Bài tập kế toán quản trị và câu hỏi thảo luận

Chương 5: Kế toán đánh giá trách nhiệm quản lý Bài 1: Tại doanh nghiệp M có tổng vốn hoạt động bình quân trong kỳ là 600.000ngđ, doanh thu đạt được trong kỳ là 900.000ngđ và lợi nhuận trong kỳ 90.000ngđ. 1. Tính ROI ? 2. Giả sử kỳ sau doanh thu tăng 120.000ngđ, vốn hoạt động không đổi.Tính ROI dự kiến, biết biến phí chiếm 60% doanh thu. Cho nhận xét về sự thay đổi của ROI. 3. Giả sử kỳ sau chi phí lao động tiết kiệm được 18.000ngđ, doanh thu và vốn hoạt động không đổi.Tính ROI ? Cho nhận xét về sự thay đổi của ROI. 4. Vốn hoạt động giảm 60.000ngđ, các nhân tố khác không đổi.Tính ROI ? Cho nhận xét về sự thay đổi của ROI.

doc18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập kế toán quản trị và câu hỏi thảo luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ CÂU HỎI THẢO LUẬN Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị Bài 1: Phân biệt những điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Bài 2: Trình bày vai trò của kế toán quản trị. Các phương pháp của kế toán quản trị. Bài 3: Thông tin kế toán quản trị là gì? Hãy trình bày những yêu cầu đối với thông tin kế toán quản trị. Bài 4: Thông tin kế toán quản trị được mô tả như là một phương tiện nhằm giúp hoàn thành các mục tiêu tương lai của doanh nghiệp, trong khi thong tin kế toán tài chính được xem miêu tả là bản thân nó đã hoàn thành. Bạn hãy giải thích để làm rõ vấn đề trên. Bài 5: Có quan điểm cho rằng: “Kế toán quản trị là sự kết hợp của nhiều môn học khác”. Bạn hãy trình bày quan điểm của mình về vấn đề trên. Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí Bài 1: Hãy thay các ký tự trong bảng sau bằng các số thích hợp trong các tình huống sau (Các tình huống độc lập nhau) (Đơn vị tính: 1.000 đồng) Tình huống Chỉ tiêu TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 1.CP NVL trực tiếp 2.CP NC trực tiếp 3.CP SX chung 4.Tổng chi phí sản xuất 5.Trị giá SPDD đầu kỳ 6.Trị giá SPDD cuối kỳ 7.Doanh thu bán hàng 8.Trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳ 9.Tổng giá thành SP SX 10.Trị giá thành phẩm có trong kỳ 11.Trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ 12.Trị giá hàng bán 13.Lợi tức gộp 14.CP bán hàng và CP QLDN 15.Lợi tức thuần 140 40 200 A B 80 500 120 360 C 180 D E 120 F 360 160 A 1.000 40 140 1.600 B C D 160 1.060 E F 220 480 A 560 1.440 160 B 2.400 560 C D E 1.440 F G 120 160 60 420 A B 40 1.000 180 630 C 140 D E 200 F Bài 2: Doanh nghiệp Thảo – Tùng chuyên sản xuất kệ tivi cao cấp và rất được thị trường trong nước ưa chuộng, do vậy doanh nghiệp có rất nhiều đơn đặt hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có thể sản xuất với công suất tối đa là 8.000 kệ mỗi năm. Các số liệu chi phí tương ứng với công suất tối đa trong năm qua như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng) STT Loại chi phí Số tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Chi phí NVL trực tiếp Hoa hồng hàng bán Lương nhân viên phục vụ phân xưởng SX Khấu hao TSCĐ tại phân xưởng Chi phí vật liệu phục vụ SX Lương nhân viên QLDN Khấu hao TSCĐ văn phòng Chi phí NC trực tiếp Chi phí vật liệu phục vụ quản lý chung Chi phí dụng cụ phục vụ SX Chi phí quảng cáo Chi phí bằng tiền khác thuộc phận xưởng SX Chi phí dịch vụ mua ngoài cho SX 800.000 120.000 140.000 120.000 40.000 220.000 44.000 240.000 16.000 68.000 200.000 12.000 90.000 Yêu cầu: 1. Phân loại các chi phí trên theo mẫu sau: Khoản mục chi phí Chi phí sản xuất Chi phí bán hàng và QLDN Theo quy mô hoạt động Trực tiếp Gián tiếp Biến phí Định phí 2. Xác định chi phí đơn vị cho mỗi kệ tivi. 3. Giả sử do tình hình kinh doanh biến động, doanh nghiệp chỉ có thể sản xuất và tiêu thụ 6.000 hoặc 4.000 kệ tivi mỗi năm. Bạn hãy dự toán chi phí cho mỗi kệ tivi ở các mức hoạt động trên. Bài 3: Tại một doanh nghiệp (A) có tài liệu sau (ĐVT:1000đ) Chi phí SXC phát sinh trong 6 tháng cuối năm như sau: Tháng Giờ máy SX Số tiền 7 1.000 21.000 8 1.200 24.000 9 1.400 27.000 10 1.600 30.000 11 2.000 36.000 12 1.800 33.000 Chi phí SXC trong tháng 7 gồm có: - Tiền lương nhân viên quản lý trả theo thời gian: 5.000 - Vật liệu gián tiếp sử dụng theo số giờ máy SX: 10.000 - Điện để thắp sáng và chạy máy sản xuất: 6.000 - Điện thắp sáng tương đối ổn định, điện chạy máy sản xuất biến đổi tỷ lệ với số giờ máy sản xuất. - Chi phí sản xuất chung các tháng chỉ có 3 loại trên. Yêu cầu: Tính chi phí điện trong tháng 11. Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu phân tích chi phí điện, lập phương trình chi phí điện. Lập phương trình CP SXC, dự toán CP SXC tháng 1 năm sau với mức SX là 2.100 giờ máy SX. Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất phân tích chi phí điện, lập phương trình chi phí điện. Bài 4: Giả sử chi phí SXC của 1 doanh nghiệp sản xuất gồm 3 loại chi phí là chi phí vật liệu – CCDC sản xuất, chi phí nhân viên phục vụ phân xưởng và chi phí bảo trì máy móc sản xuất. Ở mức hoạt động thấp nhất (5.000 giờ - máy), các loại chi phí này phát sinh như sau: - Chi phí vật liệu – CC sx: 5.200ngđ (Biến phí) - Chi phí nhân viên phân xưởng 6.000ngđ (định phí) - Chi phí bảo trì máy móc sx 5.812,5ngđ (hỗn hợp) -------------------- Tổng chi phí SXC: 17.012,5ngđ Chi phí SXC được phân bổ theo giờ máy chạy. Phòng kế toán đã theo dõi chi phí SXC trong 6 tháng đầu năm và tập hợp như sau: Tháng Số giờ máy Chi phí SXC (ngđ) 1 2 3 4 5 6 5.500 5.750 6.250 5.000 7.500 8.750 18.000 18.500 19.000 17.012,5 21.700 24.100 DN muốn phân tích CP bảo trì máy thành các yếu tố biến phí và định phí. Yêu cầu: Hãy xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 6 tháng trên. Sử dụng phương pháp cực đại –cực tiểu để xây dựng công thức ước tính chi phí bảo trì. Ở mức hoạt động 7.000 giờ máy thì chi phí SXC được ước tính bằng bao nhiêu? Nếu dùng phương pháp bình phương bé nhất thì công thức dự toán chi phí bảo trì sẽ như thế nào? Chương 3: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận (C – V – P) Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào các chỗ có ký tự cho sẵn ở bảng dưới đây (Lưu ý: Các tình huống trong bảng độc lập nhau): (Đơn vị tính: 1.000đ) Tình huống Doanh thu Biến phí SDĐF Định phí LN trước thuế Doanh thu hòa vốn I A 12.000 B 10.000 C 12.000 II 40.000 D 15.000 E F 40.000 III G 20.000 40.000 H 25.000 I IV 55.000 11.000 J K 19.000 L Bài 2: Tại một doanh nghiệp thương mại chuyên bán lẻ mặt hàng A, giá bán bình quân 2.000.000 đ/sp, giá xuất kho bình quân là 1.250.000 đ/sp. Mức tiêu thụ tháng qua được 600sp. Chi phí phát sinh được thống kê như sau: Khoản mục chi phí Mức chi phí Chi phí bán hàng gồm: -Giao hàng -Lương bán hàng -Hoa hồng hàng bán -Quảng cáo -Khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng 20.000đ/sp 6.000.000đ/tháng 5% doanh thu 8.000.000đ/tháng 10.000.000đ/tháng Chi phí QLDN gồm: -Lương quản lý -Chi phí quản lý văn phòng -Khấu hao TSCĐ văn phòng -Thuế, lệ phí -Chi phí khác bằng tiền 12.000.000đ/tháng 3.000.000đ/tháng + 10.000đ/sp 10.000.000đ/tháng 2.400.000đ/tháng + 1% doanh thu 1.200.000đ/tháng Yêu cầu: 1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu truyền thống (phân loại chi phí theo chức năng hoạt động). 2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo mẫu số dư đảm phí (phân loại chi phí theo quy mô hoạt động). Bài 3: Tại công ty XYZ có báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng 6 năm 200x như sau: CÔNG TY XYZ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Tháng 6 năm 200x Đơn vị tính: 1.000đ Chỉ tiêu Tổng cộng Đơn vị Tỷ lệ (%) 1.Doanh thu thuần (1.000sp) 2.(-) Biến phí 3.Số dư đảm phí 4.(-) Định phí 5.Lợi nhuận trước thuế 500.000 300.000 200.000 160.000 40.000 500 300 200 100 60 40 Yêu cầu: 1. Giả sử rằng các nhà quản trị của công ty A tin rằng có thể gia tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ từ 1.000sp lên 1.080sp nếu chi thêm cho quảng cáo hàng tháng là 20.000ngđ. Theo bạn, công ty có nên thực hiện chiến dịch quảng cáo hay không? 2. Theo các nhà quản trị, việc sử dụng vật liệu chất lượng cao hơn sẽ tăng chất lượng sản phẩm, từ đó làm tăng sản lượng tiêu thụ sẽ tăng từ 1.000sp lên 1.160sp .Tuy nhiên, vật liệu chất lượng cao hơn sẽ làm tăng biến phí đơn vị thêm 10ngđ/sp. Bạn có đề nghị các nhà quản trị công ty XYZ sử dụng vật liệu chất lượng cao không? 3. Các nhà quản trị cho rằng nếu giảm giá bán 20ngđ/sp và tăng chi phí quảng cáo 30.000ngđ mỗi tháng, thì số lượng sản phẩm tiêu thụ sẽ tăng từ 1.000sp lên 1.300sp. Theo bạn có nên ủng hộ phương án này không? Tại sao? 4. Giả sử rằng nếu chi trả hoa hồng bán hàng 15ngđ/sp thay cho việc trả lương cố định choc ho nhân viên bán hàng 6.000ngđ/tháng hiện tại, sẽ tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ từ 1.000sp lên 1.150sp. Ý kiến của bạn ra sao? 5. Giả sử công ty XYZ có hợp đồng bán sỉ 300sp cho khách hàng B mà không ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm tiêu thụ ổn định bình thường trong tháng và không làm phát sinh thêm bất kỳ khoản định phí nào. Công ty XYZ muốn việc tiêu thụ lô hàng này sẽ mang lại khoản lợi nhuận là 3.000ngđ. Giá bán mỗi sản phẩm của lô hàng này là bao nhiêu? Theo bạn hợp đồng này có được thực hiện không (giả sử hợp đồng thực hiện khi giá bán nhỏ hơn 350ngđ/sp). Bài 4: Tại công ty Phước Lộc năm trước có tài liệu về tình hình tiêu thụ sản phẩm như sau: - Khối lượng tiêu thụ: 30.000 SP - Đơn giá bán 30.000đ - Chi phí khả biến 1 SP 18.000đ - Tổng chi phí bất biến hoạt động trong năm 192.000.000đ Yêu cầu: Lập báo cáo KQKD theo dạng số dư đảm phí. Xác định: Khối lượng bán và doanh thu tại điểm hoà vốn. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh ở mức doanh thu năm trước và nêu ý nghĩa. DN dự kiến mức chi phí nhân công trực tiếp tăng 2.400đ/sp so với năm trước, giá bán vẫn không đổi. Hãy xác định sản lượng bán và doanh thu hoà vốn trong trường hợp này. Nếu chi phí nhân công trực tiếp thực sự tăng 2.400đ/sp thì phải tiêu thu bao nhiêu SP để DN trong năm tới vẫn đạt được lợi nhuận như năm trước? Dùng số liệu câu 2, DN phải định giá bán 1 sản phẩm là bao nhiêu để tỷ lệ số dư đảm phí không đổi so với năm trước. Dùng số liệu năm trước, nếu tự động hoá quá trình sx sẽ làm chi phí khả biến giảm 20%, nhưng chi phí bất biến tăng 45%. Nếu tự động hoá được thực hiện thì tỷ lệ số dư đảm phí, khối lượng hàng bán và doanh thu ở điểm hoà vốn là bao nhiêu? Giả sử quá trình tự động hoá được thực hiện trong điều kiện khối lượng bán và giá bán như trước. Hãy xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh, so với kết quả câu 1 và cho nhận xét. Theo bạn, công ty có nên tự động hoá hay không? Tại sao? Bài 5: Công ty thương mại Tùng – Thảo kinh doanh 2 loại sản phẩm X và Y có tài liệu sau: Chỉ tiêu SP X SP Y Giá bán đơn vị (đ) 20.000 24.000 Biến phí đơn vị (đ) 9.000 14.400 Khối lượng tiêu thụ trong tháng 8.000 10.000 Tổng biến phí hoạt động 71.760.000 Yêu cầu: Tính doanh thu hoà vốn của công ty Tùng – Thảo. Giả sử trong tháng tới công ty dự kiến bán được tổng doanh thu 200.000.000đ, trong đó doanh của sản phẩm Y chiếm 75%, còn lại là của sản phẩm Y. Hãy tính doanh thu hoà vốn chung của công ty. Có nhận xét gì với kết quả ở trên? Giải thích. Bài 6: Có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại 1 doanh nghiệp như sau: (Đvt: đồng) Chỉ tiêu Chi tiết các khoản mục Thành tiền Doanh thu (-) Giá vốn hàng bán, trong đó: + Nguyên liệu + Nhân công + Sản xuất chung (=) Lãi gộp (-) Chi phí ngoài sản xuất Chi phí bán hàng gồm: -Biến phí: + Hoa hồng + Chuyên chở -Định phí (lương, quảng cáo,) Chi phí QLDN gồm: -Biến phí -Định phí Lợi nhuận trước thuế 40.000sp x 6.000đ 60.000.000 32.800.000 45.000.000 19.200.000 7.000.000 55.000.000 1.600.000 42.500.000 240.000.000 137.800.000 102.200.000 125.300.000 (23.100.000) Cho biết: Tất cả biến phí của doanh nghiệp biến động theo khối lượng, ngoại trừ hoa hồng hàng bán là căn cứ trên doanh thu. Biến phí sản xuất chung là 250đ/sp. Khả năng của doanh nghiệp có thể sản xuất tối đa là 70.000 sản phẩm. Ban giám đốc doanh nghiệp rất thất vọng với kết quả báo cáo trên. Doanh nghiệp đang nghiên cứu đưa ra một số phương án để cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh sao cho có lợi nhuận. Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng số dư đảm phí. Ban giám đốc doanh ngiệp đang nghiên cứu 2 phương án sau: Phương án 1: Phó giám đốc muốn tăng giá bán 25%, tăng hoa hồng bằng 12% doanh thu và tăng chi phí quảng cáo thêm 45.000.000 đ, ông tin rằng điều này sẽ làm cho lượng bán tăng 50%. Phương án 2: Nhân viên tiếp thị đề nghị giảm giá bán 25% vì anh ta cho rằng giảm giá bán sẽ làm cho DN tiêu thụ được hết công suất. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh cho 2 phương án này. Theo bạn, doanh nghiệp nên chọn thực hiện phương án nào? Tại sao? Sử dụng số liệu gốc: Giám đốc doanh nghiệp cho rằng không nên tăng giá bán, thay vào đó ông đề xuất sử dụng giá rẻ hơn để làm giảm chi phí cho mỗi sản phẩm được 865đ/sp. Với phương án này, doanh nghiệp cần phải bán bao nhiêu sản phẩm trong kỳ tới để đạt được lợi nhuận mong muốn là 29.500.000 đồng. Sử dụng số liệu gốc: Theo Ban giám đốc của doanh nghiệp cần đẩy mạnh quảng cáo. Theo bạn doanh nghiệp có thể tăng chi phí quảng cáo thêm bao nhiêu để đạt được tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu là 8,5% nếu bán được 60.000 sản phẩm. Chương 4: Dự tóan ngân sách Bài 1: Công ty Phát Thành dự kiến mức sản xuất và tiêu thụ của các tháng trong quý 3, 4 năm 2008 và tháng 1/2009 như sau: Stt Tháng Sản lượng tiêu thụ (chiếc) 1 7/2008 9.000 2 8/2008 10.000 3 9/2008 6.000 4 10/2008 5.000 5 11/2008 12.000 6 12/2008 14.000 7 1/2009 11.000 Yêu cầu: Hãy xây dựng kế hoạch sản xuất cho công ty Phát Thành, biết rằng mức sản xuất hàng tháng bằng 85% mức tiêu thụ của tháng đó cộng với 15% mức tiêu thụ dự kiến cho tháng tiếp theo. Bài 2: Có kế hoạch về doanh thu đạt được của quý 2/2008 tại 1 doanh nghiệp như sau: (Đơn vị tính: 1.000đ) Chỉ tiêu Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tổng cộng Doanh thu dự kiến 300.000 450.000 250.000 1.000.000 Công ty có chính sách về thu tiền bán hàng như sau: 30% thu ngay trong tháng bán hàng. 50% thu ở tháng kế tiếp. Số tiền còn lại thu ở tháng kế tiếp nữa. Yêu cầu: Lập dự toán thu tiền cho từng tháng và cho cả quý 2/2008. Xác định số nợ còn phải thu của khách hàng vào ngày 30/6/2008. Bài 3: Tại 1 doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em bằng nhựa cao cấp có dự toán về sản lượng loại đồ chơi A cho các tháng quý 4/2008 và tháng 1/2009 như sau: Stt Tháng Sản lượng sản xuất (cái) 1 10/2008 3.600 2 11/2008 3.000 3 12/2008 7.200 4 1/2009 4.800 Doanh nghiệp có chính sách về nguyên vật liệu nhựa tồn kho như sau: Lượng nhựa tồn kho cuối kỳ phải đáp ứng được 20% nhu cầu sản xuất của tháng tiếp theo. Giá mua dự kiến 1 đơn vị nhựa nguyên liệu là 25.000đ/kg. Tồn kho nguyên liệu nhựa vào cuối tháng 9/2008 là 600kg. Định mức nguyên liệu nhựa để sản xuất 1 đồ chơi A là 2,5kg. Yêu cầu: Hãy lập dự toán về chi phí nguyên liệu nhựa mua vào trong quý 4/2008. Bài 4: Tại 1 doanh nghiệp có tài liệu kế toán sau: 1. Bảng cân đối kế toán đến cuối tháng 9/2008: (Đvt: 1.000đ) TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN -Tiền mặt -Phải thu khách hàng -Hàng hóa B. TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố định thuần 139.200 18.000 96.000 25.200 428.200 428.200 A.NỢ PHẢI TRẢ -Vay ngắn hạn -Phải trả người bán B.NGUỒN VỐN CSH -Nguồn vốn kinh doanh -Lợi nhuận chưa phân phối 36.600 18.300 18.300 530.800 380.000 150.800 Cộng 567.400 Cộng 567.400 Trong đó: - Phải thu khách hàng là doanh thu do khách hàng trả chậm của tháng 9. - Phải trả người bán là tiền nợ mua hàng hóa của người bán. 2. Doanh thu thực hiện được trong tháng 9/2008 là 137.000ngđ. 3. Doanh thu dự kiến tiêu thụ các tháng tiếp theo như sau: (Đvt: 1.000đ) Stt Tháng Doanh thu dự kiến 1 10/2008 140.000 2 11/2008 170.000 3 12/2008 180.000 4 1/2009 100.000 4. Doanh thu bán hàng có 30% thu được ngay trong tháng bán hàng, còn lại thu hết trong tháng kế tiếp. 5. Chi phí mua hàng trong tháng chiếm 50% doanh thu. 6. Các chi phí hoạt động trong tháng được dự kiến như sau: (Đvt: 1.000đ) Stt Loại chi phí Số tiền 1 Tiền lương 15.000 2 Quảng cáo 12.000 3 Vận chuyển hàng bán 5% doanh thu 4 Khấu hao 4.000 5 Chi phí khác 3% doanh thu 7. Dự trữ hàng hóa cuối tháng bằng 25% nhu cầu tiêu thụ trong tháng tiếp theo. Chi phí mua hàng hóa phải trả ngay 50%, số còn lại sẽ trả trong tháng tiếp theo. 8. Doanh nghiệp dự kiến tiền mặt mua TSCĐ trong tháng 10 là 23.000ngđ; tháng 11 là 6.000ngđ. 9. Doanh nghiệp có chính sách tiền mặt: mức tối thiểu là 16.000ngđ/tháng. Nếu thiếu tiền thì DN sẽ vay ngắn hạn ngân hàng với lãi suất tiền vay là 12%/năm. Tiền lãi vay trả từng tháng theo vốn vay. Yêu cầu: 1. Lập dự toán bán hàng từng tháng trong quý 4/2008 (kèm theo lịch thu tiền dự kiến). 2. Lập dự toán mua hàng từng tháng trong quý 4/2008 (kèm theo lịch chi tiền dự kiến). 3. Lập dự toán cho các chi phí hoạt động từng tháng trong quý 4/2008. 4. Lập dự toán tiền mặt quý 4/2008. 5. Lập dự toán Báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2008. 6. Lập dự toán Bảng cân đối kế toán quý 4/2008. Chương 5: Kế toán đánh giá trách nhiệm quản lý Bài 1: Tại doanh nghiệp M có tổng vốn hoạt động bình quân trong kỳ là 600.000ngđ, doanh thu đạt được trong kỳ là 900.000ngđ và lợi nhuận trong kỳ 90.000ngđ. Tính ROI ? Giả sử kỳ sau doanh thu tăng 120.000ngđ, vốn hoạt động không đổi.Tính ROI dự kiến, biết biến phí chiếm 60% doanh thu. Cho nhận xét về sự thay đổi của ROI. Giả sử kỳ sau chi phí lao động tiết kiệm được 18.000ngđ, doanh thu và vốn hoạt động không đổi.Tính ROI ? Cho nhận xét về sự thay đổi của ROI. Vốn hoạt động giảm 60.000ngđ, các nhân tố khác không đổi.Tính ROI ? Cho nhận xét về sự thay đổi của ROI. Bài 2: Hãy điền các số thích hợp vào các dấu chấm hỏi (?) trong bảng sau và cho nhận xét về hiệu quả hoạt động của 3 công ty X, Y và Z. Chỉ tiêu ĐVT Tên công ty X Y Z 1. Doanh thu 2. Lãi thuần 3. Vốn hoạt động bình quân 4. Tỷ lệ lãi/doanh thu 5. Số vòng quay vốn đầu tư 6. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 1.000đ 1.000đ 1.000đ % Lần % 300.000 42.000 150.000 ? ? ? 250.000 35.000 ? ? 1,5 ? ? 350.000 1.000.000 ? 3,5 ? Bài 3: Có tài liệu về 3 công ty cổ phần như sau: (Đvt: 1.000đ) Chỉ tiêu Tên công ty CP1 CP2 CP3 Doanh thu Vốn hoạt động bình quân Lợi tức thuần 960.000 240.000 48.000 1.600.000 800.000 144.000 1.280.000 320.000 32.000 Yêu cầu: Tính tỷ suất hoàn vốn đầu tư ROI, biết rằng ROI tối thiểu của 3 công ty trên đều là 12%. Theo các nhà quản trị, 3 công ty đều có cơ hội đầu tư mới và có thể mang về cho các công ty tỷ lệ hoàn vốn đầu tư như nhau là 17,5%. Nếu căn cứ vào ROI để đánh giá trách nhiệm quản lý thì theo bạn công ty nào sẽ chấp nhận cơ hội này? Công ty nào từ chối? Tại sao? Chương 6: Định giá bán sản phẩm BÀI 1: Xí nghiệp đang nghiên cứu sx và bán 1 SP mới trên thị trường, nếu kinh doanh SP này thì vốn đầu tư dự kiến tăng thêm là 400.000 ngđ, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI = 15% cho tất cả các SP. Xí nghiệp sau khi nghiên cứu và tập hợp các CP liên quan đến 20.000 SP dự kiến SX và bán như sau: (Đvt: 1.000đ) Biến phí tính cho 1 SP: + NVL TT 18. + NC TT 3,6 + CPSXC 2,4 +Ngoài SX 1 Tổng định phí: + SXC 120.000 + Ngoài SX 145.000 Yêu cầu: 1. Định giá bán cho 1 sản phẩm theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp để xí nghiệp đạt ROI là 15%. 2. Giả sử XN có thể bán hết 20.000 SP theo như giá đã định câu 1. Hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu dạng truyền thống và theo dạng số dư đảm phí. 3. Xác định số lượng và doanh thu hòa vốn dự kiến. Bài 2: Doanh nghiệp sản xuất Mỹ Dung dự kiến năm 2009 sẽ đầu tư và sản xuất thêm 1 loại sản phẩm A. Giá bán hiện nay trên thị trường là 120.000 đ/sp, để sản xuất 25.000sp/năm cần đầu tư 1 lượng vốn là 1.000.000.000đ. Dự kiến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho sản phẩm này 1 năm là 350.000.000đ trong đó phần khả biến là 125.000.000đ. Nhà đầu tư mong muốn tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm này là 17%. Yêu cầu: Tính chi phí sản xuất tối đa cho 1 sản phẩm A. Giả sử trong chi phí sản xuất cho 1 đơn vị sản phẩm A tính được ở trên có 65% là chi phí NVLTT, 20% là chi phí NCTT; và trong tổng chi phí SXC có 25% là khả biến còn lại là bất biến. Bằng phương pháp định giá trực tiếp hãy xác định lại giá bán đơn vị của sản phẩm A. Nếu trong năm doanh nghiệp chỉ tiêu thụ được 21.000 sản phẩm, đồng thời có 1 khách hàng muốn đặt hàng một lúc 4.000 SP và đề nghị giá mua 78.000 đ/sp. Hỏi doanh nghiệp có nên chấp nhận đơn đặt hàng này hay không ? Giải thích. Bài 3: Năm 2010, công ty Trường Thịnh đã đạt được sản lượng sản xuất là 20.000 sản phẩm với dây chuyền sản xuất hàng loạt. Chi phí phát sinh trong năm được kế toán tập hợp như sau: (Đvt: đồng) Loại chi phí Thành tiền 1. Chi phí khả biến: - Chi phí NVL TT tính cho 1 sản phẩm - Chi phí NC TT tính cho 1 sản phẩm - Chi phí sản xuất chung - Chi phí ngoài sản xuất 2. Định phí hoạt động trong năm -Chi phí sản xuất chung - Chi phí bán hàng và QLDN 20.000 8.000 5.000 4.500 260.000.000 180.000.000 Yêu cầu: Định giá bán sản phẩm theo phương pháp chi phí toàn bộ, biết tỷ lệ phần tiền cộng thêm là 48%. Định giá bán sản phẩm theo phương pháp chi phí trực tiếp, biết tỷ lệ phần tiền cộng thêm là 72%. Bài 4: Năm 2010 công ty X sản xuất dự kiến hàng loạt 1 loại sản phẩm A. Tài liệu về các khoản chi phí liên quan đến sản phẩm này dự kiến như sau: (đvt: đồng) - Chi phí NVLTT cho 1sp: 29.000 - Chi phí NCTT cho 1sp: 2.000 - Chi phí SXC khả biến cho 1sp: 4.000 - Định phí SXC: 250.000.000đ/năm. - Chi phí bán hàng & QLDN khả biến 1sp: 1.000 - Chi phí bán hàng & QLDN bất biến: 100.000.000đ/năm Giả sử công ty X sẽ đầu tư 5.000.000.000đ để tiến hành sản xuất và bán 50.000sp A mỗi năm, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) mong muốn của công ty là 15%. Yêu cầu: Hãy xác định giá bán và lập phiếu định giá bán sản phẩm A theo: Phương pháp chi phí toàn bộ. Phương pháp chi phí trực tiếp. Bài 5: Ban quản trị công ty Minh Thuận dự định đầu tư 1 loại dịch vụ sửa chữa 1 loại thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực truyền thông. Chi phí phát sinh dự kiến cho hoạt động đầu tư này được cho dưới bảng sau: (Đvt: đồng) Chỉ tiêu Tính toán chi tiết 1. Chi phí lương cho 1 giờ công 2. Các khoản trích theo lương đưa vào chi phí 3. Phụ phí chi phí vật tư phục vụ sửa chữa 4.Chi phí bán hàng và QLDN hàng năm 5.Lợi nhuận mong muốn/giờ công trực tiếp 6.Lợi nhuận mong muốn/chi phí vật tư 7.Tổng số giờ sửa chữa dự kiến trong năm 84.000 16.800 15% chi phí vật tư 900.000.000 30.000 25% chi phí vật tư 25.000 giờ Yêu cầu: Công ty dự kiến sẽ sử dụng các định giá bán dịch vụ theo thời gian lao động và vật tư sử dụng. Hãy xác định giá của 1 giờ lao động trực tiếp và tỷ lệ phụ phí nguyên liệu để tính giá dịch vụ. Giả sử 1 công việc sửa chữa mới hoàn thành bình quân cần 6 giờ lao động trực tiếp và 1.600.000đ chi phí vật tư. Hãy định giá cho công việc sửa chữa này. Bài 6: Doanh nghiệp tư nhân Thành Tâm đang nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ 1 loại sản phẩm mới trên thị trường. Ban quản trị dự kiến khi đưa vào sản xuất loại sản phẩm này sẽ làm cho vốn đầu tư tăng thêm là 800.000.000đ so với hiện tại, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI có thể đạt được cho tất cả các loại sản phẩm của doanh nghiệp là 17,5%. Các chi phí liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ ở mức 25.000sp mới này như sau: (Đvt: đồng) Biến phí tính cho 1 SP: + Chi phí NVLTT 36.000 + Chi phí NCTT 7.200 + Chi phí SXC 4.800 + Chi phí ngoài SX 2.000 Tổng định phí: + Chi phí SXC 240.000.000 + Chi phí ngoài SX 290.000.000 Yêu cầu: 1. Lập phiếu định giá bán cho 1 sản phẩm mới trên theo phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp để công ty đạt ROI là 17,5%. 2. Giả sử doanh nghiệp Thành Tâm có thể tiêu thụ hết 25.000sp mới theo như giá đã định câu 1. Hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu dạng truyền thống và theo dạng số dư đảm phí. 3. Xác định số lượng và doanh thu hòa vốn dự kiến. Chương 7: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn Bài 1: Ban quản trị công ty M dự định đầu tư mua 1 dây chuyền sản xuất mới hiện đại để thay thế cho dây chuyền sản xuất đang sử dụng. Tài liệu 1: Các chỉ tiêu về hai dây chuyền sản xuất được kế toán cung cấp như sau: (Đvt: 1.000đ) Chỉ tiêu Dây chuyền mới Dây chuyền cũ 1.Giá mua 2.Thời gian sử dụng hữu ích 3.Chi phí vận hành hàng năm (biến phí) 4.Chi phí khấu hao hàng năm 5.Giá trị còn lại (ghi trên sổ sách) 6.Giá bán máy cũ 7.Giá trị tận dụng sau 10 năm sử dụng 120.000 12 năm 84.000 12.000 80.000 40.000 0 180.000 10 năm 28.000 18.000 - - 0 Tài liệu 2: Tài liệu bổ sung Dây chuyền sản xuất cũ đã sử dụng được 2 năm và còn tiếp tục sử dụng được 10 năm nữa. Doanh thu dự kiến hàng năm của công ty là 400.000.000đ. Chi phí bán hàng và QLDN dự kiến phát sinh mỗi năm là 125.000.000đ. Yêu cầu: Lập báo cáo thu nhập cho kỳ 10 năm sắp đến với giả định: Không trang bi dây chuyền sản xuất mới. Trang bị dây chuyền sản xuất mới thay cho dây chuyền cũ. Dùng phương pháp phân tích theo chi phí thích hợp để giúp nhà quản trị đưa ra quyết định cuối cùng. Bài 2: Theo tình hình sản xuất và tiêu thụ hiện nay, Ban quản trị công ty An Thới dự định ngưng sản xuất bao bì đóng gói thành phẩm của mình vì theo ông ta thì mua sẵn bao bì từ ngoài sẽ rẻ hơn. Giá mua ngoài chỉ mất 3.600đ/cái, trong khi tự sản xuất phải tốn đến 4.600đ/cái và với nhu cầu hiện nay là 120.000cái/năm thì nếu mua ngoài sẽ tiết kiệm được hàng năm là 120.000.000đ. Hơn nữa các thiết bị dùng để sản xuất bao bì đã hư hỏng hoàn toàn cần được thay thế nếu tiếp tục sản xuất. Tài liệu 1: Có 2 phương án được đặt ra để lựa chọn: Phương án 1: Mua thiết bị sản xuất và tiếp tục sản xuất bao bì. Chi phí mua mới là 162.000.000đ và thời gian sử dụng là 6 năm. Chi phí khấu hao được áp dụng theo phương pháp đường thẳng và không còn giá trị tận dụng sau thời gian sử dụng hữu ích. Phương án 2: Mua bao bì từ thị trường bên ngoài với giá 3.600đ/cái. Cho biết: thiết bị sản xuất bao bì mới hiện đại so với thiết bị cũ cho nên nó sẽ giảm chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung khả biến là 30%. Năng lực sản xuất của thiết bị mới là 180.000cái/năm. Tài liệu 2: Tài liệu liên quan đến thiết bị sản xuất cũ được cho dưới đây: Năng lực sản xuất (cái) 120.000cái/năm Chi phí NVL TT (đ/cái) 2.070 Chi phí NC TT (đ/cái) 1.200 Chi phí SXC khả biến (đ/cái) 300 Chi phí SXC bất biến (đ/cái) 1.030 (560đ là CP QL hành chính, 320đ là chi phí khấu hao TS và 150đ là lương quản đốc phân xưởng) Tổng cộng chi phí của 1 bao bì : 4.600đ Yêu cầu: Nếu nhu cầu hàng năm là 120.000 bao bì/năm thì công ty nên chọn phương án nào ? Tại sao ? Nếu nhu cầu là 180.000 bao bì/năm thì nên chọn phương án nào ? Tại sao ? Theo bạn thì trước khi đi đến quyết định cuối cùng cần nghiên cứu thêm những nhân tố nào ? Bài 3 : Công ty BCM là một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ, loại nước giải khát đặc biệt hiệu Tequila. Họ đã nổi tiếng ở Đông Nam Á. Năng lực sản xuất tối đa 70.000 thùng/năm. Hiện tại công ty đang sản xuất và tiêu thụ ổn định với qui mô 50.000 thùng/năm. Phần công suất nhàn rỗi chưa dùng vào việc gì. Dự toán thu nhập hàng năm của công ty BCM được cho ở bảng sau: (đơn vị tính USD) DỰ TOÁN THU NHẬP NĂM CỦA CỦA CÔNG TY BCM Chỉ tiêu Tổng số Bình quân 1.Doanh thu 6.250.000 125 2- Giá vốn 4.000.000 80 3- Lãi gộp 2.250.000 45 4- Chi phí ngoài sản xuất 1.100.000 22 5- Lợi nhuận 1.150.000 23 Trong giá vốn hàng bán và chi phí ngoài sản xuất bao gồm cả chi phí cố định lần lượt là 2.000.000 và 600.000. Những chi phí khác đều là khả biến. Biến phí ngoài sản xuất chủ yếu liên quan đến chi phí giao hàng. SAMMIC là một công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ hàng điện tử ở Việt Nam, tuy nhiên bị thua lỗ trong nhiều năm liền nên đã chuyển hướng kinh doanh sang ngành hàng nước giải khát như BCM. Do sản lượng ban đầu không đủ cung cấp ra thị trường nên công ty SAMMIC dự định mua của BCM 10.000 thùng với giá 50USD/thùng. Nếu đơn đặt hàng được chấp nhận, SAMMIC sẽ nhận hàng tại kho bên bán và bên bán phải thanh toán hoa hồng môi giới 50.000USD. Theo bạn, công ty BCM có nên chấp nhận đơn đặt hàng này không? Tại sao? Bài 4: Một doanh nghiệp sản xuất đồng thời 2 loại sản phẩm X và Y. Mỗi kỳ sản xuất chỉ sử dụng được tối đa 36 đơn vị giờ máy và 24 đơn vị nguyên vật liệu. Mức tiêu thụ sản phẩm Y mỗi kỳ tối đa là 3 đơn vị sản phẩm. Tài liệu về sản phẩm X và Y được tập hợp dưới đây: Chỉ tiêu Sản phẩm X Sản phẩm Y 1. Số dư đảm phí 8 10 2. Số giờ sản xuất cho đơn vị sản phẩm 6 9 3.Nguyên vật liệu sử dụng 6 3 Yêu cầu: Theo anh (chị) DN phải sản xuất theo cơ cấu sản phẩm như thế nào để đạt được lợi nhuận cao nhất?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaitap_ktqt_phan_2_1044.doc
Tài liệu liên quan