Các bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng

ĐINH XUÂN CHIẾN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NỘI DUNG : - TÓM TẮT LÝ THUYẾT - 16 BÀI TẬP LIÊN QUAN ( quấn xếp đơn giản , quấn sóng đơn giản , quấn xếp phức tạp , quấn sóng phức tạp , quấn xếp đơn giản động cơ vạn năng , quấn sóng phức tạp động cơ vạn năng . ) Bài tập 1 : Quấn xếp đơn giản Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . Bài tập 2 : Quấn xếp đơn giản Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . Bài tập 3 : Quấn xếp đơn giản Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . Bài tập 4 : Quấn xếp phức tạp Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . Bài tập 5 : Quấn xếp phức tạp Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . Bài tập 6 : Quấn xếp phức tạp Z = 114 , G = 28 , 2p = 4 Bài tập 7 : Quấn sóng đơn giản Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . . . . Bài tập 16 : Quấn sóng phức tạp đ/c vạn năng Z = 12 , K = 24 , 2P = 2. I/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT LIÊN QUAN : 1/ Định Nghĩa Các Đại Lượng * Phân loại dây quấn : Dây quấn xếp : Xếp đơn giản và xếp phức tạp . Dây quấn sóng : Sóng đơn giản và sóng phức tạp . Dây quấn hỗn hợp : Kết hợp giữa xếp đơn giản và sóng phức tạp cùng nối lên 1 cổ góp . * Phần tử ( bối dây ) : * Các bước dây và bước phiến góp : Bước thứ nhất y1 : là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng của bối dây . Bước thứ hai y2 : là khoảng cách giữa cạnh chứa đầu ra của bối trước đến cạnh chứa đầu vào của bối kế tiếp . Bước tổng hợp y : là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng cùng chứa đầu vào hoặc đầu ra của 2 bối dây kế tiếp nhau . Bước phiến góp yG : là khoảng cách giữa 2 cạnh tác dụng của 1 phần tử nối lên phiến góp . . . .

pdf79 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/07/2013 | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 40 - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2. * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Noái caùc phaàn töû : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 41 Hình 8 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 42 Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 43 B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 10 . ∗ Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 24. • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 1 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 3. ……… • Ñaàu daây 16’ noái vôùi phieán goùp soá 23 . * Loùt lôùp caùch ñieän leân caùc ñaàu daây ra ñeå caùch ly vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1 noái leân phieán goùp soá 1 . •Ñaàu daây 2 noái leân phieán goùp soá 2 . …… • Ñaâu daây 19 noái leân phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 20 noái leân phieán goùp soá 4 . ( xem hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp. Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : •Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . •Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . •Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . •Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . •Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 44 * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . Baøi Taäp 9 : QUAÁN SOÙNG PHÖÙC TAÏP Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2 . * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 45 * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : y1 = .512 12 2 =−=± b p Z nt ( böôùc ngaén ) yG = 101 212 = − = ± p mZ nt ( soùng luøi ) Hình 9 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 46 B/ Caùc böôùc thöïc haønh : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 47 Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán theo hình chöõ V ) * Quaán tuaàn töï : • Boái 1 : Quaán raõnh 1-6 , ñaàu 1→1’ . • Boái 2 : Quaán raõnh 6-11 , ñaàu 2 →2’ . • Boái 3 : Quaán raõnh 11-4 , ñaàu 3→3’ . • Boái 4 : Quaán raõnh 4-9 , ñaàu 4→4’ . • Boái 5 : Quaán raõnh 9-2 , ñaàu 5→5’ . • Boái 6 : Quaán raõnh 2-7 , ñaàu 6→6’ . • Boái 7 : Quaán raõnh 7-12 , ñaàu 7→7’ . • Boái 8 : Quaán raõnh 12-5 , ñaàu 8→8’ . • Boái 9 : Quaán raõnh 5-10 , ñaàu 9→9’ . • Boái 10 : Quaán raõnh 10-3, ñaàu 10→10’ • Boái 11 : Quaán raõnh 3-8 , ñaàu 11→11’ • Boái 12 : Quaán raõnh 8-1 , ñaàu 12→12’ ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo daøi cuûa raõnh soá 11 . * Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp 11 . •Ñaàu daây 6’ noái vôùi phieán goùp 12 . ………. • Ñaàu daây 8’ noái vôùi phieán goùp soá 10 ( nhö hình beân ) . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 48 B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1 . • Ñaàu daây 6 noái vôùi phieán goùp soá 2 . ………… • Ñaàu daây 8 noái vôùi phieán goùp soá 12 ( nhö hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp. Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 49 Baøi Taäp 10 : Quaán soùng phöùc taïp Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2. * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 50 Hình 10 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu . Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 51 Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) ∗ Quaán tuaàn töï : • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1→ 1’ . • Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’. • Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ . • Raõnh 2 - 8 : quaán boái 4 : Ñaàu 4 → 4’ • Raõnh 3 - 8 : quaán boái 5 : Ñaàu 5 → 5’ • Raõnh 3 - 9 : quaán boái 6 : Ñaàu 6→ 6’ • Raõnh 4 - 9 : quaán boái 7 : Ñaàu 7 → 7’ • Raõnh 4 - 10 : quaán boái 8: Ñaàu 8 → 8’ • Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’ ------- • Raõnh 11- 4 :quaán boái 21: Ñaàu 21 →21’ • Raõnh 11- 5 :quaán boái 22 :Ñaàu 22 →22’ • Raõnh 12- 5 :quaán boái 23 :Ñaàu 23 →23’ • Raõnh 12- 6 :quaán boái 24 :Ñaàu 24 →24’ * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh. * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 10 ( theo sô ñoà traûi ) . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 23 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 24 . ……. • Ñaàu daây 24’ noái vôùi phieán goùp soá 22 . ( nhö hình beân ) . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 52 * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . ……. • Ñaàu daây 24 noái vôùi phieán goùp soá 24 ( nhö hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 53 Baøi Taäp 11 : Quaán soùng phöùc taïp Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4 * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : y1 = .614 28 2 =−=± b p Z nt ⇒ daây quaán böôùc thöôøng . yG = 132 228 = − = ± p mZ nt ( soùng luøi ) . Noái caùc phaàn töû : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 54 Hình11: Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 55 Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) *Döïa vaøo sô ñoà traûi , tuaàn töï quaán caùc boái daây leân raõnh: Boái 1: Ñaàu daây 1→1’ . • Raõnh 1 - 4 : Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’. Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’. • Raõnh 2 - 5 : Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’. . . . . . . ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 56 B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi cuûa raõnh soá 13 . * Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 14 . •Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 15 . ……. • Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 13 . •Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. •Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . ……. •Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . •Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗ Laép raùp ñoäng cô ∗ Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : •Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . •Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . •Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . •Kieåm tra ñieän aùp nguoàn ∗Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . •Rotor phaûi quay ñuùng chieàu. •Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 57 * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . ∗ Taåm saáy boä daây baèng veni : •Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . •Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . •Thôøi gian saáy khoaûng 12h . ∗ Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . Baøi Taäp 12 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . ( Loaïi Coù Truïc Choåi Than Leäch 30° So Vôùi Trung Tính Hình Hoïc ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô vaïn naêng daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,K=12,2p=2 . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 58 * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Noái caùc phaàn töû : Do truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ leân thaúng phieán goùp . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 59 Hình12 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 60 B2 : Quaán vaø noái caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) ∗ Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo daøi raõnh soá 1 . ∗ Khoâng caét daây , quaán vaø noái lieân tuïc caùc boái daây theo thöù töï nhö sau : •Boái daây 1: Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 1 leân raõnh 1 vaø raõnh 6 ; quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 2. • Boái daây 2 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 2 leân raõnh soá 2 vaø soá 7 , quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 3 …… • Caùc boái daây coøn laïi quaán vaø noái theo quy luaät hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Löu yù : Daây coù Φ.> 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . ∗ Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . •Rotor phaûi quay ñuùng chieàu. •Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : . • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C •Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . •Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 61 BAØI TAÄP 13 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 12 , 2P = 2 . ( loaïi coù truïc choåi than leäch 30° so vôùi trung tính hình hoïc ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,K=12,2p=2 * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Z = 12 , K= 12 ⇒ Znt = Z = 12. y1 = 512 12 2 =−=± b p Z nt ( böôùc ngaén ). TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 62 yC = y = 111 112 = − = ± p mZ nt ( soùng luøi ) . Noái caùc phaàn töû : Hình13 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 63 Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán vaø noái caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) ∗ Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo daøi raõnh soá 1 . * Khoâng caét daây , quaán vaø noái lieân tuïc caùc boái daây theo thöù töï nhö sau : • Boái daây 1 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 1 leân raõnh soá 1 vaø raõnh 6 ; quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp 12 . • Boái daây 2 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 2 leân raõnh soá 2 vaø soá 7 , quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 1. ……. • Caùc boái daây coøn laïi quaán vaø noái theo quy luaät hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp ∗Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . Löïc quay maïnh . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 64 Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . BAØI TAÄP 14 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 . ( loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi trung tính hình hoïc ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 65 böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Do phaûi dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà phía phaûi 1 raõnh môùi truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ ñaù leäch traùi 1 raõnh . y1 = .1022 24 2 =−=± b p Z nt ( böôùc ñuû ) . yC = 1+ ( quaán phaûi ) . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 66 Hình14 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 67 B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 68 B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 12 . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 4 . • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 5 . ……. • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 . ……. • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 69 * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . BAØI TAÄP 15 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 . ( loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi truïc cöïc töø ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 70 * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Do phaûi dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà phía traùi 2 raõnh môùi truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ ñaù leäch phaûi 2 raõnh . y1 = 1022 24 2 =−=± b p Z nt ( böôùc ngaén ) . yC = ± m = +2 ( quaán phaûi ) . Noái caùc phaàn töû : TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 71 Hình15 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 72 B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 73 B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 5. • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 6 . ……. • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. •Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 . •Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 . ……. • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái vôùi phieán goùptheo quy luaät nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Löu yù : Daây coù Φ..> 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 74 * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . BAØI TAÄP 16 : QUAÁN SOÙNG PHÖÙC TAÏP Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 . (loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi truïc cöïc töø ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô vaïn naêng daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Sôn caùch ñieän ( verni ) . Duïng cuï , thieát bò * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 75 * Nguoàn AC vaø DC . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Ñoàng hoà VOM , MΩ . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : y1 = 1022 24 2 =−=± b p Z nt ( böôùc ngaén ) . yC = 222241 224 =−= ± = ± p mZ nt ( soùng luøi ) . Noái caùc phaàn töû : Hình16 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 76 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 77 B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 78 B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 23 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 24 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . ……. • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 . ……. • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái vôùi phieán goùptheo quy luaät nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô . * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng MΩ ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 79 * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40÷50°C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . • Thôøi gian saáy khoaûng 12h . * Duøng MΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1MΩ . 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác bài tập quấn dây roto động cơ một chiều và động cơ vạn năng.pdf
Tài liệu liên quan