Bệnh viêm nhiễm ở não

Bệnh viêm nhiễm ở nÃo Lâm sμng ỹBN th- ờng có tiền sử hay dấu hiệu lâm sμng gợi ý bênh lý viêm nhiễm não: - Viêm tai; viêm xoang trán . - Hội chứng mμng não cso sốt hay nhiễm trùng máu - Chấn th- ơng sọ não có chảy n- ớc não tuỷ ra tai. - yếu tố dịch tễ ỹ Bệnh cảnh lâm sμng đặc biệt: suy giảm miễn dịch, SIDA.

pdf61 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bệnh viêm nhiễm ở não, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÖnh viªm nhiÔm ë no L©m sµng üBN th- êng cã tiÒn sö hay dÊu hiÖu l©m sµng gîi ý bªnh lý viªm nhiÔm n·o: - Viªm tai; viªm xoang tr¸n…. - Héi chøng mµng n·o cso sèt hay nhiÔm trïng m¸u - ChÊn th- ¬ng sä n·o cã ch¶y n- íc n·o tuû ra tai. - yÕu tè dÞch tÔ ü BÖnh c¶nh l©m sµng ®Æc biÖt: suy gi¶m miÔn dÞch, SIDA. I. Do vi khuÈn II. Viªm n·o III. NhiÔm trïng u h¹t IV. Ký sinh trïng XÕp lo¹i I. Do vi khuÈn ü Viªm mµng n·o mñ ü ¸p xe n·o üAp xe d- íi mµng cøng ü Viªm t¾c tÜnh m¹ch Viªm mµng n·o mñ Nguyªn nh©n chung: -S¬ sinh: B Streptococcus, Escherichia Coli, Listeria -TE: Hemophilius -Ng- êi lín: Streptococcus pneumonia, N meningitidis Gi¶i phÉu bÖnh: -Viªm mµng n·o ( leptomeningitis): viªm mµng nu«i vµ mµng nhÖn -Viªm mµng cøng: mµng cøng vµ líp ngoµi mµng nhÖn Viªm mµng n·o mñ Mµng nu«i vµ mµng nhÖn ngÊm thuèc trªn T1 ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh ? üBiÕn chøng l M¹ch m¸u l N- íc n·o tuû l Mª ®¹o üNguyªn nh©n l Vì x- ¬ng r¸ch mµng n·o Vì x- ¬ng r¸ch mµngn·o BiÕn chøng T¾c xoang tÜnh m¹ch däc trªn Rèi lo¹n hÊp thu dÞch n·o tuû g©y ø n- íc BiÕn chøng C+ Viªm no Tõ viªm chuyÓn thµnh ap xe apxe üLan trùc tiÕp üTheo ®- êng m¸u l Kh«ng cã dÊu hiÖu nhiÔm trïng ( sèt, b¹ch cÇu t¨ng) trong 1/2 c¸c tr- êng hî üTiÕn triÓn: l Viªm n·o < 10ng l T¹o vá > 10 ng Ap xe n·o C+ Ap xe Vá ¸p xe IRM : ho¹t ®éng ®¹i thùc bµo Apxe n·o KhuÕch t¸n Diffusion Ph©n biÖt ¸p xe n·o vµ u ho¹i tö Dic¨n apxe Mñ ngoµi mµng cøng Viªm xoang NhiÔm trïng qua x- ¬ng sä Bãc mµng cøng Mñ d- íi mµng cøng Khèi dÞch gi÷a mµng cøng vµ mµng nhÖn Mµng cøng Mµng nhÖn Mñ khoang d- íi mµng cøng - viªm t¾c tÜnh m¹ch vá n·o Mñ khoang d- íi mµng cøng-t¾c TM II. Viªm no üHerpes üHéi chøng suy gi¶m miÔn dÞch (SIDA) üViªm n·o sau nhiÔm trïng Herpès üChÊt x¸m vµ chÊt tr¾ng üHiÖu øng khèi Ýt üVÞ trÝ l Th¸i d- ¬ng trong mét bªn sau ®ã 2 bªn l ViÒn thÓ trai Lóc ®Çu Sau 3 ngµy 24 h 3 ng pD Herpès üB¾t ®Çu thuú ®¶o mét bªn cã thÓ 2 bªn üLan hai bªn üQuanh thÓ trai pD pD T2W FLAIR Viªm n·o herpes Viªm n·o sau tiªm vaccin H×nh ¶nh SIDA üTæn th- ¬ng kh«ng ngÊm thuèc: l Siªu vi khuÈn, chÊt tr¾ng, kh«ng ®Æc hiÖu üNgÊm thuèc: l toxoplasmose , lymphome ? l Kh¸c Viªm n·o b¸n cÊp tiÕn triÓn HIV Tæn th- ¬ng chÊt tr¾ng do HIV üT¨ng tÝn hiÖu T2 üLan to¶, >> l©m sµng üHai bªn, hÖ thèng üÝt ®Ëm, < s¸ng NNT üKh«ng thÊy trªn T1 üC¸c sîi cßn h×nh U üGi¶m sau §T Cßn c¸c sîi h×nh cung Tæn th- ¬ng chÊt tr¾ng do HIV Gi¶m sau §T Tæn th- ¬ng chÊt tr¾ng do HIV LeucoEncéphalite Multifocale ProgressiveLEMP (Papovavirus ) Viªm n·o chÊt tr¾ng nhiÒu æ tiÕn triÓn üT¨ng T2 üT¨ng = NNT üMét hay hai bªn üThÊy râ trªn T1 üTæn th- ¬ng c¸c sîi h×nh U üTiÕn triÓn nhanh tr- íc §T ®Æc hiÖu HIV Viªm n·o chÊt tr¾ng nhiÒu æ tiÕn triÓn autres lésions non rehaussées ücryptococcose üséquelles ülésions ischémiques Cryptococcose C¸c tæn th- ¬ng kh¸c kh«ng ngÊm thuèc üVirus l Varicelle Zona (VZV) l Cytomégalovirus (CMV) üNÊm l aspergillose l (candidose) üVi khuÈn l Giang mai Tæn th- ¬ng ngÊm thuèc gadolinium üToxoplasmose üNhiÒu æ üChÊt x¸m, gi¸p gianh x¸m -tr¾ng üHiÖu øng khèi üCh¶y m¸u khi §T üLymphome üTh- êng ®¬n ®éc üVá hay chÊt tr¾ng üHiÖu øng khèi Ýt üT¨ng tØ träng tù nhiªn CT üXen vµo n·o thÊt Toxoplasmose Toxoplasmose Toxoplasmose C+ Toxoplasmose: ®¸p øng ®iÒu trÞ Lymphome Sau 15 ng kÝch th- íc t¨ng 1,8 lÇn III. NhiÔm trïng u h¹t ü Lao ü Sarcoïdose C+ Lao kª n·o Cñ lao C+ Cñ lao Cñ lao C+ C+ Neurosarcoïdose IV. ký sinh trïng ü Neurocysticercose ü Neurohydatidose ü Cytomégalovirus (CMV) ü Toxoplasmose Cysticercose Scanner C+ Neurocysticercose 4 giai ®o¹n cña Escobar ü nang: Êu trïng sèng ü nang keo: Êu trïng tho¸i ho¸ ü U h¹t: teo nang üNèt v«i ho¸: v«i ho¸ Giai ®o¹n nang C+ Giai ®o¹n nang keo Nang vµ ®Çu s¸n Giai ®o¹n v«i ho¸ V«i hãa ThÓ trong n·o thÊt BÖnh bß ®iªn Creutzfeldt-Jakob

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBệnh viêm nhiễm ở não.pdf
Tài liệu liên quan