Bài tập lớn nguyên lý máy

TÀI LIỆU TRÊN GỒM CÓ : ĐỀ BÀI : + ĐỀ A : Cho cơ cấu động cơ chữ V như hình vẽ với các thông số (bỏ qua khối lượng các khâu) : . . . Góc hợp bởi tay quay và phương ngang : Nhiệm vụ: 1. Xác định vận tốc, gia tốc các điểm C , E trên cơ cấu, vận tốc góc, gia tốc góc các khâu 2. Tính áp lực trên các khớp 3. Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng hai phương pháp: phân tích lực và di chuyển khả dĩ + ĐỀ B : Cho cơ cấu máy bào ngang tại vị trí có sơ đồ như hình vẽ (bỏ qua khối lượng các khâu) : . . . Góc hợp bởi tay quay và phương ngang Nhiệm vụ: 1. Xác định vận tốc, gia tốc các điểm D , F trên cơ cấu, vận tốc góc, gia tốc góc các khâu 2. Tính áp lực trên các khớp 3. Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng hai phương pháp: phân tích lực và di chuyển khả dĩ + ĐỀ C : Cho cơ cấu máy bào ngang tại vị trí có sơ đồ như hình vẽ (bỏ qua khối lượng các khâu) : . . . Góc hợp bởi tay quay và phương ngang Nhiệm vụ: 1. Xác định vận tốc, gia tốc điểm G trên cơ cấu, vận tốc góc, gia tốc góc các khâu 2. Tính áp lực trên các khớp 3. Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng hai phương pháp: phân tích lực và di chuyển khả dĩ HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI : Có lời giải mẫu cũng như hướng dẫn giải cho 3 đề A , B , C BẢN VẼ : Các hình vẽ cần thể hiện trên bản vẽ A3

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 4356 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn nguyên lý máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 4 H−íng dÉn bµI TËP LíN Nguyªn lý m¸y - bµi tËp sè I néi dung : Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng ****** Tµi liÖu tham kh¶o [1] Nguyªn lý m¸y. §inh Gia T−êng, TrÇn Do·n TiÕn, NguyÔn Xu©n L¹c. Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nhgiÖp, Hµ néi 1970. [2] Bµi tËp Nguyªn lý m¸y. Phan V¨n §ång, T¹ Ngäc H¶i. Nxb Khoa häc vµ KÜ thuËt 2002. [3] Bµi gi¶ng Nguyªn lý m¸y, Lª Cung, Khoa S− ph¹m Kü thuËt, Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa §µ N½ng, L−u hµnh néi bé, 2008 C¢U I : X¸C §Þnh c¸c kÝch th−íc cßn l¹i cña c¬ cÊu C¬ cÊu m¸y bµo ngang lµ c¬ cÊu ph¼ng toµn khíp thÊp, gåm 6 kh©u, 7 khíp thÊp, bËc tù do cña c¬ cÊu W = 1. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kÝch th−íc cßn l¹i cña c¬ cÊu lµ mét bµi to¸n dùng h×nh ®¬n gi¶n. Tr×nh tù tiÕn hµnh : Ph−¬ng ¸n A : Tõ biÓu thøc cña hÖ sè vÒ nhanh : 0 0 180 180 K θ θ + = − ⇒ Gãc l¾c θ cña kh©u 3 (gãc gi÷a hai vÞ trÝ biªn cña c¬ cÊu culÝt. Tõ θ , dùng hai vÞ trÝ biªn cña kh©u 3. §Æt hµnh tr×nh H vµo ⇒ kÝch th−íc lCD, b vµ c ⇒ 2 b ca += ⇒ 2AC al = ⇒ lDE =0.25.lCD. C¸ch x¸c ®Þnh lAB : Tõ A h¹ ,AB vµ ,,AB vu«ng gãc víi hai vÞ trÝ biªn cña kh©u 3 ⇒ , ,AB AB ABl l l= = Ph−¬ng ¸n B : Tõ 0 0 180 180 k θ θ + = − ⇒ Gãc l¾c θ cña kh©u 3. Tõ θ , dùng 2 vÞ trÝ biªn cña kh©u 3. §Æt H vµo ⇒ lCD, b vµ c ⇒ 2 b ca += ⇒ 2AC al = . C¸c x¸c ®Þnh lAB t−¬ng tù nh− ph−¬ng ¸n A. Ph−¬ng ¸n C : Tõ 0 0 180 180 k θ θ + = − ⇒ Gãc l¾c θ cña kh©u 3. Tõ θ dùng hai vÞ trÝ biªn cña kh©u 3. §Æt hµnh tr×nh H vµo ⇒ a ⇒ 2AC al = . C¸c x¸c ®Þnh lAB t−¬ng tù nh− ph−¬ng ¸n A. Ghi chó : Khi dùng h×nh, ta dïng tû xÝch lµ : Lµ = (®o¹n biÓn diÔn hµnh tr×nh H/hµnh tr×nh H). C¸c kÝch th−íc lCD, b, c, lAB ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o c¸c kÝch th−íc nµy trªn b¶n vÏ vµ sau ®ã nh©n víi tû xÝch Lµ ). C¢U II : VÏ HO¹ §å VËN TèC Vµ GIA TèC cña c¬ cÊu Tr×nh tù tiÕn hµnh : 1) Dùng ho¹ ®å c¬ cÊu : Ho¹ ®å c¬ cÊu lµ h×nh vÏ biÓu diÔn vÞ trÝ t−¬ng ®èi cña c¸c kh©u øng víi mét vÞ trÝ cña kh©u dÉn AB. Dùng ho¹ ®å c¬ cÊu øng víi vÞ trÝ ®· cho cña kh©u dÉn AB. Häa ®å c¬ cÊu ®−îc vÏ víi tØ xÝch : [ ]ABL l m / mmABµ = 2) Bµi to¸n vËn tèc : Ph−¬ng tr×nh vËn tèc nh− sau : Ph−¬ng ¸n A : 3 2 3 2B B B BV V V= + G G G (1) E D EDV V V= + G G G (2) Víi 2 1B BV V AB= ⊥ G G ; 2 1 1B B ABV V lω= = ; 3 2 //B BV CD G ; 3BV CD⊥ G ; EDV DE⊥ G ; EV G n»m ngang Tõ ph−¬ng tr×nh (1), vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®−îc 3BV G ⇒ DV G b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn : 3 D B V CD CBV = G G Tõ ph−¬ng tr×nh (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®−îc EV G Ph−¬ng ¸n B : 3 2 3 2B B B BV V V= + G G G (1) 5 4 5 4D D D DV V V= + G G G (2) Víi 2 1B BV V AB= ⊥ G G ; 2 1 1B B ABV V lω= = ; 3 2 //B BV CD G ; 3BV CD⊥ G ; 5 4D DV G th¼ng ®øng; EV G n»m ngang Tõ ph−¬ng tr×nh (1), vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®−îc 3BV G ⇒ 4 3D DV V= G G b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn 3 3 D B V CD CBV = G G Tõ ph−¬ng tr×nh (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®−îc EV G H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 5 Ph−¬ng ¸n C : 3 2 3 2B B B BV V V= + G G G (1) 5 4 3 4 3D D D D DV V V V= = + G G G G (2) Víi 2 1B BV V AB= ⊥ G G ; 2 1 1B B ABV V lω= = ; 3 2 //B BV CD G ; 3BV CD⊥ G ; 4 3 //D DV CD G ; 5DV G n»m ngang Tõ ph−¬ng tr×nh (1), vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®−îc 3BV G ⇒ 3EV G b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn : 3 3 D B V CD CBV = G G Tõ ph−¬ng tr×nh (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å vËn tèc, suy ®−îc EV G TØ xÝch cña ho¹ ®å vËn tèc: [ ]ABV V m / s.mmpbµ = b2 kB3B2 nB3 b3 d ned e Ho¹ ®å gia tèc - Ph−¬ng ¸n A Ho¹ ®å c¬ cÊu - Ph−¬ng ¸n A C A B D E 1 2 3 4 5 B’ B’’ H p b1 = b2 b3 d e Ho¹ ®å vËn tèc - Ph−¬ng ¸n A H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 6 2) Bµi to¸n gia tèc : Ph−¬ng tr×nh gia tèc nh− sau : Ph−¬ng ¸n A : 3 3 3 2 3 2 3 2 t n r k B B B B B B B Ba a a a a a+ = = + + G G G G G G (1) n t E D ED EDa a a a= + + G G G G (2) Víi : 2 1B Ba a= G G ; 22 1 1B B ABa a lω= = ; 1Ba G h−íng tõ B vÒ A; 3 2 // r B Ba CD G ; 3 2 3 3 22 . k B B B Ba Vω= , 33 B CB V l ω = ; chiÒu cña 3 2 k B Ba G lµ chiÒu cña 3 2B BV G quay 900 theo chiÒu 3ω ; chiÒu cña 3ω suy tõ chiÒu cña 3BV G ; 2 3 3 n B B CD Va l = ; 3 n Ba G h−íng tõ B vÒ C; 3 t Ba CB⊥ G ; Ea G n»m ngang. Tõ (1), vÏ ho¹ ®å gia tèc, suy ®−îc 3Ba G ⇒ Da G b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn : 3 D B a CD a CB = G G Tõ (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å gia tèc, suy ®−îc Ea G 4 21 5 C B D H A 3 x x Họa đồ cơ cấu – Phương án B p b1= b2 b3 d3 = d4 d5 Họa đồ vận tốc – Phương án B Họa đồ gia tốc – Phương án B b1 = b2 kB3B2 nB3 b3 d3 d4 = d5 H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 7 Häa ®å c¬ cÊu : Ph−¬ng ¸n C C B’’ B’ A B D 5 4 3 2 1 H Häa ®å gia tèc : Ph−¬ng ¸n C b1 = b2 kB3B2 b3 nB3 d3 kD4D3 p b1 = b2 b3 d3 d4 = d5 Häa ®å vËn tèc : Ph−¬ng ¸n C H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 8 Ph−¬ng ¸n B : 3 3 3 2 3 2 3 2 t n r k B B B B B B B Ba a a a a a+ = = + + G G G G G G (1) 5 4 5 4 5 4 r k D D D D D Da a a a= + + G G G G (2) Víi : 2 1B Ba a= G G ; 22 1 1B B ABa a lω= = ; 1Ba G h−íng tõ B vÒ A; 3 2 // r B Ba CD G ; 3 2 3 3 22 . k B B B Ba Vω= , 33 B CB V l ω = ; chiÒu cña 3 2 k B Ba G lµ chiÒu cña 3 2B BV G quay 900 theo chiÒu 3ω ; chiÒu cña 3ω suy tõ chiÒu cña 3BV G ; 4 3D Da a= G G ; 5 4 0 k D Da = G ; 5 4 r D Da G th¼ng ®øng; 5Da G n»m ngang. Tõ (1), vÏ ho¹ ®å gia tèc, suy ®−îc 3Ba G ⇒ 4 3D Da a= G G b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn : 3 3 D B a CD a CB = G G Tõ (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å gia tèc, suy ®−îc 5Da G Ph−¬ng ¸n C : 3 2 3 2 3 2 r k B B B B B Ba a a a= + + G G G G (1) 5 4 3 4 3 4 3 r k D D D D D D Da a a a a= = + + G G G G G Víi : 2 1B Ba a= G G ; 22 1 1B B ABa a lω= = ; 1Ba G h−íng tõ B vÒ A; 3 2 // r B Ba CD G ; 3 2 3 3 22 . k B B B Ba Vω= ; 33 B CB V l ω = ; chiÒu cña 3 2 k B Ba G lµ chiÒu cña 3 2B BV G quay 900 theo chiÒu 3ω ; chiÒu cña 3ω suy tõ chiÒu cña 3BV G ; 4 3 // r D Da CD G ; 4 3 3 4 32 . k D D D Da Vω= ; chiÒu cña 4 3 k D Da G lµ chiÒu cña 4 3D DV G quay 900 theo chiÒu cña 3ω ; 5 4D Da a= G G n»m ngang. Tõ (1), vÏ ho¹ ®å gia tèc, suy ®−îc 3Ba G ⇒ 3Da G b»ng ®Þnh lý ®ång d¹ng thuËn : 3 3 D B a CD a CB = G G Tõ (2), tiÕp tôc vÏ ho¹ ®å gia tèc, suy ®−îc 5 4D Da a= G G TØ xÝch cña ho¹ ®å gia tèc: 2Ba a m / s .mm b ' ⎡ ⎤µ = ⎣ ⎦π Lập bảng kết quả tính toán : Phương án A : Thông số Giá trị đo trên bản vẽ (mm) Giá trị thực (m/s hay m/s2) VB3 VD VE aB3 aD aE Phương án B và C : Thông số Giá trị đo trên bản vẽ (mm) Giá trị thực (m/s hay m/s2) VB3 VD3 VE aB3 aD3 aE H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 9 C¢U III : PH¢N TÝch lùc trªn c¬ cÊu 1) T¸ch c¬ cÊu thµnh c¸c nhãm tÜnh ®Þnh vµ kh©u dÉn nèi gi¸. C¬ cÊu m¸y bµo ngang gåm hai nhãm tÜnh ®Þnh : Ph−¬ng ¸n A : Nhãm II : kh©u 4, kh©u 5, c¸c khíp : khíp quay E, khíp quay D vµ khíp tr−ît nèi kh©u 5 víi gi¸. Khíp chê lµ khíp tr−ît nèi kh©u 5 víi gi¸ vµ khíp quay D. Nhãm I : kh©u 2, kh©u 3, c¸c khíp : khíp quay B, khíp tr−ît B, khíp quay D. Khíp chê lµ khíp quay B vµ khíp quay C (H×nh 1). Ph−¬ng ¸n B : Nhãm II : kh©u 4, kh©u 5, c¸c khíp : khíp quay D nèi kh©u 3 vµ kh©u 4, khíp tr−ît D nèi kh©u 4 vµ kh©u 5, vµ khíp tr−ît nèi kh©u 5 víi gi¸. Khíp chê lµ khíp tr−ît nèi kh©u 5 víi gi¸ vµ khíp quay D. Nhãm I : kh©u 2, kh©u 3, c¸c khíp : khíp quay B, khíp tr−ît B, khíp quay C. Khíp chê lµ khíp quay B vµ khíp quay D (H×nh 2). Ph−¬ng ¸n C : Nhãm II : kh©u 4, kh©u 5, c¸c khíp : khíp tr−ît E nèi kh©u 3 vµ kh©u 4, khíp quay E nèi kh©u 4 vµ kh©u 5, vµ khíp tr−ît nèi kh©u 5 víi gi¸. Khíp chê lµ khíp tr−ît nèi kh©u 5 víi gi¸ vµ khíp trượt E. Nhãm I : kh©u 2, kh©u 3, c¸c khíp : khíp quay B, khíp tr−ît B, khíp quay C. Khíp chê lµ khíp quay B vµ khíp quay (H×nh 3). Sau khi t¸ch hai nhãm tÜnh ®Þnh nãi trªn ra khíi c¬ cÊu, cßn l¹i lµ kh©u dÉn nèi gi¸ b»ng khíp quay A. 2) TÝnh c¸c lùc qu¸n tÝnh t¸c ®éng lªn c¸c kh©u cña tõng nhãm. Lùc qu¸n tÝnh vµ momen lùc qu¸n tÝnh t¸c ®éng lªn c¸c kh©u tÝnh to¸n nh− sau : * Kh©u chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn : .q SP m a= − G G + Ph−¬ng vµ chiÒu: song song vµ ng−îc chiÒu víi Sa G + Gi¸ trÞ: m.aS víi Sa G lµ gia tèc träng t©m cña kh©u. + §iÓm ®Æt: n»m t¹i träng t©m cña kh©u. * Kh©u quay quanh mét trôc cè ®Þnh kh«ng ®i qua träng t©m: .q SP m a= − G G + Ph−¬ng vµ chiÒu: song song vµ ng−îc chiÒu víi Sa G + Gi¸ trÞ: m.aS víi Sa G lµ gia tèc träng t©m cña kh©u. + §iÓm ®Æt: n»m t¹i t©m va ®Ëp K cña kh©u. Trong c¸c ph−¬ng ¸n A, B, C, t©m va ®Ëp K ®èi víi t©m quay C cña kh©u 3 ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau : 2( ) . CS S CK CS m l Jl m l Víi : m lµ khèi l−îng cña kh©u, JS lµ momen qu¸n tÝnh ®èi víi trôc ®i qua träng t©m cña kh©u vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuyÓn ®éng 3) §Æt c¸c ngo¹i lùc, c¸c ¸p lùc khíp chê, c¸c lùc qu¸n tÝnh t¸c ®éng lªn c¸c nhãm (H×nh 1, h×nh 2, h×nh 3). 4) ViÕt ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc gi¶i ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc cho c¸c nhãm tÜnh ®Þnh Trước hết giải cho nhãm xa kh©u dÉn (nhãm II), sau ®ã ®Õn nhãm gÇn kh©u dÉn (nhãm I). Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc nh− sau : Ph−¬ng ¸n A : * Nhãm II : 05 5 5 34 0qR G P P R+ + + + = GG G G G (1) (Bỏ qua khối lượng vµ lùc qu¸n tÝnh kh©u 4). Trong ®ã : 05R G vu«ng gãc víi ph−¬ng tr−ît cña kh©u 5, 34R G ®i qua ®iÓm D. §Ó gi¶m Èn sè cña ph−¬ng tr×nh (1), ta ph©n lùc 34R G thµnh hai thµnh phÇn : 34 tR G vu«ng gãc víi DE vµ 34 nR G song song víi DE. Lấy momen đối với điểm E cña tÊt c¶ c¸c lùc t¸c dông lªn kh©u 4, suy được : 34 tR . Giải phương tr×nh (1) bằng phương ph¸p vÏ, suy ra 34 nR G vµ 34R G . * Nhãm I : 43 12 3 3 03 0qR R G P R+ + + + = GG G G G (2) S K C H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 10 (Bỏ qua khối lượng vµ lùc qu¸n tÝnh kh©u 2). Lực 12R G ®i qua ®iÓm B vµ vu«ng gãc víi CD (V× sao ? Sinh viªn tù suy luËn). Lùc 03R G ®i qua ®iÓm C. LÊy momen ®èi víi ®iÓm C cña tÊt c¶ c¸c lùc t¸c ®éng lªn nhãm I, suy ®−îc 12R G . Gi¶i ph−¬ng tr×nh (2) b»ng ph−¬ng ph¸p vÏ, suy ra : 03R G . Ph−¬ng ¸n B : * Nhãm II : 05 5 5 34 0qR G P P R+ + + + = GG G G G (3) (Bỏ qua khối lượng vµ lùc qu¸n tÝnh kh©u 4). Trong ®ã : 05R G vu«ng gãc víi ph−¬ng tr−ît cña kh©u 5, 34R G ®i qua ®iÓm D vµ vu«ng gãc víi ph−¬ng tr−ît cña con tr−ît D, tøc lµ 34R G n»m ngang (V× sao ? Sinh viªn tù suy luËn). Giải phương tr×nh (3) bằng phương ph¸p vÏ, suy ra 34R G . * Nhãm I : 43 12 3 3 03 0qR R G P R+ + + + = GG G G G (4) (Bỏ qua khối lượng vµ lùc qu¸n tÝnh kh©u 2). Lực 12R G ®i qua ®iÓm B vµ vu«ng gãc víi CD (V× sao ? Sinh viªn tù suy luËn). Lùc 03R G ®i qua ®iÓm C. LÊy momen ®èi víi ®iÓm C cña tÊt c¶ c¸c lù c t¸c ®éng lªn nhãm I, suy ®−îc 12R G . Gi¶i ph−¬ng tr×nh (4) b»ng ph−¬ng ph¸p vÏ, suy ra : 03R G . Ph−¬ng ¸n C : * Nhãm II : 05 5 5 34 0qR G P P R+ + + + = GG G G G (5) (Bỏ qua khối lượng vµ lùc qu¸n tÝnh kh©u 4). Trong ®ã : 05R G vu«ng gãc víi ph−¬ng tr−ît cña kh©u 5, 34R G ®i qua ®iÓm E vµ vu«ng gãc víi ph−¬ng tr−ît CE cña con tr−ît E (V× sao ? Sinh viªn tù suy luËn). Giải phương tr×nh (5) bằng phương ph¸p vÏ, suy ra 34R G . * Nhãm I : 43 12 3 3 03 0qR R G P R+ + + + = GG G G G (6) (Bỏ qua khối lượng vµ lùc qu¸n tÝnh kh©u 2). Lực 12R G ®i qua ®iÓm B vµ vu«ng gãc víi CD (V× sao ? Sinh viªn tù suy luËn).. Lùc 03R G ®i qua ®iÓm C. LÊy momen ®èi víi ®iÓm C cña tÊt c¶ c¸c lù c t¸c ®éng lªn nhãm I, suy ®−îc 12R G . Gi¶i ph−¬ng tr×nh (6) b»ng ph−¬ng ph¸p vÏ, suy ra : 03R G . Lập bảng kết quả tính toán : Thông số Giá trị đo trên bản vẽ (mm) Giá trị thực (N) R34 R12 R03 R05 5) TÝnh momen c©n b»ng trªn kh©u dÉn : a) Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ¸p lùc : Trªn h×nh 1c, 2c vµ 3c, nÕu lÊy momen cña c¸c lùc ®èi víi ®iÓm A, suy ®−îc Mcb. b) Ph−¬ng ph¸p di chuyÓn kh¶ dÜ : 5 5 3 3 3 1 1 . . . . .cb E q E E S q KM G V P V PV G V P Vω ⎡ ⎤= − + + + +⎣ ⎦ G GG G G G G G G G Trong ®ã : EV G lµ vËn tèc ®Çu bµo (kh©u 5). §Ó tÝnh c¸c tÝnh v« h−íng, vÝ dô tÝch 3.q KP V G G nh− sau : 3 3 3. . /q K q q KP V P chieuP V= G G G G Trong ®ã : 3 /q KchieuP V G G lµ gi¸ trÞ ®¹i sè cña h×nh chiÕu cña lùc 3qP G vect¬ KV G . NÕu Mcb > 0 th× Mcb cïng chiÒu víi 1. NÕu Mcb < 0 th× Mcb ng−îc chiÒu víi 1. H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 11 Lập bảng kết quả tính toán Momen cân bằng theo phương pháp di chuyển khả dĩ : G5 VE Chiếu G5/VE Pq5 Chiếu Pq5/VE P Chiếu P/VE G3 Chiếu Pq3/VE Mcb (Nm) H×nh 1a : Nhãm II – Ph−¬ng ¸n A w1 Mcb R21 A B H×nh 1b : Nhãm I – Ph−¬ng ¸n A H×nh 1c : Kh©u dÉn – Ph−¬ng ¸n A G5 E DR05 R34 P τ Pq5 R03C G3 R12 B Pqt3 R43 D S3 K N mmµ =20P R03 R12 R34 G3 Pqt3 Pqt5 G5 P R05 H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 12 w1 Mcb R21 A B H×nh 2c : Häa ®å lùc – Ph−¬ng ¸n B H×nh 2d : Kh©u dÉn – Ph−¬ng ¸n B H×nh 2b : Nhãm I – Ph−¬ng ¸n B 5G mm Pqt3 G3 [pµ =15 qt5P N ] 34 R R 03 R12 P R05 H×nh 2a : Nhãm II – Ph−¬ng ¸n B P R05 P R 5 qt5 34 P R 03 C G3 S B R12 Pqt3 D R34 K H−íng dÉn gi¶i bµi tËp lín Nguyªn lý m¸y - Bµi tËp sè 1 - Ph©n tÝch ®éng häc vµ ph©n tÝch lùc c¬ cÊu ph¼ng 13 1 Mcb R21 A B H×nh 3b : Nhãm II– Ph−¬ng ¸n C H×nh 3c : Kh©u dÉn – Ph−¬ng ¸n C H×nh 3d : Häa ®å lùc – Ph−¬ng ¸n C H×nh 3a : Nhãm II – Ph−¬ng ¸n C 34R 05R 5Pqt G5 P Pqt5 R05 P G 5 43R R03 3G 12R qt3P R43 Pqt3 E K B C R12 03R S3 3G

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHƯỚNG DẪN BÀI TẬP LỚN NLM - 3 NHÓM ABC.pdf
  • pdfGIẢI BÀI TẬP LƠN - PHƯƠNG ÁN B.pdf
  • pdfHÌNH VẼ.pdf
  • docĐỀ BÀI TẬP LỚN A,B,C.doc