Bài thí nghiệm Rơle điện cơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NỘI DUNG . MỤC LỤC BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 1 XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ DÒNG ĐIỆN KHI NGẮN MẠCH SAU MÁY BIẾN ÁP I. MỤC TIÊU . 1 II. CÁCH XÁC ĐịNH VECTƠ DÒNG ĐIỆN NGẮN MẠCH . 1 1. Xác định độ lớn của dòng điện ngắn mạch . 1 2. Xác định hướng của dòng điện ngắn mạch . 1 2.1. Biểu diễn vectơ trong hệ tọa độ 1 2.2. Xác định hướng của dòng điện bằng Oát mét 2 III. MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM . 2 1. Máy biến áp và các thiết bị đo 2 2. Các sơ đồ nối BI 3 2.1. Sơ đồ sao hoàn toàn 4 2.2. Sơ đồ sao khuyết 4 2.3 Sơ đồ hiệu hai dòng pha 4 IV. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM . 6 1. Thí nghiệm với sơ đồ sao hoàn toàn . 6 1.1. Đo dòng điện làm việc lớn nhất . 6 1.2. Xác định độ lớn và hướng của dòng điện ngắn mạch . 6 2. Thí nghiệm với sơ đồ sao khuyết . 7 3. Thí nghiệm với sơ đồ hiệu dòng pha 9 V. XỬ LÝ KẾT QUẢ . 9 1. Sơ đồ sao hoàn toàn . 9 1.1. Đánh giá độ nhạy 9 1.2. Biểu diễn hướng của vectơ dòng điện 10 2. Sơ đồ sao khuyết 11 2.1. Đánh giá độ nhạy 11 2.2. Biểu diễn hướng của vectơ dòng điện 11 3. Sơ đồ hiệu dòng pha 12 3.1. Đánh giá độ nhạy 12 3.2. Biểu diễn hướng của vectơ dòng điện 13 VI. MỘT SỐ CÂU HỎI KIỂM TRA 14 BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 2 PHỐI HỢP SỰ LÀM VIỆC GIỮA CÁC BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ ĐẶC TUYẾN THỜI GIAN PHỤ THUỘC TRONG MẠNG ĐIỆN HÌNH TIA CÓ MỘT NGUỒN CUNG CẤP I. MỤC TIÊU 16 II. GIỚI THIỆU VỀ RƠ LE DÒNG ĐIỆN GL – 11. . 16 1. Đặt dòng điện khởi động 16 2. Chỉnh định thời gian đặt cho rơ le 16 2.1. Đặc tính quá dòng điện cắt nhanh 16 2.2. Đặc tính quá dòng điện phụ thuộc . 16 III. MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM . 18 1. Mô hình đường dây thực 18 2. Cài đặt cho các bảo vệ . 19 2.1. Cài đặt dòng điện khởi động . 19 2.2. Cài đặt thời gian tác động 19 3. Mô hình thí nghiệm . 20 IV. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM . 21 1. Đo dòng phụ tải lớn nhất qua các bảo vệ 21 1.1. Kiểm tra 21 1.2. Trình tự đo 21 2. Đo dòng điện ngắn mạch đi qua các bảo vệ 21 2.1. Đo dòng điện ngắn mạch đi qua 3BV 21 2.2. Đo dòng điện ngắn mạch qua 2BV 22 2.3. Đo dòng điện ngắn mạch qua 1BV 22 3. Cài đặt cho các bảo vệ . 22 3.1. Cài đặt dòng điện khởi động . 22 3.2. Cài đặt thời gian tác động 23 4. Kiểm tra hoạt động của các bảo vệ . 24 V. MỘT SỐ CÂU HỎI KIỂM TRA 26 BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 3 NGHIÊN CỨU BẢO VỆ QUÁ DÒNG CÓ HưỚNG VỚI ĐẶC TUYẾN THỜI GIAN ĐỘC LẬP I. MỤC TIÊU 27 II. LÝ THUYẾT BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CHO MẠNG CÓ HAI NGUỒN CUNG CẤP . 27 III. MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM . 29 1. Chọn dòng khởi động cho các bảo vệ . 31 2. Chọn thời gian tác động . 33

pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 16/07/2013 | Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thí nghiệm Rơle điện cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài thí nghiệm Rơle điện cơ.pdf
Tài liệu liên quan