề c b n đ c ng c ho t đ ng c a h th ng thông d ch v t v n môi gi iơ ả ể ủ ố ạ ộ ủ ệ ố ị ụ ư ấ ớ BĐS g m:ồ  Ki m soát các t ch c, cá nhân đăng ký tham gia d ch v t v n môi gi iể ổ ứ ị ụ ư ấ ớ v BĐS. Ng i làm d ch v t v n môi gi i ph i đăng ký ho t đ ng v iề ườ ị ụ ư ấ ớ ả ạ ộ ớ c quan qu n lý Nhà n c và đ c Nhà n c cho phép m i đ c ho tơ ả ướ ượ ướ ớ ượ ạ đ ng t v n môi gi i. Nh ng ng i t v n môi gi i ph i ch u tráchộ ư ấ ớ ữ ườ ư ấ ớ ả ị nhi m tr c pháp lu t v k t qu c a các ho t đ ng t v n và môi gi iệ ướ ậ ề ế ả ủ ạ ộ ư ấ ớ nh : ch u trách nhi m v tính trung th c trong các thông tin v tính phápư ị ệ ề ự ề lý c a BĐS đ a vào môi gi i giao d ch, ch u trách nhi m v k t quủ ư ớ ị ị ệ ề ế ả đ nh giá và hình thành giá c c a BĐS giao d ch và ch u trách nhi m vị ả ủ ị ị ệ ề k t qu c a các d ch v khác. Nh v y, ch có nh ng ng i có đ tế ả ủ ị ụ ư ậ ỉ ữ ườ ủ ư cách pháp nhân, có đ trình đ chuyên môn v môi gi i BĐS m i đ củ ộ ề ớ ớ ượ tham gia các d ch v môi gi i v BĐS.ị ụ ớ ề 155 Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2  Ki m soát tính công khai c a các thông tin và ch t l ng d ch v t v n,ể ủ ấ ượ ị ụ ư ấ nh ng ng i t v n đ c quy n yêu c u các c quan qu n lý Nhà n cữ ườ ư ấ ượ ề ầ ơ ả ướ xác nh n thông tin pháp lý v BĐS.ậ ề  Thúc đ y s ra đ i và phát tri n c a các d ch v t v n và môi gi i t ngẩ ự ờ ể ủ ị ụ ư ấ ớ ổ h p cho các nhu c u có liên quan đ n ho t đ ng giao d ch v BĐS nh :ợ ầ ế ạ ộ ị ề ư d ch v cung c p thông tin hàng hoá BĐS, d ch v ki m tra t v n tínhị ụ ấ ị ụ ể ư ấ pháp lý c a BĐS, d ch v đ nh giá BĐS, d ch v thanh toán và cho vayủ ị ụ ị ị ụ th ch p BĐS và d ch v hoàn thi n h s giao d ch v BĐS. Nh ngế ấ ị ụ ệ ồ ơ ị ề ữ đ n v d ch v này s thay m t bên mua và bên bán th c hi n đ y đơ ị ị ụ ẽ ặ ự ệ ầ ủ các th t c c n thi t đ BĐS đ c giao d ch m t cách h p pháp, củ ụ ầ ế ể ượ ị ộ ợ ơ quan t v n ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v ch t l ng và tínhư ấ ả ị ệ ướ ậ ề ấ ượ pháp lý c a các d ch v này.ủ ị ụ 156 Trung tâm giao dịch Ngân hàng Sở tài nguyên môi trườn g Cơ quan thuế Các ngành có liên quan Các tổ chức kinh doanh Sở quy hoạch Các cá nhân có nhu cầu BĐS Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 8. ng d ng công ngh tin h c đ góp ph n qu n lý th tr ng BĐS – nhàứ ụ ệ ọ ể ầ ả ị ườ đ tấ Ch th s 58/CT-TW, ngày 17/10/2000 c a B Chính tr Ban Ch p hànhỉ ị ố ủ ộ ị ấ Trung ng khoá 8 v ươ ề “Đ y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tinẩ ạ ứ ụ ể ệ ph c v s nghi p hoá, công nghi p hoá”ụ ụ ự ệ ệ . Ch th đã nêu nhi m v ng d ngỉ ị ệ ụ ứ ụ Công ngh thông tin đ i v i các c quan Đ ng và Nhà n c trong giai đo nệ ố ớ ơ ả ướ ạ 2001 – 2005: “Các c quan Đ ng, Nhà n c, các t ch c chính tr – xã h i điơ ả ướ ổ ứ ị ộ đ u trong vi c tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong các ho t d ngầ ệ ể ứ ụ ệ ạ ộ theo ph ng châm đ m b o ti t ki m, thi t th c và hi u qu lâu dài. Tin h cươ ả ả ế ệ ế ự ệ ả ọ hoá ho t đ ng c a các c quan Đ ng và Nhà n c là m t b ph n h u cạ ộ ủ ơ ả ướ ộ ộ ậ ữ ơ quan tr ng c a c i cách hành chính qu c gia, là nhi m v th ng xuyên c aọ ủ ả ố ệ ụ ườ ủ c quan nh m tăng c ng năng l c qu n lý, nâng cao năng su t, ch t l ngơ ằ ườ ự ả ấ ấ ượ hi u qu . Các c p u , t ch c Đ ng ch đ o kh n tr ng xây d ng các hệ ả ấ ỷ ổ ứ ả ỉ ạ ẩ ươ ự ệ th ng thông tin c n thi t ph c v l i ích công c ng c a nhân dân, ph c v số ầ ế ụ ụ ợ ộ ủ ụ ụ ự lãnh đ o c a Đ ng, qu n lý c a Nhà n c. S m hoàn th ên, th ng xuyênạ ủ ả ả ủ ướ ớ ị ườ nâng c p đ s d ng có hi u qu m ng thông tin di n r ng c a Đ ng vàấ ể ử ụ ệ ả ạ ệ ộ ủ ả Chính ph . B o đ m đ n năm 2005 v c b n xây d ng và đ a vào ho t d ngủ ả ả ế ề ơ ả ự ư ạ ộ h th ng thông tin đi n t c a Đ ng, Chính ph ”ệ ố ệ ử ủ ả ủ H th ng thông tin đ c xây d ng theo mô hình 4 thành ph n.ệ ố ượ ự ầ * Ch c năng c a h th ngứ ủ ệ ố + Nh p d li u: t ch c theo m ng và truy c p đ nh kỳậ ữ ệ ổ ứ ạ ậ ị + L u tr s li u: Theo đúng quy chu n đ i v i kh i l ng l n thông tin.ư ữ ố ệ ẩ ố ớ ố ượ ớ 157 Cơ sở dữ liệu Thiết bị (phần cứng + phần mềm) Tổ chức (quy trình và tổ Con n g Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 + Phân tích d li u: Phân tích t ng h p thông tin ph c v yêu c u ho chữ ệ ổ ợ ụ ụ ầ ạ đ nh chính sách, chi n l c trong qu n lý và phát tri n th tr ng BĐS.ị ế ượ ả ể ị ườườ + Hi n th , truy c p d li u: V a cung c p thông tin, v a phân tích thôngể ị ậ ữ ệ ừ ấ ừ tin, v a phân tích s li u:ừ ố ệ * Yêu c u c a h th ngầ ủ ệ ố : Tính m và đ ng c a h th ng đ m b o thích nghiở ộ ủ ệ ố ả ả t t nh t, nâng c p và có th liên k t v i các h th ng thông tin khác có liênố ấ ấ ể ế ớ ệ ố quan nh h th ng thông tin qu c gia, h th ng thông tin quy ho ch, thông tinư ệ ố ố ệ ố ạ xây d ng, qu n lý hành chính…Tính hi n đ i, d s d ng và có đ tin c y cao,ự ả ệ ạ ễ ử ụ ộ ậ có tính đ n kh năng s d ng công ngh c a cán b các c p, ho t đ ng liênế ả ử ụ ệ ủ ộ ấ ạ ộ t c, s d ng giao di n Menu đ s d ng.ụ ử ụ ệ ể ử ụ * Tính liên thông và h th ngệ ố : H th ng cung c p thông tin trên m t n n dệ ố ấ ộ ề ữ li u không gian th ng nh t, đ m b o liên thông các c p, các s ngành. Ph ngệ ố ấ ả ả ấ ở ươ án thi t k t ng th h th ng thông tin th tr ng BĐS.ế ế ổ ể ệ ố ị ườ * Thi t k t ng th bao g m các n i dung và yêu c u sauế ế ổ ể ồ ộ ầ : Linh ho t trongạ s d ng, có tính đ ng nh t và kh năng s d ng dùng chung h th ng m theoử ụ ồ ấ ả ử ụ ệ ố ở tiêu chu n qu c t , có đ an toàn cao, d phát hi n s c , ph c h i nhanh, làẩ ố ế ộ ễ ệ ự ố ụ ồ d ng tr c tuy n (online).ạ ự ế * Thi t k d ng c s d li u h th ngế ế ạ ơ ở ữ ệ ệ ố : - Các Input • D li u b n đ thu th p t đ ho trên b n đ s , b n đ gi y, cácữ ệ ả ồ ậ ừ ồ ạ ả ồ ố ả ồ ấ s đ , b n v , s li u đo đ c, đi u tra.ơ ồ ả ẽ ố ệ ạ ề • D li u thu c tính d ng ch s , văn b n, bi u đ , đ th , âm thanh,ữ ệ ộ ở ạ ữ ố ả ể ồ ồ ị hình nh… đ chú thích, ch d n, mô t d li u b n đ .ả ể ỉ ẫ ả ữ ệ ả ồ - C u trúc c s d li u và các ho t đ ng: Đó là h th ng g m h c s dấ ơ ở ữ ệ ạ ộ ệ ố ồ ệ ơ ở ữ li u chung nh h quy chi u, h to đ , ranh gi i, đ a gi i… và các h c sệ ư ệ ế ệ ạ ộ ớ ị ớ ệ ơ ở d li u khác nh :ữ ệ ư 158 Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 • C s d li u b n đ : đ a hình, đ a chính, quy ho ch… v i nhi uơ ở ữ ệ ả ồ ị ị ạ ớ ề phân l p theo đ c đi m, đ l n, m c đích hi n th …ớ ặ ể ộ ớ ụ ể ị • C s d li u thu c tính: đ a danh, các chú gi i, ký hi u thông tin vơ ở ữ ệ ộ ị ả ệ ề pháp lý, kinh t , xã h i, t nhiên.ế ộ ự • M t s bài toán đi n hình nh : Ch ng ghép b n đ đ tìm ki mộ ố ể ư ồ ả ồ ể ế thông tin tích h p, biên t p b n đ theo ch đ m i, tính toán s li uợ ậ ả ồ ủ ề ớ ố ệ th ng kê…ố - Các Output • Cung c p thông tin cho th c hi n các nhi m v và n i dung c a qu nấ ự ệ ệ ụ ộ ủ ả lý Nhà n c đ i v i th tr ng BĐS.ướ ố ớ ị ườ • Cung c p thông tin cho phép lãnh đ o gi i quy t và quy t đ nh cácấ ạ ả ế ế ị v n đ liên quan trong ph m vi ranh gi i qu n lý.ấ ề ạ ớ ả • Cung c p thông tin cho các ngành có liên quan: Xây d ng, ki n trúc,ấ ự ế qu n lý nhà đ t, th tr ng ch ng khoán…ả ấ ị ườ ứ • Cung c p thông tin ban đ u ph c v nghiên c uấ ầ ụ ụ ứ • Cung c p thông tin ph c v vi c mua bánấ ụ ụ ệ * An toàn thông tin h th ngệ ố - Các nguyên t c ắ • Đ c b o v , ch ng l i vi c c tình hay vô tình s d ng saiượ ả ệ ố ạ ệ ố ử ụ • An toàn ph i đ c qu n lý trong su t th i gian ph c h i s cả ượ ả ố ờ ụ ồ ự ố - M t s bi n pháp.ộ ố ệ • Qu n lý, ki m tra, các đĩa m m l u đ ng.ả ể ề ư ộ • Ki m tra đ i t ng thâm nh p t bên ngoài b ng vi c ki m tra d uể ố ượ ậ ừ ằ ệ ể ấ vân tay khi xâm nh p vào máy ch hay ph i đăng nh p đ ki m traậ ủ ả ậ ể ể tr c khi vào trang Web.ướ - Sao l u và khôi ph c d li u: theo ch đ đinh kỳ theo cách sao d phòngư ụ ữ ệ ế ộ ự ki u gia tăngể - Gi i pháp khi x y ra s cả ả ự ố 159 Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 • Phát hi n và gi i quy t s c .ệ ả ế ự ố • S d ng các thi t b d trử ụ ế ị ự ữ • Chu n b các cán b có kh năng gi i quy t s cẩ ị ộ ả ả ế ự ố 160 Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 Qu n tr H th ngả ị ệ ố Phòng đ a chính qu n Máy ch Webị ậ ủ Máy in Phòng đ a chính huy nị ệ Máy ch d li u nhà đ t Máy inủ ữ ệ ấ Chu n hoá s li uẩ ố ệ Nh p sô li u c p nh t bi n đ ngậ ệ ậ ậ ế ộ Phân tích s li uố ệ Tra c u thôngtinứ M t kh u Scanner Quy ho ch Đ nh giá Thu Thông tin chi ti t Thông tinậ ẩ ạ ị ế ế TH Cơ sở dữ liệu đất đai đơn đăn g Interne t 161 Đồ án tốt nghiệp Vũ Thị Thu Trang ­ 44KT2 162 K t lu nế ậ “Th c tr ng và m t s bi n pháp thúc đ y th tr ng BĐS – nhà đ tự ạ ộ ố ệ ẩ ị ườ ấ Hà N i”ở ộ là đ tài có ý nghĩa th c ti n cao. Thúc đ y và khuy n khích sề ự ễ ẩ ế ự phát tri n c a th tr ng BDS – nhà đ t vi c, đ ra m t h th ng các gi i phápể ủ ị ườ ấ ệ ề ộ ệ ố ả toàn di n và đ ng b là v n đ mang tính th i s và b c xúc. Gi i quy t đ cệ ồ ộ ấ ề ờ ự ứ ả ế ượ v n đ trên s phát huy đ c nh ng đi m m nh c a th tr ng BĐS – nhà đ tấ ề ẽ ượ ữ ể ạ ủ ị ườ ấ đóng góp tích c c trong n n kinh t qu c dân đ ng th i h n ch nh ng h uự ề ế ố ồ ờ ạ ế ữ ậ qu x u mà th tr ng BĐS – nhà đ t mang l i.ả ấ ị ườ ấ ạ Trong 15 tu n th c hi n đ án t t nghi p v i đ tài ầ ự ệ ồ ố ệ ớ ề “Th c tr ng và m tự ạ ộ s bi n pháp thúc đ y th tr ng BĐS – nhà đ t Hà N i”ố ệ ẩ ị ườ ấ ở ộ đ án đã gi iồ ả quy t đ c các n i dung ch y u sau:ế ượ ộ ủ ế Nh n di n v th tr ng BĐS – nhà đ t Hà N i trong nh ng th iậ ệ ề ị ườ ấ ở ộ ữ ờ gian qua. Đây là m t công vi c quan tr ng trong quá trình tìm ra các bi n pháp thúcộ ệ ọ ệ đ y s phát tri n th tr ng BĐS vì t nh ng phân tích trên s tìm ra nh ngẩ ự ể ị ườ ừ ữ ẽ ữ m t y u m t đ c trong quá trình phát tri n cũng nh nh ng t n t i y u kémặ ế ặ ượ ể ư ữ ồ ạ ế t đó tìm ra nh ng nguyên nhân và bi n pháp thúc đ y.ừ ữ ệ ẩ Các u đi m trong quá trình phát tri nư ể ể • Các nhu c u v nhà - đ t đ c đáp ng đ y đ h n c v m t ch tầ ề ấ ượ ứ ầ ủ ơ ả ề ặ ấ l ng l n s l ngượ ẫ ố ượ • Các ho t đ ng trong th tr ng quy n s d ng đ t đã t o ra nh ngạ ộ ị ườ ề ử ụ ấ ạ ữ chuy n bi n đ t phá.ể ế ộ • Th tr ng nhà đ t phát tri n sôi đ ng.ị ườ ấ ể ộ • Th tr ng kinh doanh m t b ng xây d ng, kinh doanh di n tích vănị ườ ặ ằ ự ệ phòng, khách s n, nhà hàng, khu vui ch i gi i trí… đã có nhi u kh iạ ơ ả ề ở s c.ắ §å ¸n tèt nghiÖp Vò ThÞ Thu Trang - 44KT2 • Công tác qu n lý Nhà n c đ i v i th tr ng này có đi u ki n hoànả ướ ố ớ ị ườ ề ệ thi n, thu ngân sách Nhà n c t lĩnh v c này không ng ng tăng lên.ệ ướ ừ ự ừ Nh ng t n t i y u kém trong quá trình phát tri nữ ồ ạ ế ể • T l giao d ch phi chính quy cao, tình tr ng vi ph m quy đ nh v nàhỷ ệ ị ạ ậ ị ề đ t cao.ấ • M t cân đ i cung c u nhà đ t.ấ ố ầ ấ • Th tr ng “nóng, l nh” b t th ng, giá c d bi n đ n d d n đ nị ườ ạ ấ ườ ả ễ ế ộ ễ ẫ ế n n đ u c trong nhà đ t.ạ ầ ơ ấ • Quy trình mua bán ph c t p, qua nhi u trung gian không c n thi t, t nứ ạ ề ầ ế ố nhi u th i gian, chi phi giao d ch cao.ề ờ ị • Còn t n t i c ch bao c p, còn có s phân bi t không c n thi t gi aồ ạ ơ ế ấ ự ệ ầ ế ữ qu c doanh, ngoài qu c doanh, gi a trong n c và ngoài n c trongố ố ữ ướ ướ c ch chính sách, trong qu n lý đi u hành c a b máy Nhà n c vơ ế ả ề ủ ộ ứơ ề lĩnh v c BĐS và th tr ng BĐS.ự ị ườ • Thông tin không đ y đ , thi u minh b ch và khó ti p c n.ầ ủ ế ạ ế ậ Nguyên nhân c a các y u kém trênủ ế • Khung pháp lý thi u đ ng b và hay thay đ i.ế ồ ộ ổ • Các chính sách đ i v i th tr ng BĐS thi u đ ng b và ch a h p lý.ố ớ ị ườ ế ồ ộ ư ợ • Năng l c qu n lý, t ch c c a b máy Nhà n c còn kém.ự ả ổ ứ ủ ộ ướ Phân tích m t s kinh nghi m qu n lý th tr ng BĐS t i m t sộ ố ệ ả ị ườ ạ ộ ố n c trên th gi i và các bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam.ướ ế ớ ọ ệ ệ Đ ra các bi n pháp thúc đ y s phát tri n th tr ng BĐS – nhà đ t ề ệ ẩ ự ể ị ườ ấ ở Hà N i. ộ • Bi n pháp đ i m i công tác quy ho ch, xây d ng quy ho ch, kệ ổ ớ ạ ự ạ ế ho ch t ng th v phát tri n các vùng và s d ng đ t đai có hi u quạ ổ ể ề ể ử ụ ấ ệ ả đáp ng các m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i đ t n c.ứ ụ ể ế ộ ấ ướ 164 §å ¸n tèt nghiÖp Vò ThÞ Thu Trang - 44KT2 • Bi n pháp t o l p và phát tri n th tr ng hàng hoá cho th tr ng nhàệ ạ ậ ể ị ườ ị ườ đ tấ • Bi n pháp xây d ng năng l c th ch và t ch c tham gia th tr ngệ ự ự ể ế ổ ứ ị ườ nhà đ tấ • Thúc đ y s phát tri n c a th tr ng b ng vi c s d ng các bi nẩ ự ể ủ ị ườ ằ ệ ử ụ ệ pháp tài chính  Thu ti n s d ng đ t.ề ử ụ ấ  Đ i m i chính sách thu quy n s d ng đ t và l phí.ổ ớ ế ề ử ụ ấ ệ  H tr tài chính cho ng i có thu nh p th p mua ho c thuê nhàỗ ợ ườ ậ ấ ặ ở  T ch c đ nh giá BĐS – nhà đ tổ ứ ị ấ • Bi n pháp tăng c ng hi u qu và năng l c qu n lý nhà n c đ i v iệ ườ ệ ả ự ả ướ ố ớ th tr ng nhà đ tị ườ ấ • Bi n pháp t ch c cung c p thông tin cho th tr ng nhà đ tệ ổ ứ ấ ị ườ ấ • ng d ng các bi n pháp tin h c đ góp ph n qu n lý th tr ng nhàứ ụ ệ ọ ể ầ ả ị ườ đ tấ Trong các v n đ trên đ án đã đi vào gi i quy t đ c m i quan h gi aấ ề ồ ả ế ượ ố ệ ữ các nhân t nh h ng t i giá đ t và tìm ra đ c m i liên h gi a các v trí gópố ả ưở ớ ấ ượ ố ệ ữ ị ph n vào đi u ch nh giá đ t, phân tích lãi su t và th i h n vay lãi cho ng i cóầ ề ỉ ấ ấ ờ ạ ườ thu nh p th p, ng d ng tin h c trong qu n lý nhà đ t. Đây là các v n đ quanậ ấ ứ ụ ọ ả ấ ấ ề tr ng đang đ c quan tâm hi n nay.ọ ượ ệ Cu i cùng em xin bày t s bi t n th y giáo GS – TSKH Nguy n M uố ỏ ự ế ơ ầ ễ ậ Bành, cô giáo TS Vũ Th Hoà đã t n tình h ng d n ch b o em hoàn thành đị ậ ướ ẫ ỉ ả ồ án này. Do th i gian có h n đ tài không th tránh kh i nh ng sai sót cũng nhờ ạ ề ể ỏ ữ ư nhi u v n đ ch a gi i quy t đ n t n cùng em r t mong nh n đ c s đóngề ấ ề ư ả ế ế ậ ấ ậ ượ ự 165 §å ¸n tèt nghiÖp Vò ThÞ Thu Trang - 44KT2 góp c a các th y cô giáo cũng nh c a các b n sinh viên đ đ tài đ c hoànủ ầ ư ủ ạ ể ề ượ ch nh h n và có ý nghĩa thi t th c trong cu c s ng.ỉ ơ ế ự ộ ố 166 §å ¸n tèt nghiÖp Vò ThÞ Thu Trang - 44KT2 M c l cụ ụ 167 §å ¸n tèt nghiÖp Vò ThÞ Thu Trang - 44KT2 M đ uở ầ Ch ng Iươ M t s v n đ v th tr ng BĐSộ ố ấ ề ề ị ườ 1. Khái ni m BĐSệ 2. Khái ni m th tr ng BĐSệ ị ườ 1. Khái ni mệ 2. Tính t t y u c a quá trình hình thành và phát tri n thấ ế ủ ể ị tr ng BĐSườ 3. Phân lo i th tr ng BĐSạ ị ườ 3. Khái quát v th tr ng nhà đ tề ị ườ ấ 1. Khái ni m th tr ng nhà đ tệ ị ườ ấ 2. Đ c đi m c a th tr ng nhà đ t.ặ ể ủ ị ườ ấ I.2 . Th tr ng BĐS - nhà đ t mang tính khu v c sâu s c.ị ườ ấ ự ắ I.3 . Th tr ng BĐS - nhà đ t là th tr ng không hoànị ườ ấ ị ườ h o.ả 2.3.Cung th tr ng nhà đ t ph n ng ch m h n c u và làị ườ ấ ả ứ ậ ơ ầ ngu n cung có gi i h n.ồ ớ ạ 2.4 Th tr ng BĐS - nhà đ t có m i quan h ch t ch v iị ườ ấ ố ệ ặ ẽ ớ th tr ng tài chính – ti n t .ị ườ ề ệ 2.5. Toàn b quá trình ho t đ ng c a th tr ng BĐS – nhàộ ạ ộ ủ ị ườ đ t chia làm 3 khâu: s n xu t – l u thông – tiêu th .ấ ả ấ ư ụ 3. V trí c a th tr ng nhà đ t trong n n kinh t qu c dân.ị ủ ị ườ ấ ề ế ố 3.1. Th tr ng nhà đ t phát tri n là nhân t quan tr ng gópị ườ ấ ể ố ọ ph n phát tri n kinh t xã h i đ t n c và nâng cao đ iầ ể ế ộ ấ ướ ờ s ng c a các t ng l p dân c .ố ủ ầ ớ ư 3.2. Th tr ng nhà đ t là n i th c hi n tái s n xu t cácị ườ ấ ơ ự ệ ả ấ y u t s n xu t cho các nhà kinh doanh nhà đ t.ế ố ả ấ ấ 3.3 Đ ng thái phát tri n c a th tr ng nhà đ t tác đ ng t iộ ể ủ ị ườ ấ ộ ớ nhi u lo i th tr ng trong n n kinh t qu c dân, đ c bi tề ạ ị ườ ề ế ố ặ ệ là th tr ng ti n t .ị ườ ề ệ Trang 1 6 6 8 8 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 20 20 23 23 25 168 §å ¸n tèt nghiÖp Vò ThÞ Thu Trang - 44KT2 169

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_10_0628.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_2_7283.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_3_521.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_4_891.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_5_2215.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_6_0673.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_7_6268.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_8_4757.pdf
  • pdfdocx_20111011_cach_thuc_day_thi_truong_bat_dong_san_part_9_2756.pdf
Tài liệu liên quan