Báo cáo môn tin học ứng dụng

Thực hiện trang văn bản : * Các bước soạn thảo văn bản : - Định cỡ trang , căn lề , xem lề . - Thực hiện văn bản. - Sử dụng các công cụ sửa , dàn dựng văn bản ( Đơn vị đo : cm)

doc86 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/07/2013 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo môn tin học ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi Khoa §iÖn Bé m«n Tin Häc øng dông B¸o C¸o m«n Tin häc øng dông Gi¸o viªn h­íng dÉn :........................................................ Sinh viªn thùc hiÖn : Vò §øc Hïng Líp : C§ T§H 1 Kho¸ : 53 Hµ Néi , ngµy.....th¸ng.....n¨m 2010 I/ PhÇn mÒm Microsoft Word: Vµo ch­¬ng tr×nh : KÝch ®óp vµo biÓu t­îng “ Microsoft Office Word 2003” trªn mµn h×nh m¸y tÝnh : HoÆc kÝch chuét vµo Start All program Microsotf Office Microsoft Office Word Giao diÖn ch­¬ng tr×nh më ra nh­ sau : 2.Thùc hiÖn trang v¨n b¶n : * C¸c b­íc so¹n th¶o v¨n b¶n : - §Þnh cì trang , c¨n lÒ , xem lÒ . - Thùc hiÖn v¨n b¶n. - Sö dông c¸c c«ng cô söa , dµn dùng v¨n b¶n ( §¬n vÞ ®o : cm) Bµi tËp vÝ dô : Lµm trang b×a ®å ¸n . Tr­êng §¹i häc b¸ch khoa hµ néi Khoa ®iÖn Bé m«n tù ®éng ho¸ XNCN §å ¸n tèt nghiÖp ................................................................. ................................................................. ................................................................. Gi¸o viªn h­íng dÉn :.................................................... Sinh viªn thùc hiÖn : ...................................................... Líp :................ Kho¸ : ............. Hµ Néi , ngµy.....th¸ng.....n¨m.......... 3. Thùc hiÖn b¶n vÏ : §Ó më c«ng cô vÏ , ta kÝch chuét vµo phÇn Draw trªn mµn h×nh ta thÊy hiÖn ra nh­ sau: Ta thùc hiÖn vÏ mét sè linh kiÖn ®iÖn tö §iÖn trë : KÝch chuét vµo biÓu t­îng trªn thanh Draw vµ kÐo lªn mµn h×nh : §Ó vÏ tiÕp ®­êng th¼ng ,ta kÝch tiÕp vµo biÓu t­îng ®­êng th¼ng vµ kÐo lªn mµn h×nh : Thùc hiÖn t­¬ng tù ta thùc hiÖn vÏ c¸c linh kiÖn sau : Tô ®iÖn , Cuén c¶m , Diode, Transistor ,Thyristor, ®éng c¬ , vi m¹ch ,rotor lång sãc . II/ PhÇn mÒm Matlab Simulink : Vµo ch­¬ng tr×nh : KÝch chuét vµo biÓu t­îng Matlab 7.0.4 trªn mµn h×nh m¸y tÝnh : Cöa sæ Matlab- Command Window hiÖn ra nh­ sau: Tõ dÊu nh¾c cña ch­¬ng tr×nh >> gâ Simulink vµ Ên Enter sÏ më ra cöa sæ th­ viÖn simulink: Chän File New Model Cöa sæ Untitled hiÖn ra : X©y dùng s¬ ®å cÇn kh¶o s¸t b»ng c¸ch : NhÊp simulink thuéc cöa sæ th­ viÖn Matlab . NhÊp chän nhãm , nhÊp chän khèi råi thùc hiÖn kÐo th¶ tõ cöa sæ th­ viÖn sang cöa sæ untitled. T×m tham sè cña bé ®iÒu khiÓn ®Ó: HÖ kh«ng æn ®Þnh . HÖ æn ®Þnh kh«ng qu¸ ®iÒu chØnh . HÖ æn ®Þnh tèi ­u t¸c ®éng nhanh . S¬ ®å : Gi¶i: NhÊp chän c¸c khèi trong c¸c nhãm trong th­ viÖn Matlab kÐo th¶ vµo cöa sæ untitled Ch¹y m« pháng : Më mµn h×nh Scope NhÊp Simulation thuéc cöa sæ untitled ®Ó xem kÕt qu¶ HÖ kh«ng æn ®Þnh : Vµo Simulation chän start ,nhÊn mµn h×nh scope xem ®­îc kÕt qu¶ : b. HÖ æn ®Þnh –tèi ­u t¸c ®éng nhanh: Sau ®ã vµo simulation nhÊn start ®Ó ch¹y m« pháng vµ nhÊn Scope ®Ó xem kÕt qu¶ : c.HÖ æn ®Þnh – kh«ng qu¸ ®iÒu chØnh : Ch¹y m« pháng nhÊn vµo mµn h×nh scope ta xem ®­îc kÕt qu¶ sau : III/ PhÇn mÒm Tina: Khëi ®éng Tina : KÝch chuét vµo start Program Tina for window Tina HoÆc cã thÓ kÝch chuét trùc tiÕp vµo biÓu t­îng Tina trªn mµn h×nh m¸y tÝnh: Sau ®ã, cöa sæ Tina hiÖn ra nh­ sau : X©y dùng s¬ ®å b»ng c¸ch chóng ta nhÊp chuét vµo nhãm phÇn tö sau ®ã nhÊp chuét chän c¸c linh kiÖn cÇn dïng vµ kÐo ®Æt ra mµn h×nh: Khi cÇn nèi c¸c phÇn tö cÇn kh¶o s¸t ta dïng c«ng cô wire, vµo Insert Wire: HoÆc ta cã thÓ kÝch chuét vµo biÓu t­îng wire trªn thanh c«ng cô: Khi ta muèn khai b¸o c¸c th«ng sè cho c¸c phÇn tö : ta kÝch ®óp chuét vµo phÇn tö cÇn thay ®æi ,sau ®ã mét hép tho¹i hiÖn ra vµ ta tiÕn hµnh thay ®æi Më mµn h×nh Osillosscope vµ ®Þnh thang ®o :Vµo Menu T&M nhÊp chon oscillosscope: -Time/ Div : 2m - Vol/Div :50 Mµn h×nh Scope hiÖn ra nh­ sau : Ch¹y m« pháng xem kÕt qu¶ b»ng c¸ch Ên Run trªn mµn h×nh Oscillscope Bµi tËp 1: M¹ch chØnh l­u 1 pha nöa chu k× cã ®iÒu khiÓn : S¬ ®å nguyªn lý: * M« pháng: -Chän T&M > Chän oscilloscope - §iÒu chØnh ®Ó xem ®iÖn ¸p ®o : Ung, Ub,Uc,Udk,Uxung,Ura. - Thay ®æi gãc anfa b»ng c¸ch thay ®æi Udk: Udk gi¶m => anfa gi¶m; Udk t¨ng=>anfa t¨ng. Bµi tËp 2: m¹ch nguån cã b¶o vÖ b»ng cÇu ch× ®iÖn tö : *s¬ ®å nguyªn lý: * M« pháng: -Chän T&M > Chän Mutimetter Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ cña triÕt ¸p ta cã c¸c gi¸ trÞ : -Itai=1.37A -Uc = 11.6nv -Ub= 11.02V v/ PhÇn mÒm Orcad: Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Orcad : - Vµo Start Programs Orcad family Release 9.2 Capture CIS Sau ®ã mét cöa sæ míi hiÖn ra nh­ sau : Trªn cöa sæ nµy chän File \New\Project ®Ó t¹o s¬ ®å nguyªn lý míi Sau ®ã , hép tho¹i Newproject xuÊt hiÖn T¹i môc Name , ta nhËp vµo tªn s¬ ®å nguyªn lý míi .T¹i môc Create a New Project Using ta nhÊp chän Schematic. NhÊp chuét chän nót Browse hoÆc nhËp vµo môc Location tªn ®­êng dÉn chøa tËp tin míi sau ®ã nhÊp chuét chän OK Mét cöa sæ míi xuÊt hiÖn Trong cöa sæ nµy , ta kÝch chuét nhÊp chän Place \ Part NhÊp chän sau ®ã hép tho¹i Place Part xuÊt hiÖn NhÊp chuét chän vµo nót Add Library ®Ó chän c¸c th­ viÖn chøa c¸c linh kiÖn cÇn : DISCRETE , CONNECTOR , V× hai th­ viÖn nµy cã chøa ®iÖn trë R , biÕn trë , tô cã cùc tÝnh , diode th­êng ,SCR , Port . Hép tho¹i Browse file xuÊt hiÖn NhÊp chuét chän th­ viÖn Connector ,nhÊn gi÷ phÝm Ctrl trªn bµn phÝm vµ tiÕp tôc nhÊp chän th­ viÖn DISCRETE .Sau ®ã nhÊp chän nót Open Hép tho¹i Place Part xuÊt hiÖn Trong hép tho¹i nµy t¹i môc Librarics chän th­ viÖn DISCRETE , t¹i môc Part nhËp vµo kÝ tù R hoÆc nhÊp chuét vµo thanh tr­ît kÐo lªn xuèng ®Ó chän R Chän xong nhÊp chuét chän OK ®Ó chän c¸c linh kiÖn ,lóc nµy xuÊt hiÖn mµn h×nh lµm viÖc NhÊp chuét vµo 3 vÞ trÝ kh¸c nhau trªn mµn h×nh lµm viÖc ®Ó chän 3 linh kiÖn ®iÖn trë R Sau ®ã nhÊp chuét chän Select ®Ó kÕt thóc viÖc lÊy ®iÖn trë . B­íc tiÕp theo chän linh kiÖn biÕn trë ,b»ng c¸ch nhÊp chuét vµo biÓu t­îng Place Part trªn thanh c«ng cô .Hép tho¹i Place Part xuÊt hiÖn ,t¹i môc Librarics chän th­ viÖn DISCRETE ,t¹i môc Part chän RESISTOR VAR sau ®ã nhÊp vµo OK ®Ó lÊy linh kiÖn Trong hép tho¹i Place Part ,chän linh kiÖn tô ph©n cùc trong th­ viÖn DISCRETE b»ng c¸ch chän CAPACITOR POL trong môc Part cña th­ viÖn nµy .Chän Xong nhÊp OK ®Ó chän linh kiÖn Trong th­ viÖn DISCRETE chän DIODE trong môc Part .Sau ®ã nhÊp chän OK ®Ó chän linh kiÖn . Trong th­ viÖn DISCRETE ,chän SCR b»ng c¸ch chän EC103M/TO t¹i môc Part sau ®ã nhÊp chuét vµo OK ®Ó chän linh kiÖn TiÕp theo chän Port hai ch©n c¾m trong th­ viÖn CONNECTOR ,t¹i môc part chän CON2, nhÊp chuét vµo nót OK ®Ó chän linh kiÖn. * S¾p xÕp c¸c linh kiÖn sau khi ®· lÊy ra mµn h×nh lµm viÖc . NhÊp chuét vµo biÓu t­îng linh kiÖn ,lóc nµy linh kiÖn ®æi mµu ,sau ®ã gi÷ vµ di chuyÓn linh kiÖn ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp , nhÊp chuét ®Æt linh kiÖn. Trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp linh kiÖn cã thÓ xoay linh kiÖn mét gãc 900 hoÆc cã thÓ lËt linh kiÖn xoay theo trôc X hay trôc Y b»ng c¸ch nhÊp chän linh kiÖn , linh kiÖn ®æi mµu sau ®ã kÝch chuét ph¶i vµ chän lÖnh Rotate hoÆc Mirror Horizontally hay Mirror Vertically. Sau khi s¾p xÕp c¸c linh kiÖn xong ,ta tiÕn hµnh nèi d©y theo ®óng s¬ ®å nguyªn lý .Chon. Place \ Wire .HoÆc nhÊp vµo biÓu t­îng trªn thanh c«ng cô . Thay ®æi gi¸ trÞ cña c¸c linh kiÖn .NhÊp ®óp chuét vµo linh kiÖn .Khi ®ã hép tho¹i Edit Part xuÊt hiÖn , t¹i môc Value nhËp vµo gi¸ trÞ cÇn thay ®æi ,sau ®ã nhÊp chuét chän OK . Víi c¸c linh kiÖn kh¸c lµm t­¬ng tù. Lóc nµy ta ®­îc s¬ ®å hoµn chØnh nh­ sau : NhÊp chän biÓu t­îng Save document trªn thanh c«ng cô ®Ó l­u l¹i s¬ ®å võa vÏ . NhÊp vµo nót Restore trªn thanh c«ng cô ®Ó thu nhá mµn h×nh lµm viÖc . KÝch ho¹t cöa sæ qu¶n lý project ®Ó nhÊp chän trang s¬ ®å võa thiÕt kÕ ,sau ®ã nhÊp vµo biÓu t­îng Design rules check trªn thanh c«ng cô ®Ó kiÓm tra s¬ ®å Hép tho¹i Design Rules Check xuÊt hiÖn ,nhÊp OK ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra NhÊp chän biÓu t­îng Create netlist trªn thanh c«ng cô ®Ó t¹o tËp tin netlist cã phÇn më réng .MNL Hép tho¹i Create Netlist xuÊt hiÖn ,trong hép tho¹i nµy chän nh·n Layout, t¹i môc Netlist File nhËp vµo th­ môc chøa tËp tin .MNL sÏ ®­îc t¹o. sau ®ã nhÊp OK. Hép tho¹i Orcad Capture xuÊt hiÖn th«ng b¸o cho b¹n biÕt thiÕt kÕ b¹n võa t¹o sÏ l­u trong danh s¸ch m¹ng . NhÊp OK ®Ó chÊp nhËn. NhÊp ph¶i chuét vµo biÓu t­îng cña ch­¬ng tr×nh sau ®ã chän lÖnh Close ,®Ó ®ãng ch­¬ng tr×nh vÏ m¹ch nguyªn lý l¹i . Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Orcad Layout b»ng c¸ch chän Start \ Programs \ Orcad Plus Mµn h×nh Layout xuÊt hiÖn Vµo File\ New hoÆc nhÊp vµo biÓu t­îng Open new board trªn thanh c«ng cô ®Ó t¹o b¶ng m¹ch in míi . Hép tho¹i Load Template File xuÊt hiÖn, bªn trong hép tho¹i nµy lµ danh s¸ch c¸c tËp tin b¶ng m¹ch víi c¸c kÝch th­íc mÉu . §Ó cã thÓ tù ®Þnh kÝch th­íc cho m¹ch in h·y chän tËp tin DEFAULT chøa trong th­ môc Data cña Orcad sau ®ã nhÊp chuét vµo nót Open ®Ó më tËp tin nµy. Hép tho¹i Load Netlist source xuÊt hiÖn chän tËp tin .MNL > nhÊp chän Open Hép tho¹i Save File As xuÊt hiÖn yªu cÇu b¹n nhËp tªn >xong nhÊp Save ®Ó l­u Hép tho¹i Link Footprint to component xuÊt hiÖn th«ng b¸o cho b¹n biÕt ch­¬ng tr×nh kh«ng thÓ t×m thÊy ch©n c¾m cho linh kiÖn SCR lµ EC103M/TO. NhÊp chuét vµo nót link existing footprint to component… ®Ó chän Hép tho¹i Footprint for EC103M/TO xuÊt hiÖn, trong hép tho¹i nµy t¹i môc Libraries chän th­ viÖn ch©n TO sau ®ã t¹i môc Footprints chän ch©n TO126. NhÊp OK ®Ó chän. Ch©n cña c¸c linh kiÖn ®iÖn trë R, biÕn trë RESISTOR VAR , linh kiÖn DIODE, tô ph©n cùc, Port hai ch©n c¾m CON2 khai b¸o nh­ sau : R: chän ch©n JUMPER200 trong th­ viÖn ch©n c¾m JUMPER RESISTOR VAR : Chän ch©n TO202AB trong th­ viÖn ch©n c¾m TO. CAPACITOR POL, DIODE: chän ch©n JUMPER200 trong th­ viÖn ch©n c¾m JUMPER Sau khi nhÊp OK ta thÊy trªn mµn h×nh Layout hiÓn thÞ c¸c ch©n linh kiÖn ®· chän vµ c¸c d©y nèi gi÷a chóng. NhÊp vµo biÓu t­îng Reconnect Mode trªn thanh c«ng cô ®Ó giÊu ®i c¸c d©y nèi gi÷a c¸c ch©n linh kiÖn §Ó xo¸ bít c¸c v¨n b¶n, nhÊp vµo biÓu t­îng Text Tool trªn thanh c«ng cô sau ®ã chän c¸c v¨n b¶n cÇn xo¸ råi nhÊn phÝm delete trªn bµn phÝm ®Ó xo¸. Sau khi xo¸ c¸c v¨n b¶n ta cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: NhÊp vµo biÓu t­îng component tool trªn thanh c«ng cô ®Ó tiÕn hµnh di chuyÓn s¾p xÕp c¸c ch©n linh kiÖn. Sau khi di chuyÓn ta cã s¬ ®å linh kiÖn nh­ h×nh vÏ : * Chän líp ®Ó vÏ m¹ch in §Ó chän líp vÏ m¹ch in nhÊp vµo biÓu t­îng View Spreadsheet trªn thanh c«ng cô sau ®ã chän lÖnh Strategy > Route Layer. Khi ®ã hép tho¹i Edit Layer Strategy xuÊt hiÖn , trong hép tho¹i nµy bá chän môc Routing Enabled. Sau ®ã nhÊp OK ®Ó chÊp nhËn thiÕt ®Æt míi nµy. Khi ®ã hép tho¹i Edit layer strategy xuÊt hiÖn , trong hép tho¹i nµy bá chän môc Routing Enabled. Sau ®ã nhÊp ok ®Ó chÊp nhËn cµi ®Æt míi nµy. Sau khi nhÊp vµo nót ok ta thÊy trong hép tho¹i Route layer c¸c líp ®­îc chän chuyÓn tõ Yes sang No NhÊp vµo nót Close t¹i phÝa trªn gãc ph¶i cña hép tho¹i ®Ó ®ãng hép tho¹i l¹i. §Ó chän bÒ dµy cho ®­êng m¹ch in , nhÊp chän biÓu t­îng View spreadsheet trªn thanh c«ng cô sau ®ã chän lÖnh nets. Khi hép tho¹i nets xuÊt hiÖn, trong hép tho¹i nµy chän tÊt c¶ c¸c « cña môc Width Min Conn Max. Sau ®ã nhÊp ph¶i chuét vµ chän lÖnh Properties. Hép tho¹i Edit net xuÊt hiÖn, t¹i môc Min Width, Conn Width vµ Max Width lÇn l­ît nhËp vµo c¸c sè 15,16,17. Sau ®ã nhÊp OK Lóc nµy t¹i môc Width Min Con Max cña hép tho¹i Nets ta thÊy xuÊt hiÖn c¸c sè 15,16,17. NhÊp vµo nót Close ®Ó ®ãng l¹i hép tho¹i nµy. NhÊp chuét vµo biÓu t­îng Obstacle Tool trªn thanh c«ng cô ®Ó vÏ khung cho m¹ch in. Chän Auto > Autoroute > Board ®Ó ch¹y m¹ch in tù ®éng. Khi ®· vÏ xong m¹ch in , mét hép tho¹i xuÊt hiÖn th«ng b¸o viÖc vÏ m¹ch in ®· hoµn tÊt . NhÊp OK ®Ó tiÕp tôc NhÊp vµo biÓu t­îng Zoom All trªn thanh c«ng cô ®Ó phãng to m¹ch in vµ ®­a b¶ng m¹ch in vµo gi÷a mµn h×nh lµm viÖc Sau khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn ta cã ®­îc b¶ng m¹ch in nh­ sau: §Ó ®Æt tªn lªn b¶ng m¹ch in , nhÊp vµo biÓu t­îng text tool trªn thanh c«ng cô råi nhÊp ph¶i chuét vµo vÞ trÝ bÊt k× trªn mang h×nh lµm viÖc sau ®ã chän New. Hép tho¹i text edit xuÊt hiÖn, trong hép tho¹i nµy t¹i môc text string nhËp tªn cho b¶ng m¹ch in. NhËp xong nhÊp chuét vµo nót OK Sau khi nhÊp OK, t¹i ®Çu con trá chuét xuÊt hiÖn khung h×nh ch÷ nhËt chøa tªn võa nhËp, di chuyÓn con trá chuét ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp råi nhÊp chuét ®Ó Ên ®Þnh vÞ trÝ tªn lªn b¶ng m¹ch in. B¶ng m¹ch in hoµn chØnh lóc nµy tr«ng nh­ sau: Muèn hiÓn thÞ líp m¹ch in mµ kh«ng cÇn hiÓn thÞ h×nh d¹ng linh kiÖn, th× nhÊn phÝm Backspace trªn bµn phÝm, toµn bé m¹ch in biÕn mÊt, muèn hiÓn thÞ l¹i th× nhÊn phÝm sè 1 trªn bµn phÝm . §Ó hiÓn thÞ l¹i toµn bé m¹ch in chän View > Design NhÊp chuét vµo biÓu t­îng Save trªn thanh c«ng cô ®Ó l­u l¹i b¶ng m¹ch in . V/ PhÇn mÒm CVI: 1/ CÊu tróc ch­¬ng tr×nh øng dông : Mçi ch­¬ng tr×nh gåm 4 file : + file*.prj : File tªn ch­¬ng tr×nh + file*.c: File ch­¬ng tr×nh nguån viÕt b»ng C + file*.uir : File chøa PANEL + file*.h : File chøa c¸c tham sè cña PANEL Ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh : T¹o th­ môc míi TDH1k53. Vµo th­ môc chøa CVI , vµo Disk C CVI 401 samples apps sau ®ã copy 4 file Temprys Vµ sau ®ã paste vµo th­ môc TDH1k53 võa t¹o 2. Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh : Vµo th­ môc chøa cvi ,chän më file CVI Cöa sæ CVI hiÖn ra nh­ sau: B¾t ®Çu ch­¬ng tr×nh chän File \ Open\ Project Mét cöa sæ míi hiÖn ra ,ta t×m ®Õn file TDH1k53 Vµ kÝch chuét vµo Load Chän file Tempsys.prj Sau ®ã kÝch chuét vµo Load ,sau ®ã sÏ hiÖn lªn cöa sæ CVI nh­ sau: NhÊp chän file.uri ,ta thÊy mét cöa sæ hiÖn ra nh­ sau : Ch¹y l¹i ch­¬ng tr×nh ta thÊy ®­îc nh­ sau: Vµo Run \ Run project Sau khi nhÊn chän Run project ,ta thÊy ch­¬ng tr×nh ch¹y nh­ sau : T¹o nót chuyÓn 1 b»ng c¸ch : Chän Creat \ Comand buton \ Oblong Comand button HiÖn lªn cöa sæ nh­ sau: Nh¸y ®óp vµo nót ®iÒu khiÓn võa t¹o ( nh¸y vµo OK) vµ tiÕn hµnh söa th«ng tin ...Name : chuyen 1 ...Function : chuyen 1 ...Label : chuyen 1 vµ chän OK , ta thÊy nh­ sau : T¹o PANEL míi : KÝch chuét vµo Creat \ Panel Ta thÊy hiÖn ra cöa sæ nh­ sau : Sau ®ã , nh¸y ®óp vµo Panel Ta thÊy cöa sæ hiÖn ra nh­ sau: vµ söa c¸c th«ng tin nh­ sau: ...Name : Panel2 ...Funtion ...Label Sau ®ã nhÊn OK, ta ®­îc nh­ sau: T¹o nót ®iÒu khiÓn míi (nót chuyÓn2) trong Panel míi nµy t­¬ng tù nh­ nót chuyÓn 1 NhÊn Creat \ Comand button\ Oblong comand button Nh¸y ®óp vµo nót chuyÓn võa t¹o vµo söa th«ng tin ,ta ®­îc nh­ sau : Sau ®ã ta thªm ®ång hå ®o b»ng c¸ch chän : Creat \ Numeric \ Meter Ta ®­îc biÓu Panel míi nh­ sau : NhÊp ®óp chuét vµo biÓu t­îng ®ång hå ,mét cöa sæ hiÖn ra : Sau ®ã ta tiÕn hµnh söa ®æi th«ng tin : ...Name: Dongho ...Rang value : + min =0 +max = 100 ...Label : Dongho Chän Rang value ... vµ söa nh­ sau vµ chän OK: Sau ®ã nhÊn chän OK tiÕp ta ®­îc Panel míi söa nh­ sau: Söa file.c Trªn cöa sæ D:\ TDH1k53\ Tempsys.prj ,ta nhÊn chän më file Temsys.c HiÖn ra cöa sæ nh­ sau : Sau ®ã ta tiÕn hµnh söa néi dung file Tempsys.c nh­ sau:(PhÇn viÕt thªm ®­îc g¹ch ch©n vµ ®­îc in ®Ëm ) #include /* Needed if linking in external compiler; harmless otherwise */ #include #include #include #include #include "tempsys.h" #define ON 1 #define OFF 0 int hist_array[10], y_array[10]; double datapoints[3] = {85.0, 80, 75.0}; double temp_history[10], x_array[10]; double upper_limit = 85.0, lower_limit = 75.0; double rate = 0.5; int handle; int handle2; int main (int argc, char *argv[]) { if (InitCVIRTE (0, argv, 0) == 0) /* Needed if linking in external compiler; harmless otherwise */ return -1; /* out of memory */ handle = LoadPanel (0, "tempsys.uir", PANEL); handle = LoadPanel (0, "tempsys.uir", PANEL); handle2 = LoadPanel (0, "tempsys.uir", Panel2); DisplayPanel (handle); RunUserInterface(); return 0; } int CVICALLBACK ProcessLoop (int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { double temp, mean, std_dev, voltage; int i; static int count; if (event == EVENT_TIMER_TICK) { /* simulate temperature reading */ temp = (double) rand()/RAND_MAX * 5 + 75; datapoints[1] = temp; temp_history[count] = temp; count++; /* Update thermometer control and temperature strip chart */ SetCtrlVal (handle, PANEL_TEMP, temp); SetCtrlVal (handle2, Panel2 Dongho, temp); PlotStripChart (handle, PANEL_TEMP_CHART, datapoints, 3, 0, 0, VAL_DOUBLE); /* Check against alarm limits */ if (temp >= upper_limit) SetCtrlVal (handle, PANEL_ALARM_HIGH, ON); else SetCtrlVal (handle, PANEL_ALARM_HIGH, OFF); if (temp <= lower_limit) SetCtrlVal (handle, PANEL_ALARM_LOW, ON); else SetCtrlVal (handle, PANEL_ALARM_LOW, OFF); /* Every 10 readings, perform analysis */ if (count == 10) { count = 0; StdDev (temp_history, 10, &mean, &std_dev); SetCtrlVal (handle, PANEL_MEAN, mean); SetCtrlVal (handle, PANEL_STD_DEV, std_dev); Histogram (temp_history, 10, 70.0, 90.0, hist_array, x_array, 10); for (i=0;i<10;i++) y_array[i] = y_array[i] + hist_array[i]; PlotXY (handle, PANEL_TEMP_HIST, x_array, y_array, 10, VAL_DOUBLE, VAL_INTEGER, VAL_VERTICAL_BAR, VAL_EMPTY_SQUARE, VAL_SOLID, 1, VAL_YELLOW); } } return 0; } int CVICALLBACK UpdateRate(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { int readings; switch (event) { case EVENT_COMMIT : GetCtrlVal (handle, PANEL_RATE, &readings); rate = 1.0 / readings; SetCtrlAttribute(handle, PANEL_PROCESSTIMER, ATTR_INTERVAL, rate); break; } return 0; } int CVICALLBACK Reset(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { int i; switch (event) { case EVENT_COMMIT : DeleteGraphPlot (handle, PANEL_TEMP_HIST, -1, 1); for (i=0;i<10;i++) y_array[i] = 0; break; } return 0; } int CVICALLBACK SetAlarms(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { if (event == EVENT_VAL_CHANGED) switch (control) { case PANEL_UPPER_LIMIT : GetCtrlVal (handle, PANEL_UPPER_LIMIT, &upper_limit); datapoints[0] = upper_limit; break; case PANEL_LOWER_LIMIT : GetCtrlVal (handle, PANEL_LOWER_LIMIT, &lower_limit); datapoints[2] = lower_limit; break; } return 0; } int CVICALLBACK Shutdown(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { if (event == EVENT_COMMIT) QuitUserInterface(0); return 0; } int CVICALLBACK chuyen2(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { if (event == EVENT_COMMIT) DisplayPanel(handle); return 0; } int CVICALLBACK chuyen1(int panel, int control, int event, void *callbackData, int eventData1, int eventData2) { if (event == EVENT_COMMIT) DisplayPanel(handle2) return 0; } Sau khi viÕt xong ta Save tÊt c¶ l¹i vµ ch¹y thö ch­¬ng tr×nh b»ng c¸ch : Trªn cöa sæ Tempsys.prj ,ta chän Run\ Run Project Ta nhÊn chän sÏ thu ®­îc kÕt qu¶ sau : NhÊp chuét chän vµo nót Add Library ®Ó chän c¸c th­ viÖn chøa c¸c linh kiÖn cÇn : DISCRETE , CONNECTOR , V× hai th­ viÖn nµy cã chøa ®iÖn trë R , biÕn trë , tô cã cùc tÝnh , diode th­êng ,SCR , Port .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo- BT lớn tin ứng dụng.doc
Tài liệu liên quan