Báo cáo Đề cương: Phân tích tài chính tại công ty tnhh vật liệu xây dựng và cơ khí tàzon

ĐỀ CƯƠNG: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÀZON TP.HCM,09/2007 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH SÁCH BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ iii MỞ ĐẦU 1 1.Lý do chọn đề tài: .4 2.Mục tiêu của đề tài. 5 3. Phạm vi nghiên cứu. 5 4. Phương pháp thực hiện. 5 5.Kết cấu của luận văn 6 CHƯƠNG 1: . Error! Bookmark not defined. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHError! Bookmark not defined. 1.1 Những vấn đề chung về phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not defined. 1.1.1.Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính: .Error! Bookmark not defined. 1.1.2.Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not defined. 1.1.3. Nội dung của phân tích báo cáo tài chính .Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: . Error! Bookmark not defined. GIỚI THIỆU CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÀZON Error! Bookmark not defined. 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Quá trình hình thành: Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Quá trình phát triển : Error! Bookmark not defined. 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: .Error! Bookmark not defined. 2.2.1.Chức năng: Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Nhiệm vụ: .Error! Bookmark not defined. 2.3. Cơ Cấu Tổ Chức của Công Ty. Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Bộ máy quản lý và nhân sự: .Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban: Error! Bookmark not defined. 2.3.3 .Cơ cấu tổ chức phòng kế toán tại công ty: Error! Bookmark not defined. 2.4. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty: Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Quy trình sản xuất: .Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Sản phẩm: .Error! Bookmark not defined. 2.4.3. Quy trình công nghệ: .Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: . Error! Bookmark not defined. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TYError! Bookmark not defined. VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÀZON Error! Bookmark not defined. 3.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính biến động tài sản và nguồn vốn qua bảng cân đối kế toán Error! Bookmark not defined. 3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 - 2006Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Phân tích tình hình doanh thu: Error! Bookmark not defined. 3.2.2.Phân tích tình hình chi phí Error! Bookmark not defined. 3.3: Phân tích các chỉ số về tài chính của doanh nghiệp:Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Tỷ số về khả năng thanh toán. .Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Tỷ số kết cấu tài chính .Error! Bookmark not defined. 3.3.3.Tỷ số hoạt động .Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Các chỉ số lợi nhuận của doanh nghiệp: Error! Bookmark not defined. 3.4. Phân tích mối quan hệ giữa các tỷ số .Error! Bookmark not defined. 3.4.1. Phân tích Dupont thông thường Error! Bookmark not defined. 3.4.2. Phân tích Dupont mở rộng Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG: 4 . Error! Bookmark not defined. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY Error! Bookmark not defined. 4.1. Một số nhận xét .Error! Bookmark not defined. 4.2. Kiến nghị .Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN . Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 3921 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Đề cương: Phân tích tài chính tại công ty tnhh vật liệu xây dựng và cơ khí tàzon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÀZON GVHD: TS. PHAN THỊ NHI HIẾU SVTH: PHAN GIA LAM TP.HCM,09/2007 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................i MỤC LỤC..............................................................................................................ii DANH SÁCH BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ ..................................................................iii MỞ ĐẦU ................................................................................................................1 1.Lý do chọn đề tài: ...........................................................................................4 2.Mục tiêu của đề tài. ........................................................................................5 3. Phạm vi nghiên cứu. ......................................................................................5 4. Phương pháp thực hiện. ................................................................................5 5.Kết cấu của luận văn ......................................................................................6 CHƯƠNG 1: ............................................................. Error! Bookmark not defined. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNHError! Bookmark not defined. 1.1 Những vấn đề chung về phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not defined. 1.1.1.Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính: ...Error! Bookmark not defined. 1.1.2.Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chínhError! Bookmark not defined. 1.1.3. Nội dung của phân tích báo cáo tài chính ...Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: ............................................................. Error! Bookmark not defined. GIỚI THIỆU CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÀZON Error! Bookmark not defined. 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty......Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Quá trình hình thành:....................Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Quá trình phát triển :....................Error! Bookmark not defined. 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:.........Error! Bookmark not defined. 2.2.1.Chức năng: ......................................Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Nhiệm vụ: .......................................Error! Bookmark not defined. 2.3. Cơ Cấu Tổ Chức của Công Ty...................Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Bộ máy quản lý và nhân sự:...........Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Nhiệm vụ của các phòng ban:........Error! Bookmark not defined. 2.3.3 .Cơ cấu tổ chức phòng kế toán tại công ty: ..Error! Bookmark not defined. 2.4. Một số đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty: Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Quy trình sản xuất: .........................Error! Bookmark not defined. 2.4.2. Sản phẩm:.......................................Error! Bookmark not defined. 2.4.3. Quy trình công nghệ: .....................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: ............................................................. Error! Bookmark not defined. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TYError! Bookmark not defined. VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ TÀZON...... Error! Bookmark not defined. 3.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính biến động tài sản và nguồn vốn qua bảng cân đối kế toán..............................................Error! Bookmark not defined. 3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004 - 2006Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Phân tích tình hình doanh thu:......Error! Bookmark not defined. 3.2.2.Phân tích tình hình chi phí..............Error! Bookmark not defined. 3.3: Phân tích các chỉ số về tài chính của doanh nghiệp:Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Tỷ số về khả năng thanh toán. .......Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Tỷ số kết cấu tài chính ...................Error! Bookmark not defined. 3.3.3.Tỷ số hoạt động ...............................Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Các chỉ số lợi nhuận của doanh nghiệp:......Error! Bookmark not defined. 3.4. Phân tích mối quan hệ giữa các tỷ số.........Error! Bookmark not defined. 3.4.1. Phân tích Dupont thông thường ....Error! Bookmark not defined. 3.4.2. Phân tích Dupont mở rộng ............Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG: 4 ............................................................. Error! Bookmark not defined. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY........................................................ Error! Bookmark not defined. 4.1. Một số nhận xét...........................................Error! Bookmark not defined. 4.2. Kiến nghị ...........................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN............................................................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, đòi hòi các đơn vị quốc doanh phải thay đổi cách suy nghĩ, đường lối của đơn vị trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Vai trò chủ đạo thực sự của doanh nghiệp nhà nước có được trong tay khi sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao, lợi nhuận tăng vượt trội . muốn vậy doanyh nghiệp phải có những thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán …. những thông tin này rất cần thiết cho nhà lãnh đạo , nhà đầu tư, các chủ nợ…. để đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc đưa ra các phương hướng hoạt động và đầu tư. Để có được những thông tin trên doanh nghiệp phải tiến hành phân tích tình hình tài chính. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là phân tích các quỹ bằng tiền của doanh nghiệp mà hình thái vật chất của các quỹ có thể là vốn bằng tiền, nguyên liệu, tài sản cố định trong những thời điểm thời hạn khác nhau. từ đó doanh nghiệp đề ra các biện pháp tối ưu để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nên những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập tại trường và những hiểu biết trong thời gian thực tập em chọn đề tài : “ phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH vật liệu xây dựng và cơ khí Tàzon” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp này. 2.Mục tiêu của đề tài. Trong quá trình tham gia vào hoạt động thực tiễn tại công ty kết hợp với việc vận dụng các kiến thức đã học tập, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây xựng và cơ khí Tàzon ”. Luận văn sẽ đi sâu phân tích vào thực tiễn của hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, mặt mạnh, mặt yếu, và các giải pháp để hoàn thiện công tác tài chính của công ty TNHH Xây dựng và cơ khí Tàzon trong những năm gần đây. Từ đó đưa ra hướng giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, hạn chế những yếu điểm, phát huy lợi thế. Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty , tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. 3. Phạm vi nghiên cứu. Luận văn này chỉ chú trọng nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Song song đó là việc tìm hiểu về hoạt động kinh doanh và lĩnh vực tài chính kế toán qua một số sách, giáo trình có liên quan đến hoạt động tài chính. 4. Phương pháp thực hiện. Phương pháp nghiên cứu lý luận: tìm hiểu tài liệu, sách báo, các giáo trình có liên quan đến phân tích tài chính. Phương pháp thực hành: tham gia thực hiện một số hoạt động cụ thể có liên quan đến hoạt động tài chính kế toán tại công ty TNHH Tàzon. Phương pháp nghiên cứu quan sát: quan sát những hoạt động thực tiễn diễn ra tại các bộ phận tại công ty, quan sát thái độ làm việc của các nhân viên, cung cách lãnh đạo của các cấp quản trị tại công ty. Phương pháp đàm thoại: trò chuyện với các nhân viên ở các bộ phận trong công ty, giao tiếp với các khách hàng và các đối tác qua điện thoại. 5.Kết cấu của luận văn Ngoài lời mở đầu và kết luận , luận văn có các nội dung chù yếu sau: Chương I: Cơ sở lý luận của luận văn Chương II: Giới thiệu tổng quan về công ty Chương III: Phân tích thực trạng tài chính của công ty Chương IV: Nhận xét - kiến nghị.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề cương- Phân tích báo cáo tài chính tại công ty tnhh vật liệu xây dựng và cơ khí tàzon.pdf