Các đối tượng đồ họa

Lịch sử của đồ họa máy tính vào thập niên 1960 còn được đánh dấu bởi dự án SketchPad được phát triển tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bởi Ivan Sutherland. Các thành tựu thu được đã được báo cáo tại hội nghị Fall Joint Computer và đây cũng chính là sự kiện lần đầu tiên người ta có thể tạo mới, hiển thị và thay đổi được dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên màn hình máy tính trong thời gian thực. Hệ thống Sketchpad này được dùng để thiết kế hệ thống mạch điện và bao gồm những thành phần sau: CRT màn hình Bút sáng và một bàn phím bao gồm các phím chức năng Máy tính chứa chương trình xử lí các thông tin Với hệ thống này, người sử dụng có thể vẽ trực tiếp các sơ đồ mạch điện lên màn hình thông qua bút sáng, chương trình sẽ phân tích và tính toán các thông số cần thiết của mạch điện do người dùng vẽ nên. Kỹ thuật đồ họa được liên tục hoàn thiện vào thập niên 1970 với sự xuất hiện của các chuẩn đồ họa làm tăng cường khả năng giao tiếp và tái sử dụng của phần mềm cũng như các thư viện đồ họa. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ vi điện tử và phần cứng máy tính vào thập niên 1980 làm xuất hiện hàng loạt các vỉ mạch hỗ trợ cho việc truy xuất đồ họa đi cùng với sự giảm giá đáng kể của máy tính cá nhân làm đồ họa ngày càng đi sâu vào cuộc sống thực tế

pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các đối tượng đồ họa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû 1/6 Caùùc ñoáái töôïïng ñoàà hoïïa cô sôûû Daããn nhaääp · Aûnh taïo bôûi maùy tính bao giôø cuõng ñöôïc caáu truùc töø taäp caùc ñoái töôïng ñôn giaûn hôn. · Coù hai caùch bieåu dieãn caùc aûnh naøy, ñoù laø : ¨ Bieåu dieãn baèng daõy caùc pixel. ¨ Bieåu dieãn baèng taäp caùc ñoái töôïng hình hoïc cô sôû nhö ñoaïn thaúng hay vuøng toâ ña giaùc, … Sau ñoù, caùc ñoái töôïng cô sôû seõ ñöôïc chuyeån sang daõy caùc pixel töông öùng ñeå hieån thò. · Quaù trình chuyeån caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû veà daõy caùc pixel töông öùng ñöôïc goïi laø quaù trình chuyeån ñoåi baèng doøng queùt (scan-converting).. ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû 2/6 Caùùc ñoáái töôïïng ñoàà hoïïa cô sôûû · Ñieåm ¨ Thoâng tin : Toïa ñoä (x, y). ¨ Thuoäc tính : Maøu saéc. · Ñoaïn thaúng, ñöôøng gaáp khuùc ¨ Thoâng tin : Ñieåm ñaàu (x1, y1) vaø ñieåm cuoái (x2, y2). v Phöông trình ñoaïn chaén : bmxy += , 111212 ;,, mxybxxDxyyDyDx Dym -=-=-== v Phöông trình tham soá : ( ) ( )î í ì +-= +-= 21 21 1 1 tyyty txxtx v Neáu [ ]1,0Ît , ta coù caùc ñieåm (x,y) thuoäc veà ñoaïn thaúng giôùi haïn bôûi hai ñieåm (x1, y1) vaø (x2, y2), neáu [ ]+¥-¥Î ,t , ta seõ coù toaøn boä ñöôøng thaúng. (x1, y1) (x2, y2) t=0 t=1 t<0 t>1 ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû 3/6 ¨ Ñöôøng gaáp khuùc laø taäp caùc ñoaïn thaúng noái vôùi nhau moät caùch tuaàn töï. v Caùc ñoaïn thaúng naøy khoâng nhaát thieát phaûi taïo thaønh moät hình kheùp kín vaø caùc ñoaïn coù theå caét laãn nhau. v Ñieåm giao cuûa hai ñoaïn thaúng ñöôïc goïi laø ñænh. Caùc ñöôøng gaáp khuùc ñöôïc xaùc ñònh qua danh saùch caùc ñænh, moãi ñænh ñöôïc cho bôûi caùc caëp toïa ñoä ( )ii yx , . ¨ Moät ña giaùc laø moät ñöôøng gaáp khuùc coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau. ¨ Caùc thuoäc tính v Maøu saéc v Ñoä roäng cuûa neùt veõ. v Kieåu neùt veõ cuûa ñoaïn thaúng v Ñoái vôùi ñöôøng gaáp khuùc, caùc ñoaïn thaúng trong cuøng moät ñöôøng gaáp khuùc thì coù cuøng moät thuoäc tính. (a) (b) ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû 4/6 · Vuøng toâ ¨ Thoâng tin : ñöôøng bieân vaø vuøng beân trong. Ñöôøng bieân laø moät ñöôøng kheùp kín ví duï nhö ña giaùc. ¨ Caùc thuoäc tính : v Thuoäc tính cuûa ñöôøng bieân : chính laø caùc thuoäc tính nhö thuoäc tính cuûa ñoaïn thaúng. v Thuoäc tính cuûa vuøng beân trong : bao goàm maøu toâ vaø maãu toâ. · Kí töï, chuoãi kí töï ¨ Caùc thuoäc tính v Maøu saéc. v Font chöõ : boä kí töï duøng hieån thò; Noù ñònh nghóa kieåu, kích thöôùc cuûa kí töï hieån thò. Hình daïng cuûa moãi kí töï coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi moät taäp caùc ñöôøng gaáp khuùc (tröôøng hôïp font vector) hay laø maãu caùc pixel (font bitmap). Coù nhieàu loaïi font khaùc nhau nhö font bitmap, font truetype, font CHR, ... v Kích thöôùc : chieàu cao vaø chieàu roäng cuûa kí töï. Caùc kí töï ñònh nghóa baèng ñöôøng gaáp khuùc coù theå deã daøng thay ñoåi kích thöôùc hôn laø caùc kí töï ñònh nghóa baèng maãu caùc pixel. ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû 5/6 v Khoaûng caùch giöõa caùc kí töï. v Söï canh chænh (gioùng leà) : canh traùi (left text), canh phaûi (right text), canh giöõa (center text), canh ñeàu nhau (justify text). v Caùch hieån thò tuaàn töï cuûa caùc kí töï : coù theå laø phaûi sang traùi, töø treân xuoáng döôùi, töø traùi sang phaûi, töø döôùi leân treân. v Höôùng cuûa kí töï. ÑOÀ HOÏA MAÙY TÍNH Döông Anh Ñöùc, Leâ Ñình Duy Caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû 6/6 Caùùc thuaäät toaùùn chuyeåån ñoååi baèèng doøøng queùùt · Ñoái töôïng ñöôïc moâ taû trong heä toïa ñoä thöïc laø ñoái töôïng lieân tuïc, coøn ñoái töôïng trong heä toïa ñoä thieát bò laø ñoái töôïng rôøi raïc. · Baûn chaát cuûa quaù trình chuyeån ñoåi naøy chính laø söï rôøi raïc hoùa vaø nguyeân hoùa caùc ñoái töôïng sao cho coù theå xaùc ñònh caùc ñieåm nguyeân xaáp xæ ñoái töôïng moät caùch toát nhaát, thöïc nhaát. · Nghóa laø ñoái töôïng hieån thò baèng löôùi nguyeân treân thieát bò hieån thò phaûi coù hình daïng töông töï nhö ñoái töôïng trong löôùi toïa ñoä thöïc vaø “coù veû” lieân tuïc, lieàn neùt. Söï lieân tuïc treân löôùi nguyeân cuûa thieát bò hieån thò coù ñöôïc do maét ngöôøi khoâng theå phaân bieät ñöôïc hai ñieåm quaù gaàn nhau. · Do caùc ñoái töôïng ñoà hoïa cô sôû laø thaønh phaàn chính caáu truùc caùc ñoái töôïng phöùc taïp neân caùc thuaät toaùn hieån thò chuùng caàn phaûi ñöôïc toái öu hoùa veà maët toác ñoä, ñaây chính laø ñieåm maáu choát cho vieäc ra ñôøi caùc thuaät toaùn khaùc nhau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác đối tượng đồ họa.pdf
Tài liệu liên quan