Biến tần siemens

Tham soá DAC khoâng caøi ñaët ñuùng. 1. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ ra. 2. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ vaøo. 3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo khoâng töông xöùng loaïi DAC.

pdf38 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 16/07/2013 | Lượt xem: 1262 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biến tần siemens, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 1 COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 2 LÔØI NOÙI ÑAÀU Ngaøy nay, vieäc töï ñoäng hoaù trong coâng nghieäp vaø oån ñònh toác ñoä ñoäng cô ñaõ khoâng coøn xa laï gì vôùi nhöõng ngöôøi ñang coâng taùc trong lónh vöïc kyõ thuaät. Bieán taàn laø moät trong nhöõng thieát bò ñieän töû hoã trôï ñaéc löïc nhaát trong vieäc oån ñònh toác ñoä vaø thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô moät caùch deã daøng nhaát maø haàu heát caùc xí nghieäp ñang söû duïng. Nhöng ñeå tieáp caän noù vaø söû duïng noù moät caùch hieäu quaû nhaát thì ngöôøi söû duïng ñang gaëp nhieàu khoù khaên do taøi lieäu bieán taàn toaøn laø tieáng Anh neân ngöôøi söû duïng phaûi coù kieán thöùc tieáng Anh chuyeân ngaønh vaø kieán thöùc kyõ thuaät nhaát ñònh môùi coù theå ñoïc vaø söû duïng ñuùng ñöôïc. Chính vì theá, ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy, ñeå moät ngöôøi bình thöôøng ñeàu coù theå söû duïng ñöôïc bieán taàn, bieát caùch caøi ñaët vaø söû duïng bieán taàn moät caùch cô baûn nhaát neân Coâng ty chuùng toâi ñaõ ñöa ra taäp taøi lieäu “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS” ñöôïc dòch baèng tieáng Vieät. Neáu ngöôøi söû duïng coù nhu caàu tìm hieåu theâm xin vui loøng tìm ñoïc nhöõng taøi lieäu khaùc. Do thôøi gian bieân soaïn coù haïn cuõng nhö kieán thöùc coøn haïn cheá neân taäp taøi lieäu naøy chaéc khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt mong quùy baïn ñoïc thoâng caûm. Moïi chi tieát xin vui loøng lieân heä : Coâng ty Coâng ngheä Töï ñoäng Taân Tieán. 10 Phoå Quang, P : 2, Q : TB, TP HCM. Ñieän thoaïi : (84-8) 9 973 944. Fax : (84-8) 9 973 945. Email : tantien-ait@mail.saigonnet.vn HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 3 MUÏC LUÏC Trang Bìa......................................................................................................1 Lôøi noùi ñaàu .........................................................................................2 Muïc luïc ..............................................................................................3 ÖÙng duïng chung ................................................................................4 Thoâng soá kyõ thuaät ..............................................................................4 Sô ñoà ñaáu daây ...................................................................................8 Caùc tham soá thoâng duïng .................................................................17 Caûnh baùo vaø loãi ...............................................................................23 Löïa choïn vaø ñaët haøng......................................................................33 Ví duï ................................................................................................36 Kích thöôùc bieán taàn ..........................................................................37 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 4 1. ÖÙNG DUÏNG CHUNG : a) MM 410 : Duøng ñieàu khieån moät boä cöûa cuoán gara, moät barrie, moät baûng quûang caùo chuyeån ñoäng linh hoaït , moät heä thoáng maùy bôm hay quaït gioù, söû duïng nguoàn ñieän coù saün 220V. b) MM 420 : Moät heä thoáng baêng taûi, hay moät heä ñònh vò ñôn giaûn reû tieàn keát hôïp vôùi PLC (S7-200) … vaø coøn nhieàu nhieäm vuï ñieàu khieån nöõa maø boä bieán taàn MM420 coù theå ñaûm nhieäm. Giaù thaønh haï trong khi vaãn coù nhieàu tính naêng vaø khaû naêng toå hôïp linh hoaït laøm cho MM420 trôû thaønh moät loaïi bieán taàn phuø hôïp hoaøn haûo vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi duøng. c) MM 440 : MM 440 chính laø moät hoï bieán taàn maïnh meõ nhaát trong doøng caùc bieán taàn tieâu chuaån. Khaû naêng ñieàu khieån Vector cho toác ñoä vaø Moâment hay khaû naêng ñieàu khieån voøng kín baèng boä PID coù saün ñem laïi ñoä chính xaùc tuyeät vôøi cho caùc heä thoáng truyeàn ñoäng quan troïng nhö caùc heä naâng chuyeån, caùc heä thoáng ñònh vò. Khoâng chæ coù vaäy, moät loaït khoái logic coù saün laäp trình töï do cung caáp cho ngöôøi duøng söï linh hoaït toái ña trong vieäc ñieàu khieån haøng loaït caùc thao taùc moät caùch töï ñoäng. 2. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT : a) Bieán taàn MM 410 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 220V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 0,75kW 100V ñeán 120V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 0,55kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0,95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 8kHz (tieâu chuaån) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2Khz) Taàn soá coá ñònh 3, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 1, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 5 Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, chung ñaát phuø hôïp vôùi PLC Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët (0 ñeán 10V, ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô max. 30m (boïc kim) max. 50m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011, Class B) Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -10oC ñeán +50oC Nhieät ñoä baûo quaûn -40oC ñeán +70oC Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån CE mark Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn (khoâng coù tuyø choïn) Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg AA 150 x 69 x 118 0,8 AB 150 x 69 x 138 1,0 b) Bieán taàn MM 420 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ñeán 3kW 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ñeán 5,5kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ñeán 11kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát 0,95 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 6 Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån töø doøng thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 16kHz (tieâu chuaån cho 230V 1PH hay 3PH) 4kHz (tieâu chuaån cho 400V 3PH) 2kHz ñeán 16kHz (böôùc chænh 2kHz) Taàn soá coá ñònh 7, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) Caùc ñaàu vaøo soá 3 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP / NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 1, duøng cho ñieåm ñaët hay phaûn hoài cho PI (0 ñeán 10V, ñònh thang ñöôïc hoaëc duøng nhö ñaàu vaøo soá thöù 4) Caùc ñaàu ra rô le 1, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 1, tuyø choïn chöùc naêng; 0 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol Ñoä daøi caùp ñoäng cô - Khoâng coù khaùng ra : Max. 50m (boïc kim) Max. 100m (khoâng boïc kim) - Coù khaùng ra : max. 200m (boïc kim) max. 300m (khoâng boïc kim) Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 61 800-3 (giôùi haïn theo chuaån EN 55 011, Class B) Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc -10oC ñeán +50oC Nhieät ñoä baûo quaûn -40oC ñeán +70oC Ñoä aåm 90% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån CE mark Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 7 Kích thöôùc vaø tuyø choïn (khoâng coù tuyø choïn) Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg A 173 x 73 x 149 1 B 202 x 149 x 172 3,3 C 245 x 185 x 195 5,0 b) Bieán taàn MM 440 : Ñieän aùp vaøo vaø Coâng suaát CT VT 200V ñeán 240V 1 AC ± 10% 0,12 ÷ 3kW 0,12 ÷ 3kW 200V ñeán 240V 3 AC ± 10% 0,12 ÷ 45kW 0,12 ÷ 3kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,37 ÷ 75kW 0,12 ÷ 3kW 380V ñeán 480V 3 AC ± 10% 0,75 ÷ 75kW 0,12 ÷ 3kW Taàn soá ñieän vaøo 47 ñeán 63Hz Taàn soá ñieän ra 0 ñeán 650Hz Heä soá coâng suaát ≥ 0,7 Hieäu suaát chuyeån ñoåi 96 ñeán 97% Khaû naêng quaù taûi Quaù doøng 1,5 x doøng ñònh möùc trong 60 giaây ôû moãi 300 giaây hay 2 x doøng ñònh möùc trong 3 giaây ôû moãi 300 giaây Doøng ñieän vaøo khôûi ñoäng Thaáp hôn doøng ñieän vaøo ñònh möùc Phöông phaùp ñieàu khieån Tuyeán tính V/f; bình phöông V/f; ña ñieåm V/f; ñieàu khieån töø doøng thoâng FCC Taàn soá ñieàu cheá xung (PWM) 2kHz ñeán 16kHz (ôû böôùc 2kHz) Taàn soá coá ñònh 15, tuyø ñaët Daûi taàn soá nhaûy 4, tuyø ñaët Ñoä phaân giaûi ñieåm ñaët 10 bit analog 0,01Hz giao tieáp noái tieáp (maïng) 0,01Hz digital Caùc ñaàu vaøo soá 6 ñaàu vaøo soá laäp trình ñöôïc, caùch ly. Coù theå chuyeån ñoåi PNP / NPN Caùc ñaàu vaøo töông töï 2 *0 tôùi 10V, 0 tôùi 20mA vaø –10 tôùi +10V *0 tôùi 10V vaø 0 tôùi 20mA Caùc ñaàu ra rô le 3, tuyø choïn chöùc naêng 30VDC/5A (taûi trôû), 250VAC/2A (taûi caûm) Caùc ñaàu ra töông töï 2, tuyø choïn chöùc naêng; 0,25 – 20mA Coång giao tieáp noái tieáp RS-485, vaän haønh vôùi USS protocol HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 8 Tính töông thích ñieän töø Boä bieán taàn vôùi boä loïc EMC laép saün theo EN 55 011, Class A hay Class B Haõm Haõm DC, haõm toå hôïp Caáp baûo veä IP 20 Daûi nhieät ñoä laøm vieäc CT -10oC ñeán +50oC VT -10oC ñeán +40oC Nhieät ñoä baûo quaûn -40oC ñeán +70oC Ñoä aåm 95% khoâng ñoïng nöôùc Ñoä cao laép ñaët 1000m treân möïc nöôùc bieån Caùc chöùc naêng baûo veä Thaáp aùp, quaù aùp, quaù taûi, chaïm ñaát, ngaén maïch, choáng keït, I2t quaù nhieät ñoäng cô, quaù nhieät bieán taàn, khoaù tham soá PIN Phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån CE mark Phuø hôïp vôùi chæ daãn veà thieát bò thaáp aùp 73/23/EC, loaïi coù loïc coøn phuø hôïp vôùi chæ daãn 89/336/EC Kích thöôùc vaø tuyø choïn (khoâng coù tuyø choïn) Côõ voû (FS) Cao x Roäng x Saâu kg A 73 x 173 x 149 1,3 B 149 x 202 x 172 3,4 C 185 x 245 x 195 5,7 D 275 x 520 x 245 17 E 275 x 650 x 245 22 F khoâng loïc 350 x 850 x 320 56 F coù loïc 350 x 1150 x 320 75 3. SÔ ÑOÀ ÑAÁU DAÂY : Sô ñoà ñoäng löïc nhìn chung cuûa caùc loaïi bieán taàn ñeàu nhö nhau, ta maéc theo nhö hình sau : Tín hieäu nguoàn vaøo. Thöôøng coù 2 loaïi : 1 hay 3 pha 220V. 3 pha 380V. Tín hieäu ngoõ ra ñoäng cô 3 pha. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 9 Sô ñoà maïch ñieàu khieån : a) MM 410 : Output relay RL1 AD A5 1- 50 35 a 11 12 RL1-B RL1-C Output relay contact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DIN1 +24VDIN3DIN2 P+0VAIN++10V0V N- Digital input Voltage supply 24V Analog input Voltage supply 10V RS-485 (USS-protocal) HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 10 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 11 b) MM 420 : Output relay RL1 10 11 RL1-B RL1-C Output relay contact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DIN1 +24VDIN3DIN2 P+ AIN++10V 0V N- Digital input Voltage supply 24V Analog inputVoltage supply 10V RS-485 (USS-protocal) AIN- 0V 12 13 14 15 AOUT+ AOUT- Analog output HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 12 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 13 c) MM440 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DIN1 +24VDIN3DIN2 P+ AIN1++10V 0V N- Digital inputsAnalog input 1Voltage supply 10V RS-485 (USS-protocal) 11 DIN4AIN1- AIN2+ AIN2- 12 13 14 15 16 17 26 27 28 29 DIN5 PE0V AOUT2+ DIN6PTCA AOUT1+ AOUT1- Digital inputs Analog output 2 30 AOUT2-PTC B RL3- B RL3- C 18 19 20 21 22 23 24 RL1- B RL3- A RL2- B RL1- C 25 RL2- C RL1- A Output relay contacts Analog input 2 Analog output S1 S2 DIP Switches : 0mA - 20mA or 0V - 10V AIN1 AIN2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 14 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 15 *) Söû duïng maøn hình : Maøn hình BOP hieån thò 5 soá. Nhöõng ñeøn Led 7 ñoaïn naøy seõ trình baøy nhöõng tham soá vaø giaù trò, nhöõng tin nhaén veà caûnh baùo vaø loãi, ñieåm ñaët vaø giaù trò hoïat ñoäng. Nhöõng thoâng tin veà tham soá khoâng ñöôïc löu treân maøn hình BOP naøy. Baûng ñieàu khieån / Nuùt nhaán Haøm Chöùc naêng Traïng thaùi hieån thò. Trình baøy treân maøn hình nhöõng giaù trò caøi ñaët treân bieán taàn. Khôûi ñoäng bieán taàn. Nhaán nuùt naøy ñeå khôûi ñoäng bieán taàn. Nuùt naøy maëc ñònh khoâng söû duïng ñöôïc, noù chæ söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1. Taét bieán taàn. OFF1 : Nhaán nuùt naøy laøm döøng ñoäng cô theo thôøi gian giaûm toác. Nuùt naøy maëc ñònh khoâng söû duïng ñöôïc, noù chæ söû duïng ñöôïc khi caøi ñaët P700 = 1. OFF2 : Nhaán nuùt naøy 2 laàn (hay 1 laàn nhöng laâu) laøm cho ñoäng cô döøng nhanh. Haøm naøy luoân söû duïng ñöôïc. Thay ñoåi chieàu quay. Nhaán nuùt naøy ñeå ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô. Khi ñoäng cô ñoåi chieàu, treân maøn hình seõ hieån thò daáu ‘-‘. Maëc ñònh khoâng söû duïng, chæ söû duïng khi ñaët P700 = 1. 0 Xoay nheï ñoäng cô. Nhaán nuùt naøy khi bieán taàn khoâng coù tín hieäu ra laøm cho ñoäng cô khôûi ñoäng vaø chaïy taïi taàn soá xaùc ñònh. Ñoäng cô döøng khi thaû nuùt naøy ra. Khi ñoäng cô ñang chaïy, nuùt naøy khoâng coù taùc duïng. Haøm. Nuùt naøy söû duïng xem thoâng tin theâm vaøo. Noù laøm vieäc baèng caùch nhaán vaø giöõ nuùt, noù seõ laàn löôït trình chieáu : 1. Ñieän aùp DC-link (V). 2. Doøng ra (A). 3. Taàn soá ngoõ ra (Hz). 4. Ñieän aùp ngoõ ra (V). 5. Giaù trò löïa choïn taïi P0005 (neáu P0005 ñaët HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 16 trình chieáu giaù trò 3. 4. 5. thì noù seõ khoâng xuaát hieän laïi laàn nöõa). Nhaûy haøm : Töø tham soá rxxxx hay Pxxxx nhaán nuùt Fn naøy seõ quay veà r0000, ta coù theå thay ñoåi tham soá neáu yeâu caàu, nhaán nuùt Fn naøy laïi laàn nöõa töø r0000, seõ quay veà tham soá ban ñaàu. Tham soá truy caäp. Nhaán nuùt naøy duøng ñeå truy caäp nhöõng tham soá. Taêng giaù trò. Nhaán nuùt naøy ñeå gia taêng giaù trò hieän haønh. Ñeå thay ñoåi ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1. Giaûm giaù trò. Nhaán nuùt naøy ñeå giaûm giaù trò hieän haønh. Ñeå thay ñoåi ‘ñieåm ñaët taàn soá ‘ ñaët P1000 = 1. Ví duï ñeå caøi ñaët P004 = 7 ta laøm caùc böôùc sau : Böôùc thöïc hieän Keát quaû trình baøy 1. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù tham soá. 2. Nhaán nuùt cho tôùi khi tham soá P004 xuaát hieän. 3. Nhaán nuùt ñeå xöû lyù giaù trò tham soá. 4. Nhaán nuùt hay xuoáng ñeå choïn giaù trò yeâu caàu. 5. Nhaán nuùt ñeå xaùc nhaän vaø löu tröõ giaù trò. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 17 4. CAÙC THAM SOÁ THOÂNG DUÏNG : Tham soá YÙ nghóa Maëc ñònh Möùc P0003 Caáp truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng. Ñaët : 0 : Ngöôøi söû duïng choïn danh saùch chæ soá. 1 : Möùc chuaån. 2 : Möùc môû roäng. 3 : Möùc chuyeân duïng. 4 : Möùc phuïc vuï. 1 1 P0004 Boä loïc thoâng soá. Ñaët : 0 : Taát caû thoâng soá. 2 : Thoâng soá Inverter. 3 : Thoâng soá Ñoäng cô. 4 : Hieån thò thoâng soá veà toác ñoä. 5 : Thoâng soá veà laép ñaët/ kyõ thuaät. 7 : Nhöõng leänh, I/O nhò phaân. 8 : ADC vaø DAC. 10 : Keânh ñieåm caøi ñaët / RFG. 12 : Ñieàu khieån ñaëc tröng. 13 : Ñieàu khieån Ñoäng cô. 20 : Keát noái. 21 : Baùo loãi/ Caûnh baùo/ Giaùm saùt. 22 : Ñieàu khieån veà kyõ thuaät (ví duï PID). 0 1 P0005 Löïa choïn caùch hieån thò khi Bieán Taàn hoaït ñoäng. Ñaët : 21 : Hieån thò taàn soá 25 : Hieån thò ñieän aùp ñaàu ra. 26 : Hieån thò ñieän aùp treân DC Bus. 27 : Hieån thò doøng ñieän ñaàu ra. 21 2 P0010 Chæ soá caøi ñaët nhanh. Caùch caøi ñaët naøy cho pheùp caùc chæ soá ñöôïc löïc choïn theo töøng nhoùm chöùc naêng ñeå caøi ñaët. Ñaët : 0 : Saün saøng ñeå chaïy. 0 1 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 18 1 : Caøi ñaët nhanh. 30 : Caøi ñaët Factory. P0100 Ñònh taàn soá. Chaâu AÂu/ Baéc Myõ. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët : 0 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 50Hz. 1 : Ñaët coâng suaát laø Hp; taàn soá maëc ñònh 60Hz. 30 : Ñaët coâng suaát laø KW; taàn soá maëc ñònh 60Hz. 0 1 P0300 Löïa choïn loaïi Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Ñaët : 1 : Ñoäng cô khoâng ñoàng boä. 2 : Ñoäng cô ñoàng boä. Chuù yù : Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1. 1 2 P0304 Ñieän aùp ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi ñieän aùp töø 10V ñeán 2000V. - 1 P0305 Doøng ñieän ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi doøng ñieän töø 0.12A ñeán 10000A. - 1 P0307 Coâng suaát ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi coâng suaát töø 0.12A ñeán 10000A. 0,75 1 P0308 Giaù trò Cosϕ cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi Cosϕ töø 0 ñeán 1. 0 2 P0309 Hieäu suaát laøm vieäc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi hieäu suaát töø 0% ñeán 100%. Thoâng soá naøy coù theå bò thay ñoåi khi P0010 = 1. Thoâng soá naøy chæ hieån thò khi P0100 = 1 (töùc laø coâng suaát ñöôïc tính baèng Hp). 0% 2 P0310 Taàn soá ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi taàn soá ñònh möùc 12Hz ñeán 650Hz. 50Hz 1 P0311 Toác ñoâï ñònh möùc cuûa Ñoäng cô. (Caøi ñaët nhanh). Daûi toác ñoä töø 0 (1/min) ñeán 40000 (1/min) 0 1/min 1 P0700 Choïn leänh nguoàn. Ñaët : 0: Caøi ñaët maëc ñònh Factory. 1: Ra leänh laøm vieäc treân ‘keypad’ (BOP/AOP). 2: Ra leänh laøm vieäc treân ‘Teminal’ 2 1 P0701 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 1. Ñaët : 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 19 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 (xem P1001). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 1 + ON (xem P1001). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1001), 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P0702 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 2. Ñaët : 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 (xem P1002). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 2 + ON (xem P1002). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1002). 12 2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 20 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P0703 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 3. Ñaët : 0 : Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 (xem P1003). 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 3 + ON (xem P1003). 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân (xem P1003). 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán 1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. 9 2 P0704 Chöùc naêng ngoõ vaøo soá 4 - qua ñaàu vaøo töông töï. Ñaët : 0: Ñaàu vaøo soá khoâng kích hoaït. 1 : ON / OFF1. 2 : ON quay ngöôïc / OFF1. 3 : OFF2 - Döøng töø töø. 4 : OFF3 - Döøng nhanh. 9 : Nhaän bieát loãi. 10 : Jog phaûi. 11 : Jog traùi. 15 2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 21 12 : Quay ngöôïc. 13 : Taêng taàn soá. 14 : Giaûm taàn soá. 15 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 (xem P1004) 16 : Choïn taàn soá coá ñònh 4 + ON (xem P1004) 17 : Choïn taàn soá coá ñònh töø 1 ñeán 7 theo maõ nhò phaân. (Xem P1004). 25 : Kích hoaït ñieän trôû thaéng DC (xem P1230 ñeán P1233). 29 : Ñoùng môû beân ngoaøi. 33 : Khoâng theâm ñieåm ñaët. 99 : Khích hoaït caøi ñaët thoâng soá BICO. P1000 Löïa choïn ñieåm ñaët taàn soá. Söï löïa choïn naøy cho pheùp laøm vieäc theo caùc cheá ñoä döôùi ñaây. Ñaët : 0 : Khoâng coù ñieåm ñaët chính. 1 : Laøm vieäc treân Keypad. 2 : Laøm vieäc theo ñieåm ñaët Analog. 3 : Laøm vieäc theo taàn soá coá ñònh. 4 : Laøm vieäc theo coång USS treân BOP link. 5 : Laøm vieäc theo coång USS treân COM link. 6 : Laøm vieäc theo CB treân COM link. Chuù yù: ÔÛ ñaây chæ duøng cho loaïi bieán taàn MM420, coøn ôû loaïi MM410 vaø MM440 xem theâm taøi lieäu. 2 1 P1001 Taàn soá coá ñònh 1. Coù 3 loaïi laøm vieäc vôùi taàn soá coá ñònh. 1 : Löïa choïn tröïc tieáp. 2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON. 3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON. Neáu : 1 : Löïa choïn tröïc tieáp thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 15. 2 : Löïa choïn tröïc tieáp + leänh ON thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 17. 3 : Löïa choïn maø nhò phaân + leänh ON thì ñaët P0701 ÷ P0706 = 17. 0Hz 2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 22 P1002 Taàn soá coá ñònh 2. Xem chi tieát ôû P1001. 5Hz 2 P1003 Taàn soá coá ñònh 3. Xem chi tieát ôû P1001. 10Hz 2 P1004 Taàn soá coá ñònh 4. Xem chi tieát ôû P1001. 15Hz 2 P1005 Taàn soá coá ñònh 5. Xem chi tieát ôû P1001. 20Hz 2 P1006 Taàn soá coá ñònh 6. Xem chi tieát ôû P1001. 25Hz 2 P1007 Taàn soá coá ñònh 7. Xem chi tieát ôû P1001. 30Hz 2 P1080 Taàn soá ñaët nhoû nhaát. 0.0Hz 1 P1082 Taàn soá ñaët lôùn nhaát. 50Hz 1 P1120 Thôøi gian taêng toác. t (s) f (Hz) fmax (P0182) P1120 10s 1 P1121 Thôøi gian giaûm toác. 10s 1 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 23 t (s) f (Hz) fmax (P0182) P1121 P3900 Keát thuùc caøi ñaët nhanh. Coù theå set : 0 : Khoâng tính toaùn. 1 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh. Vôùi Reset Factory. 2 : Baét ñaàu caøi ñaët nhanh. Ngöôøi söû duïng phaûi ñaët P0010 = 0. 0 1 5. CAÛNH BAÙO VAØ LOÃI : Trong tröôøng hôïp coù loãi, bieàn taàn seõ khoâng hoaït ñoäng vaø maõ loãi xuaát hieän. Ñeå reset loãi, ta coù theå aùp duïng phöông phaùp sau : -Xoay chuyeån coâng suaát tôùi drive. -Nhaán nuùt treân maøn hình BOP hay AOP. -Via Digital Input 3 (maëc ñònh). Loãi Caùc nguyeân nhaân coù theå xaûy ra Chaån ñoaùn vaø bieän phaùp khaéc phuïc Phaûn öùng F001 : Quaù doøng. - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán taàn (P0206). - Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. - Ñoäng cô bò ngaén maïch. - Chaïm ñaát. - Kieåm tra : 1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) coù phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán taàn (P0206). 2. Chieàu daøi caùp khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn. 3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng bò ngaén maïch hay chaïm ñaát. Off2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 24 4. Tham soá ñoäng cô caøi trong bieán taàn phaûi töông xöùng vôùi ñoäng cô söû duïng. 5. Giaù trò trôû khaùng cuûa Stator (P0305) phaûi chính xaùc. 6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù taûi. - Taêng thôøi gian taêng toác. - Giaûm bôùt möùc ñieän aùp. F002 : Quaù aùp. - Ñieän aùp DC-link (r0026) vöôït quaù möùc ngaét (P2172). - Quaù aùp coù theå do ñieän aùp nguoàn caáp quaù cao hay ñoäng cô trong tình traïng phuïc hoài. - Caùch phuïc hoài coù theå do thôøi gian giaûm toác ngaén hay ñoäng cô ñöôïc ñieàu khieån bôûi taûi ñoäng. - Kieåm tra : 1. Nguoàn caáp (P0210) phaûi naèm trong giôùi haïn. 2. Boä ñieàu khieån ñieän aùp DC-link phaûi cho pheùp (P1240) vaø tham soá phaûi ñuùng. 3. Thôøi gian giaûm toác (P1121) phaûi thaéng ñöôïc quaùn tính cuûa taûi. 4. Yeâu caàu naêng löôïng haõm phaûi naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh. - Chuù thích : Quaùn tính lôùn phaûi söû duïng thôøi gian giaûm toác daøi , maët khaùc neân söû duïng ñieän trôû thaéng. Off2 F003 : Thaáp aùp. - Nguoàn caáp chính bò loãi. - Va ñaäp cuûa taûi naèm ngoaøi giôùi haïn caøi ñaët. - Kieåm tra : 1. Ñieän aùp cung caáp (P0210) phaûi naèm trong giôùi haïn ôû baûng tyû leä. 2. Nguoàn caáp phaûi chaéc khoâng deã nhaát thôøi loãi hay giaûm aùp. Off2 F004 : Bieán taàn quaù nhieät - Thoâng gioù chöa ñuû. - Quaït khoâng hoaït ñoäng. - Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh quaù cao. - Kieåm tra : 1. Quaït phaûi quay khi bieán taàn ñang chaïy. 2. Taàn soá xung phaûi ñaët ôû giaù trò maëc ñònh. - Nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh coù theå cao hôn nhieät ñoä ñaët cuûa bieán taàn. Off2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 25 F005 : Quaù taûi (I2T) - Bieán taàn quaù taûi. - Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù khaét khe. - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) vöôït quaù coâng suaát tích tröõ cuûa bieán taàn (P0206). - Kieåm tra : 1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi phaûi naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh. 2. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) phaûi töông xöùng vôùi coâng suaát taûi (P0206). Off2 F0011 : Ñoäng cô quaù nhieät. - Ñoäng cô quaù taûi. - Kieåm tra : 1. Chu trình laøm vieäc cuûa taûi phaûi chính xaùc. 2. Ñoä ñaët quaù nhieät ñoäng cô (P0626-P0628) phaûi chính xaùc. 3. Möùc caûnh baùo veà nhieät ñoä ñoäng cô (P0604) phaûi töông xöùng. Off1 F0012 : Maát tín hieäu nhieät ñoä cuûa bieán taàn. - Daây tín hieäu nhieät ñoä (töø boä taûn nhieät) bieán taàn bò ñöùt. Off2 F0015 : Maát tín hieäu nhieät ñoä ñoäng cô. - Daây daãn caûm bieán nhieät ñoä ñoäng cô bò ngaén maïch hay hôû maïch. Off2 F0020 : Maát pha chính. - Moät trong ba pha chính vaøo bò maát trong khibieán taàn ñang hoaït ñoäng. - Kieåm tra daây daãn vaøo. Off2 F0021 : Chaïm ñaát. - Loãi xaûy ra khi toång doøng caùc pha hieän haønh cao hôn 5% doøng cuûa bieán taàn caøi ñaët. - Chuù thích : Loãi naøy xaûy ra khi bieán taàn coù 3 caûm bieán ño doøng. Coù ôû bieán taàn loaïi D, E, F. Off2 F0022 : Loãi choàng coâng suaát. - Nguyeân nhaân loãi do caùc söï kieän sau : (1) Quaù doøng treân DC-link = doøng nhaén maïch cuûa IGBT. (2) Doøng ngaén maïch treân boä ngaét ñieän. (3) Chaïm ñaát. - Bieán taàn côõ A, B, C tröôøng hôïp (1), (2), (3). Off2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 26 - Bieán taàn côõ D, E tröôøng hôïp (1), (2). - Bieán taàn côõ F tröôøng hôïp (1). F0023 : Ngoõ ra loãi. - Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát noái. Off2 F0030 : Quaït bò loãi. - Quaït khoâng laøm vieäc laâu. - Loãi khoâng theå bò che trong khi Modun choïn löïa (maøn hình AOP hay BOP) ñöôïc keát noái. Caàn thay quaït môùi. Off2 F0035 : Töï ñoäng khôûi ñoäng sau n. - Töï ñoäng khôûi ñoäng coá gaéng vöôït quaù giaù trò cuûa P1211. Off2 F0040 : Loãi töï ñoäng ñònh côõ. - Chæ coù ôû MM 440. Off2 F0041 : Loãi veà döõ lieäu rieâng cuûa ñoäng cô. - Thoâng soá döõ lieäu moâtô loãi. - Möùc caûnh baùo 0 : taûi boû qua. - Möùc caûnh baùo 1 : möùc giôùi haïn doøng ñaït tôùi söï ñoàng nhaát. - Möùc caûnh baùo 2 : ñieän trôû ñoàng nhaát Stator 100%. - Möùc caûnh baùo 3 : ñieän trôû Rotor 100%. - Möùc caûnh baùo 4 : ñieän khaùng Stator 500%. - Möùc caûnh baùo 5 : ñieän khaùng nguoàn 500%. - Möùc caûnh baùo 6 : haèng soá thôøi gian Rotor 5s. - Möùc caûnh baùo 7 : toång ñieän khaùng rôi toaøn boä 50%. - Möùc caûnh baùo 8 : toång ñieän khaùng rôi treân Stator. - Möùc caûnh baùo 20 : ñieän aùp IGBT 10V. - Möùc caûnh baùo 30 : doøng ñieän 0 : Kieåm tra ñoäng cô coù keát noái vôùi bieán taàn khoâng. 1 ÷ 40 : kieåm tra döõ lieäu ñoäng cô (P304 ÷ P311) coù chính xaùc khoâng. - Kieåm tra kieåu ñaáu daây cuûa ñoäng cô. Off2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 27 ñieàu khieån taïi ñieän aùp giôùi haïn. - Möùc caûnh baùo 40 : söï maâu thuaãn cuûa vieäc caøi ñaët döõ lieäu ñoàng nhaát, ít nhaát moät söï ñoàng nhaát sai. Tyû leä % giaù trò döïa treân trôû khaùng Z=U/sqrt(3).I. F0042 : Ñieàu khieån toác ñoä laïc quan loãi. - Toác ñoä ñieàu khieån laïc quan (P1960) bò loãi. Giaù trò loãi : 0 : Heát haïn chôø ñôïi toác ñoä oån ñiïnh. 1 : Ñoïc maâu thuaãn. Off2 F0051 : Loãi thoâng soá Eeprom. - Loãi ñoïc ghi khi löu thoâng soá baát oån. - Chænh ôû möùc Factory Reset vaø caøi laïi tham soá môùi. - Thay drive. Off2 F0052 : Loãi choàng coâng suaát. - Loãi ñoïc cuûa thoâng tin choàng coâng suaát hay döõ lieäu khoâng hôïp leä. 1. Factory Reset vaø caøi thoâng soá môùi. 2. Contact Customer Support / Service Department. Off2 F0053 : Loãi I / O Eeprom. - Loãi veà thoâng tin I / O Eeprom hay döõ lieäu khoâng hôïp leä. - Kieåm tra döõ lieäu. - Ñoãi Modun I / O. Off2 F0054 : Bo maïch IO loãi. - Bo IO loãi keát noái. - Khoâng nhaän dieän ID treân bo IO, khoâng döõ lieäu. 1. Kieåm tra döõ lieäu. 2. Thay bo IO. Off2 F0060 : Quaù haïn Asic. - Loãi truyeàn thoâng noäi boä. - Loãi phaàn meàm. - Neáu loãi vaãn xuaát hieän, ñoåi drive. Off2 F0070 : Loãi ñieåm ñaët CB. - Khoâng coù giaù trò ñieåm ñaët töø CB (bo truyeàn thoâng) khi tín hieäu heát thôøi gian. - Kieåm tra CB vaø ñoái taùc truyeàn thoâng. Off2 F0071 : Loãi ñieåm ñaët USS (Bop-link). - Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø USS khi tín hieäu heát thôøi gian. - Kieåm tra USS master. Off2 F0072 : Loãi ñieåm ñaët USS (COMM link). - Khoâng giaù trò ñieåm ñaët töø USS khi tín hieäu heát thôøi gian. - Kieåm tra USS master. Off2 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 28 F0080 : Maát tín hieäu vaøo ADC. - Ñöùt daây. - Tín hieäu vöôït quaù giôùi haïn. Off2 F0085 : Loãi ngoïai vi. - Loãi ngoïai vi khôûi ñoäng qua ñöôøng noái caùc ngoõ vaøo. Off2 F0090 : Maát phaûn hoài Encoder. - Tín hieäu töø boä Encoder maát. 1. Kieåm tra tín hieäu Encoder. 2. Kieåm tra keát noái Encoder vaø bieán taàn. Off2 F0101 : Loãi phaàn meàm. - Phaàn meàm loãi hay xöû lyù sai. - Töï chaïy kieåm tra ñònh kyø. Off2 F0221 : Phaûn hoài PID döôùi giaù trò min. - Phaûn hoài PID döôùi giaù trò min (P545). - Ñoåi giaù trò P545 chæ coù ñoä lôïi phaûn hoài. Off2 F0222 : Phaûn hoài PID treân giaù trò max. - Phaûn hoài PID treân giaù trò max (P2267). - Thay ñoåi giaù trò P2267 chæ coù ñoä lôïi phaûn hoài. Off2 F0450 : Loãi kieåm tra BISS. - Giaù trò loãi. 1. Vaøi boä phaän coâng suaát kieåm tra bò loãi. 2. Vaøi bo maïch ñieàu khieån kieåm tra bò loãi. 4. Vaøi haøm kieåm tra bò loãi. 8. Vaøi haøm kieåm tra I /O bò loãi. 16. RAM beân trong bò loãi noù kieåm tra möùc taêng naêng löôïng. - Drive coù theå chaïy nhöng vaøi haøm ñaëc tröng seõ laøm vieäc khoâng chính xaùc. - Thay drive. Off2 F0452 : Nhaän dieän taûi. - Ñieàu kieän taûi. Off2 F0499 : Caûnh baùo ngaét ngay nguoàn ñieän. Off2 A501 : Quaù doøng. - Coâng suaát ñoäng cô (P0307) khoâng phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán taàn (P0206). - Daây daãn ñoäng cô quaù daøi. - Chaïm ñaát. 1. Coâng suaát ñoäng cô (P0307) phaûi phuø hôïp vôùi coâng suaát bieán taàn (P0206). 2. Chieàu daøi caùp phaûi xaùc ñònh. 3. Caùp ñoäng cô vaø ñoäng cô khoâng ñöôïc chaïm ñaát hay ngaén maïch. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 29 4. Tham soá ñoäng cô phaûi phuø hôïp vôùi ñoäng cô söû duïng. 5. Giaù trò trôû khaùng Stator (P0350) phaûi chính xaùc. 6. Ñoäng cô khoâng bò keït hay quaù taûi. - Taêng thôøi gian taêng toác. - Giaûm bôùt möùc ñieän aùp (ñieàu khieån V/f : P1311 vaø P1312, ñieàu khieån vector : P1610 vaø P1611) A0502 : Quaù aùp. - Quaù ñieän aùp ñaït tôùi möùc giôùi haïn. - Caûnh baùo naøy xuaát hieän khi ñoäng cô ñang giaûm toác, boä ñieàu khieån DC-link khoâng xuaát hieän (P1240 = 0). - Neáu caûnh baùo naøy xuaát hieän laâu, kieåm tra boäbieán ñoåi ñieän aùp vaøo. A0503 : Thaáp aùp. - Nguoàn caáp bò loãi. - Nguoàn caáp (P0210) vaø ñieän aùp DC-link (r0026) döôùi möùc giôùi haïn xaùc ñònh (P2172). - Kieåm tra nguoàn cung caáp (P0210) ôû möùc cho pheùp. A0504 : Bieán taàn quaù nhieät. - ÔÛ möùc caûnh baùo khi nhieät ñoä boä taûn nhieät treân bieán taàn (P0614) quaù giôùi haïn, do taàn soá xung giaûm vaø taàn soá ngoõ vaøo giaûm (P0610). - Kieåm tra nhieät ñoä moâi tröôøng xung quanh naèm trong giôùi haïn xaùc ñònh cho pheùp. - Ñieàu kieän taûi vaø chu trình vaän haønh phaûi ôû möùc ñoä cho pheùp. - Quaït phaûi chaïy khi vaän haønh. A0505 : Quaù nhieät. - Möùc caûnh baùo vöôït quaù, doøng ñieän seõ giaûm neáu tham soá ñaët P0610 = 1. - Kieåm tra chu trình laøm vieäc taûi naèm trong giôùi haïn cho pheùp. A0510, A0511 Quaù nhieät ñoäng cô. - Ñoäng cô quaù taûi. - Chu trình laøm vieäc cuûa taûi quaù cao. - Kieåm tra P0611 neân caøi ñaët ôû giaù trò cho pheùp. - P0614 neân ñaët ôû möùc phuø hôïp. A0512 : Maát tín hieäu nhieät ñoä ñoäng cô. - Daây daãn tín hieäu nhieät ñoä ñoäng cô bò ñöùt, neáu daây ñöùt ñöôïc nhaän dieän. - Chænh coâng taéc nhieät ñoä vöôït quaù caûm bieán ñoäng cô. A0522 : Heát haïn I2C. - Chu trình xöû lyù UCE Value vaø nhieät ñoä choàng coâng suaát qua ñöôøng I2C bus bò loãi. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 30 A0523 : Ngoõ ra loãi. - Moät pha cuûa ñoäng cô chöa keát noái. A0535 : Ñieän trôû thaéng quaù noùng. 1. Taêng chu trình laøm vieäc P1237. 2. Taêng thôøi gian giaûm toác P1121. A0541 : Tham soá döõ lieäu ñoäng cô taùc ñoäng. - Tham soá döõ lieäu cuûa ñoäng cô (P1910) ñöôïc löïa choïn hay ñang chaïy. A0542 : Toác ñoä ñieàu khieån maát oån ñònh taùc ñoäng. - Toác ñoä ñieàu khieån maát oån ñònh (P1960) ñöôïc löa choïn hay ñang chaïy. A0590 : Caûnh baùo maát tín hieäu hoài tieáp encoder. - Tín hieäu töø boä encoder bò maát vaø bieán taàn ñaõ baät ñieàu khieån vector ñoä nhaïy thaáp. - Döøng bieán taàn vaø kieåm tra : 1. Encoder ñaõ ñöôïc laép. Neáu chöa, caøi P4000=0 vaø choïn mode SLVC (P1300=20 hay 22) 2. Neáu encoder ñaõ laép kieåm tra chính xaùc encoder ñaõ ñöôïc löïa choïn (P0400). 3. Kieåm tra söï keát noái giöõa encoder vaø bieán taàn. 4. Kieåm tra encoder khoâng bò loãi (choïn P1300=0, chaïy taïi taàn soá oån ñònh, kieåm tra tín hieäu hoài tieáp encoder ôû r0061). 5. Taêng encoder döôùi ngöôõng ôû P0492. A0600 : Caûnh baùo veà RTOS. - Phaàn meàm loãi. - Lieân heä Siemens. A0700 ÷ A0709 Caûnh baùo 1 ÷ 10 veà bo maïch truyeàn thoâng. - Bo maïch truyeàn thoâng phaûi hoaït ñoäng toát. - Xem chi tieát taøi lieäu “CB uers manual’. A0710, A0711 Loãi bo maïch truyeàn thoâng. - Truyeàn thoâng treân bo maïch truyeàn thoâng bò maát. - Kieåm tra phaàn cöùng treân bo maïch truyeàn thoâng. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 31 A0910 : Boä ñieàu khieån Vdc-max maát hoaït ñoäng. - Boä ñieàu khieån Vdc-max bò maát hoaït ñoäng. - Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026) khoâng quaù giôùi haïn (P2172). - Kieåm tra : 1. Aùp vaøo (P0756) phaûi naèm trong giôùi haïn cho pheùp. 2. Taûi phuø hôïp. - Vaøi tröôøng hôïp neân aùp duïng ñieän trôû thaéng. A0911 : Boä ñieàu khieån Vdc-max taùc ñoäng. - Boä ñieàu khieån Vdc-max hoaït ñoäng, vì theá thôøi gian giaûm toác seõ ñöôïc taêng töï ñoäng. - Giöõ ñieän aùp DC-link (r0026) khoâng quaù giôùi haïn (P2172). - Kieåm tra tham soá ñieän aùp vaøo bieán taàn. - Kieåm tra thôøi gian giaûm toác. A0912 : Boä ñieàu khieån Vdc-min taùc ñoäng. - Boä ñieàu khieån Vdc-min seõ taùc ñoäng neáu ñieän aùp rôi treân DC-link (r0026) thaáp hôn möùc nhoû nhaát (P2172). - Ñoäng naêng cuûa ñoäng cô söû duïng laøm boä ñeäm cho ñieän aùp DC-link, laøm giaûm toác ñoä drive. A0920 : Tham soá ADC khoâng caøi ñaët ñuùng. - Tham soá ADC khoâng caøi ñaët ñuùng. 1. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ ra. 2. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ vaøo. 3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo khoâng töông xöùng loaïi ADC. A0921 : Tham soá DAC khoâng caøi ñaët ñuùng. - Tham soá DAC khoâng caøi ñaët ñuùng. 1. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ ra. 2. Tham soá ñang caøi ñaët cho ngoõ vaøo. 3. Tham soá caøi ñaët cho ngoõ vaøo khoâng töông xöùng loaïi DAC. A0922 : Khoâng coù taûi gaén vaøo bieán taàn. - Khoâng coù taûi gaén vaøo bieán taàn. - Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng khi ñieàu kieän taûi döôùi möùc bình thöôøng. 1. Kieåm tra taûi gaén vaøo bieán taàn. 2. Kieåm tra tham soá caøi ñaët ñoäng cô phaûi chính xaùc taûi gaén vaøo. 3. Vaøi haøm khoâng hoaït ñoäng chính xaùc vì coù taûi khoâng ôû ñieàu kieän bình thöôøng. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 32 A0923 : Fog left vaø Jog right hoaït ñoäng cuøng luùc. - Yeâu caàu caû hai Fog left vaø Jog right hoaït ñoäng cuøng luùc (P1055 vaø P1056), ñieàu naøy laøm caûn trôû taàn soá ngoõ ra RFG taïi giaù trò xaùc ñònh cuûa noù. A0924, A0952 Loãi cô khí. - Ñieàu kieän taûi treân ñoäng cô gaây loãi cô khí. - Boâi trôn neáu ñöôïc yeâu caàu. - Kieåm tra : 1. Truïc ñoäng cô khoâng bò gaãy, bò ghì hay keït truïc. 2. Tín hieäu caûm bieán toác ñoä töø beân ngoaøi phaûi thích ñaùng neáu ñöôïc söû duïng. 3. P0402 (xung/phuùt), P2164 (ñoä treã, leänh taàn soá), P2165 (thôøi gian treã naèm trong ñoä leäch cho pheùp), caùc tham soá treân phaûi coù giaù trò xaùc ñònh. 4. P2155 (ngöôõng taàn soá f1), P2157 (ngöôõng taàn soá f2), P2159 (ngöôõng taàn soá f3), P2174 (ngöôõng treân moâment 1), P2175 (ngöôõng döôùi moâment 1), P2176 (thôøi gian treã cho möùc moment), P2182 (ngöôõng treân moâment 2), P2183 (ngöôõng döôùi moâment 2), P2184 (ngöôõng treân moâment 3), P2185 (ngöôõng döôùi moâment 3) Phaûi coù giaù trò chính xaùc. A0936 : PID Autotuning taùc ñoäng - Chöùc naêng PID Autotuning (P2350) ñöôïc löïa choïn hay ñang chaïy. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 33 6. LÖÏA CHOÏN VAØ ÑAËT HAØNG : a) MM 410 : Ñieän aùp vaøo 1 pha AC 200V ñeán 240V. Coâng suaát ra KW HP Iñm vaøo A Iñm ra A Côõ voû (FS) Maõ hieäu MM 410 khoâng coù choïn loïc MM 410 coù choïn loïc caáp B 0,12 0,16 1,50 0,90 AA 6SE6410-2UB11-2AA0 6SE6410-2BB11-2AA0 0,25 0,33 3,00 1,70 AA 6SE6410-2UB12-5AA0 6SE6410-2BB12-5AA0 0,37 0,50 4,40 2,30 AA 6SE6410-2UB13-7AA0 6SE6410-2BB13-7AA0 0,55 0,75 5,80 3,20 AB 6SE6410-2UB15-5BA0 6SE6410-2BB15-5BA0 0,75 1,00 7,80 3,6 4,2 ôû40oC AB 6SE6410-2UB17-5BA0 6SE6410-2BB17-5BA0 Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC. Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 410 Maõ hieäu Operator Panel (OP) 6ES6400-0SP00-0AA0 Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PL00-0AA0 Adapter ñeå laép ñaët treân thanh ray DIN 6ES6400-0DR00-0AA0 Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor, cuøng vôùi caùc taøi lieäu khaùc 6ES6400-5EA00-0AG0 b) MM 420 : Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V. Coâng suaát ra KW HP Iñm vaøo A Iñm ra A Côõ voû (FS) Maõ hieäu MM 420 khoâng coù choïn loïc MM 420 coù choïn loïc caáp A 0,37 0,5 1,1 1,2 A 6SE6420-2UD13-7AA0 - 0,55 0,75 1,4 1,6 A 6SE6420-2UD15-5AA0 - 0,75 1 1,9 2,1 A 6SE6420-2UD17-5AA0 - 1,1 1.5 2,8 3 A 6SE6420-2UD21-1AA0 - 1,5 2 3,9 4 A 6SE6420-2UD21-5AA0 - 2,2 3 5 5,9 B 6SE6420-2UD22-2BA0 6SE6420-2AD22-2BA0 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 34 3 4 6,7 7,7 B 6SE6420-2UD23-0BA0 6SE6420-2AD23-0BA0 4 5 8,5 10,2 B 6SE6420-2UD24-0BA0 6SE6420-2AD24-0BA0 5,5 7,5 11,6 13,2 C 6SE6420-2UD25-5CA0 6SE6420-2AD25-5CA0 7,5 10 15,4 19 C 6SE6420-2UD27-5CA0 6SE6420-2AD27-5CA0 11 15 22,5 26 C 6SE6420-2UD31-1CA0 6SE6420-2AD31-1CA0 Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC. Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 420 Maõ hieäu Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1 Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0 Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-0PC00-0AA0 Modun Profibus 6ES6400-0PB00-0AA0 Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0 Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor, cuøng vôùi caùc taøi lieäu khaùc 6ES6400-5EA00-0AG0 b) MM 440 : Ñieän aùp vaøo 3 pha AC 380V ñeán 480V. CT (moâment khoâng ñoåi) VT (moâment thay ñoåi theo toác ñoä) Coâng suaát Coâng suaát KW HP Iñm vaøo A Iñm ra A KW HP Iñm vaøo A Iñm ra A Côõ voû (FS) MM 440 khoâng choïn loïc 0,37 0,5 1,1 1,2 - - - - A 6SE6440-2UD13-7AA0 0,55 0,8 1,4 1,6 - - - - A 6SE6440-2UD15-5AA0 0,75 1,0 1,9 2,1 - - - - A 6SE6440-2UD17-5AA0 1,1 1,5 2,8 3,0 - - - - A 6SE6440-2UD21-1AA0 1,5 2,0 3,9 4,0 - - - - A 6SE6440-2UD21-5AA0 2,2 3,0 5,0 5,9 - - - - B 6SE6440-2UD22-2BA0 3 4,0 6,7 7,7 - - - - B 6SE6440-2UD23-0BA0 4 5,0 8,5 10,2 - - - - B 6SE6440-2UD24-0BA0 5,5 7,5 11,6 13,2 7,5 10 16,0 18,4 C 6SE6440-2UD25-5CA0 7,5 10 15,4 18,4 11,0 15 22,5 26 C 6SE6440-2UD27-5CA0 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 35 11 15 22,5 26 15,0 20 30,5 32 C 6SE6440-2UD31-1CA0 15 20 30 32 18,5 25 37,2 38 D 6SE6440-2UD31-5DA0 18,5 25 36,6 38 22 30 43,3 45 D 6SE6440-2UD31-8DA0 22 30 43,1 45 30 40 59,3 62 D 6SE6440-2UD32-2DA0 30 40 58,7 62 37 50 71,7 75 E 6SE6440-2UD33-0EA0 37 50 71,2 75 45 60 86,6 90 E 6SE6440-2UD33-7EA0 45 60 85,6 90 55 75 103,6 110 F 6SE6440-2UD34-5FA0 55 75 103,6 110 75 100 138,5 145 F 6SE6440-2UD35-5FA0 75 100 138,5 145 90 120 168,5 178 F 6SE6440-2UD37-5FA0 CT VT Coâng suaát Coâng suaát KW HP Iñm vaøo A Iñm ra A KW HP Iñm vaøo A Iñm ra A Côõ voû (FS) MM 440 coù choïn loïc Class A 2,2 3,0 5,0 5,9 - - - - B 6SE6440-2AD22-2BA0 3,0 4,0 6,7 7,7 - - - - B 6SE6440-2AD23-0BA0 4,0 5,0 8,5 10,2 - - - - B 6SE6440-2AD24-0BA0 5,5 7,5 11,6 13,2 7,5 10 16,0 18,4 C 6SE6440-2AD25-5CA0 7,5 10 15,4 18,4 11,0 15 22,5 26 C 6SE6440-2AD27-5CA0 11 15 22,5 26 15,0 20 30,5 32 C 6SE6440-2AD31-1CA0 15 20 30 32 18,5 25 37,2 38 D 6SE6440-2AD31-5DA0 18,5 25 36,6 38 22 30 43,3 45 D 6SE6440-2AD31-8DA0 22 30 43,1 45 30 40 59,3 62 D 6SE6440-2AD32-2DA0 30 40 58,7 62 37 50 71,7 75 E 6SE6440-2AD33-0EA0 37 50 71,2 75 45 60 86,6 90 E 6SE6440-2AD33-7EA0 45 60 85,6 90 55 75 103,6 110 F 6SE6440-2AD34-5FA0 55 75 103,6 110 75 100 138,5 145 F 6SE6440-2AD35-5FA0 75 100 138,5 145 90 120 168,5 178 F 6SE6440-2AD37-5FA0 Caùc thoâng soá treân xaùc ñònh taïi nhieät ñoä 50oC. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 36 Caùc tuyø choïn ñoäc laäp Caùc tuyø choïn döôùi ñaây phuø hôïp vôùi boä bieán taàn MM 440 Maõ hieäu Operator Panel (AOP) 6ES6400-0AP00-0AA1 Operator Panel (BOP) 6ES6400-0BP00-0AA0 Boä gheùp noái vôùi PC 6ES6400-1PC00-0AA0 Modun Encoder 6ES6400-1PC00-0AA0 Modun Profibus 6ES6400-1PB00-0AA0 Gheùp noái PC vôùi AOP 6ES6400-0PA00-0AA0 Phaàn meàm STARTER vaø DriverMonitor, cuøng vôùi caùc taøi lieäu khaùc 6ES6400-5EA00-0AG0 7. VÍ DUÏ : ∗ Ñieàu khieån ñoäng cô theo phöông phaùp: ON / OFF ñoäng cô vaø duøng bieán trôû ñeå taêng giaûm toác ñoä. * Giaûi phaùp: Sô ñoà ñaáu daây Analog input vaø Digital input : xem phaàn ‘3. Sô ñoà ñaáu daây’. Tröôùc tieân, ta Reset laïi caùc tham soá bieán taàn ñeå trôû veà tham soá maêc ñònh : P0010 = 30. P0970 = 1.0 Caùc thoâng soá caøi ñaët : P0003 = 2. P0004 = 0. P0005 = 21. P0010 = 1 (caøi ñaët nhanh). P0100 = 0. P0300 = Tuyø loaïi ñoäng cô 0 hoaëc 1. P0304 = Ñieän aùp ñònh möùc ñoäng cô. P0305 = Doøng ñieän ñònh möùc ñoäng cô. P0307 = Coâng suaát ñònh möùc ñoäng cô. P0308 = Giaù trò Cosφ cuûa ñoäng cô. P0309 = Hieäu suaát ñònh möùc ñoäng cô (tuyø thuoäc vaøo P0300). P0310 = Taàn soá ñònh möùc ñoäng cô. P0311 = Toác ñoä ñònh möùc ñoäng cô. P0700 = 2. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 37 P1000 = 2. P1080 = 0.0 (taàn soá chaïy nhoû nhaát) P1082 = 50.0 (taàn soá chaïy lôùn nhaát) P1120 = 10.0 (thôøi gian taêng toác) P1121 = 10.0 (thôøi gian giaûm toác) P3900 = 1. 8. KÍCH THÖÔÙC : a) MM410 : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BIEÁN TAÀN SIEMENS COÂNG TY COÂNG NGHEÄ TÖÏ ÑOÄNG TAÂN TIEÁN Trang 38 b) MM 420 :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBiến Tần Siemens.pdf
Tài liệu liên quan