Bảng : Sự tương hợp giữa thuốc và dung dịch

PHỤ LỤC 10 SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA THUỐC VÀ DUNG DỊCH D5 D10 D5 NS R LR Các dung dịch khác 1/2S S Acetazolamid C C C C C C C Acid aminocaproic C C C C Dextrose trong nước cất Acid ascorbic C C C C Dung dịch natri lactat Acyclovir C Alprostadil C C C Alteplase Nước cất vô trùng pha tiêm Amdinocilin C C C C C C C Dextrose 5% trong dung dịch ringer Amikacin C C Ammonium Cl C Có thể thêm KCl vào dung dịch Amphotericin B C Ampicilin C C Amrinon lactat C Dung dịch nước muối 0.45% Antithrombin III C C Nước cất vô trùng pha tiêm Azlocilin C C C Atenolol C C Dung dịch nước muối 0.45% Aztreonam C C C C C Dung dịch Normosol - R Bretylium tosylat C C Cefamandol C C Cefazolin C C Cefotetan C C Cefoxitin C C C C C Dung dịch Aminosol Ceftrazidim C C C C C C M/G Natri lactat Ceftriaxon C C Cefuroxim C C C C M/G Natri lactat Cephalothin C C C C M/G Natri lactat Cephapirin C C Chất ức chế Alpha1 -proteinase Nước cất vô trùng pha tiêm Ciprofloxacin C C Cyclosporin C C Chỉ dùng vật chứa bằng thuỷ tinh Dobutamin C C Natri lactat Dopamin C C C C C Có thể Natri lactat Doxycylin C C Đường đơn 10% Edetat Natri C C Dung dịch nước muối đẳng trương Ganciclovir C C C C Gentamicin C C Dung dịch Normosol - R Heparin natri C C C C Ifosfamid C C C Nước cất vô trùng pha tiêm Isoproterenol C C C C Đường đơn 5% & 10% Kanamycin C C Metaraminol C C C C C Dung dịch Normosol - R Methicilin C C Metoclopramid C C C C Mezlocilin C C C C C C C Đường Fructose 5% Moxalactam C C C C C C C Có thể Natri lactat Netilmicin C C C C C C Dung dịch Normosol - R Nor-epinephrin C C C C Nitroglycerin C C C Piperacilin C C C C Ritodrin C Ticarcilin C C C Tobramycin C C Vidarabin C C C

doc8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng : Sự tương hợp giữa thuốc và dung dịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC 10 SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA THUỐC VÀ DUNG DỊCH D5 D10 D5 NS R LR Các dung dịch khác 1/2S S Acetazolamid C C C C C C C Acid aminocaproic C C C C Dextrose trong nước cất Acid ascorbic C C C C Dung dịch natri lactat Acyclovir C Alprostadil C C C Alteplase Nước cất vô trùng pha tiêm Amdinocilin C C C C C C C Dextrose 5% trong dung dịch ringer Amikacin C C Ammonium Cl C Có thể thêm KCl vào dung dịch Amphotericin B C Ampicilin C C Amrinon lactat C Dung dịch nước muối 0.45% Antithrombin III C C Nước cất vô trùng pha tiêm Azlocilin C C C Atenolol C C Dung dịch nước muối 0.45% Aztreonam C C C C C Dung dịch Normosol - R Bretylium tosylat C C Cefamandol C C Cefazolin C C Cefotetan C C Cefoxitin C C C C C Dung dịch Aminosol Ceftrazidim C C C C C C M/G Natri lactat Ceftriaxon C C Cefuroxim C C C C M/G Natri lactat Cephalothin C C C C M/G Natri lactat Cephapirin C C Chất ức chế Alpha1 -proteinase Nước cất vô trùng pha tiêm Ciprofloxacin C C Cyclosporin C C Chỉ dùng vật chứa bằng thuỷ tinh Dobutamin C C Natri lactat Dopamin C C C C C Có thể Natri lactat Doxycylin C C Đường đơn 10% Edetat Natri C C Dung dịch nước muối đẳng trương Ganciclovir C C C C Gentamicin C C Dung dịch Normosol - R Heparin natri C C C C Ifosfamid C C C Nước cất vô trùng pha tiêm Isoproterenol C C C C Đường đơn 5% & 10% Kanamycin C C Metaraminol C C C C C Dung dịch Normosol - R Methicilin C C Metoclopramid C C C C Mezlocilin C C C C C C C Đường Fructose 5% Moxalactam C C C C C C C Có thể Natri lactat Netilmicin C C C C C C Dung dịch Normosol - R Nor-epinephrin C C C C Nitroglycerin C C C Piperacilin C C C C Ritodrin C Ticarcilin C C C Tobramycin C C Vidarabin C C C Ký hiệu: C = Có tương hợp D5 1/2S = Dextrose 5% trong nước muối 0,45% D5 = Dextrose 5% D5S = Dextrose 5% trong nước muối 0,9% D10 = Dextrose 10% NS = dung dịch NaCl 0,9% (nước muối sinh lý) R = Dung dịch Ringer LR = Dung dịch Ringer Lactate Chú ý: Bảng này dựa trên những thông tin được cung cấp từ các nhà sản xuất. PHỤ LỤC 11 SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA CÁC THUỐC KHI PHA TRONG BƠM TIÊM Atropin Butorphanol Clorpromazin Cimetidin Dimenhydrinat Dimenhydramin Fentanyl Glycopyrrolat Heparin Hydroxyzin Meperidin Metoclopramid Midazolam Morphin Nalbuphin Pentazocin Pentobarbital Proclorperazin Promethazin Ranitidin Secobarbital Thiopental Atropin Y Y Y Y M M M Y M Y Y M Y M Y M M M M Y Butorphanol Y Y Y Y N Y Y Y M Y Y Y N Y Y Clorpromazin Y Y Y N N M M Y N M M M Y M M N Y M Y N Cimetidin Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y N Dimenhydrinat M N N Y M M N M N M M N M M N N N Y N Dimenhydramin M Y Y M Y Y M M Y Y M M N M M Y N Fentanyl M Y M M M Y M Y M M Y M M N M M Y Glycopyrrolat Y Y Y N Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y N N Heparin M N M M Y N M N N N Hydroxyzin Y Y M Y N M Y Y Y M M Y Y Y Y N M M N Meperidin Y M M Y M M M Y N M Y M Y N M N M Y Y N Metoclopramid M M M Y M M M M Y Y M M M M Y Midazolam Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y N Morphin M Y M Y M M M Y N Y N M Y Y M N M M Y N Nalbuphin Y Y Y Y Y N Y Y Y Pentazocin M Y M Y M M M N N Y M M M Y N M Y Y Pentobarbital M N N N N N N N N N N N N N N Y N N Y Proclorperazin M Y Y Y N M M Y M M M N M Y M N Y M Y N Promethazin M Y M Y N M M Y N M Y M Y M Y Y N M Y Y N Ranitidin Y Y Y Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y Y Y Secobarbital N N Y Thiopental N N N N N N Y N N Y Từ khoá: Y = Tương hợp trong bơm tiêm M = Tương hợp vừa phải, nên tiêm ngay sau khi pha trộn N = Tương kỵ, không nên pha trộn trong bơm tiêm Ô trống = Chưa có thông tin về sự tương hợp này PHỤ LỤC 12P HƯỚNG DẪN VỀ SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA CÁC THUỐC Aminophylin Amphotericin B Ampicilin Atropin Calci gluconat Carbenicilin Cefazolin Cimetidin Clindamycin Diazepam Dopamin Epinephrin Erythromycin Fentanyl Furosemid Gentamicin Glycopyrrolat Heparin sodium Hydrocortison Hydroxyzin Levartterenol Lidocain Meperidin Morphin Nitroglycerin Pentobarbital Kali clorid Natri bicarbonat Tetracyclin Vancomycin Verapamil Vitamin B&C complex Aminophylin *. Y Y N N N Y Y N N Y Y N N Y N N Y Y Y Y N N Y N Amphotericin B * N N N N N N Y Y N N Y N N Ampicilin Y N * N N Y Y N N N N Y N Y Y N Y Y Atropin N * Y N N Y Y N Y N Y Y N Y N Y Y Calci gluconat Y N N * N N Y N Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Carbenicilin N N Y * Y Y Y N N N Y N Y Y N Y N Cefazolin N Y N * N Y N N Y N N N Y N Y Y Cimetidin N Y Y N * Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Clindamycin N N N Y Y * Y Y Y N Y Y Y Y Diazepam Y N Y * N N N N N N N N N N N N Y N Dopamin Y N N Y S * N Y Y Y Y Y Y Y Y Epinephrin N N N N Y N * N N Y N N Y N N Y Y Erythromycin N N Y N N Y N * N Y Y N Y Y N Y Y N Fentanyl Y * Y Y Y N Furosemid Y N N * N Y N Y Y N Y Y Gentamicin N N N N Y Y N * N Y Y Glycopyrrolat Y N * Y Y Y Y N N Heparin sodium Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y N * N N Y Y N N Y Y N N Y Y Hydrocortison Y Y N Y Y Y Y Y Y N * Y Y N Y Y N Y Y Y Hydroxyzin N Y N Y Y N * Y Y N N N Levartterenol N N Y N N Y N N N Y Y * N Y Y Y Y Lidocain Y N Y Y Y N Y N Y N Y Y Y Y Y * Y Y Y Y Y Y Y Meperidin N Y N Y Y Y N Y * N N N Y Morphin N Y N Y Y N Y N * N Y N Y Y Nitroglycerin Y Y Y Y * Y Pentobarbital Y N N N N N N N N N N N Y N N * N N N Y Kali clorid Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y Y Y * Y Y Y Y Natri bicarbonat Y Y N N Y N N Y N Y Y Y N N N Y * N N Y N Tetracyclin N N N N N N Y Y N N N N Y Y N Y N * Y Vancomycin N Y Y Y N Y N Y N * Y Y Verapamil Y N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y * Y Vitamin B&C complex N Y Y Y N Y Y Y N Y Y N Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y * Ký hiệu: Y = Tương hợp N = Tương kỵ Ô trống = Chưa có thông tin về sự tương hợp này Chú ý: Sự tương hợp giữa hai hay nhiều thuốc trong dung dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ: bản chất dung dịch, nồng độ thuốc trong dung dịch và phương pháp pha trộn (trong chai, trong bơm tiêm hay ống chữ Y...). Vì vậy, chỉ nên sử dụng bảng này như một hướng dẫn chung về sự tương hợp giữa các thuốc. Trước khi pha trộn bất kỳ thuốc nào, cán bộ y tế nên tham khảo các nguồn thông tin phù hợp và tin cậy để có thể chắc chắn rằng giữa các thuốc có xảy ra tương kỵ hay không.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảng - Sự tương hợp giữa thuốc và dung dịch.DOC
Tài liệu liên quan