Bài tập + trắc nghiệm kinh tế vi mô

Một nhà xuất bản ký hợp đồng với một tiểu thuyết gia nổi tiếng để độc quyền xuất bản tiểu thuyết mới nhất của ông ta. Tác giả được trả tiền bản quyền là 2,5 tỷ đồng. Từ kinh nghiệm xuất bản những tiểu thuyết trước đây, nhà xuất bản ước lượng mức sẵn lòng chi trả của bạn đọc cho quyển tiểu thuyết này là P = (-1/4)Q+ 200; trong đó P là giá bán, đơn vị tính là ngàn đồng/ quyển và Q là số lượng tiêu thụ, đơn vị tính là ngàn quyển. Chi phí biên của việc xuất bản tiểu thuyết này là một đại lượng không đổi và bằng 50 ngàn đồng/ quyển. a) Nhà xuất bản sẽ xuất bản với số lượng và bán với giá bao nhiêu bao nhiêu để lợi nhuận tối đa. Anh/Chị hãy xác định lợi nhuận của của nhà xuất bản. b) Tổn thất xã hội do độc quyền gây ra là bao nhiêu tiền? Anh/chị hãy chỉ ra tổn thất vô ích trên một đồ thị thích hợp. c) Nếu tác giả được trả bản quyền tăng thêm 2 tỷ đồng nữa thì có ảnh hưởng gì đến giá bán, số lượng phát hành và lợi nhuận của nhà xuất bản không? Tổn thất xã hội có tăng thêm không? Hãy giải thích. d) Giả sử đây là tiểu thuyết viết cho tuổi thanh thiếu niên và có tính giáo dục cao nên nhà xuất bản quyết định mức giá bán vừa đủ để bù đắp chi phí xuất bản và trả bản quyền. Mức giá ấy sẽ là bao nhiêu? Số lượng được mua tăng lên bao nhiêu? Ở mức giá này có còn tổn thất xã hội không? Nếu có là bao nhiêu? e) Nếu nhà xuất bản quan tâm đến phúc lợi xã hội và đồng thời để quảng bá tên tuổi của mình thì nên định giá bán theo tiêu chí nào? Mức giá ấy là bao nhiêu? Nhà xuất bản thu được lợi nhuận là bao nhiêu?

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 30/08/2013 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập + trắc nghiệm kinh tế vi mô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÌI TÁÛP KINH TÃÚ HOÜC VI MÄ LYÏ THUYÃÚT VAÌ THÆÛC TIÃÙN KINH DOANH Lã Khæång Ninh CHÆÅNG 1 1.1. Giaí sæí ta coï phæång trçnh âæåìng giåïi haûn khaí nàng saín xuáút cuía mäüt nãön kinh tãú laì 2X 2 + Y 2 = 225, våïi X ≥ 0 vaì Y ≥ 0. Haîy chæïng toí quy luáût chi phê cå häüi tàng dáön trong træåìng håüp naìy ? 1.2. Giaí sæí ta coï phæång trçnh âæåìng giåïi haûn khaí nàng saín xuáút cuía mäüt nãön kinh tãú laì 1 26 22 =+ YX , våïi X ≥ 0 vaì Y ≥ 0. Haîy chæïng toí ràòng nãúu khaí nàng saín xuáút cuía nãön kinh tãú naìy tàng lãn thç chi phê cå häüi seî giaím âi so våïi træåïc âoï ? Gåüi yï : Xem xeït sæû dëch chuyãøn theo hæåïng Âäng Bàõc cuía âæåìng giåïi haûn khaí nàng saín xuáút do khaí nàng saín xuáút tàng lãn. CHÆÅNG 2 CÁU HOÍI 2.1. Khaïi niãûm haìng hoïa bçnh thæåìng vaì haìng hoïa thæï cáúp coï yï nghéa nhæ thãú naìo âäúi våïi viãûc caûnh tranh giæîa haìng hoïa cuía caïc næåïc trãn thë træåìng thãú giåïi ? 2.2. Haîy cho biãút nhæîng yãúu täú naìo coï thãø laìm tàng säú cáöu âäúi våïi luïa gaûo, xàng dáöu, aïo quáön noïi chung, xe gàõn maïy noïi chung, xe Dream ? 2.3. Giaí sæí caïc yãúu täú khaïc laì khäng âäøi, haîy hoaìn chènh bäún qui luáût cung cáöu sau : a. Sæû ___________ cuía cáöu laìm tàng giaï thë træåìng vaì tàng säú cáöu. b. Sæû giaím âi cuía cáöu laìm _________ giaï thë træåìng vaì _________ säú cáöu. c. Sæû gia tàng cuía cung laìm giaím giaï vaì tàng læåüng cáöu. d. Sæû giaím âi cuía cung laìm _________ giaï vaì ____________ læåüng cáöu. 2 2.4. Haîy duìng âäö thë cung cáöu âãø mä taí taïc âäüng cuía tæìng sæû kiãûn sau âáy âãún giaï vaì säú cáöu âäúi våïi xe gàõn maïy trãn thë træåìng, nãúu caïc yãúu täú khaïc khäng âäøi: a. Giaï xàng tàng lãn. b. Hãû thäúng xe buyït phaït triãøn täút hån. c. Thu nháûp bçnh quán cuía ngæåìi tiãu duìng tàng lãn. d. Chênh phuí tàng thuãú âäúi våïi saín xuáút xe gàõn maïy. 2.5. Haîy giaíi thêch taûi sao âäü co giaîn cuía cáöu trong daìi haûn khaïc våïi trong ngàõn haûn? Haîy xem xeït hai haìng hoïa : khàn tay giáúy vaì ti-vi. Mä taí sæû thay âäøi cuía âäü co giaîn trong daìi haûn cuía hai haìng hoïa naìy ? 2.6. Giaí sæí chênh phuí áún âënh mæïc giaï tráön cho thët boì vaì thët gaì dæåïi mæïc giaï cán bàòng. Haîy giaíi thêch vç sao seî xaíy ra tçnh traûng khan hiãúm caïc haìng hoïa naìy vaì nhæîng yãúu täú naìo seî aính hæåíng âãún qui mä cuía sæû khan hiãúm naìy ? Nãúu thët boì khan hiãúm thç âiãöu gç seî xaíy ra âäúi våïi giaï thët heo? 2.7. Trong nhæîng táûp håüp haìng hoïa sau âáy, táûp håüp naìo laì haìng hoïa thay thãú hay haìng hoïa bäø sung ? Giaíi thêch. a. Låïp toaïn vaì låïp kinh tãú. b. Boïng vaì våüt âãø chåi quáön våüt. c. Thët boì vaì täm. d. Chuyãún âi bàòng maïy bay vaì bàòng taìu hoía âãún cuìng mäüt âëa âiãøm. 2.8. Nhæîng haìng hoïa dæåïi âáy laì “thæï cáúp” hay “bçnh thæåìng” ? Giaíi thêch. a. Ti-vi maìu b. Caì phã c. Gaûo d. Ti-vi âen tràõng e. Voí (läúp) xe eïp laûi 2.9. Trong hçnh veî dæåïi âáy, âæåìng cáöu âäúi våïi buït dëch chuyãøn tæì D0 âãún D1. Caïc yãúu täú naìo coï thãø gáy ra sæû dëch chuyãøn âoï? a. Haìng hoïa thay thãú cho buït giaím giaï. b. Haìng hoïa bäø sung cho buït giaím giaï. c. Nguyãn váût liãûu duìng saín xuáút buït giaím giaï. d. Thu nháûp cuía ngæåìi tiãu duìng giaím âi (giaí sæí buït laì haìng thæï cáúp). e. Chênh phuí giaím thuãú suáút thuãú giaï trë gia tàng. f. Sæû giaím âi trong thu nháûp cuía ngæåìi tiãu duìng (giaí sæí buït laì haìng bçnh thæåìng). g. Coï chæång trçnh quaíng caïo hæîu hiãûu vãö buït. 3 Q P 2.10. Sæû kiãûn naìo dæåïi âáy coï thãø laì nguyãn nhán laìm tàng giaï nhaì åí ? Giaíi thêch. a. Viãûc xáy nhaì giaím âi b. Caïc cäng ty kinh doanh nhaì gia tàng viãûc cho thuã nhaì c. Chênh phuí sàôn saìng tàng viãûc baïn nhaì cäng cho nhæîng ngæåìi cáön 2.11. Haîy minh hoüa sæû thay âäøi giaï cuía màût haìng coï liãn quan âãún viãûc dëch chuyãøn âæåìng cáöu theo tênh cháút liãn quan (thay thãú hay bäø sung) cuía caïc haìng hoïa. 2.12. Theo baûn, trong nhæîng càûp haìng hoïa dæåïi âáy, haìng hoïa naìo co giaîn hån ? Taûi sao. a. Næåïc hoa vaì muäúi. b. Thuäúc khaïng sinh vaì kem àn. c. Xe gàõn maïy vaì voí xe gàõn maïy. d. Sæîa Vinamilk vaì sæîa Cä gaïi Haì Lan. 2.13. Haîy phán têch täøng quaït aính hæåíng cuía thuãú âäúi våïi nãön kinh tãú næåïc ta trong thåìi gian qua ? Theo lyï thuyãút âæåüc trçnh baìy trong chæång naìy, ta nãn coï nhæîng caíi tiãún gç? BAÌI TÁÛP 2.1. Giaí sæí säú liãûu sau vãö cung vaì cáöu cuía caï häüp trãn thë træåìng laì nhæ sau: Giaï (âån vë tiãön) QD (triãûu häüp/nàm) QS (triãûu häüp/nàm) 8 70 10 16 60 30 24 50 50 32 40 70 40 30 90 D0 D1 S 4 a. Haîy xaïc âënh haìm säú cung vaì haìm säú cáöu âäúi våïi caï häüp? b. Haîy veî âæåìng cáöu vaì cung cuía caï häüp trãn cuìng mäüt âäö thë? c. Nãúu giaï laì 8 âvt/häüp thç thë træåìng seî thæìa hay thiãúu bao nhiãu häüp? d. Nãúu giaï laì 32 âvt/häüp thç thæìa hay thiãúu bao nhiãu häüp? e. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng càn cæï vaìo caïc haìm säú âæåüc xáy dæûng åí cáu a vaì säú liãûu cung cáúp åí baíng trãn? f. Giaí sæí do thu nháûp cuía ngæåìi tiãu duìng tàng lãn, nhu cáöu âäúi våïi caï häüp tàng thãm 15 triãûu häüp/nàm. Haîy xaïc âënh giaï vaì saín læåüng cán bàòng måïi? Haîy veî âäö thë minh hoüa? Cho nháûn xeït vãö sæû thay âäøi cuía giaï vaì saín læåüng cán bàòng? 2.2. Giaí sæí ta coï caïc säú liãûu sau vãö cung vaì cáöu âäúi våïi haìng hoïa X nhæ sau: Giaï (âån vë tiãön) Læåüng cáöu (âån vë/nàm) Læåüng cung (âån vë/nàm) 15 50 35 16 48 38 17 46 41 18 44 44 19 42 47 20 40 50 a. Haîy xaïc âënh haìm säú cung vaì haìm säú cáöu âäúi våïi loaûi haìng hoïa naìy? b. Haîy veî âæåìng cung vaì âæåìng cáöu âäúi våïi loaûi haìng hoïa naìy? c. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng bàòng caïch sæí duûng säú liãûu trong biãøu baíng trãn vaì haìm säú cung vaì haìm säú cáöu xáy dæûng åí cáu a? d. Giaí sæí chênh phuí âaïnh thuãú 5 âvt/âvsp baïn ra. Haîy veî laûi âæåìng cung khi coï thuãú? Haîy xaïc âënh giaï vaì säú læåüng cán bàòng måïi? Khi âoï, ngæåìi mua chëu bao nhiãu thuãú vaì ngæåìi baïn chëu bao nhiãu thuãú? Täøng säú thuãú chênh phuí thu âæåüc laì bao nhiãu? 2.3. Giaí sæí haìm säú cáöu vaì haìm säú cung cuía læång thæûc trãn thë træåìng láön læåüt laì: PQD 20120 −= vaì PQS 4030 +−= . a. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng thë træåìng cuía thë træåìng naìy. Veî âäö thë minh hoüa âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng. b. Tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu theo giaï taûi âiãøm cán bàòng. Taûi âiãøm cán bàòng, doanh thu cuía ngæåìi baïn tàng hay giaím khi giaï thë træåìng tàng? Gåüi yï : Càn cæï vaìo giaï trë cuía hãû säú co giaîn. c. Giaí sæí nhaì næåïc quy âënh giaï laì 4 âvt/âv læång thæûc thç læång thæûc trãn thë træåìng thæìa hay thiãúu bao nhiãu. d. Do dán säú tàng nãn nhu cáöu âäúi våïi læång thæûc tàng thãm 30 âån vë. Haîy xaïc âënh giaï vaì saín læåüng cán bàòng måïi. 5 2.4. Haìm säú cáöu vaì cung âäúi våïi mäüt loaûi haìng hoïa åí mäüt thë træåìng láön læåüt laì: PQD 1080 −= vaì PQS 2070 +−= . a. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng naìy. b. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu theo giaï taûi âiãøm cán bàòng. Taûi âiãøm cán bàòng, doanh thu cuía ngæåìi baïn tàng hay giaím khi giaï thë træåìng tàng? c. Nãúu giaï âæåüc quy âënh laì 4 âvt/âvsp thç trãn thë træåìng haìng hoïa naìy seî thæìa hay thiãúu bao nhiãu. d. Giaí sæí chênh phuí âaïnh thuãú 3 âvt/âvsp. Haîy tênh giaï vaì saín læåüng cán bàòng måïi? Tênh säú thuãú maì ngæåìi mua vaì ngæåìi baïn phaíi chëu. e. Giaí sæí do tiãún bäü cäng nghãû nãn caïc nhaì saín xuáút cung æïng nhiãöu hån. Haîy dæû baïo sæû thay âäøi cuía giaï vaì saín læåüng cán bàòng. Veî âäö thë minh hoüa hiãûn tæåüng naìy. 2.5. Giaí sæí haìm säú cung vaì cáöu âäúi våïi khê âäút trãn thë træåìng thãú giåïi vaìo nàm Y láön læåüt laì : 025,0214 PPQ GS ++= vaì 075,35 PPQ GD +−= , trong âoï: PG (âä-la/âån vë) laì giaï khê âäút vaì P0 laì giaï dáöu. Vaìo thåìi âiãøm noïi trãn, giaï dáöu âang laì 8 âä- la/âån vë. a. Giaï cuía khê âäút trãn thë træåìng laì bao nhiãu? b. Giaí sæí chênh phuí caïc quäúc gia cung æïng khê âäút âiãöu tiãút giaï åí mæïc 1,5 âä-la thç læåüng thàûng dæ hay thiãúu huût trãn træåìng khê âäút laì bao nhiãu? c. Nãúu giaï dáöu tàng tæì 8 âä-la lãn 16 âä-la thç âiãöu gç seî xaíy ra âäúi våïi giaï khê âäút? Giaíi thêch taûi sao? 2.6. Haìm säú cáöu âäúi våïi haìng hoïa X laì IPPPQ ZYX X D 10 1 8 4 1 2 1 200.1 +−+−= . Giaí sæí PY = 5.900 âvt, PZ = 90 âvt, vaì thu nháûp bçnh quán cuía ngæåìi tiãu duìng haìng hoïa naìy laì I = 55.000 âvt. a. Haîy cho biãút Y vaì Z coï mäúi quan hãû thãú naìo våïi X ? b. Haìng hoïa X laì haìng hoïa bçnh thæåìng hay haìng hoïa thæï cáúp ? c. Bao nhiãu haìng hoïa X seî âæåüc tiãu duìng nãúu PX = 4.910 âvt ? 2.7. Giaí sæí haìm säú cáöu vaì haìm säú cung âäúi våïi mäüt loaûi haìng hoïa láön læåüt laì PQD −= 50 vaì 10 2 1 −= PQS . a. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng haìng hoïa naìy ? b. Haîy xaïc âënh säú cung, säú cáöu vaì säú saín pháøm thæìa trãn thë træåìng nãúu chênh phuí quy âënh giaï saìn laì 42 âvt cho thë træåìng naìy ? (Læu y ï: Giaï saìn laì mæïc giaï tháúp nháút maì chênh phuí cho pheïp baïn haìng hoïa ra). c. Haîy xaïc âënh säú cung, säú cáöu vaì säú saín pháøm thiãúu trãn thë træåìng nãúu chênh phuí quy âënh giaï tráön laì 30 âvt cho thë træåìng naìy ? (Læu y ï: Giaï tráön laì mæïc giaï cao nháút maì chênh phuí cho pheïp baïn haìng hoïa ra). 6 2.8. Giaí sæí haìm säú cáöu vaì haìm säú cung âäúi våïi mäüt loaûi haìng hoïa láön læåüt laì PQD 2 1 7 −= vaì 2 1 4 1 −= PQS . a. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng naìy. Veî âäö thë minh hoüa. b. Giaí sæí chênh phuí âaïnh thuãú 6 âvt/âvsp. Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng måïi cuía thë træåìng. Haîy veî âäö thë minh hoüa. Gåüi yï : Xem Baìi táûp 2.9, Giaïo trçnh trang 69. c. Chênh phuí seî thu âæåüc säú thuãú laì bao nhiãu ? Ngæåìi tiãu duìng âoïng thuãú bao nhiãu vaì ngæåìi cung æïng âoïng thuãú bao nhiãu ? Gåüi yï : Xem Baìi táûp 2.9, Giaïo trçnh trang 69. 2.9. Haìm säú cáöu âäúi våïi saín pháøm X laì ZX X D PPQ 02,02000.1 +−= , våïi PZ = 400 âvt. a. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi saín pháøm X theo giaï cuía noï khi PX = 154 âvt. ÅÍ mæïc giaï naìy cáöu âäúi våïi X laì co giaîn hay khäng co giaîn ? Doanh thu cuía doanh nghiãûp tàng hay giaím nãúu doanh nghiãûp âënh giaï tháúp hån 154 âvt ? b. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi saín pháøm X theo giaï cuía noï khi PX = 354 âvt ? ÅÍ mæïc giaï naìy cáöu âäúi våïi X laì co giaîn hay khäng co giaîn ? Doanh thu cuía doanh nghiãûp tàng hay giaím nãúu doanh nghiãûp âënh giaï cao hån 354 âvt? c. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi saín pháøm X theo PZ khi PX = 154 âvt? X vaì Z laì haìng hoïa thay thãú hay bäø sung ? Gåüi yï : Xem xeït dáúu cuía hãû säú âi keìm våïi Pz. 2.10. Giaí sæí haìm säú cáöu âäúi våïi haìng hoïa X do cäng ty X saín xuáút nhæ sau: AIPPQ YX X D ln2lnln5,2ln5,03ln ++−−= , trong âoï PX = 10 âvt, PY = 4 âvt, I = 20.000 âvt vaì A (chi phê quaíng caïo) = 200 âvt. a. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi X theo PX. Haîy cho biãút cáöu co giaîn, khäng co giaîn hay co giaîn âån vë ? Gåüi yï : Xem Giaïo trçnh trang 60. b. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi X theo PY ? Haîy cho biãút Y laì haìng hoïa bäø sung hay thay thãú âäúi våïi X ? Gåüi yï : Xem Giaïo trçnh trang 60. c. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi X theo thu nháûp ? Haîy cho biãút X laì haìng hoïa thæï cáúp hay haìng hoïa bçnh thæåìng ? Gåüi yï : Xem Giaïo trçnh trang 60. d. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi X theo chi phê quaíng caïo ? Haîy cho biãút mäúi quan hãû giæîa chi phê quaíng caïo vaì säú cáöu trong træåìng håüp naìy ? Gåüi yï : Xem Giaïo trçnh trang 60. 2.11. Do chênh phuí ngæng tråü cáúp cho ngaình xe bus cäng cäüng åí mäüt thaình phäú nãn cäng ty váûn taíi cuía thaình phäú náng giaï veï xe bus lãn 75%. Mäüt nàm sau, doanh thu cuía cäng ty váûn taíi naìy tàng 52%. a. Haîy tênh säú pháön tràm thay âäøi cuía säú læåüng haình khaïch trong nàm qua do giaï veï xe bus tàng ? Âaïp säú : 13,1%. 7 b. Haîy tênh hãû säú co giaîn cuía cáöu âäúi våïi dëch vuû xe bus theo gia veï xe bus ? Âaïp säú : -25,7%. 2.12. Nãúu chênh phuí thu thuãú trãn mäùi âån vë saín pháøm âæåüc saín xuáút ra thç giaï cuía saín pháøm seî tàng vaì säú læåüng saín pháøm cung ra trãn thë træåìng cuîng seî tàng lãn do nhaì saín xuáút coï thãø baïn saín pháøm våïi giaï cao hån. Haîy giaíi thêch taûi sao anh/chë âäöng yï hay khäng âäöng yï våïi láûp luáûn naìy. 2.13.* Vaìo thaïng Ba nàm 1994, Hiãûp häüi cäng nhán saín xuáút theïp âçnh cäng åí Wheeling-Pittsburgh, nhaì saín xuáút theïp låïn thæï 10 åí Hoa Kyì. Caïc nhaì phán têch cho ràòng caïc cäng ty saín xuáút theïp khaïc khäng thãø hæåíng låüi tæì cuäüc âçnh cäng naìy vç hoü âaî khai thaïc hãút cäng suáút cuía mçnh. Nãúu caïc nhaì saín xuáút theïp khaïc khäng coï låüi do cuäüc âçnh cäng naìy thç caïc nhaì phán têch giaí âënh hçnh daûng cuía âæåìng cung theïp nháûp kháøu seî nhæ thãú naìo ? Haîy veî âæåìng cung cuía theïp.1 2.14. Nhu cáöu âäúi våïi luïa mç cuía Hoa Kyì xuáút phaït tæì nhiãöu næåïc trãn thãú giåïi. Haìm säú täøng cáöu âäúi våïi luïa mç cuía Hoa Kyì laìì: QD = 3.550 - 266P; haìm cáöu näüi âëa laì: QDD = 1.000 - 46P. Haìm säú cung luïa mç cuía Hoa Kyì laì: QS = 1.800 + 240P. Giaí sæí nhu cáöu nháûp kháøu luïa mç Hoa Kyì tæì caïc næåïc giaím âi 40%. a. Âiãöu gç seî xaíy ra âäúi våïi giaï luïa mç åí Hoa Kyì ? b. Giaí sæí chênh phuí Hoa Kyì muäún mua mäüt säú læåüng luïa mç naìo âoï âãø laìm giaï luïa mç tàng lãn 3 âvt/âvsp. Chênh phuí phaíi mua mäùi nàm bao nhiãu luïa mç vaì phaíi täún keïm bao nhiãu âãø laìm viãûc naìy ? 2.15. Giaí sæí hãû säú co giaîn cuía cáöu theo thu nháûp cuía læång thæûc laì 0,5 vaì hãû säú co giaîn cuía cáöu theo giaï cuía læång thæûc laì -1. Mäüt phuû næî tiãu xaìi 10.000 âvt cho læång thæûc trong mäüt nàm. Giaï læång thæûc laì 2 âvt vaì thu nháûp cuía ngæåìi phuû næî naìy laì 25.000 âvt. a. Nãúu thuãú doanh thu 2 âvt âæåüc áún âënh âäúi våïi læång thæûc laìm cho giaï læång thæûc tàng gáúp âäi thç âiãöu gç xaíy ra âäúi våïi viãûc tiãu duìng læång thæûc cuía ngæåìi phuû næî naìy? Gåüi yï : Do giaï thay âäøi nhiãöu nãn coï thãø tênh hãû säú co giaîn âoaûn thay vç hãû säú co giaîn âiãøm. Xem Giaïo trçnh trang 52. b. Giaí sæí ngæåìi phuû næî naìy âæåüc hoaìn traí mäüt khoaín thuãú laì 5.000 âvt âãø laìm nheû aính hæåíng cuía thuãú. Khi âoï, âiãöu gç xaíy ra âäúi våïi viãûc tiãu duìng læång thæûc cuía ngæåìi phuû næî naìy ? c. Ngæåìi phuû næî naìy coï låüi hån hay báút låüi hån nãúu khoaín hoaìn traí thuãú bàòng våïi khoaín thuãú phaíi âoïng ? Giaíi thêch. 1 Nguäön: Pashigan, 1998, tr. 41. 8 2.16. Giaí sæí haìm säú cáöu âäúi våïi saín pháøm B laì PQD 2100 −= . Haìm säú cung laì PQS 620 += . a. Haîy xaïc âënh saín læåüng vaì giaï cán bàòng cuía thë træåìng saín pháøm B ? b. Giaí sæí laì chêïnh phuí âaïnh thuãú 4 âvt/âvsp? Haîy xaïc âënh âiãøm cán bàòng cuía thë træåìng sau khi coï thuãú? Thuãú naìy ai seî traí?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMicroBaiTap_Chuong12.pdf
  • pdfCau hoi trac nghiem Micro.pdf
  • pdfMicroBaiTap_Chuong03.pdf
  • pdfMicroBaiTap_Chuong45.pdf
  • pdfMicroBaiTap_Chuong6.pdf
  • pdfMicroBaiTap_Chuong7.pdf
Tài liệu liên quan