• Bài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninBài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  6. NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Bản chất: Là công cụ thực hiện chuyên chính giai cấp-giai cấp nắm giữ tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Mọi nhà nước ở các nước tư bản , thực chất đều là công cụ CCGC của GC tư sản. Mọi NNXHCN đều là công cụ thực hiện quyền làm chủ của ND, dưới sự lãnh đạo của Chính đảng Cộng sản

  ppt152 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 754 | Lượt tải: 0

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sửBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 Chủ nghĩa duy vật lịch sử

  Vai trò của lãnh tụ + Nắm bắt xu thế dân tộc, quốc tế và thời đại trên cơ sở hiểu biết những quy luật khách quan của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội. + Định hướng chiến luợc và hoạch định chương trình hành động cách mạng. + Tổ chức lực lượng, giáo dục thuyết phục quần chúng, thống nhất ý chí và hành động của quần chúng nhằm hướng vào gi...

  ppt68 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 693 | Lượt tải: 2

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 Phép biện chứng duy vậtBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 Phép biện chứng duy vật

  b/ Quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực + Cả 2 gắn bó, và chuyển hóa cho nhau. Quá trình này là vô tận làm cho sự vật, hiện tượng không ngừng phát triển. + Cùng điều kiện nhất định, ở cùng một sự vật có thể tồn tại nhiều khả năng chứ không chỉ có một khả năng. Và, khi có những điều kiện mới thì có thể xuất hiện những khả năng mới và ngư...

  ppt81 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 878 | Lượt tải: 6

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứngBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  Nguyên tắc khách quan: Phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan Phát huy tính năng động chủ quan: phát huy tính năng động sáng tạo của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của tri thức khoa học và tỡnh cảm cách mạng trong hoạt động thực tiễn Tính thống nhất biện chứng giữa tôn trọng khách quan và phát huy tính năng động chủ quan tron...

  ppt60 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 2

 • Bài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương Mở đầuBài dạy Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương Mở đầu

  II/ ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP. 1/ Đối tượng. Những quan điểm cơ bản, nền tảng và mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin trong phạm vi ba bộ phận lý luận cấu thành 2/ Mục đích: Hiểu và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào cuộc sống. 3/ Phương pháp: Phải gắn những luận điểm của c...

  ppt144 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 4

 • Câu hỏi hướng dẫn học tập chương IV và V: Học thuyết giá trịCâu hỏi hướng dẫn học tập chương IV và V: Học thuyết giá trị

  MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài tập 1: Để tái sản xuất sức lao động, cần phải tiêu dùng những vật dụng sau: a. Thức ăn, đồ uống: 7USD/ ngày b. Đồ dung gia đình: 75 USD/ năm c. Quần áo, giày dép: 270 USD/ năm d. Những đồ dùng lâu bền: 5.700 USD/ 10 năm e. Đáp ứng nhu cầu văn hóa: 15 USD/ tháng Hãy xác định giá trị sức lao động trong 1 ngày. Bà...

  doc5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 4101 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng môn Triết Học Marx – LeninBài giảng môn Triết Học Marx – Lenin

  IV. ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI 1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp a. Khái niệm giai cấp Giai cấp là “những tập đoàn người rộng lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với TLSX, vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, v...

  ppt89 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 848 | Lượt tải: 1

 • Đề cương ôn tập Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin Học phần 2Đề cương ôn tập Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin Học phần 2

  191. Mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực đầu tiên trên thế giới ra đời ở đâu? Đáp án : Liên Xô (Nga) 192. Quan điểm sau đây của ai? “Giống như¬ mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chư¬a từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớ...

  docx32 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm của khái niệm trong tư duy chính xác và tư duy biện chứngĐặc điểm của khái niệm trong tư duy chính xác và tư duy biện chứng

  Mỗi sự vật nằm trong mối liên hệ với những sự vật khác. Trong những mối liên hệ và quan hệ đó, sự vật được thể hiện ở từng hoàn cảnh khác nhau. Các khái niệm phản ánh sự vật cũng phải có nội dung thay đổi tùy theo sự thay đổi của những mối liên hệ và quan hệ giữa sự vật đó với những sự vật khác để có thể phản ánh đúng đắn nó. Nhờ có những khái ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Chủ nghĩa duy vật Mác Xít với việc xây dựng thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ nước ta hiện nayChuyên đề Chủ nghĩa duy vật Mác Xít với việc xây dựng thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay

  3.3.2. Những yêu cầu đối với công tác bồi dưỡng thế giới quan khoa học hiện nay. - Tăng cường chất lượng học tập, triết học mác-xít, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nâng cao trình độ khoa học cho cán bộ về mọi mặt - Xác lập quan điểm khách quan trong nhận thức và cải tạo thế giới - Chống chủ nghĩa duy vật tầm thường và chủ nghĩa chủ quan

  ppt46 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 3390 | Lượt tải: 3